Xem mẫu

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số HS: 101/……………………../THU Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢNG KÊ HỒ SƠ Loại hồ sơ: Đăng ký BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc 1. Tên đơn vị (hoặc cá nhn):………………………………………………… Mã đơn vị: ……………………… 2. Điện thoại:……………………………………………..Fax: …………………………………………............... STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) I. Hồ sơ yêu cầu 1. Phiếu đăng ký tham gia BHXH (01 bản) 2. Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc QĐ thành lập (01 bản) 3. Bản sao quyết định xếp hạng doanh nghiệp (01 bản, nếu có) 4. Báo cáo khai trình sử dụng lao động, đã đăng ký với cơ quan quản lý lao động (01 bản chính) 5. Thang bảng lương, đã đăng ký với cơ quan quản lý lao động (01 bản sao) 6. Danh sách lao động đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (Mẫu 01a-TBH, 02 bản) 7. DS điều chỉnh LĐ và mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu 03a-TBH, 03 bản) 8. HĐLĐ hoặc Quyết định tuyển dụng, thuyên chuyển….(01 bản bản chính / người) II. Đơn vị đăng ký chậm so với giấy phép, hồ sơ bổ sung: 1. Công văn giải trình lý do chậm đăng ký BHXH cho NLĐ theo quy định (01 bản) 2. Bảng lương thực tế của đơn vị có ký nhận của NLĐ từ ngày thành lập (Mỗi tháng 01 bản chính) III Nếu có lao động không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc: 1. Giấy xác nhận tham gia BHXH ở nơi khác (NLĐ làm việc ở nhiều đơn vị, 01 bản/ người) 2. Bản photo thẻ hưu trí (01 bản/người nếu đang nghỉ hưu) IV. Đơn vị đã tham gia BHXH tại nơi khác chuyển đến, bổ sung 1. Thông báo kết quả đóng BHXH của cơ quan BHXH tham gia trước đó (01 bản) V. File dữ liệu: Chuyển bằng đĩa , Chuyển bằng USB Ghi chú: File dữ liệu của mẫu 01a-TBH; 03a-TBH. Ngày trả kết quả:…………./………../200… TP.Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200…. ………….. Người nộp hồ sơ Cán bộ TNHS (ký, ghi rõ họ tên)
nguon tai.lieu . vn