Xem mẫu

 1. B N TIN HÀ N I TÔI YÊU Th 2 và Th 7 hàng tu n CH U TRÁCH NHI M Đinh Ti n Hoàng N I DUNG Nguy n Th Khuyên Tr n Th Hư ng THI T K Đinh Ti n Hoàng TRUY N THÔNG Ph m Văn Hi p Bùi Quang Tú LIÊN H Ban d án Hà N i Tôi Yêu Tel: 84-4 66 750.930 Email: info@hanoitoiyeu.com Copyright@ 2010 HDInvestment.jsc n ph m không mang tính thương m i
 2. HÀ N I TÔI YÊU CHUYÊN M C TIN T C GI I TRÍ • Gi i thi u b sách “1000 năm • Danh ngôn: Không g c ngã b n Âm nh c Thăng Long – Hà nhé. N i” • Vui cư i: • Hà N i tham d h i ngh các Vài m u ñ i tho i lãng m n thành ph l n châu Á HÀ N I VÀ TÔI • L h i Gióng ñư c xét công nh n di s n phi v t th Bài vi t: Âm thanh Hà N i Tác gi : Sưu t m ĐI M Đ N NGƯ I HÀ N I • Korean spa • Nguy n M nh Hùng: “Phù th y" hoa ngh thu t HÀ N I TÔI YÊU Gi i thi u b sách “1000 năm Âm nh c Thăng Long - Hà N i” Chi u 10/11, B Văn hóa Th thao và Du l ch ñã t ch c l ra m t b sách “1000 năm Âm nh c Thăng Long - Hà N i”. B sách ñư c t p h p ch n l c t tư li u âm nh c c truy n và ñương ñ i trên ñ t Thăng Long 1000 năm l ch s . B sách hư ng t i m c tiêu k ni m 1000 năm t n t i và phát tri n c a th ñô nư c Đ i Vi t - Vi t Nam, b sách cung c p t i b n ñ c nhi u tư li u giá tr , nhi u thông tin xác th c v n n âm nh c c truy n và âm nh c cung ñình c a các tri u ñ i Lý, Tr n, Lê, Nguy n. Đ ng th i b sách cũng cung c p cho ñ c gi nh ng di s n âm nh c m i, âm nh c giao hư ng thính phòng, âm nh c c truy n cách tân - m t sáng t o c a nh ng ngư i nh c sĩ c a Hà N i. Nh ng di s n y th c s ñã là n n móng v ng ch c ñ t ñây chúng ta có th xây d ng m t n n âm nh c Vi t Nam ''Tiên ti n, ñ m ñà b n s c dân t c'' và hi n ñ i. Your Baner
 3. HÀ N I TÔI YÊU “1000 năm Âm nh c Thăng Long - Hà N i” không ch là ngu n tư li u trong lĩnh v c âm nh c, món ăn tinh th n quí giá ñ i v i ngư i Hà N i, mà còn góp ph n gi i thi u n n văn hi n Kinh ñô Thăng Long - Hà N i v i b n bè qu c t . B sách g m 5 quy n, m i quy n có l i gi i thi u b ng ti ng Anh, c th : Quy n l: Âm nh c Cung ñình; Ca trù qua tư li u Hán Nôm (720 trang), kh o c u âm nh c cung ñình qua các tri u ñ i phong ki n; Quy n 2: Nh c c truy n (720 trang), kh o c u nh c c truy n dân gian h i t 1000 năm trên ñ t Thăng long Hà N i; Quy n 3: Nh c c truy n cách tân (kho ng 696 trang), ñây là thành t u 60 năm dư i s lãnh ñ o c a Đ ng; Quy n 4: Nh c m i (672 trang) ñ c p t i ca khúc trên ñ t Hà N i và v Hà N i; Quy n 5: Bình, lu n âm nh c (720 trang). Hà N i tham d h i ngh các thành ph l n châu Á Ngày 8/11, h i ngh toàn th l n th 9 c a M ng lư i các thành ph l n châu Á th k 21 (ANMC21) ñã khai m c th ñô Tokyo, v i s tham d c a các ñ i di n 11 thành ph l n châu Á, trong ñó có th ñôHà N i và Tokyo. Các