Xem mẫu

  1. Soá HS: 304/……………………../SO COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc BAÛNG KEÂ HOÀ SÔ Loại hoà sô: Ñieàu chænh nhaân thaân ngöôøi tham gia BHXH (Hoà sô do caù nhaân ngöôøi lao ñoäng noäp) 1. Teân ngöôøi ñieàu chænh nhaân thaân:…………………………………………….………………………………………… 2. Điện thoại:……………………………………………..Fax:…………………………………………............................. STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) 1 Ñôn cuûa ngöôøi lao ñoäng, coù xaùc nhaän cuûa chính quyeàn ñòa phöông nôi cö truù (01 baûn) 2 Baûn sao y giaáy chöùng minh nhaân daân (01 baûn) 3 Soå baûo hieåm xaõ hoäi 4 Baûn phoâ toâ soå baûo hieåm xaõ hoäi (duøng cho tröôøng hôïp phaûi ñoåi soå BHXH, 01 baûn) 5 Hoà sô khaùc: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ngaøy traû keát quaû:…………./………../200… ………….. TP.Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200…. Người nộp hồ sơ Caùn boä TNHS (ký, ghi rõ họ tên)
nguon tai.lieu . vn