Xem mẫu

  1. Bàn v Cân b ng tr ng trong quay phim Cân b ng tr ng cơ b n oc hi u là cân b ng v màu s c. ây là m t ch c năng em l i m t giá tr tham kh o cho camera v màu tr ng th c s qua ó máy quay c a b n s nh n bi t màu tr ng s là th nào và ghi l i chính xác nó.Như chúng ta ã bi t màu tr ng là t ng h p c a các màu s c nên nh nh n bi t chính xác màu tr ng nên máy quay s nh n bi t các màu s c khác chính xác. Cân b ng tr ng sai s em l i nh ng hình nh có tông ng màu cam ho c xanh,ví d như các trư ng h p sau ây H u h t các máy quay ph thông u có ch c năng auto white balance-t ng cân b ng tr ng và ây là cách mà nhi u ngư i quay nghi p dư s d ng.Máy quay s th hi n cach cân b ng tr ng c a chính nó mà không có b t c s tác ng nào t ngư i quay.Th c t là có r t ít ngư i quay phim gia ình nghi p dư quan ng i n cách cân b ng tr ng này.Th y
  2. không hay là cách cân b ng t ng c a máy này không th c s áng tin tư ng và th c s là chúng ta nên th c hi n ch c năng này m t cách th công thì hơn. Thu t ng C m t automatic white balance có 2 cách di n gi i. các dòng máy quay ph thông ,nó có nghĩa là hoàn toàn t ng. các dòng máy chuyên nghi p nó có th có nghĩa là hành ng cân b ng tr ng s oc miêu t sau ây . ó là b i vì trong nh ng môi trưòng chuyên nghi p hành ng manual white balance có th oc hi u là thay i màu s c c a hình nh b ng cách s d ng nh ng thi t b c bi t-kính l c ch ng h n Cân b ng tr ng th c hi n như th nào? B n nên ti n hành cân b ng tr ng b t c lúc nào b t u m t cú b m máy và b t c khi nào mà i u ki n ánh sáng thay i .Vi c cân b ng tr ng l i th c s r t quan tr ng khi b n di chuy n t trong nhà ra ngoài tr i hay di chuy n gi a các phòng có các lo i èn chi u sáng khác nhau.Trong th i gian sáng s m ho c t i mu n ánh sáng tr i thay i khá nhanh và khá rõ ràng
  3. này>.Hãy th c hi n cân b ng tr ng thư ng xuyên trong các kho ng th i gian này B ns c n M t camera v i ch c năng cân b ng tr ng th công MWB.S có 1 nút ho c c n g t trên máy quay th hi n ch c năng này 1-N u máy quay c a b n có filter ho c b n s d ng filter r i thì hãy m b o là b n s d ng úng filter cho i u ki n môi trư ng ánh sáng b n ang quay 2-Hư ng máy quay c a b n vào m t v t th mang màu tr ng tinh khi t sao cho nh ng gì b n th y ư c trong ng ng m máy quay ch toàn là màu tr ng.Quan i m v vi c bao nhiêu ph n tr ng c n thi t trên khuôn hình c a máy quay là chưa th ng nh t l m nhưng tôi nh n th y kho ng 50 n 80 % khung hình là n-Sony khuuy n cáo là 80% b ngang khuôn hình.V t th ư c ch n c n ng nh t và không b bóng . 3 -Thi t l p exposure và tiêu c ng kính 4-Kích ho t ch cân b ng tr ng b ng cách nh n nút ho c g t c n.Máy quay s m t vài giây hoàn thành tác v này sau ó b n s nh n ư c 1 thông báo ho c bi u tư ng trên màn hình ng ng m. N u
  4. cân b ng úng b n s nh n ư c thông báo là ã cân b ng tr ng thành công –trong trưưòng h p ó thì máy quay s gi nguyên thi t l p này cho n khi m t tác v cân b ng tr ng khác ư c b n ti n hành N u máy quay báo là cân b ng tr ng b l i,b n nên tìm hi u nguyên nhân.M t vài máy quay có th báo cho b n lý do ví d như nhi t màu quá cao -c n thay i filter.Ho c b n có th i u ch nh iris m t chút Lưu ý là nh ng ngưòi quay phim kinh ngi m có th ánh l a máy quay khi cho nó nh n sai màu tr ng có th làm cho hình nh thu ư c có tông nóng hơn-nhi u màu cam ,ho c l nh hơn-nhi u màu xanh Cân b ng en hay Black balance Cân b ng en là m t tác v gi ng v i cân b ng tr ng .Trong khi cân b ng tr ng giúp máy quay nh n ra màu tr mg th c s thì cân b ng en cũng giúp máy quay hi u âu là màu en th c s .Ch c năng nay thưòng ch xu t hi n trên các dòng camera chuyên nghi p,ngư i dùng ph thông không c n quan tâm n nó. Khi nào ta c n cân b ng en? Có nhi u ý ki n xung quanh vi c cân b ng en và khi nào c n cân b ng en.M t s cho r ng b n nên cân b ng en ngay khi nào b n cân b ng tr ng nhưng chúng ta cũng th y r ng ít khi ngư i quay phim làm như th .L i
  5. khuyên c a tôi là b n nên cân b ng en b t c lúc nào b n b t u m t c nh quay,khi nào b n thay i filter h ơc nh y sáng c a máy quay và khi nào môi trư ng ánh sáng thay i M t tác v cân b ng en không úng thư ng mang l i nh ng màu s c không t nhiên và sai l ch nh ng kho ng en c a hình nh.Khi b n nh n th y i u này hãy th c hi n cân b ng en B n s c n” 1 máy quay có ch c năng cân b ng en .Ch c năng này thư ng n m g n ch c năng cân b ng tr ng trên máy quay Cách th c hi n 1-Cân b ng tr ng 2-G t nút cân b ng en.Nó s óng màn tr p máy quay l i và b n hãy làm các ng tác gi ng như ang cân b ng tr ng.M t vài máy quay s òi h i b n óng màn tr p th công và b n c n m l i màn tr p khi tác v hoàn thành 3-N u mu n b n có th cân b ng tr ng l i t o ra m t chu i tr ng – en -tr ng
nguon tai.lieu . vn