Xem mẫu

 1. B N TIN HÀ N I TÔI YÊU Th 2 và Th 7 hàng tu n CH U TRÁCH NHI M Đinh Ti n Hoàng N I DUNG Nguy n Th Khuyên Tr n Th Hư ng TRUY N THÔNG Ph m Văn Hi p Bùi Quang Tú LIÊN H Ban d án Hà N i Tôi Yêu Tel: 84-4 66 750.930 Email: info@hanoitoiyeu.com Copyright@ 2010 HDInvestment.jsc n ph m không mang tính thương m i
 2. HÀ N I TÔI YÊU CHUYÊN M C TIN T C GI I TRÍ • Khai trương Làng văn hóa du l ch • Danh ngôn: Cu c s ng các dân t c Vi t Nam • Vui cư i: Không b l cơ h i • B c tranh thêu k l c m ng Đ i l Mèo mù v cá rán 1000 năm Thăng Long s p ra m t HÀ N I VÀ TÔI khán gi th ñô • Ki m tra công tác chu n b bay • Bài vi t: Ngư i Hà N i ph c v Đ i l Tác gi : Sưu t m ĐI M Đ N NGƯ I HÀ N I • Align Cafe - M t phong cách 3D Hà N i • Nh c s Phú Quang : “Gã th dân” ch n Hà thành HÀ N I TÔI YÊU Khai trương Làng văn hóa du l ch các dân t c Vi t Nam Chào m ng k ni m 1.000 năm Thăng Long Hà N i, Làng văn hóa du l ch các dân t c Vi t Nam s ñư c khai trương t i Đ ng Mô – Sơn Tây –Hà N i vào ngày 19/9/2010. L khai trương d ki n s di n ra các ho t ñ ng ñ c s c như: h i ch s n v t văn hóa dân t c, l h i m th c “h t g o làng ta”, chương trình giao lưu văn hóa văn ngh các dân t c, các trò chơi dân gian truy n th ng… Đư c xem là m t b c tranh th nh v ñ t nư c Vi t Nam, Làng văn hóa du l ch các dân t c Vi t Nam s là trung tâm văn hóa, th thao, du l ch mang tính qu c gia, nơi t p trung tái hi n, gi gìn, phát huy và khai thác các di s n văn hóa truy n th ng c a 54 dân t c Vi t Nam ph c v tham quan, du l ch và nghiên c u c a nhân dân trong nư c và qu c t .. Your Baner
 3. HÀ N I TÔI YÊU Sau khai trương, D án s ñư c ñưa vào ho t ñ ng. Bên c nh ñó, ti p t c hoàn thành h t ng k thu t chung và thu hút ñ u tư cho khu vui chơi, gi i trí, d ch v khách s n ñ chào m ng d p k ni m 1.000 năm Thăng Long - Hà N i. S v n ñ th c hi n D án vào kho ng 500 tri u USD. B c tranh thêu k l c m ng Đ i l 1000 năm Thăng Long s p ra m t khán gi th ñô T ngày 25 – 29/8/2010, b c tranh thêu “C i xưa” m ng k ni m Đ i l 1000 năm Thăng Long - Hà N i, s chính th c ñư c trưng bày t i Cung Văn Hóa H u Ngh Hà N i. Đây là d p ñ ngư i dân Th ñô ñư c chiêm ngư ng b c tranh thêu công phu v i s góp s c c a hàng M t góc c a b c tranh thêu "C i xưa" ch c ngh nhân thêu lão luy n Đây s là b c tranh thêu l n nh t vi t Nam, v i kích thư c g n 170m 2 ; 5.5m x 31m, do ngh nhân thêu tr Ph m Th Hoài cùng v i ñ ng s th c hi n. Tác ph m ngh thu t này tiêu t n ñ n 500kg ch thêu v i kho ng 60.000 ngày công c a m t t p th g m 100 ngư i. Tác ph m m thu t ñ s này là s n ph m c a làng ngh thêu m ngh thôn Văn Lâm (Ninh H i, Hoa Lư, Ninh Bình) th c hi n làm quà t ng cho d p Thăng Long – Hà N i tròn 1000 năm tu i. Tác gi cùng nhóm th thêu ph i m t t i 2 năm ñ hoàn thành tác ph m. B c tranh “kh ng l ” g m ba ph n th hi n di n trình l ch s c a các tri u ñ i Đinh, Ti n Lê, Lý trong ñó có ñi m nh n th hi n tu i thơ c a v vua c lau Đinh Tiên Hoàng, nh ng h ng m c c a c ñô Hoa Lư như C u Đông, C u D n, chùa Tháp và “Chi u d i ñô” (1009) c a vua Lý Thái T . Your Baner