ñ i di n vùng Tomsk c a Nga tham d h i ngh này v i tư cách quan sát viên. Phát bi u t i h i ngh , Th trư ng Tokyo Shintaro Ishihara ñã kêu g i các ñ i bi u th o lu n các d án chung gi a các thành ph nh m ñ i phó v i d ch cúm A/H1N1 và các v n ñ khác. Ông Ishihara nh n m nh quan h h p tác gi a các thành ph thành viên ANMC21 có th hi u qu hơn so v i các cu c ñàm phán gi a các chính ph . Ngư i ñ ng ñ u thành ph Tokyo cũng ñưa ra ñ xu t thành l p trung tâm nghiên c u chung châu Á ñ phát tri n các lo i v cxin. Theo k ho ch, trong hai ngày di n ra h i ngh , các ñ i bi u s nghe báo cáo v tình hình th c hi n nh ng d án chung c a ANMC21, trong ñó có d án thúc ñ y phát tri n các lo i máy bay ch khách c nh và trung bình, d án tăng cư ng năng l c qu n lý kh ng ho ng c a các thành ph thành viên và d án h p tác ñ i phó v i các b nh truy n nhi m châu Á… Bên c nh ñó, các ñ i bi u s th o lu n v bi n pháp b o v môi trư ng và c t gi m khí th i gây hi u ng nhà kính các thành ph , tương lai phát tri n c a ANMC21 và l a ch n thành ph ñăng cai h i ngh toàn th s p t i c a t ch c này. Your Baner
 4. HÀ N I TÔI YÊU K t thúc h i ngh , các ñ i bi u d ki n thông qua Tuyên b chung c a ANMC21. Đ i s ñ c m nh toàn quy n Vi t Nam t i Nh t B n Nguy n Phú Bình s ñ i di n cho th ñô Hà N i tham d l ký văn ki n này. Đư c thành l p vào tháng 8/2000 theo sáng ki n c a Th trư ng Tokyo Shintaro Ishihara, ANMC21 là khuôn kh qu c t nh m thúc ñ y h p tác gi a các thành ph l n châu Á thông qua hàng lo t d án chung. H i ngh toàn th ñ u tiên c a ANMC21 ñư c t ch c t i th ñô Tokyo vào tháng 10/2001. Hi n nay, ANMC21 ñang th c hi n 12 d án chung ñ gi i quy t các v n ñ chung mà các thành ph thành viên ñang ph i ñ i m t. L h i Gióng ñư c xét công nh n di s n phi v t th L h i Thánh Gióng t i Đ n Phù Đ ng và Đ n Sóc c a Vi t Nam ñã n m trong danh sách xét công nh n các di s n phi v t th c a nhân lo i c a T ch c Giáo d c, Khoa h c và Văn hóa c a Liên h p qu c (UNESCO) trong năm 2010.. Trong danh sách xét công nh n năm nay c a UNESCO còn có 46 di s n văn hóa phi v t th g m các làn ñi u, ñi u múa, l h i, các ngh thu t th công bí truy n c a 31 nư c trên th gi i. Ngoài ra, b n di s n g m ngh thu t in ch g r i c truy n, ngh thu t bí truy n x m ch ng rò r nư c thuy n mành, l h i văn hóa truy n th ng c a ngư i Duy Ngô Nhĩ c a Trung Qu c và ngh thu t hát c truy n c a ngư i Croatia cũng s ñư c xem xét ñưa vào danh sách các di s n phi v t th c a nhân lo i c n b o v kh n c p. Danh sách di s n văn hóa phi v t th c a nhân lo i, hi n có 166 di s n c a 77 nư c, ñư c b sung hàng năm, ñư c UNESCO b o v và duy trì. Đ ñư c vinh danh trong danh sách này, các di s n ph i ñáp ng nhi u tiêu chu n kh t khe, trong ñó có yêu c u góp ph n ph bi n r ng rãi tri th c v di s n văn hóa phi v t th và thúc ñ y nh n th c v t m quan tr ng c a các di s n này. Các nư c ñ ngh ñưa di s n vào danh sách ph i ch ng t kh năng b o v các di s n này ñ ñ m b o s t n t i lâu dài c a di s n. Your Baner
