Xem mẫu

  1. Bán tr t kh p quay tr em: “Tai n n” khi b tr không úng Bán tr t kh p quay là m t b nh lý thư ng g p tr em t i các phòng khám Ngo i khoa c a B nh vi n Nhi ng 1. Bán tr t kh p quay tr em là m t “tai n n” thư ng x y ra trong hai tình hu ng sau: (1) Ngư i l n kéo và xo n tay tr m t cách t ng t; (2) Tr l t x p k t tay phía sau. ng tác kéo tay t
  2. ng t và xo n làm cho m m xương quay ‘bong” kh i kh p non y u c a tr . nh n bi t tr b “tai n n” này, các b c ph huynh nên quan sát c ng hai cánh tay c a tr . Bên tay b kéo s không c ng hay c ng ít hơn bình thư ng. Ngoài d u hi u ít c ng, bên tay b nh s không b sưng, thư ng bé au và khóc ré lên khi b kéo tay t ng t. N u phát hi n tay tr ít c ng hơn bình thư ng, ph huynh c n mang tr n b nh vi n có chuyên khoa ch nh hình tr em như B nh vi n Nhi ng 1, B nh vi n Nhi ng 2 và B nh vi n Ch n Thương Ch nh Hình ư c ch n oán và i u tr kp th i. T i b nh vi n, các bác sĩ chuyên khoa ch nh hình Nhi s n n ch nh tay tr . ng tác n n ch nh tương i ơn gi n và có th cho v ngay sau ó. phòng ng a “tai n n” này, khi b tr ph huynh nên x c nách, KHÔNG kéo tay tr t ng t.