Xem mẫu

"Bản tường trình về việc mất giấy tờ" là một văn bản tường trình lại diễn biến việc mất giấy tờ, cho cơ quan điều tra. Để làm được văn bản đó , mời các bạn cùng tham khảo mẫu bản tường trình dưới đây:
 

Tôi tên : .......................................................................Sinh ngày : .............................
CMND số :……………… Cấp ngày : ……………….Tại : ……………………….
Thường trú tại đường……………., phường…….., quận……….., TP. ……………….
Chức vụ:..........................................................................................................................

Nay tôi làm bản tường trình về việc bị mất giấy tờ……………………….như sau:

Lý do:.........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Vậy nay tôi làm bản tường trình này kính mong xem xét giúp tôi để tôi được nhận ……………………………………………………mới.

Đây chỉ là một phần trích dẫn của "Bản tường trình về việc mất giấy tờ". Mời các bạn cùng download miễn phí trên trang TaiLieu.VN để xem chi tiết về nội dung của văn bản.