 5. HÀ N I TÔI YÊU Ngoài ra, các di s n phi v t th ñư c ñưa vào danh sách di s n phi v t th c n b o v kh n c p ñòi h i nư c ch nhà ph i cam k t có các bi n pháp b o v ñ c bi t và ñư c s h tr tài chính c a Qu UNESCO ñ ñ m b o lo i tr nguy cơ bi n m t ho c xu ng c p c a di s n. Công ư c Liên h p qu c v b o v các di s n văn hóa phi v t th ñư c ký năm 2003 và hi n ñã ñư c 132 nư c phê chu n. Các di s n phi v t th ñư c ñ nh nghĩa theo công ư c này bao g m ngh thu t bi u di n, văn hóa dân gian truy n mi ng, t p quán xã h i, các l h i, các hình thái nghi th c ñ c bi t, các ngu n tri th c và t p quán liên quan ñ n t nhiên và v n v t, các ngh thu t bí truy n liên quan ñ n ngh th công truy n th ng. y ban xét công nh n di s n văn hóa phi v t th c a UNESCO g m 24 thành viên ñư c ñ i h i ñ ng các nư c tham gia công ư c b u ch n. Your Baner
 6. HÀ N I TÔI YÊU Korean spa Tên: Korean spa Đ a ch : 313 ph Hu - 28 Lê Ng c Hân Đi n tho i: 0439763514 Website: www.koreanspa.com.vn Email: koreanspa2@gmail.com Kho ng giá: 170k - 850k Ngôn ng s d ng: Ti ng vi t, English KOREA SPA Nâng niu v ñ p c a b n Khi ñ n Korean spa n tư ng ñ u tiên mà b n s nh n ñư c chính là cung cách ph c v chuyên nghi p và thân thi n c a nhân viên cùng v i không gian hi n ñ i, sang tr ng nhưng không kém ph n m cúng c a Korean Spa. Toàn b nhân viên t i Korea spa ñư c ñào t o chuyên môn m t cách bài b n và chuyên nghi p. Đó chính là lí do chúng tôi cam k t d ch v và s chăm sóc nhi t tình c a nhân viên s làm quý khách hàng hài lòng v ch t lư ng c a chúng tôi. Your Baner
 7. HÀ N I TÔI YÊU K t h p v i các dư ng ch t thiên nhiên t m ph m cao c p c a Korean (Hàn Qu c), s tr giúp các thi t b chuyên d ng cùng v i ñôi bàn tay khéo léo, s am hi u chuyên sâu c a các chuyên viên th m m , Korean Spa s cùng b n chăm sóc s c kh e, xóa tan nh ng căng th ng, mang l i s tươi tr , ni m vui và s t tin trong cu c s ng. Dư i ñây là m t s miêu t chi ti t v d ch v c a korean spa - Massage ñá nóng: giúp b n cân b ng ñư c cu c s ng, tái t o ngu n năng lư ng c a cơ th ñ ñưa bư c chân b n vào m t hành trình m i. - Chăm sóc da b ng th o dư c: Quá trình masage, b m huy t làm cho các lu ng năng lư ng “Prana” trong cơ th con ngư i v n ñ ng, tu n hoàn trôi ch y, mang năng lư ng ñ n cho các cơ quan c a cơ th , t y ñ c và giúp cơ th tr l ic n b ng, gi m ñau và m t m i. Các tinh d u t các lo i cây lá thiên nhiên (g ng, ngh , s , long