Xem mẫu

 1. B N TIN HÀ N I TÔI YÊU Th 2 và Th 7 hàng tu n CH U TRÁCH NHI M Đinh Ti n Hoàng N I DUNG Nguy n Th Khuyên Tr n Th Hư ng THI T K Đinh Ti n Hoàng TRUY N THÔNG Ph m Văn Hi p Bùi Quang Tú LIÊN H Ban d án Hà N i Tôi Yêu Tel: 84-4 66 750.930 Email: info@hanoitoiyeu.com Copyright@ 2010 HDInvestment.jsc n ph m không mang tính thương m i
 2. HÀ N I TÔI YÊU CHUYÊN M C TIN T C GI I TRÍ • Kiên quy t không gi l i... "rêu • Danh ngôn: 10 câu kinh ñi n v phong" tình yêu • X m Hà thành: Đư ng ñ n • Vui cư i: chuyên nghi p D trù s a th t ñ t ñ thanh lý Tham nhũng trong ch ng tham ĐI M Đ N nhũng • Th m m vi n Hưng Gia HÀ N I VÀ TÔI NGƯ I HÀ N I Bài vi t: Khúc giao mùa Tác gi : Sưu t m • Nguy n Thanh Tùng: “Đ i s âm nh c” khi m th HÀ N I TÔI YÊU Kiên quy t không gi l i... "rêu phong" Ngư i Hà N i ñã quen v i hình nh Ô Quan Chư ng nhu m màu th i gian v i l p l p rêu phong ph dày, nhưng ít ai bi t chính các l p rêu, n m m c ñó là tác nhân phá ho i. C a ô l ch s còn l i duy nh t c a Th ñô ñ ng trư c nguy cơ ñ s p b t c lúc nào... KTS Lê Thành Vinh, Vi n Trư ng Vi n b o t n Di tích phân tích. Nh ng ngày g n ñây, hình nh c a Ô Quan Chư ng sau hàng lo t nh ng công vi c trùng tu, tôn t o xu t hi n khá "m i m ", gây nhi u ý ki n trái chi u c a ngư i dân Th ñô. Đ có ñư c nh ng thông tin chính xác nh t v D án tu b , kh c ph c s xu ng c p c a C a ô này, PV HNMO ñã có cu c trao ñ i v i KTS Lê Thành Vinh, Vi n trư ng Vi n B o t n Di tích, ñơn v tr c ti p th c hi n d án. Your Baner
 3. HÀ N I TÔI YÊU Không th trì hoãn thêm vi c trùng tu Gi i thích v m c ñích th c hi n D án, ông Vinh cho bi t Ô Quan Chư ng trư c khi trùng tu ñã vào tình tr ng x u và nguy hi m. Nhi u b c tư ng ñã b n t v . C u trúc c a công trình b hư h i n ng. Có nh ng m ng tư ng ph ng ra kho ng 30cm, có nguy cơ ñ s p b t c lúc nào. Hơn n a, hàng ngày hàng gi , công trình ph i ch u nh ng tác ñ ng x u t h th ng thoát nư c m t, nư c ng m vào ph n ñ t phía bên trong tư ng, khi n tư ng ph ng r p, m th p, rò r nư c ra ngoài, t o ñi u ki n cho rêu, n m m c và nhi u loài th c v t khác phát tri n, phá ho i di tích. Nh n th c ñư c vi c trùng tu là c p bách và không th trì hoãn ñư c thêm n a, S Văn hoá Th thao Du l ch ñã kh n trương lên k ho ch tu b , tôn t o. Và năm 2009, khi ti p nh n ñư c món quà tài tr c a Qu B o t n Văn hoá c a Đ i s quán Hoa Kỳ t i Vi t Nam dành t ng Th ñô Hà N i tròn 1.000 năm tu i thì chính là cơ h i ñ nh ng ngư i có trách nhi m làm công vi c c n thi t b o v cho s trư ng t n c a C a ô. Sau th i gian nghiên c u, th o lu n, tháng 10/2010, d án tu b , kh c ph c s xu ng c p c a Ô Quan Chư ng ñư c giao cho Ban qu n lý Di tích và Danh th ng Hà N i và Vi n Nghiên c u B o t n di tích, B VH,TT&DL ph i h p tri n khai. 74.000 USD ch ñ th c hi n 1/3 công vi c ph i làm Theo k t qu kh o sát, tính toán công phu, nghiêm túc c a các cán b