Xem mẫu

  1. Số HS: 301/ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ……………………../SO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢNG KÊ HỒ SƠ Loại hồ sơ: Cấp sổ BHXH bắt buộc 1. Tên cơ quan, đơn vị:…………………………………………..……………Mã đơn vị:……………………. 2. Điện thoại:……………………………………….Fax:………………………………………….................... STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) 1. Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu 01-TBH, 03 bản/sổ) 2. Phiếu duyệt sổ (01 bản) 3. Sổ BHXH đã ghi trang 03 theo đúng số thứ tự số sổ được cấp 4. Sổ ghi sai phải đổi lại (nếu có) 5. Biên bản hủy sổ đối với trường hợp có lao động nghỉ việc ngay sau khi báo tăng (01 bản) 6. Sổ trắng trả lại Ngày trả kết quả:……………/……………/200….. TP.Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200…. Người nộp hồ sơ Cán bộ TNHS (ký, ghi r họ tn)
nguon tai.lieu . vn