Xem mẫu

  1. Số HS: 309/……………………../SO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢNG KÊ HỒ SƠ Loại hồ sơ: Cấp lại tờ khai cấp sổ BHXH 1. Tên đơn vị (cá nhân):…………………………………………….……………………………Mã đơn vị: …………… 2. Điện thoại:……………………………………………..Fax: …………………………………………............................. STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) I Hồ sơ gồm: 1 Đơn đề nghị của đơn vị hoặc của người lao động (01 bản) 2 Sổ bảo hiểm xã hội 3. Tờ khai tham gia BHXH mới (03 bản) II Trường hợp cơ quan BHXH thất lạc tờ khai cấp sổ BHXH, NLĐ có quá trình tham gia BHXH trước tháng 7/1995: Cơ quan BHXH phải duyệt lại tờ khai 1 QĐ tiếp nhận, QĐ tuyển dụng. 2 Hợp động lao động 3 Hồ sơ khác: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………. Ghi chú : Trường hợp cơ quan BHXH bị thất lạc tờ khai có quá trình tham gia trước tháng 7/1995, sau 2 ngày làm việc từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan BHXH sẽ thông báo cho người nộp hồ sơ, NLĐ có trách nhiệm bổ sung tòan bộ hồ sơ của quá trình công tác đã được duyệt trong tờ khai cũ để cơ quan BHXH duyệt lại tờ khai mới. Ngày trả kết quả:…………./………../200…   TP.Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200…. ………….. Người nộp hồ sơ (ký, ghi rõ họ tên) Cán bộ TNHS
nguon tai.lieu . vn