thu c Vi n B o t n di tích thì công tác trùng tu, tôn t o, gi i quy t "bài toán t ng th " cho toàn b C a ô, t vi c gia c l i n n móng, b o v ph n tư ng, x lý h th ng thoát nư c, gi i to l n chi m xung quanh... ph i m t kinh phí ñ n trên dư i 5 t ñ ng. Do ñó, v i 74.000 USD ti n tài tr c a Đ i s Hoa Kỳ chưa ñ ñ gi i quy t th u ñáo m i vi c mà ch th c hi n chưa ñư c 1/3 công vi c ph i làm. Do ñó, Ban qu n lý Di tích và Danh th ng Hà N i ph i h p v i Vi n B o t n di tích bư c ñ u ph i h p th c hi n d án giai ño n 1 ñ gi i quy t 3 v n ñ cơ b n, c p bách trư c m t là gia c n ñ nh, căn ch nh l i k t c u, b o ñ m tính b n v ng c a công trình; Lo i tr hư h ng, nh ng tác ñ ng x u, sai l ch c a nh ng l n s a ch a trư c ñó và gi i quy t ph n b m t C a ô. "Trong nh ng l n s a ch a trư c ñây, ngư i ta ñã s d ng m t s viên g ch ch u l a ho c g ch xây d ng thông thư ng ñ thay th cho g ch v . May m n trong l n tu b này, v i th i gian không nhi u, chúng tôi ñã tìm ñư c m t s viên g ch v cũ, g n gi ng v i lo i g ch c a C a ô hi n nay, trong ñó có m t s viên l y ñư c t Thành c Hà N i ñ ti n hành thay th " - Ông Vinh cho bi t. "Trong nh ng l n s a ch a trư c ñây, ngư i ta ñã s d ng m t s viên g ch ch u l a ho c g ch xây d ng thông thư ng ñ thay th cho g ch v . May m n trong l n tu b này, v i th i gian không nhi u, chúng tôi ñã tìm ñư c m t s viên g ch v cũ, g n gi ng v i lo i g ch c a C a ô hi n nay, trong ñó có m t s viên l y ñư c t Thành c Hà N i ñ ti n hành thay th " - Ông Vinh cho bi t. Your Baner
 4. HÀ N I TÔI YÊU V i ph n tư ng có trát v a phía trên, do ch t li u v a kém nên nhi u m ng tư ng ñã b hư h ng, v a bong tróc v a b rêu m c bám ñen, các cán b c a Vi n ñã ph i trát l i m t s di n tích nh và bư c ñ u sơn lót màu nâu ñ t. Lý gi i v màu sơn này, ông Vinh phân tr n: "Chúng tôi không t ý pha màu t do, không th bôi lên ñó m t l p màu m i, sáng trưng mà ph i căn c trên nh ng l p màu trư c ñây c a C a ô. Hình nh C a ô xu t hi n nh ng ngày này có th có ñôi chút m i m v i ngư i dân Th ñô nhưng công vi c trùng tu chưa hoàn t t. L p sơn mà m i ngư i nhìn th y c a nh ng dãy tư ng phía trên ch là sơn lót. Đ tìm ñư c màu sơn tương ñ ng v i khung c nh xung quanh, s p t i, ph n tư ng phía trên này s ñư c ph thêm m t l p màu ghi" "Công vi c trùng tu nh t khi t không ph i là làm khác ñi, làm m i di tích mà ph i th n tr ng nghiên c u, áp d ng công ngh làm s ch, b o ñ m cho tính an toàn, b n v ng c a công trình. Do ñó, nh ng nhà trùng tu chúng tôi kiên quy t lo i b nh ng tác nhân gây h i như rêu, n m. Đi u này cũng phù h p v i xu hư ng chung c a các nư c trên th gi i, luôn ti n hành b o v , gi gìn s ch s di tích c a mình." - ông Vinh phân tích thêm. X m Hà thành: Đư ng ñ n chuyên nghi p T tháng 9, m t lo i hình ngh thu t ñư ng ph ñ c s c c a ñ t Kinh kỳ ñã ñi vào nh p di n v i vài ba show m t ngày và ñư c ñón