Xem mẫu

  1. Số HS: 308/……………………../SO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢNG KÊ HỒ SƠ Loại hồ sơ: Cấp lại sổ BHXH do hư hỏng 1. Tên đơn vị(cá nhân) :…………………………………………………………. …………… M đơn vị: ……………… 2. Điện thoại:……………………………………………..Fax: …………………………………………............................. STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) 1 Công văn đề nghị cấp lại sổ (mẫu 05/SBH, 01 bản). 2 Bản tự kê khai quá trình tham gia BHXH (mẫu 06b/SBH, 01 bản). 3 Sổ BHXH hoặc tờ bìa, tờ rời sổ BHXH (hỏng). Ghi chú: Trường hợp sổ chưa được duyệt thì không cần mục 2.   Cán   bộ Ngày trả kết quả:…………./………../200… TP.Hồ Chí Minh, ngày… .tháng……..năm 200… TNHS   ………….. Người nộp hồ sơ (ký, ghi rõ họ tên)
nguon tai.lieu . vn