 4. HÀ N I TÔI YÊU Ch Ph m Th Hoài - Giám ñ c Cty th công m ngh - xu t nh p kh u C i Xưa, tác gi c a b c tranh thêu cho bi t: "Ch cùng nhóm th thêu Văn Lâm ñã ph i m t 2 năm ñ hoàn thành tác ph m này. Đây là vi c chúng tôi chưa t ng làm. Tôi ñã ph i phác th o m u c ch c l n m i có ñư c m u ưng ý. B c tranh s ñư c trưng bày t i Th ñô gi ng như m t s k t n i gi a c ñô Hoa Lư và Thăng Long - Hà N i, ñã ñư c th hi n trong Chi u d i ñô”. Phát bi u c m xúc c a mình v tác ph m ñ c bi t này, ông Nguy n Đ B o, Ch t ch H i M thu t Hà N i cho bi t: "Giá tr c a b c tranh không th tính b ng ngày công, ti n ñ u tư mà là tình c m vô giá c a nh ng ngư i dân Ninh Bình ñ i v i Th ñô". Đư c bi t b c tranh “C i xưa” ñang ñư c ñ c Gi i thư ng Bùi Xuân Phái “Vì tình yêu Hà N i” năm 2010. Ki m tra công tác chu n b bay ph c v Đ i l Trung tư ng Nguy n Qu c Khánh, Phó T ng Tham mưu trư ng Quân ñ i nhân dân Vi t Nam và các thành viên trong ñoàn v a hoàn t t vi c ki m tra công tác chu n b bay ph c v ngày ñ i l k ni m 1000 năm Thăng Long - Hà N i t i ñơn v C16, Quân ch ng Phòng không-Không quân. Theo k ho ch, vào ñúng ngày Đ i l 10-10, các ñơn v tr c thăng trong quân ch ng Phòng không- Không quân s góp m t v i 10 máy bay tr c thăng bay ñ i hình qua Qu ng trư ng Ba Đình. Trung tư ng Nguy n Qu c Khánh nh n m nh ñây là vinh d l n v i các ñơn v tr c thăng c a Quân ch ng nhưng cũng là nhi m v h t s c ñ c bi t. Các ñơn v tham gia bay c n chú ý quán tri t yêu c u, nhi m v , ñ ng viên ñ i ngũ phi công, k thu t ph c v bay, xác ñ nh quy t tâm bay hoàn thành xu t s c nhi m v ñư c giao. Do ñó, ngay t ñ u tháng 8, các thành ph n tham gia bay c a các ñơn v C16, C17, C54 ñã t p trung l c lư ng, phương ti n, v t ch t t i ñơn v C16 ñ bư c vào luy n t p v i tinh th n h t s c kh n trương, nghiêm túc. Trung tư ng Nguy n Qu c Khánh ñã ñánh giá cao công tác chu n b c a Quân ch ng Phòng không - Không quân, ñ ng th i yêu c u các ñơn v tham gia bay c n chu n b t t v t ch t, nh t là vi c may, th c hi n treo c , lô gô trên máy bay ñúng kích thư c và yêu c u c a Ban t ch c. Your Baner