nh n n ng nhi t - "X m Hà thành". Đó là bư c kh i ñ u cho d ñ nh c a nh ng ngư i theo ñu i môn ngh thu t c truy n này: nâng ngh thu t x m ñ n chuyên nghi p. Ph c d ng x m ph th Chương trình bi u di n n m trong d án "Ngh thu t hát x m Hà N i" do Trung tâm Nghiên c u b o t n và Phát huy văn hóa dân t c Vi t Nam t ch c và nhóm x m Hà thành th c hi n. D án quy t các ngh sĩ: NSƯT Hà Th C u, NSND Xuân Ho ch, NSƯT Thanh Ngoan, NSƯT Thúy Ng n, NSƯT Đoàn Thanh Bình, NSND Thanh Hoài, NSƯT Văn Ty, nh c sĩ Mai Tuy t Hoa, nh c sĩ Quang Long... Chương trình bi u di n chính th c ra m t th i ñi m Hà N i tròn nghìn năm tu i, sau hơn m t năm xây d ng d a trên nh ng nghiên c u và ph c d ng các làn ñi u còn sót l i ho c ñã b mai m t c a ngh thu t hát x m bài b n, hoàn thi n theo ñúng dân gian truy n th ng. Đi u ñ c bi t, n i dung các tác ph m g n v i Hà N i, tinh th n yêu nư c, ch ng gi c ngo i xâm mà xưa kia nh ng ngh sĩ x m ch n Kinh kỳ v n hát Your Baner
 5. HÀ N I TÔI YÊU "Cũng là "năng nh t ch t b ", ngư i trong nhóm m t nhi u năm h c h i các ngh nhân, ngư i này nh m t chút, ngư i kia nh m t ít mà hoàn thi n và ph c d ng d n", nh c sĩ Mai Tuy t Hoa chia s v cách th c sưu t m, nghiên c u, ph c d ng ngh thu t hát x m Hà N i. Th nên xem chương trình "Ngh thu t hát x m Hà N i" m i có "D o chơi Long Thành" ñ y ñ , hóm h nh như v y, hay "B c Kỳ vui nh t Hà thành" không theo l i c mà là sáng tác m i nh ng năm ñ u th k XX, r i "Công cha nghĩa m sinh thành" d a theo ñi u x m th p âm khác nhi u so v i nh ng ñêm cu i tu n la cà ch Đ ng Xuân nghe các ngh sĩ này hát vài năm nay. Nhóm d ñ nh s duy trì chương trình di n ñ n h t tháng 11 r i t ng k t ñ ñi u ch nh ho t ñ ng d án theo hư ng thích h p. Nh ng ñi m di n như nhà Bát giác sau Tư ng ñài Lý Thái T , ñ u ph Hàng Đào, Hàng Bài, hay c Đi n Kính Thiên (Hoàng thành) nhi u ngày nay vang âm nh ng ñi u x m ph th . Chuyên nghi p ngh thu t c truy n Dòng x m Hà N i ñư c cho là ra ñ i mu n hơn nh ng ñ a phương khác. Ph i cu i th k XIX, ñ u th k XX, khi mà ñ i s ng ngư i dân nhi u nơi kh n khó, các ngh nhân hát x m m i ñ n Hà N i ñ di n xư ng. Cũng t ñây, ch t x m ñư c ñi u ch nh phù h p v i ñ i s ng th m m và tai nghe c a ngư i thành th nên nh nhàng, tinh t và d nghe hơn. Th i kỳ ñó, hát x m ñư c coi là m t lo i hình dân gian mang y u t chuyên nghi p. Nh ng ngư i hát x m v a có th ki m ăn và v a sáng t o ngh thu t. Nhưng lâu nay, ngh thu t hát x m mai m t nhi u, nh ng ngh nhân sót l i ch ñ m trên ñ u ngón tay. B i v y, Trung tâm Nghiên c u b o t n và Phát huy văn hóa dân t c Vi t Nam càng mu n khôi ph c nó. Trò chuy n v i nhóm x m Hà thành, hi u r ng, h ñang mang trong mình nh ng ư c mong và ý chí mu n nâng t m ñ hát x m tr thành môn ngh thu t chuyên nghi p. Nh ng gương m t trong nhóm x m Hà thành ñ u là ñã có kinh nghi m v i ngh , ñã nghiên c u, hi u rõ và tâm huy t v