não, b c hà, khuynh di p, me,...) ñư c s d ng trong quá trình massage và day n huy t s ñư c cơ th h p th vào cơ th , hòa vào và tăng cư ng năng lư ng cho dòng ch y “prana”, giúp cơ th t y ñ c, làm gi m s ñau nh c do ch n thương ph n m m hay sưng kh p và có th làm cho các cơ săn ch c hơn… - Xóa nhăn b ng công ngh t bào g c: V i công ngh m i này, ch sau 3- 4 tu n các n p nhăn c a b n s bi n m t. - Ch a tr da: Các chuyên gia s giúp b n gi i quy t nh ng khó ch u vì các b nh v da. - T o m u tóc: B n s ñư c tư v n cách t o m u tóc phù h p nh t v i gương m t và cá tính c a mình! Your Baner
 8. HÀ N I TÔI YÊU Danh Ngôn: Không g c ngã b n nhé! Khi m t cánh c a khép l i,s có m t cánh c a khác m ra. Nhưng chúng ta l i thư ng ti c nu i ngoái nhìn l i cánh c a ñã ñóng mà không nh n ra r ng cánh c a ñang m kia là ñ chào ñón mình. (Alexander Graham Bell) Ph i t mình vư t qua nh ng khó khăn,tr ng i, b n m i ñư c ti p thêm s c m nh và ngh lưc. (Maxwell Winston Stone) B n ph i th c hi n ñư c ñi u mà b n nghĩ là mình không th th c hi n ñươc. (Eleanor Roosevelt) Vui cư i Vài m u ñ i tho i lãng m n - N u em nh y xu ng nư c, anh s c u em ch , anh yêu? - N u như anh nói “có”, thì em s nh y xu ng ch , em yêu? *** - Anh yêu lo i ngư i nào hơn, thông minh hay xinh ñ p? - Anh yêu c hai lo i ngư i y. Và anh yêu c em n a. *** - Anh th là sau khi cư i v n yêu em ch ? - Nh t ñ nh r i. Anh thích nh ng ph n ñã có ch ng. *** - Chi m th xác thì d , chi m ñư c tâm h n m i khó. - Th g p ngư i không có tâm h n, thì chi m ñư c th xác là xong ch gì?! Your Baner
 9. HÀ N I TÔI YÊU Âm thanh Hà N i Tác gi : Sưu t m Ôi nh ng âm thanh r o r c lòng ngư i ... Song, v i tôi, ti ng ông lão "phá sa", ti ng ch i tre ch lao công quét rác, ti ng tàu ñi n leng keng m i s m mai v , ñã gieo vào lòng tôi nh ng d u n không phai m . Đó là nh ng âm thanh Hà N i không th nào quên. T thu u thơ, tôi t m mình trong nh ng âm thanh d u ng t, ru tôi vào ñ i: ti ng m u ơ, ti ng võng ñưa k o k t trưa hè...L n lên, ñó là ti ng ñàn b u thánh thót như rót vào lòng m t n i ni m sâu l ng, là ti ng sóng H Tây lao xao v nh m n thuy n Your Baner trong chi u vàng n ng,Your Baner có ti ng nàng dìu d u như gió tho ng bên tai. Song n tư ng sâu ñ m nh t trong su t tu i thơ tôi ñ n t n bây gi là ti ng tàu ñi n leng keng, ti ng ch i tre ch lao công quét rác, ti ng ông lão l nh lót "phá sa" trong ñêm khuya thanh v ng. Ngày y, nhà tôi ph Tôn Đ n. M t ph nh yên tĩnh ñ n l lùng. Ti ng ve g i hè da di t. Hàng cây xanh sum xuê to bóng mát xu ng m t ñư ng và nh ng ngôi nhà rêu phong. Đêm khuya, ch có ti ng gió và ánh ñi n vàng hiu h t. Cu i thu tr i se l nh. N m cu n tròn trong chǎn m. Có ti ng ông lão bán l c rang