 5. HÀ N I TÔI YÊU Align Cafe - M t phong cách 3D Hà N i Tên: Align cafe Đ a ch : 1 B Mã Mây Đi n tho i: 04.39232436 Gi m c a: 8h-22h30 S lư ng ph c v t i ña: 80 Món ñ c s c: Cafe, kem, Coctail Kho ng giá: 20k-60k Ngôn ng s d ng: Ti ng Vi t - English Align cafe gây n tư ng v i khách b ng màu ñ ñ c trưng c a quán và kí t ñ c trưng c a gi i ki n trúc làm cho khách d dàng nh n ra nó. Không gian c a quán ñư c chia làm 3 ph n, 2 phòng nh bên trong, 1 khuôn viên bên ngoài nhìn xu ng là ñư ng ph t p n p, nhìn lên ho c sang ngang là các b c tư ng cách ñi u b i s loang n , và rêu xanh ñen bám ph c a khu nhà nơi ph c .Toàn b quán ñư c bao ph b i màu ñ th m t o c m giác m áp và kho ng hơn 30 b c tranh là nh ng tác ph m c a nh ng sinh viên ki n trúc chu n b t t nghi p. Bàn gh và cách ng i ñây cũng r t ña d ng: phong cách bar, ki u ng i s p g hay salon ñ m ñ u có... Đi m ñ c bi t không th không nói ñ n là logo c a quán. Trư c tiên Align là m t l nh quen thu c trong ph n m m thi t k ñ h a, logo c a quán ñư c th y kh p m i nơi (t c a ra vào, giá sách cho ñ n chân gh ..) - ñó là m t kí t c a ngư i Maya c . Và ch c h n b n cũng bi t r ng n n văn minh maya n i ti ng th gi i c ñ i v ki n trúc. L a ch n bi u tư ng này có l vì ñi u ñó. Align café ñư c gi i ñam mê 3D coi như “tr s " c a 3D Vi t Nam t i Hà N i và b t c ai có h ng thú hay yêu thích 3D ñ u có th ñ n ñây ñ v a nhâm nhi m t tách café v a tìm hi u ho c chia s ki n th c v 3D. Your Baner
 6. HÀ N I TÔI YÊU B n s có c m giác khác l và thích thú khi ñư c ng i khoanh chân m áp trên t m ph n g n sát tư ng và thư th ng m nghía 40 b c tranh c a 3D Vi t Nam và các tác ph m kinh ñi n c a 3D th gi i ñư c trưng trên kh p các b c tư ng màu ñ th m. N i th t quán ñư c trang trí c u kỳ, khi n khách “ngo i ñ o” như tôi c ng mình như l c vào trong m t b c tranh nào ñó, mà nhìn hư ng nào cũng th y mình là trung tâm c a vũ tr . Đó là m t cách thu hút khách ñ c bi t v i phương th c hình kh i ba chi u. Nh t o nh ng kh i hình l p th v a l v a quen, khách như b cu n vào ñó hơn là vào nh ng ly cà phê hay nh ng c c sinh t , nư c gi i khát. C nh l i ra vào gi a hai phòng có m t k sách vi t v 3D. Khách có th v a nhâm nhi cà phê v a ñ c sách. N u c m th y “h ng” và mu n th c hành ngay thì ñi xu ng cu i phòng có máy tính ñã ñư c b t s n chương trình 3D. N i th t quán ñư c trang trí c u kỳ, khi n khách “ngo i ñ o” như tôi c ng mình như l c vào trong m t b c tranh nào ñó, mà nhìn hư ng nào cũng th y mình là trung tâm c a vũ tr . Đó là m t cách thu hút khách ñ c bi t v i phương th c hình kh i ba chi u. Nh t o nh ng kh i hình l p th v a l v a quen, khách như b cu n vào ñó hơn là vào nh ng ly cà phê hay nh ng c c sinh t , nư c gi i khát. C nh l i ra vào gi a hai phòng có m t k sách vi t v 3D. Khách có th v a nhâm nhi cà phê v a ñ c sách. N u c m th y “h ng” và mu n th c hành ngay thì ñi xu ng cu i phòng có máy tính ñã ñư c b t s n chương trình 3D. Align có nh ng góc ñ t h i b n bè, trò chuy n rôm r , m cúng, nhưng cũng có nh ng góc bình yên, nơi b n có th c m nh n chính mình. N u b n ñ n Hà N i mà chưa ñ n v i cafe Align, ch c h n ñó là ñi u gì ñó ti c nu i. Hãy ñ n, c m nh n, suy tư, r i b n s có c Hà N i trong 1 không gian như v y. Your Baner