i ngh thu t hát x m trong nhi u năm. Theo trư ng nhóm - NSƯT Thanh Ngoan- nh ng ngh sĩ này không ch là nh ng "th " hát, mà là nh ng ngư i tr c ti p nghiên c u, b o t n và qu ng bá ngh thu t này t i khán gi Th ñô. Các chương trình mà nhóm th c hi n ñ u d a trên nh ng y u t m u m c c a hát x m ñô th , song có s ch t l c, lư c b t ñ gi i tr và ngư i chưa làm quen v i hát x m có th thư ng th c mà không c m th y nhàm chán. Ngoài ra, ñ môn ngh thu t này phù h p v i ñ i s ng xã h i hi n ñ i, nhóm s s d ng các bài thơ m i sáng tác ñ t trên các làn ñi u cũ cho d ti p c n v i khán gi và ai yêu thích cũng có th theo ñư c. Your Baner
 6. HÀ N I TÔI YÊU Th m m vi n Hưng Gia Tên: Th m m vi n Hưng Gia Đ a ch : 287 Tây Sơn, Qu n Đ ng Đa, Hà N i Đi n tho i: 04.3564.2501 – 094.8969.888 – 093.3322.918 Mô t d ch v : Gi m béo, ch ng nhăn, nâng cơ m t, ñi u tr nám, m n tr ng cá, xông hơi, massage body, t m tr ng, làm tr ng da… Ngôn ng s d ng: Ti ng vi t, English Th m m vi n Hưng Gia Ni làn da ñ c nâng niu Qu ñúng như tên g i, Th m m vi n Hưng Gia ñư c xây d ng trên ý tư ng c a nh ng y bác s b nh vi n 108 và vi n da li u, v i mong mu n mang l i cho ngư i dân trong nư c nh ng d ch v làm ñ p an toàn, hi u qu nh t. Cách th c làm vi c cũng như thi t k không gian c a Hưng Gia theo mô hình và tiêu chu n c a m t b nh vi n. Trung tâm dành h n t ng 2 ñ khám da và tư v n mi n phí, các t ng còn l i m i t ng chuyên bi t m t lo i d ch v . Không khí trong phòng luôn ñư c ñ m b o s trong lành, mát m , hương thơm nh nhàng, d ch u. Ng i trên t ng cao, qua cánh c a kính b n có th phóng t m m t chiêm ngư ng, l ng nghe hơi th thành ph lúc tan t m nh n nh p ngư i qua, hay lúc lên ñèn lung linh s c màu c a quán xá, c a nh ng tòa cao c…S yên tĩnh, mát lành tuy t ñ i trong không gian c a Hưng Gia s th c s ñ b n ñư c tĩnh tâm. Your Baner
 7. HÀ N I TÔI YÊU C m giác ñư c chi u chu ng, nâng niu hơn khi tr i nghi m các d ch v làm ñ p, thư giãn và ñư c bàn tay các chuyên viên là nh ng bác s t n tâm chăm sóc. T i ñây b n có th ch n cho mình nhi u d ch v : gi m béo, ch ng nhăn, nâng cơ m t, ñi u tr nám, m n tr ng cá, xông hơi, massage body, t m tr ng, làm tr ng da… Trư c khi th c hi n m t quy trình tr li u chăm sóc da, b n s ñư c bác s khám da ñ nh n bi t tình tr ng da hi n t i và có phương pháp tr li u phù h p. S n ph m m ph m trư c khi s d ng ñ u ñã ñư c ki m nghi m tác d ng, ñ kích ng ñ i v i da và áp d ng cho t ng lo i da. Vì th , b n hoàn yên tâm v i làn da nh y c m c a mình. M t trong s nh ng d ch v n i tr i c a Th m m vi n Hưng Gia là gi m béo b ng phương pháp qu n t o khoáng – phát minh m i c a Italia. Đây là s n ph m ñư c chi t xu t t bùn non ñáy bi n không gây kích ng da. Ch t khoáng sau khi ñư c bôi ñ u lên vùng c n gi m béo và qu n ch t l i b ng nylon s giúp ñào th i lư ng m th a. K t h p v i bi n pháp massage, giúp th m th u và làm tan kh i lư ng m . Ch sau m i l n tr li u (th i gian 90 phút) có th gi m t 2-5 phân. Đ có m t thân hình hoàn h o b n ch c n 3-5 l n tr li u t i Spa Hưng Gia. Bên c nh s d ng nh ng dòng m ph m cao c p ñư c sàng l c k lư ng, Hưng Gia t n d ng tích c c các gi i pháp làm ñ p t thiên nhiên. Your Baner