quen thu c vǎng v ng c t lên t ñ u ph . M t th âm thanh vang, trong kéo theo nh ng âm cu i cùng c a nó lan to như réo r t, như m i g i, như th m vào lòng ngư i : "Phá sa". Nhưng nghe k hình như tho ng trong ñó n ch a s kh c kho i, ch u ñ ng, kiên nh n và m t nh c c a m t ông già. Nó c th m vào lòng tôi như v l c rang tuy t v i c a ông: m n, ng t, thơm, bùi, béo qu n vào ñ u lư i mà th m vào ru t gan. Ông ch ñeo tòng teng m t cái thùng g . L c ñư c gói trong nh ng t gi y cu n thành hình cái ph u. M i c m gói l c, mùi thơm c a húng lìu. Gói l c m nóng giòn tan. Nhâm nhi h t l c, vǎng v ng ti ng rao c a ông xa d n xa d n. Ti ng rao "phá sa" còn níu gi âm thanh chưa d t h n trên cái c n ñàn là ph tôi thì ti ng ch i tre quét rác c a ch lao công ñã rào r t n i d n lên dư i ñư ng. Ph Tôn Đ n nhi u cây . Your Baner
 10. HÀ N I TÔI YÊU Âm thanh Hà N i (ti p) Thu v ñông t i lá vàng bay l t . Nh ng tr n gió ñ u ñông như trút lá xu ng ñư ng. Gió c vô tình ñùa v i lá ñ ti ng ch i tre c a ch c th t lên "Rào...r t". Chi c ch i dài, m m m i trong tay ch c n m n nh p nhàng khoan nh t. Lúc khoan "rào" lúc nh t "r t"... Khi ch nhanh tay ch i rào r t rào r t tư ng như nh ng con sóng v v b cát. Đêm nào cũng v y, lá còn rơi, ch còn quét và tôi còn g p ch . Con ñư ng ph tôi s ch bong cho chân ai mát rư i ñi v . Còn tôi, chìm d n vào gi c mơ cô T m và ông B t. Sáng s m hôm sau t nh d y trong ti ng chuông tàu ñi n leng keng ngoài h Hoàn Ki m. Cái ti ng chuông leng keng trong su t tu i thơ tôi. Nó không háo h c như ti ng ve g i hè, không gi c giã như ti ng còi ôtô, không lao xao như ti ng sóng h thu ... Nó m c m c, gi n d ñ n nao lòng. Lũ h c trò chúng tôi thư ng hay ch t u cái tháp nh bên h Hoàn Ki m ñ ñi h c, ñi v t thu tr n, ñi lên H Tây câu cá. Trên ñư ng vào Hà Đông, tàu còn chui qua m t cái nhà c u. ñây, ngư i soát vé ñi ki m tra m t lo t. Cái vé tàu ñi n cũng nh bé xinh xinh. L n ñ u tiên tôi vào ñ i h c, v i m t gia tài nh bé trong cái ba lô cũng lên tàu ñi n ñi Hà Đông ñ vào La Khê, nơi Đ i h c t ng h p sơ tán lúc b y gi . Chuy n tàu s m, t B H ñi ch Mơ. Ti ng bánh s t rít trên ñư ng ray xoàch xo ch ñưa m tôi ñi ch , và ñưa tôi ñ n trư ng. Nh ng con tàu ñi ra các c a ô Đ ng Xuân, Quán Thánh, Bư i, C u Gi y, V ng... c n m n mi t vào th i gian nh ng âm thanh chói g t mà g n gũi v i ngư i Hà N i. Nh ng con tàu không bao gi có cánh c a hai bên sư n. Sàn g , thành s t. Ba b n toa n i v i nhau. M i toa treo lơ l ng m t bóng ñèn dây tóc ñ hoe. Cái c n ñi n v t v o trên ñ u toa như cái râu m t chú ng a già ñung ñưa m t s i dây chão ñ anh lái phu ñi u ch nh c n v t. Toa cu i thư ng dùng cho m y bà ñi ch : thúng m ng, rau dưa. tôm cua... Cánh h c trò chúng