Xem mẫu

  1. Số HS: 307/……………………../SO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢNG KÊ HỒ SƠ Loại hồ sơ: Cấp lại sổ BHXH do mất 1. Tên đơn vị(cá nhân) :…………………………………………………………. …………… M đơn vị: ……………… 2. Điện thoại:……………………………………………..Fax: …………………………………………............................. STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) I Nguyên nhân do người lao động 1 Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH (mẫu 06/SBH, 01 bản) 2 Bản tự kê khai quá trình tham gia BHXH (mẫu 06b/SBH, 01 bản, ghi toàn bộ quá trình tham gia BHXH đã được các cơ quan BHXH xác nhận, cho đến hiện tại). 3 Tờ khai cấp sổ BHXH (nếu có, 01 bản). II Nguyên do đơn vị 1 Công văn đề nghị cấp lại sổ (theo mẫu, 01 bản). 2 Biên bản nêu rõ nguyên nhân, số lượng sổ và các trang sổ bị mất (01 bản) 3 Tờ khai cấp sổ BHXH (nếu có, 01 bản). 4 Bản tự kê khai quá trình tham gia BHXH (mẫu 06b/SBH, 01 bản, ghi toàn bộ quá trình tham gia BHXH cho đến hiện tại). Lưu ý: - Thời hạn cấp lại sổ mất là 45 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ. - Mẫu 06/SBH và mẫu 06b/SBH (Cá nhân, đơn vị vào trang web: bhxhhcm.org.vn để lấy) Ngày trả kết quả:…………./………../200… …………..   TP.Hồ Chí Minh, ngày… .tháng……..năm 200… Người nộp hồ sơ (ký, ghi rõ họ tên)
nguon tai.lieu . vn