 8. HÀ N I TÔI YÊU Có th k ñ n ñó là vi c s d ng hương thơm t nhiên trong nh ng bài massage và xông hơi thư giãn. B ng nh ng ki n th c y h c các chuyên viên ñã ch n l a hàng ch c lo i hương thơm có tác d ng chăm sóc s c ñ p và s c kh e. Nào là o i hương mang ñ n c m giác bình yên, an th n; tinh d u hoa h ng ñ l i mùi hương d u dàng trên da, làm thư giãn, mát da, sát khu n, ch ng lão hoá; nào là tinh d u vanilla v i hương thơm ng t ngào, kích thích s ho t ñ ng c a các giác quan, mang l i c m giác s ng khoái, ph n ch n sau m t ngày làm vi c căng th ng… Khác bi t v i các trung tâm làm ñ p khác, ch y u làm ñ p b ng máy móc, công ngh , thì Hưng Gia thiên hư ng v nh ng gi i pháp c truy n, t n d ng và phát huy kh năng tuy t v i c a ñôi bàn tay con ngư i. Kinh nghi m, k năng, ch tâm và lòng ñam mê ñã c ng hư ng m nh m nơi bàn tay ñ tác ñ ng và th c d y nh ng v ñ p. Chính m i ngư i khi s d ng d ch v Hưng Gia s có nh ng c m nh n riêng. Đó cũng là lí do các d ch v làm ñ p ñây thu hút ñông ñ o khách hàng. Your Baner
 9. HÀ N I TÔI YÊU Danh Ngôn: Nh ng câu kinh ñi n v tình yêu 1- Gi s có h ng nghìn ngư i ñi qua bên mình em, thì em v n nh n ra ti ng chân anh, b i vì bư c chân c a 999 ngư i ñ u d m lên m t ñư ng, riêng ch m i bư c chân anh là ñi vào trái tim em. 2- Con cá nói: Nư c ơi, em không th th y ñư c nư c m t trong con m t anh ñâu, b i vì anh ngâm mình trong nư c mà; nư c nói: em có th c m nh n ñư c nư c m t c a anh, b i vì anh vùng v y trong lòng em. 3- G p m t ngư i ch c n m t phút ñ ng h , m n m t ngư i ch c n m t ti ng ñ ng h , yêu m t ngư i ch c n m t ngày, nhưng mu n quên ñi m t ngư i ph i c n c m t ñ i ngư i. 4- H nh phúc như chi c khuy rơi xu ng gh xô pha v y—khi ñ tâm tìm ki m nó, thì l i không tìm ra, khi lãng quên m t nó, thì nó l i xu t hi n trư c m t. Vui cư i D trù s a th t ñ t ñ thanh lý S p b o nhân viên: - C u làm d trù s a ch a cái máy vi tính c a tôi ñi. - Thưa s p, nó còn m i tinh, t i sao ph i s a ? - Báo h ng ñ thanh lý! D trù th t ñ t vào, th ng nhóc nhà tôi ñang c n m t cái máy tính ñ h c. Tham nhũng trong ch ng tham nhũng Cán b v t tư h i ngư i k bi n hi u: - M t panô có n i dung: Công nhân xí nghi p X. kiên quy t ch ng tham nhũng! C ch to, giá bao nhiêu? - Thưa anh, tr n gói là 150 nghìn ñ ng. - T t, làm ñi, ngày kia tôi l y, ghi hoá ñơn thanh toán tròn 300 nghìn ñ ng nhé! Your Baner