tôi thư ng ñư c mi n vé ho c hay xin ñi nh . Qua c ng trư ng như trư ng Chu Vǎn An, Trưng Vương là nh y xu ng. Lên xu ng khi tàu ñang ch y không ph i là d và nhi u anh trong lũ chúng tôi ñã phát tri n thành ngh thu t nh y tàu. Ôi nh ng âm thanh r o r c lòng ngư i ... Song, v i tôi, ti ng ông lão "phá sa", ti ng ch i tre ch lao công quét rác, ti ng tàu ñi n leng keng m i s m mai v , ñã gieo vào lòng tôi nh ng d u n không phai m . Đó là nh ng âm thanh Hà N i không th nào quên. Your Baner
 11. HÀ N I TÔI YÊU Nguy n M nh Hùng: “Phù th y" hoa ngh thu t Xuân sang dìu d u hoa sưa/ H v ng p ph nh ng “mưa” phư ng h ng/ Đ n Thu hoa s a thơm n ng/ Ng p tr i r c r cúc vàng… ñón ñông. B n câu l c bát không bi t c a ai, nhưng cho th y c b n mùa, lúc nào Hà N i cũng ng p hoa. Th nên, có ngư i còn g i Hà N i là th ñô hoa. Hoa tr thành m t nhu c u không mang tính th c d ng, mà như m t món ăn tinh th n ñã m t, ñã tâm không th thi u c a ngư i Hà N i. Nhưng không ph i yêu hoa ñã là ngư i bi t chơi hoa, thư ng hoa, nh t là l i bi n thú chơi y mang t m ngh thu t như Nguy n M nh Hùng, ngư i ñư c m nh danh “phù th y làm hoa ngh thu t” s 5 Hàng Da thì qu không h d . 1. Nguy n M nh Hùng (sinh năm 1970), t nh ñã ñư c c Hoàng Th Ðào – c ngh nhân chuyên làm hoa gi y “m m ngh ” b ng nh ng câu chuy n v thú chơi hoa c a ngư i Hà N i. Nào là, t ñ i Lý, (th k XI), quanh Thăng Long ñã có m y làng tr ng hoa ñ ph c v cho nhu c u trong kinh thành mà tên ñ t tên làng còn ghi d u ñ n ngày nay: Yên Hoa nay là làng Võng Th (g n Bư i); Nghi Tàm g n H Tây; r i các tên như H ng Mai, Hoàng Mai, Tương Mai còn g i là K Mơ cũng là ñ t hoa xưa. Xa hơn là Tây H , Qu ng Bá, H u Ti p, Đ i Yên n i ti p nhau thành ñ t hoa cùng v i dinh ñào Nh t Chiêu (nay là Nh t Tân), t o thành m t vành ñai hoa xung quanh ch n kinh kỳ. Các tri u ñ i Lý, Tr n, Lê ñ u xây d ng nh ng vư n hoa ñ p trong kinh thành Thăng Long dành riêng cho vua chúa. S cũ còn ghi tên nhi u vư n hoa n i ti ng th i Lý như vư n Quỳnh Lâm, vư n Th ng C nh, vư n Xuân Quang, vư n Thương Lâm... Gi ñây ñ t tr ng hoa Hà N i v n còn nhưng ñă b thu h p d n do s ñô th hóa. Nhưng thú chơi hoa - m t nét văn hóa trong ñ i s ng c a ngư i dân th ñô không có nhi u thay ñ i. Nét văn hóa y không và chưa ch c ph i là do “di truy n” t th h trư c ti p ñ n th h sau mà có l ch là m t thói quen trong thư ng th c cái ñ p hàng ngày c a ngư i Hà N i t bao ñ i. Không bi t hoa t ñâu ñ v trung tâm thành ph Hà N i mà nhi u ñ n th ?! Hoa n trên cây, hoa cài trên áo, hoa d o trên ñư ng, hoa e p, vô thư ng trên ban công, phòng làm vi c, phòng ăn, phòng ng và ñ c bi t là phòng khách. Lúc nào hoa cũng t a hương, khoe s c… 2. V i ngư i Hà N i, thư ng hoa là m t nhu c u không th thi u. Nhu c u y, ñôi khi tr nên “tr m tr ng” ñ n m c ñ t hoa cao hơn c l i ích kinh t , s n lòng vì hoa mà b ra m t kho n ti n ñáng k trong thu nh p c a mình. Your Baner
