Xem mẫu

  1. Số HS: 302/……………………../SO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢNG KÊ HỒ SƠ Loại hồ sơ: Xác nhận sổ BHXH. 1. Tên đơn vị (cá nhân):…………………………………………….……………………………Mã đơn vị: …………… 2. Điện thoại:……………………………………………..Fax: …………………………………………............................. STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) Điều kiện: Người lao động có tên trong danh sách báo giảm (mẫu 3a-TBH);Đơn vị đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN. 1 Sổ BHXH ( 01 quyển/người) 2. Bản ghi quá trình đóng BHXH, BHTN (mẫu 07/SBH) 3. Danh sách đề nghị xác nhận sổ BHXH (mẫu đính kèm). Ghi chú : - Đối với sổ BHXH mẫu cũ (loại 24 hoặc 48 trang) chỉ ghi và xác nhận quá trình đến tháng 12/2009. - Trường hợp sổ BHXH mẫu cũ đ được xác nhận và in Tờ rời từ tháng 01/2010 trở đi thì cc lần xc nhận sổ BHXH tiếp theo khơng phải nộp sổ BHXH, chỉ nộp hồ sơ theo mục 2 v 3. - Trường hợp đơn vị bổ sung “Ủy nhiệm chi” hoặc “Giấy chuyển tiền” xác định đ đóng BHXH, BHTN, nếu tại thời điểm nộp HS cịn nợ từ 01 thng trở ln phải cĩ văn bản cam kết thực hiện thanh tốn nợ km theo. Ngày trả kết quả:…………./………../200… …………..  TP.Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200….  Cán bộ TNHS Người nộp hồ sơ (ký, ghi rõ họ tên)
  2. CƠ QUAN, ĐƠN VỊ….. CỘNG HỊA X HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Điện thoại:….. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH Đề nghị xác nhận sổ BHXH Thời gian tham gia STT Họ v tn Số sổ BHXH Ghi ch Từ Đến 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. Tp. Hồ Chí Minh, ngày……tháng….năm 201… Thủ trưởng đơn vị
nguon tai.lieu . vn