 10. HÀ N I TÔI YÊU Khúc giao mùa Tác gi : Sưu t m Gi a tu n, sau r t nhi u ch ñ i, m t ñ t không khí l nh tràn v . Su t ñêm n m nghe gió th i l ng l ng qua các tán cây, qua mái hiên, ñ p r m r m vào c a ch p, c a chính c a các ngôi nhà mà lòng h i h p, xen l n vui m ng. B i gió v , gió giao mùa bao gi cũng mang ñ n nh ng ñi u m i m . Qu v y, sáng ra, c Hà N i như b ng th c sau nhi u ngày oi b c, ong ong và n m m. Gió nhưng không mưa mà n ng hoe vàng nên các n o ñư ng khô ráo và s ch s . Dòng ngư i trên ph ai n y ñ u khoác nh ng t m áo d y d n hơn thư ng ngày, v i khuôn Your giãn m t Baner Your Baner n , vui v vì không còn ng t ng t, m t nh c trong m t năm th i ti t quá nhi u bi n ñ ng như th này. Vui nh t có l là nh ng hàng cây d c các con ph Tr n Hưng Đ o, Bà Tri u, Đinh Tiên Hoàng, Hoàng Di u, Phan Đình Phùng, và xa hơn là Nguy n Trãi, Ph m Văn Đ ng… Sau m t ñêm gió mùa, cây c i dư ng như ñ ng lo t b o nhau vàng r c lên, r i c th r c lá th a thuê trên kh p v a hè, lòng ñư ng. Theo chi u lăn c a bánh ôtô, xe máy, gió cu n lá lên như nghìn v n con bư m bay ch p ch i trong r ng già, như t ng ñàn chim nh nh y nhót tung tăng reo ca. Dù b n có là ai, ng i trong ôtô kính kéo kín mít hay v i vã trên chi c xe máy, ho c nhàn t n rong ru i trên nh ng chi c xe ñ p, thì tôi dám ch c, b n ñ u không th c m lòng ñư c trư c nh ng th m lá vàng kỳ di u y. B n tôi, ngư i r t yêu h i h a, còn nh t quy t ñ r ng, s c vàng ñ chói l i thư ng xuyên xu t hi n trong tranh c a h a sĩ Thành Chương cũng kh i ngu n t nh ng th m lá tr i dài kh p ph phư ng Hà N i nh ng kho nh kh c giao mùa này. Your Baner
 11. HÀ N I TÔI YÊU Khúc giao mùa (ti p) B i h a sĩ Thành Chương t ng có nh ng năm tháng tu i thơ và g n n a cu c ñ i mình g n bó v i ph , v i nhà, v i v a hè, cây c i Hà N i trư c khi lên l p ph mãi d c Dây Di u trên Sóc Sơn. C này, hàng năm ñã th y lo i hoa r t ñ c trưng c a Hà N i - hoa loa kèn - tràn s c tr ng và hương thơm thanh khi t c a mình ra kh p ph . Năm nay th i ti t khô hanh, nhi u ngư i g n như quên ñi n i mong ñ i r t Hà N i y. Thì ñây, ñ t gió mùa này ñã kéo c mùa hoa loa kèn v theo. Trong cơn gió l nh sáng nay, tôi ñã th y nhi u chuy n xe ch loa M t bà c lưng còng, tóc b c, khuôn kèn ngư c xuôi trong ph c . m t ñã in r t nhi u d u năm tháng ch t b ng lên khi th y cô hàng quen c a mình ñ trư c c a nhà trên ph Hàng Tre. Bà nâng niu t ng bông hoa, t n m n ch n l a k càng r i nh n nha c m t ng cành vào cái l ñã ñư c dùng riêng cho lo i hoa này su t m y ch c năm qua. Bà c b o, năm nào cũng h i h p ch ñư c c m l loa kèn ñ u tiên c a mùa, như ch ñ i ngư i yêu ñ n thăm nhà th i thi u n . Dù n ng, dù mưa, m ñau hay vui bu n, thói quen y trong bà chưa bao gi thay ñ i. Còn tôi, m i khi nhìn m t bình hoa loa kèn, nh t là khi nó ñư c c m trên t ng 2 c a m t ngôi nhà c có c a s nhìn xu ng ph thì tôi th y r ng, h u như chưa có m t lo i hoa nào g n v i Hà N i m t thi t ñ n th . Cho dù có l , loa kèn không ñư c sinh ra x này. Cho dù, Hà N i còn r t nhi u loài hoa khác như ñào Nh t Tân, như lay ơn hay thư c dư c… Your Baner