 12. HÀ N I TÔI YÊU Nguy n M nh Hùng: “Phù th y" hoa ngh thu t ( ti p ) Là m t ngư i Hà N i g c, Hùng bén duyên v i hoa và ñ i x v i hoa b ng ngh thu t khi m i 14, 15 tu i. H ng ngày, Hùng ñi h c m t bu i, còn m t bu i ñ n c a hàng c a c Hoàng Th Ðào ph giúp c làm nh ng vi c v t như c t dây thép, nhu m m u, vê cành ... Dư i s hư ng d n c a c , d n d n ñôi tay “ñàn ông” c a Hùng ñã uy n chuy n, b t nh ng bông hoa ñư c làm t gi y can, gi y pơ- luya m n màng, ñ p ñ , hay nói như ngôn ng bây gi “chu n không c n ch nh”.Và dư ng như, c tính cách con ngư i cũng có ph n uy n chuy n hơn. Xưa Hùng ngh ch ng m, bư ng b nh. Gi lành như m t cánh hoa c m trong nh ng suy nghĩ v cái ñ p, và hành trình ñi tìm cái ñ p. Chính anh, nhi u khi cũng ng ngàng b i s thay ñ i c a mình. B i l , ngh hoa gi y, hoa l a ñòi h i s t m n, kiên trì r t cao mà v i m t ngư i kiên trì nh t nhi u khi cũng n n. Lúc y, Hùng l i ch là m t c u bé, còn hi u ñ ng, ham chơi, ham vui. Th nhưng, chính s t m , n n nót ñ t o ra nh ng bông hoa tinh x o ñã ñánh th c ñam mê sáng t o trong anh. Kh i nghi p t hoa gi y, kiêm hoa l a, b n thân Hung cũng ng tư ng c ñ i s ch làm hoa gi y, hoa l a, nhưng ñ n nh ng năm 90, hoa gi Trung Qu c ñư c nh p v t, v a “ñ ng bóng” v a r ti n nên ñư c nhi u ngư i ưa chu ng. Hoa gi y, hoa l a Hà Thành vì th b lép v , thua ngay trên sân nhà. Khi ñó, Hùng có h c thêm c m hoa ngh thu t theo phong cách Ikabana c a ngư i Nh t và quy t ñ nh chuy n qua làm hoa tươi. Thêm m t l n thay ñ i nhưng l i khi n Hùng b cu n sâu hơn vào th gi i c a nh ng loài hoa. M i s m mai, Hùng th c d y cùng hoa, choàng lên hoa nh ng b cánh c a s sáng t o nh m ñ t ñ n cái ñ p m i cho hoa, cái ñòi h i ph i ñư c ng m ñã ñ i c a ngư i thư ng th c. Nhi u ñêm, Hà N i ñã ñ m yên trong gi c ng nhưng Hùng v n c m cúi trên căn gác nh sát nách ch Hàng Da v i nh ng ý tư ng t o hình m i… Gia ñình anh cũng chuy n hư ng sang làm hoa tươi chuyên cung c p hoa tươi cho các ñ i s quán, nhà hàng, khách s n nư c ngoài, cho ñám cư i, l h i... Kinh nghi m c a Hùng rút ra là ngoài s kiên trì còn là s t ý th c nâng t m ngh thu t cho hoa. Mà ngh thu t ñây là ngh thu t trình di n hơn là c m chơi thông thư ng. Hùng còn ví ngh thu t trình di n y như làm dâu trăm h . Ngư i con dâu y ph i h i ñ t ñ c “Công, Dung, Ngôn, H nh”: “Công trong ngh thu t c m hóa chính là s ưa nhìn ñ i v i tác ph m mình làm ra. Tác ph m y ph i ñ p (Dung), hàm n m t ý nghĩa nào ñó v i ngư i thư ng th c (ngôn) và th hi n ñư c cái ch t con ngư i – tác gi c a tác ph m ñó (h nh)…” - Hùng gi i thích. 