 7. HÀ N I TÔI YÊU Cu c S ng Cu c s ng gi ng như m t t m v i s cũ s n ñi theo năm tháng nhưng v n ánh lên nh ng màu s c tươi nguyên nh nh ng kho nh kh c c a tình yêu thương. V.Hugo Cu c s ng gi ng như m t cu n sách. K ñiên r gi qua nhanh chóng. Ngư i khôn ngoan v a ñ c v a suy nghĩ vì bi t r ng mình ch ñư c ñ c m t l n Giăng – Pôn (Đ c) Ch có tinh th n ñ c l p và t tr ng m i có th nâng chúng ta lên trên nh ng nh nhen c a cu c s ng và nh ng bão táp c a s ph n. A.Puskin Vui Cư i Không b l cơ h i Ch Ki m tra ñ u gi , Jonhny không thu c bài, thày giáo quá b c bèn phê vào s liên l c m y ch : Đ con kh ! Nh n l i s t tay thày, Jonhny ph ng ph u: - Thưa, thày m i ký mà chưa cho ñi m ! ký c a thày? Mèo mù v ph i cá rán Ngư i ch hi u ñi qua phòng ñóng gói, trông th y m t c u bé ñang ng lưng trên m t chi c thùng, mi ng huýt sáo vui v . - Mày làm ñư c bao nhiêu ti n m t tu n? - ông ta h i. - 50 ñôla m t tu n, thưa ông. - Đây là tu n lương c a mày. Cút luôn ñi! Khi g p ngư i qu n ñ c, ông ch c n nh n: - Anh thuê th ng bé ñó ñâu v y? Your Baner
 8. HÀ N I TÔI YÊU Ng i Hà N i Tác gi : Sưu t m Không gi ng bao cu c du ng an thư ng tình ng m nhìn phong c nh, con ngư i Hà N i. Cũng không như nh ng gì xưa nay m i ngư i vi t, v v Hà N i… Nh m m t, l ng tâm h n nghe ca khúc “Ngư i Hà N i” c a Nguy n Đình Thi, m t ngư i Hà N i c m-kỳ-thi-h a ñ u là b c kỳ tài, c m t Hà N i hi n ra v i t t c v ñ p làm rung ñ ng bao trái tim nh ng ngư i Vi t Nam hơn n a th k nay. “Ngư i Hà N i” là m t b c tranh hòanh tráng v Hà N i b ng giai ñi u v i nhi u gam màu s c, v a say ñ m thi t tha, v a n ng nàn cháy b ng, v a trang tr ng oai hùng… Hà N i lung linh, c xưa quy n rũ, Hà N i hào hùng, uy nghiêm, tôn kính… như s ng ñ ng trong t ng khuôn nh c, t ng ca t … Đ m t l n nghe, là m t l n nh mãi không th quên. Tha thi t, l ng ñ ng, ch m ch m… giai ñi u như m t dòng ch y b t t n: “Đây H Gươm, H ng Hà, H Tây. Đây l ng h n núi sông ngàn năm. Đây Thăng Long, ñây Đông Đô, ñây Hà N i. Hà N i m n yêu…”. Nh ng tên g i thiêng liêng, t hào mang bóng dáng h n sông núi, khí thiêng tr i ñ t c a dân t c. C m t chi u dài l ch s Vi t Nam cùng huy n th ai d ng nư c, gi nư c ñ y máu và nư c m t, in d u th i gian trên t ng viên g ch nh Hà N i, t ng h t b i ph m rêu mái ph … “ Hà N i ñ p sao; ôi nư c H Gươm xanh th m lòng, bóng Tháp Rùa thân m t êm m lòng…”. Hà N i o huy n v i nh ng hàng cây l lư t soi bóng nư c m t h trong xanh ăn tăn sóng. Hà N i b n mùa hoa, ư p thơm c tr i ñêm, trăng, sao cho qu n quít bư c chân nh ng ñôi tình nhân, cho ng t môi hôn tình yêu. Hà N i sương khói mê ho c v i bao truy n thuy t ñ m d u c tích nơi kinh thành xưa. “Hà N i ñ p sao…”. Ch có th chìm ñ m vào t ng n t nh c ñ c m nh n cái ñ p c a Hà N i b ng c m xúc chính ngay trong tâm h n mình. Your Baner
