Xem mẫu

Khoa Điện – Điện tử viễn thông

BM: Điện công nghiệp

BẢNG CÔNG THỨC ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT 1
CHÖÔNG I : COÂNG SUAÁT ÑIEÄN TÖÛ

Pon = VCE(SAT) * Ic
Ic =

Vs − VCE ( SAT )
RLVs
RL

Pon ( avg ) = VCB ( SAT ) * I c *
Poff ( avg ) = Vs * I leak *

d=

1.1
1.2
ton
= VCB ( SAT ) * I c * d
T

toff

1.4

T

ton
t
= on
ton + toff
T

1.5

PswOn(max) = 0,5 VCE(max) * 0,5 IC(max)
Pswon(avg)

=

1.3

1
VCE(max) * IC (max)
6

1.6
1.7

Wsw on =

1
VCE(max) * IC(max) * tsw(on)
6

1.8

Wsw off =

1
VCE(max) * IC(max) * tsw(off)
6

1.9

Wsw = Wsw on + Wsw off =
Psw =

1
VCE(max) * IC(max) * [ tsw(on) + tsw(off) ]
6

1
VCE(max) * IC(max) * 2 tsw * f
6

PT = Pon(avg) + Poff(avg) + Psw
PT = d * VCE(sat) * IC +

1.10
1.11

1
* VCE(max) * IC(max) * tsw * f
3

Trang 1

1.12

Khoa Điện – Điện tử viễn thông

BM: Điện công nghiệp

CHÖÔNG 2 : COÂNG SUAÁT DIOT

PT = Pon + Poff + Psw
Pon = Vf * If *
Poff = VR * IR *

2.1

ton
T

2.2

toff

2.3

T

Psw = Psw(on) + Psw(off)

2.4

Psw(off) =

1
VF(max) * IF(max) * tR * f
6

2.6

Psw(on) =

1
VF(max) * IF(max) * tf * f
6

2.5

R=

VD1 − VD 2
I D 2 − I D1

2-7

PR = I R21 * R + I R2 2 * R
R=

2.8

VD 2 − VD1
I D1 − I D 2

2.9

PR = I D2 1 * R + I D2 2 * R

2.10

V = VD1 + I D1 * R = VD 2 + I D 2 * R

2.11

Trang 2

Khoa Điện – Điện tử viễn thông

BM: Điện công nghiệp

CHÖÔNG 5: CHÆNH LÖU KHOÂNG ÑIEÀU KHIEÅN MOÄT PHA

V0(avg) = 0,318 Vm

5.1

I0(avg) = Im / π

5.2

I0RMS = Im / 2

5.3

PIV ≥ Vm

5.4

Vm2
π 2 *R

P0(avg) =

Vm2
4R

PAC =

η=

5.5
5.6

Pavg

5.7

PAC

FF =

V0 RMS
V0( avg )

Soá xung =

tan .so.gon.song .co.ban
tan .so.nguon. AC

5.9

2
I RMS
2
I DC
−1

RF =

V0(avg)

5.8

=

I0(avg) =

5.10

Vm
(1 − cos θ )


5.11

Vm
(1 − cos θ )
2π R

5.12

V0(avg) = (2Vm ) / π

= 0,636 Vm

5.13

I0(avg) = ( 2 Im ) / π

= 0,636 Im = 0,636 Vm / R

5.14

I0(RMS) =

Im
= 0,707 Im
2

5.15

PIV ≥ 2 Vm
ID1(avg) =

ID2(avg) =

5.16
I0(avg) / 2 =

Im / π

5.17

ID(RMS) =

Im / 2

5.18

P0(avg) =

4Vm2
π 2 *R

5.19
Trang 3

Khoa Điện – Điện tử viễn thông

PAC =

BM: Điện công nghiệp

Vm2
2R

5.20

V0(avg) =

(2Vm ) / π

I0(avg) =

2Vm
V
= 0, 636 m
πR
R

IRMS = I0(avg) =

V0(avg) / R

5.23
5.24

2

Vm

ID(avg) =

5.21
5.22

I 0( avg )

ID(RMS) =
PIV ≥

= 0,636 Vm

5.25

I0(avg) / 2

5.26

Is = i3 - i1 = i2 - i4

5.27

V0(avg) =

VL(avg) + VR(avg)

5.28

VR(avg) =

V0(avg) = (2Vm ) / π

5.29

I0(avg) =

VR(avg) / R

5.30

IRMS = I0(nax)
ID(avg) =
ID(RMS) =

=

I0(avg)

5.31

I0(avg) / 2

5.32

I 0( avg )

5.33

2

Trang 4

Khoa Điện – Điện tử viễn thông

BM: Điện công nghiệp

CHÖÔNG 6: CHÆNH LÖU COÙ ÑIEÀU KHIEÅN MOÄT PHA

V0( avg ) =

Vm (1 + cos α )


6.1

I 0( avg ) =

I m (1 + cos α )
V (1 + cos α )
= m

2π R

6.2

 I m   α sin 2α 
  1 − +
2π 
 2  π

IRMS =

Vn = V0( avg ) / Vdo =
V0( avg ) =
V0( avg ) =

V0 =

6.3

Vm (1 + cos α ) / 2π 1 + cos α
=
Vm / π
2

Vm (cos α − cos β )


6.6

π

2

π

Vdo

1/ 2

6.7

Vm cos α

V0( avg )

6.8

= cos α

6.9

V0(RMS) = Vs(RMS)
V0( avg ) =

V0( avg ) =
I RMS =

6.10

Vm (1 + cos α )

6.11

π

I D = I 0( avg )

α Vm (1 + cos α ) α Vm (1 + cos α )α
=
=
π
πR
π
π 2R

Vm (1 + cos α )

6.12
6.13

π

Im
α sin 2α
1− +
π

2

V0( avg ) =

6.4
6.5

Vm (1 + cos α )

 α sin 2α 
I RMS = I m 1 − +
2π 
 π
V0( avg ) =

1/ 2

6.14

Vm (1 + cos α )

6.15

π

Trang 5