 12. HÀ N I TÔI YÊU Khúc giao mùa (ti p) Su t t thu các thi u n còn m c áo dài không chi t eo, ñeo ki ng b c và mái tóc thì v n nh trư c trán, c p h sau vai, khoác chi c làn trong ñó có nh ng bông hoa l p ló phía trong, th t ng ti ng gu c nh thanh trên v a hè hay th i hi n ñ i, các cô, các ch váy ng n, bu c hoa sau nh ng chi c xe máy ñ t ti n ch y h i h trên ph thì hoa loa kèn v n có gì khác ñâu. V n cái dáng hoa vươn cao kiêu hãnh, v i màu tr ng xanh thon thon. Và cái chính là, m i năm loa kèn ch có m t mùa, n d n ñ p trong nh ng tháng cu i xuân ñ u hè mà thôi. Ai m i mê chơi, m i mê làm, m i mê tính toán, ñ n khi ng n ngư i ra, hoa ch còn l i chút hương vương sót. Đành ng m ngùi ch ñ n mùa sau. Mà khi y, ta ñã l i thêm m t tu i n a r i. Đ y, gió v g i nên bi t bao suy tư ng. Đã giao mùa th t chưa, khi mà m t mùa ñông, tr i nóng lên, l nh ñi bi t bao nhiêu l n, c m t mùa xuân, nh ng h t mưa tí tách c thưa v ng d n như m t Hà N i cũ ñang d n d n bi n Ch bi t, gió v , Hà N i m t? dư ng như c n lên b i m t cơn sóng nh . Và trái tim ta cũng kh ñ p xao xuy n l thư ng. Your Baner
 13. HÀ N I TÔI YÊU Nguy n Thanh Tùng: “Đ i s âm nh c” khi m th “N u cu c ñ i như m t dòng sông thì ánh trăng chính là tình ngư i. N u mình ñ i x v i cu c ñ i m t cách có tình ngư i thì dòng sông s ánh lên m t v ñ p riêng mà không ph i lúc nào cũng có. Không có ánh trăng, dòng sông s chìm trong bóng t i”. Đó chính là tâm s c a nh c sĩ tr Nguy n Thanh Tùng v tác ph m Sông trăng c a anh khi ño t gi i ñ c bi t trong cu c thi sáng tác c a các tài năng tr vi t cho các nh c c truy n th ng c a Nh c vi n Hà N i năm 2004 (nay là H c vi n Âm nh c qu c gia Vi t Nam). Có l sau gi i thư ng này, Nguy n Thanh Tùng m i ñư c nhi u ngư i bi t ñ n hơn v i vai trò nh c sĩ sáng tác. Còn trư c ñó, anh là m t ngh sĩ bi u di n ñàn b u khá gi i. Anh ñã t ng ñư c m i ñi lưu di n Pháp, B ñ gi i thi u v âm nh c truy n th ng Vi t Nam và v n ñ ng cho nh ng n n nhân c a ch t ñ c màu da cam mà chính anh cũng là m t trong nh ng n n nhân y. Kh i ñ u gian nan Tùng không có may m n ñư c sinh ra trong m t gia ñình ngh thu t. M anh là m t th may, còn b là c u chi n binh b nhi m ch t ñ c da cam. Di ch ng t ñ c t ch t ngư i y ñã khi n anh sinh ra b h ng m t m t, bên còn l i th l c y u. Và sau hai l n ñau m t d d i, anh ñã không còn th y ánh sáng n a. Nhưng ông tr i ñã ban cho anh m t năng khi u âm nh c mà không ph i ai cũng có. V i cây ñàn b u ông n i t ch t n a thân cây lu ng, m t khúc tre, m t cái lon s a và m t cái ru t c a phanh xe ñ p, anh cũng “mò m m” chơi bài Ai yêu Bác H Chí Minh hơn chúng em nhi ñ ng khi n c nhà ng c nhiên. Năm 1986, Tùng ño t gi i ñ c bi t trong cu c thi k chuy n và hát ñơn ca c a Cung Thi u nhi. Gia ñình quy t ñ nh t ng anh m t chi c ñàn b u th c s . Lúc này, Tùng cũng ñã ñ n tu i ñi h c nhưng