 9. HÀ N I TÔI YÊU Ng i Hà N i (ti p) Như m t chuy n c nh v i gam màu tươi vui trong giai ñi u, Hà N i hi n lên t âm thanh r n ràng… “H ng Hà tràn ñ y, H ng Hà cu n ngàn ngu n s ng tràn ñ y dâng… Hà N i vui sao, nh ng c a ñ u ô, tíu tít gánh g ng… S ng vui ph hè… Quanh co, chen quanh r n ràng Đ ng Xuân…, bát ngát Tây H …”. Dòng nh c cu n cu n tuôn tràn như t ng l p sóng sông H ng xô lên nhau, b i ñ p phù sa cho c m t vùng châu th trù phú. Con sông u n lư n ôm quanh Hà N i, g n v i bao thăng tr m, bu n vui, nư c m t, n cư i c a kinh thành Thăng Long xưa. Là con sông nh , con sông Your Baner thương, hi n hòa và d d i… c a ngư i Hà N i, c a ngư i Vi t Nam. Your Baner Và r o r c bư c chân ba mươi sáu Hà N i mùa thu 1945. Hà N i r c ph phư ng Hà N i, có ánh m t lúng n ng Ba Đình. Hà N i uy nghêim li ng, duyên dáng c a nh ng chàng trang tr ng vang l i Tuyên Ngôn Đ c trai, cô gái thanh l ch, tr trung…, th p L p _ Khai sinh nư c Vi t Nam , có thóang khung c nh m áp, náo nhi t tên trên b ng ñ th gi i… Hà N i c a nh ng làng ngh Hà N i vang cùng tòan qu c hơn ba ngàn ngày bóng m t th i… Và Tây H , m t anh dũng, kiên cư ng “quy t chi n gương soi nh ng áng mây hàng ngàn cho T qu c quy t sinh”, gi gìn n n năm l l ng cu n theo t ng bóng nh ñ c l p non tr c a ñ t nư c, làm nên nhân gian c kim Hà N i, t huy n m t Đi n Biên Ph ch n ñ ng ñ a c u th a Trâu Vàng còn lung linh o nh “Ngư i Hà N i” vang nét nh c hào t n ngày nay, ñ n huy n th ai “Pháo hùng, ñ y kiêu hãnh, l i nh c nhu m ñài bay B.52” c m ñ u rơi xu ng h h ng t ng gương m t ngư i v i ni m chôn vùi uy danh không l c Hoa Kỳ t hào không th che d u… “M t nơi làng hoa Ng c Hà bé nh ñ y s c ngày thu non sông chi n khu v , màu. ñư ng vang ti ng hát cu n dòng ngư i Your Baner
 10. HÀ N I TÔI YÊU Ng i Hà N i ( ti p ) Đòan quân Vi t Nam ñi. Hà N i say mê chen ñón Cha v … Ngày y vinh quang… Vi t Nam yêu d u, ng soi bóng sông H ng Hà…”. Năm c a ô Hà N i như năm cánh hoa xòe n ñón chào nh ng ngư i chi n th ng tr v , ñón chào ngư i lãnh t ki t xu t c a dân t c ñã tìm ra con ñư ng c u nư c – Ch t ch H Chí Minh… Hà N i anh hùng, Hà N i hiên ngang b t khu t… Âm vang “Ngư i Hà N i”, như m t b n anh hùng ca… “M i t c ñ t Hà N i ñư m th m máu h ng tươi”. B c tranh giai ñi u “Ngư i Hà N i” khép l i b ng nh ng dòng nh c r n rã reo vui, b ng nh ng n t nh c nh y múa cùng n ng cùng màu c T qu c, làm ngây ng t lòng ngư i trong ni m vui b t t n c a ngày chi n th ng. “Này l p l p ngư i ñi ánh sao tưng b ng chói lói lòng ta… Bóng c bát ngát ngày vui nư c non reo Hơn n a th k , ca khúc “Ngư i Hà N i” vang xa, th m vào t ng trái