Xem mẫu

  1. Soá HS: 310/……………………../SO COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc BAÛNG KEÂ HOÀ SÔ Loại hoà sô: Caáp soå BHXH baét buoäc (theo maãu môùi) (Cho NLÑ môùi tham gia BHXH, keå caû NLÑ taêng môùi tröôùc 01/01/2009 nhöng chöa ñöôïc caáp soå) 1. Teân ñôn vò (caù nhaân):…………………………………………….……………………………Maõ ñôn vò:…………… 2. Điện thoại:……………………………………………..Fax:…………………………………………............................. STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) 1. Tôø khai tham gia BHXH, BHYT (Maãu 01-TBH, 03 baûn/ngöôøi) 2. Phieáu giao soå hoaëc thoâng baùo maõ soá soå (01 baûn) 3. Coâng vaên giaûi trình lyù do nhöõng tröôøng hôïp ñaõ ñöôïc caáp soå trong danh saùch 02a- TBH nhöng khoâng ñeà nghò caáp soå BHXH (01 baûn) 4. File döõ lieäu: Chuyeån baèng ñóa , Chuyeån baèng USB Caùn boä TNHS TP.Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200…. Người nộp hồ sơ (ký, ghi rõ họ tên) Ghi chuù: - Tôø khai tham gia BHXH, BHYT phaûi ñöôïc ghi chính xaùc, ñaày ñuû caùc noäi dung veà nhaân thaân - Ñôn vò saép xeáp tôø khai cuûa töøng ngöôøi theo thöù töï taêng daàn cuûa maõ soá soå.
nguon tai.lieu . vn