3. G n ba mươi năm nay Hùng v n làm “tròn ph n dâu con” v i thiên h . Các m u thi t k hoa c a anh ngày càng ñư c ưa thích và ñánh giá cao v ch t lư ng ngh thu t. Có th sơ qua m t vài thành tích c a Hùng như: Tác gi c a con ong hoa cao 6m năm 2005, con r ng hoa dài 12m t iFestival hoa Đà L t 2007. Mâm l 2.000 hoa cúc xanh x p thành hình ñ t nư c dây lên bàn th Qu c t t i ñ n Hùng, dâng ñ n m u Âu Cơ v i hai cánh tay ôm l y trái tim k t b ng 1.000 ñóa h ng môn. Your Baner Your Baner
 13. HÀ N I TÔI YÊU Nguy n M nh Hùng: “Phù th y" hoa ngh thu t ( ti p ) Hùng cũng chính là ngư i thi t k bó h ng (hoa cư i) dài 1,6m lư n sóng, có ñính nh ng viên pha lê l p lánh cho “ñám cư i tri u ñô” gi a chú r t phú M và cô dâu tri u phú Nga khu resort sang tr ng Nam H i (H i An) năm 2008. Ngoài ra Nguy n M nh Hùng còn ñư c bi t ñ n v i nhi u tác ph m k t hoa tươi ñ c ñáo, mang ñ y tính ngh thu t như: ñôi r ng k t b ng hoa t i L h i ph hoa 2009 Hà N i, chi c áo dài b ng hoa ñ t k l c t i L h i hoa 2010 Hà N i … hay g n ñây nh t là ñôi r ng cao 7m v i hơn 60 ngàn bông hoa t i c ñô Hoa Lư m ng ñ i l 1000 năm Thăng Long – Hà N i. Nhưng ñ ng sau chu i “thành tích” y là nh ng n i ni m r t con ngư i c a m t ngh nhân. Anh tâm s : “V i m i tác ph m hoa, mình nâng niu t ng cánh, t ng bông. Nhưng r i m i tác ph m y cũng như m t ñ i hoa. Là hoa tươi nên s m n t i tàn. Nâng niu bao nhiêu, ti c nu i b y nhiêu sau m i l n h i tan, ti c tàn, ñám rã… M y ch c năn trong ngh , tôi ñã c g ng ñ xua ñi c m giác y nhưng khó quá…”. Cũng chính t n i ni m y l i t o cho Hùng m t ñ ng l c m i. Dư ng như, khi ngư i ta ñã thành “phù th y r i” thì ngu n c m h ng có th ñ n b t c lúc nào, t t t c m i v t chung quanh. Không d ng l i vi c phát tri n ngh thu t c m hoa, Nguy n M nh Hùng còn có ý tư ng k t h p ngh thu t t o hình cho hoa t nh ng lo i hoa gi y, hoa nh a, hoa l a, hoa khô c các ngh nhân Vi t. Theo anh, ñó chính là cách ñ tôn vinh các s n ph m hoa Vi t v n mang trong ñó c tinh hoa, tâm h n và ph m ch t Vi t Nam. Hà N i b n mùa hoa, ñâu cũng có hàng hoa bán, m i sáng hoa tươi v n ng p quay dù ngày n ng hay ngày mưa. Hoa ñư c ch t làng hoa Tây T u, làng hoa Ng c Hà hay t ch hoa Yên Ph ... Hoa c m i mi t theo ngư i, ngư i c m i mi t yêu hoa, hoa và ngư i tô th m cho nhau. Hoa ñ i v i ngư i b ng hương, b ng s c. Ngư i ñ i x v i hoa như v i ngư i thân yêu. Trong cái m i vô vàn ki u cách, ngày càng phong phú, tân kỳ hơn ngư i Hà N i v n dành cho hoa m t s nâng niu ñ y văn hóa, hay nói cho ñúng hơn là m t phong t c tao nhã lâu ñ i c a ngư i Thăng Long - Hà N i. Trong ñó có ngh nhân Nguy n M nh Hùng. Sưu t m Your Baner