tim, là ni m t hào không ch c a riêng ngư i Hà N i, mà tr thành tài s n tinh th n c a các th h Vi t Nam. Giai ñi u, ca t c a “Ngư i Hà N i” l ng ñ ng trong tâm h n ngư i Vi t Nam m t tình yêu T qu c. V i bi u tư ng thiêng liêng Th ñô Hà N i. M i ngư i Vi t Nam dù b t c ñâu, không th không không xao xuy n không cháy b ng m t tình yêu T qu c khi giai ñi u tha thi t vang lên “Đây H Gươm. H ng Hà, H Tây. Đây l ng h n núi sông ngàn năm. Đây Thăng Long, ñây Đông Đô, ñây Hà N i. Hà N i m n yêu…”. Nh c sĩ Nguy n Đinh Thi sáng tác bài hát này ñ u năm 1947, khi cu c kháng chi n ch ng Pháp ch v a m i n ra ñư c ít ngày, sau khi c Hà N i ñã lên ñư ng sơ tán theo l i kêu g i toàn qu c kháng chi n tháng 12 năm 1946 c a Ch t ch H Chí Minh. Your Baner
 11. HÀ N I TÔI YÊU Nh c sĩ Phú Quang: “Gã th dân” ch n Hà thành Đùng m t cái ông d t tình v i Hà N i vào Nam sinh s ng, tròn 60 tu i m i quay v nơi chôn rau c t r n. Ông là Phú Quang, ngư i ñư c ca ng i là “nh c sĩ c a Hà N i”. Phú Quang sinh năm 1949, là con út trong gia ñình ñã b y ñ i s ng Hà N i. Năm Phú Quang ra ñ i, m ông ñã 45 tu i. Sinh th i, c là ngư i có trí nh tuy t v i. Phú Quang k : “M tôi thu c làu nh ng Truy n Ki u, Cung oán ngâm khúc, L c Vân Tiên và m ñ c thơ r t hay. Tôi còn nh , h i m i 13 tu i, tôi làm m t câu ñ i treo ngay trên bàn h c: "Ngõ l y l i ñư ng trơ xác pháo/ Nhà hương tàn sàn nát ñào rơi". Kh u khí y tôi có là vì “nhi m” tính cách m tôi có ch b tôi thì khác, vì cho r ng ngư i có kh u khí như th sau này s r t kh …” Phú Quang có m t tu i thơ “không ñư c ñ p cho l m”. T nh ông ñã n i ti ng là tinh ngh ch và hay gi u c t. M t ñ a tr như v y thư ng s r t cô ñơn b i s th ơ, né tránh c a m i ngư i. Và h n nhiên khi m t ñ a tr vư ng vào bi k ch này s n y sinh nh ng b c xúc v i cu c ñ i, v i con ngư i, Phú Quang cũng v y. Đ n năm 17 tu i (1967) b ng tác ph m âm nh c không l i ñ u tiên cho violoncen và piano mang m t cái tên như là m t d u h i ñ y b c xúc: Ni m tin Phú Quang m i ph n nào gi i thoát ñư c bi k ch, n i th t v ng và nh ng b c xúc v cu c s ng, v con ngư i qua âm nh c. Nói như ngôn ng bây gi , tuy g c gác xa xôi ch là “ngư i Hà N i 2” (Sơn Tây – Hà Tây cũ), nhưng Phú Quang, b ng âm nh c ñã dành g n như h u h t tình yêu, tu i tr c a mình cho Hà N i. Th i trai tr c a Phú Quang thu c v Hà N i. M i tình ñ u c a ông cũng thu c v Hà N i. Và nh ng bài hát luôn hư ng v Hà N i… Nhưng n u ch vin vào nh ng th y ñ b o r ng Phú Quang là ngư i yêu Hà N i nh t, suy ra Phú Quang cũng là ngư i yêu quê hương nh t thì chưa ñ . Phú Quang còn là m t “gã th dân” c a Hà Thành. “Gã th dân” y, bu i sáng ñi chơi, la cà quán xá, t t p b n bè tán g u, còn bu i chi u và bu i t i chính là lúc ông quay v v i ngôi nhà c a mình, bày ra t t c nh ng gì