Xem mẫu

  1. Soá HS: 303/……………………../SO COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc BAÛNG KEÂ HOÀ SÔ Loại hoà sô: Ñieàu chænh nhaân thaân ngöôøi tham gia BHXH (Hoà sô do ñôn vò noäp) 1. Tên đơn vị :…………………………………………………………. …………… Mã đơn vị:………………………… 2. Điện thoại:……………………………………………..Fax:…………………………………………............................. STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) 1 Coâng vaên giaûi trình cuûa ñôn vò, ghi roõ lyù do sai leäch (Neáu laø do NLÑ khai sai hoà sô goác thì phaûi cam keát ñaõ ñieàu chænh laïi hoà sô goác taïi ñôn vò, 01 baûn) 2 Danh saùch ñieàu chænh hoà sô tham gia BHXH, BHYT (Maãu 03b-TBH, 03 baûn) 3 Lyù lòch töï khai cuûa NLÑ hoaëc baûn sao y giaáy chöùng minh nhaân daân (1 baûn) 4 Soå baûo hieåm xaõ hoäi 5 Theû BHYT coøn thôøi haïn söû duïng 6 Baûn phoâ toâ soå baûo hieåm xaõ hoäi (duøng cho tröôøng hôïp phaûi ñoåi soå BHXH, 01 baûn) 7 Hoà sô khaùc: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ngaøy traû keát quaû:…………./………../200… ………….. TP.Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200…. Người nộp hồ sơ Caùn boä TNHS (ký, ghi rõ họ tên)