Xem mẫu

  1. Soá HS: 305/……………………../SO COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc BAÛNG KE HOÀ SÔ Loại hoà sô: Ñieàu chænh nhaân thaân do möôïn hoà sô ngöôøi  khaùc tham gia BHXH 1. Tên đơn vị(caù nhaân) :…………………………………………………………. …………… Mã đơn vị: ……………… 2. Điện thoại:……………………………………………..Fax: …………………………………………............................. STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) 1 Coâng vaên cuûa ñôn vò xin ñieàu chænh laïi hoà sô BHXH (01 baûn) 2 Danh saùch ñieàu chænh hoà sô tham gia BHXH, BHYT (Maãu 03b- TBH, 03 baûn) 3 Giaáy cam ñoan cuûa ngöôøi cho möôïn hoà sô, coù xaùc nhaän cuûa chính quyeàn ñòa phöông nôi cö truù (Theo maãu, 01 baûn) 4 Tôø khai tham gia BHXH cuõ 5 Tôø khai tham gia BHXH môùi, phaûi ghi toøan boä quaù trình tham gia BHXH ñeán thôøi ñieåm ñöôïc duyeät (03 baûn chính) 6 Soå BHXH 7 Theû BHYT coøn thôøi haïn söû duïng Ngaøy traû keát quaû:…………./………../200… ………….. TP.Hồ Chí Minh, ngày… .tháng……..năm 200… Người nộp hồ sơ Caùn   boä   (ký, ghi rõ họ tên) TNHS
nguon tai.lieu . vn