ñã thu lư m ñư c c a Hà N i trong ngày ñ ñưa vào âm nh c. Đó là t t c nh ng gì thu c v Hà N i. Nào là m t Hà N i ngây ng t n ng, m t Hà N i run run heo may, m t Hà N i ñêm cu i mùa thu trăng l nh m sương, m t Hà N i v i r t nhi u sinh linh m côi trong cây bàng m côi mùa ñông, nóc ph m côi mùa ñông, m nh trăng m côi mùa ñông…Năm 1985, Phú Quang r i Hà vào Sài Gòn. Gi ñây, sau hơn 20 năm xa quê, “dòng sông ñã tr l i” và ng ra nhi u ñi u. Hà N i hay Sài Gòn suy cho cùng cùng ch là tên hai thành ph mà Phú Quang ñã t ng s ng. Your Baner
 12. HÀ N I TÔI YÊU Nh c sĩ Phú Quang: “Gã th dân” ch n Hà thành Không th nói Phú Quang yêu Hà N i hơn hay Sài Gòn hơn, mà m i thành ph ông yêu m t ki u, và th hi n tình yêu c a mình v i thành ph ñó b ng nh ng cách khác nhau mà thôi. Hà N i v i Phú Quang như m t cô gái mang v ñ p m c, chân phương và luôn ñ y bí n. Ông ñã ph i lòng cô gái, ph i lòng t ng chi ti t trên thân th nàng và ch có th mang theo nàng b ng n i nh , n i ám nh và th m chí là c s ân h n. Ông bu n nhi u nhưng c gi u ni m riêng sâu t n ñáy lòng. Phú Quang b o: Gi ng như ñôi tình nhân yêu nhau, khi ngư i ta úp m t vào nhau r t n ng nàn, say ñ m ñ n không th nghĩ ñư c gì v nhau n a, dù ch là nh ng ñi u r t nh như m t ánh m t, m t n cư i, m t dáng ñi… Ch khi d t kh i nhau r i m i có th nh n ra t ng ñi u nh bé y s ng ñ ng, sâu s c hơn”. Nhưng ch có Hà N i c a cũ xưa m i là như th trong Phú Quang. Còn Hà N i c a Phú Quang ngày tr v này cũng như bao thành ph khác, tràn ng p ñ ăn nhanh, nhan nh n càphê, san sát nhà ngh , khách s n v i nh ng m i tình thoáng ch c… Quy lu t c a cu c s ng là luôn luôn v n ñ ng, nhưng n i nh thì v i ai cũng v y, “muôn ñ i v n th ”, nh t là ngư i ñang yêu, luôn s ng trong tình yêu thì s luôn “mê man trong n i ñ n ñau” nhưng cũng su t ñ i “không th ra ngoài n i nh ”, ch như “con thuy n” m c c n trong nh ng gi c mơ. V y nên, ñôi khi n i nh chính là m t n i d n v t c a con ngư i hay hoài ni m. Ngày còn Sài Gòn, ñã không ít l n Phú Quang ñóng kín c a phòng, b t máy l nh cho rét run ngư i ñ ñư c “ru lòng mình”, ñ “v như mùa ñông ñã v ” b ng cái l nh nhân t o ch vì nh và thèm mùa ñông Hà N i. Và m t ca khúc không có b t kỳ m t ca t nào dính ñ n hai ch Hà N i nhưng khi c t lên ai cũng bi t nh ng ca t y ng n ng n nh ng hình nh v Hà N i, ch t ch a m t tình yêu Hà N i: Dư ng như ai ñi ngang c a/ Gió mùa ñông b c se lòng/ Chi c lá thu vàng ñã r ng/ Chi u nay cũng b ta ñi (N i nh mùa ñông). So v i s phát tri n c a Hà N i thì nh c Phú Quang thi u ñi hơi th c a ñ i s ng ñương ñ i. Nh c c a ông c ñ m ñu i trong hoài ni m v nh ng ngày ñã qua. Nhưng ñó là m t cái t ng riêng c a ông r i. Tình yêu c a Phú Quang dành cho Hà N i là tình c m t nhiên c a con ngư i. Có ngư i h i Phú Quang: Hà N i có gì ñ c bi t, b n thân ông có gì ñ c bi t mà “hai ngư i yêu nhau” ñ n th ? Phú Quang tr l i: Tôi yêu Hà N i vì hai ñi u. Th nh t, Hà N i là quê hương tôi. Tôi là m t ph n c a Hà N i, nên l ñương nhiên như bao ngư i có quê khác, tôi cũng thiên v v i Hà N i. Th n a, tôi là m t th dân c a Hà N i ch không ph i là m t l khách thích n ào thư ng v i vàng lư t qua r i không ngoái ñ u nhìn l i, v i nh ng nh th m “ph nh , ñư ng nh , có gì h p d n ñâu”… Vì tôi quan sát Hà N i ñư c k hơn, hi u Hà N i t m hơn ngư i khác, và b i th mà yêu say ñ m. Cái ñ c bi t c a tôi là không có gì ñ c bi t c . Your Baner
 13. HÀ N I TÔI YÊU Nh c sĩ Phú Quang: “Gã th dân” ch n Hà thành Và, ñâu cũng th , có ngư i t t, ngư i x u, có ngư i hào hoa và tài năng ho c ngư i ng n ngơ, kém c i ch không riêng gì Hà N i. Ngư i Hà N i ñư c cho là hào hoa nhưng cái hào hoa theo Phú Quang không có gì là ghê g m, chưa ch c ñã là nh t… Phú Quang phân tích: “Ngày xưa tôi ñ c Đ và ñen (Le Rouge et le Noir) - ti u thuy t ñ u tiên c a Stendhal có m t ño n t a th này: Paris có th sinh ra nh ng con ngư i thanh l ch, hào hoa nhưng t nh l thì có th sinh ra nh ng ngư i có cá tính. Ngư i Hà N i nói chung có th r t d thương, nho nhã, dĩ hòa vi quý nhưng không ph i ngư i có cá tính m nh, quy t li t như ngư i Sài Gòn. Ngư i Sài Gòn cho th y m t y u t r t quan tr ng: s th t lòng, th ng tính. H có th la l i ch i th m lên nhưng khi xong thì quên ngay. Đi u này giúp cho ngư i ta d s ng v i nhau, không ph i th th , ph i suy ñoán v nhau như nhi u ngư i nơi khác…” Phú Quang s su t ñ i như th ?- Con ngư i thì nhi t tình, sôi n i và hài hư c, còn âm nh c l i là s tĩnh l ng ñ y suy tư, kh c kho i. Trong ñ i th c, Phú Quang có th nói th ng v cái x u xa, cái b i nhưng l i không nghĩ cu c ñ i ch toàn nh ng cái x u xa y mà cùng v i nó còn có r t nhi u cái ñ p. Quan tr ng là m i ngư i có bi t c m nh n cái ñ p cho riêng mình hay không mà thôi. Phú Quang ñã nh n ra cái ñ p c a Hà N i, cái ñ p c a cu c ñ i, cái ñ p cho riêng mình là tr v bên Hà N i, bên “dòng sông H ng”. Ông thu lư m ñư c gì trong quãng ngày dài “thi u quê hương”, mang v ñ t m ñư c nh ng gì thì b n thân ông là ngư i rõ nh t. Ch bi t r ng, sau khi tr v v i Hà N i, ông ñang chu n b trình làng hai Album m i toanh. Album th nh t g m toàn nh c không l i. Album th hai g m 10 bài hát do 5 ca sĩ hát hay nh t nh c Phú Quang- theo cách nghĩ c a ông- th hi n. Nhưng, gi a b n b d án, d ñ nh y, ngư i ta v n th y ông, bu i sáng ñi chơi, la cà quán xá, t t p b n bè tán g u … T i, ông quay v bên v con, bày ra t t c nh ng gì ñã thu lư m ñư c trong ngày ñ ñưa vào âm nh c. Ch có ñi u, gi ñây ông ung dung vi t v Hà N i mà không c n “b t máy l nh ñ n run ngư i” n a… Sưu t m Your Baner
nguon tai.lieu . vn