không ñư c trư ng nào nh n, ñ n nhà văn hóa thi u nhi ñ xin h c ñàn b u cũng b t ch i vì các th y cô không bi t ph i d y Tùng th nào. Cu i cùng, Tùng ñư c nh n vào trư ng v i ñi u ki n “ph i bi t ñ c, bi t vi t”. Th i ñó, l p 1 m i ch là l p v lòng, m i b t ñ u h c ch . V y mà m t ngư i như Tùng l i ph i bi t ñ c và vi t trư c khi vào l p. Nhưng v i khát khao và nh có ông n i giúp ñ , Tùng ñã vư t qua th thách ñ u tiên này. “Cùng m t lúc, v a ñư c ñi h c, v a ñư c sinh ho t âm nh c, ñó là ni m vui nhân ñôi”, anh h h i. Your Baner Your Baner
 14. HÀ N I TÔI YÊU Nguy n Thanh Tùng: “Đ i s âm nh c” khi m th ( ti p ) Con ñư ng âm nh c Tùng ñã b t ñ u t l p thí ñi m cho tr khuy t t t Nh c vi n Hà N i và sau ñó là khoa Nh c c truy n th ng, chuyên ngành ñàn b u. Ngoài ra, anh còn ñư c ti p c n v i âm nh c c ñi n qua nh ng gi h c l ch s vành n th y nó mang m t s c cu n hút riêng. Chính vì th , sau m t cơn ñau m t d d i, nh hư ng ñ n s c kh e, và bu c ph i l a ch n d ng l i hay ñi ti p, anh ñã quy t ñ nh ti p t c h c chuyên ngành sáng tác (khoa Lý lu n - Sáng tác - Ch huy). V i ý chí và ngh l c vư t lên n i ñau b nh t t, Tùng không ch tr thành m t ngh sĩ chơi ñàn b u gi i mà có nh ng thành công ñáng n trong sáng tác. Ưa thích th lo i khí nh c nên anh không ch sáng tác cho các nh c c dân t c mà cho c các nh c c phương Tây như violon và piano. Trong các tác ph m c a mình, anh mong mu n k t h p âm nh c truy n th ng v i nh c c kinh ñi n c a châu Âu ñ t o ra m t phong cách và ngôn ng riêng. M i tác ph m anh vi t luôn ch a ñ ng nh ng xúc c m mãnh li t, b i nó xu t phát t tâm h n, t nh ng khó khăn cu c s ng mà anh ph i tr i qua. Và dù cu c s ng không ph i lúc nào cũng màu h ng nhưng Tùng không c xúy cho nh ng th tình c m não n , s u bi. N l c trong bóng t i Khi ti p xúc v i âm nh c c a Beethoven, Tùng ñã h c t p v thiên tài này ngh l c vư t qua khó khăn. Còn Stravinsky l i kích thích s sáng t o, tư ng tư ng mãnh li t trong sáng tác c a anh. Vi t Nam, anh cũng xem s nghi p c a Nhà giáo nhân dân Đ ng Xuân Kh i như m t ngu n ñ ng viên l n. Tùng tâm s : “Có l trong suy nghĩ c a m i ngư i, ph i s ng trong ñêm ñen th t ñáng s nhưng v i nh ng tr i nghi m c a b n thân, tôi th y cái khó nh t là làm th nào ñ vư t qua s y u ñu i c a chính mình. Và khi có ñư c s ñ ng viên c a c ng ñ ng, mình s có ni m tin và ni m tin s làm nên t t c ”. Hi n nay, ngoài vi c sáng tác và bi u di n, Tùng còn gi ng d y ñàn b u. Anh cho bi t hi n nay r t nhi u b n tr yêu thích ngh thu t truy n th ng nhưng l i thi u sân chơi, không có ñi u ki n ti p c n. Vì th , vi c d y h c c a anh cũng là ñ giúp h có cơ h i ti p c n v i âm nh c. Hơn th n a, anh còn mong mu n mình tr thành chi c c u n i c a các n n văn hóa thông qua nh ng sáng tác và nh ng bu i trình di n c a mình. Vì th , m i ngư i yêu m n g i anh là ñ i s âm nh c. Sưu t m Your Baner