Xem mẫu

 1. B N TIN HÀ N I TÔI YÊU Th 2 và Th 7 hàng tu n CH U TRÁCH NHI M Đinh Ti n Hoàng N I DUNG Nguy n Th Khuyên Tr n Th Hư ng THI T K Đinh Ti n Hoàng TRUY N THÔNG Ph m Văn Hi p Bùi Quang Tú LIÊN H Ban d án Hà N i Tôi Yêu Tel: 84-4 66 750.930 Email: info@hanoitoiyeu.com Copyright@ 2010 HDInvestment.jsc n ph m không mang tính thương m i
 2. HÀ N I TÔI YÊU CHUYÊN M C TIN T C GI I TRÍ • G p rút hoàn thành Trung tâm • Danh ngôn: Tình yêu báo chí ph c v Đ i l • Vui cư i: • Tri n lãm nh k ni m 1.000 Th m m hay kh u v ? năm Thăng Long - Hà N i R i ông y cũng ph i ng n • Tr ng chiêng Tây Nguyên vào HÀ N I VÀ TÔI H i nghìn năm Bài vi t: Hà N i c a tôi ĐI M Đ N Tác gi : Sưu t m • Shop Zone 2 NGƯ I HÀ N I • Ti ng ñàn b u sau tư ng vua Lý HÀ N I TÔI YÊU G p rút hoàn thành Trung tâm báo chí ph c v Đ i l Đ ph c v các nhà báo k p th i cung c p nh ng thông tin, hình nh, ho t ñ ng di n ra trong d p Đ i l k ni m 1.000 năm Thăng Long - Hà N i, VNPT Hà N i ñang g p rút hoàn thành Trung tâm báo chí tuyên truy n ngay t i khu v c 75 Đinh Tiên Hoàng. Trung tâm Báo chí ñư c ñ t t i s nh l n c a VNPT Hà N i, m t ñ a ñi m n m gi a trung tâm b h Hoàn Ki m. T i ñây s b trí h th ng máy tính hi n ñ i, cung c p ñư ng Fiber VNN t c ñ 100M, t o ñi u ki n cho các nhà báo có th truy c p Internet v i t c ñ nhanh nh t. Cũng t i v trí Trung tâm s nh giao d ch 75 Đinh Tiên Hoàng s có 1 màn hình l n, phát sóng tr c ti p tín hi u c a các kênh truy n hình c a Vi t Nam ñưa tin v các ho t ñ ng di n ra trong nh ng ngày t 1/10 ñ n h t ngày 10/10/2010. Your Baner
 3. HÀ N I TÔI YÊU Ngoài ra, Công ty VinaPhone còn b trí 1 xe phát sóng lưu ñ ng ngay t i 75 Đinh Tiên Hoàng ñ tăng cư ng ch t lư ng sóng, ñ m b o thông tin liên l c trong nh ng ngày di n ra Đ i l . V i h th ng trang thi t b hi n ñ i, Trung tâm báo chí tuyên truy n có th ph c v ñư c 2.000 nhà báo trong nư c và qu c t ñ n ñưa tin v Đ i l . Cũng trong d p Đ i l , nh m giúp ngư i dân ñi l i thu n l i, tránh ñi vào nh ng tuy n ñư ng c m, h p thư t ñ ng 80111064 c a VNPT Hà N i s c p nh t liên t c thông tin phân lu ng, t ch c giao thông trên ñ a bàn thành ph . B t ng v i “Ng n l a Hà thành” H i ngh sĩ múa Vi t Nam ñã gây nhi u b t ng cho khán gi khi công di n v k ch múa "Ng n l a Hà thành" d p Đ i l . Câu chuy n v nh ng ngư i r t g n ñây - T ng ñ c Nguy n Tri Phương và quân, dân binh Hà thành vùng lên ch ng Pháp ñư c xây d ng m t cách tinh t và uy n chuy n ñem ñ n thông ñi p v s n i ti p không ng ng c a nh ng Anh hùng trên m nh ñ t ñ a linh - nhân ki t. K ch múa bi hùng… V i hai màn và 1 coda trong 70 phút, "Ng n l a Hà thành" ph n ánh chân th c th i kh c l ch s c a nh ng năm cu i th k XIX, nói v s hy sinh bi tráng c a T ng ñ c Nguy n Tri Phương và con trai là phò mã Nguy n Lâm khi không ch u khoan như ng trư c nh ng yêu sách và s xâm lư c ng o ngh c a quân Pháp mà ñ i di n là Đ i úy Francis Garnié, cùng ng n l a quy t tâm c a quân dân Hà N i b o v Th ñô. Tác gi k ch b n ño t gi i nhì (không có gi i nh t) cu c thi sáng tác k ch b n sân kh u, ca múa nh c v ñ tài k ni m 1000 năm Thăng Long - Hà N i do B VH,TT&DL t ch c - NSƯT Thái Phiên khá hài lòng v cách dàn d ng c a các ngh sĩ Trư ng ĐH Văn hóa Ngh thu t Quân ñ i. B i khí phách c a cha con T ng ñ c Nguy n Tri Phương ñư c tái hi n rõ nét và ñúng tinh th n tác ph m. Vai T ng ñ c Nguy n Tri Phương c a Thanh Tùng ñem l i nhi u xúc c m v ngư i Hà N i toàn tài và giàu nghi p l n. Trong cu c chi n không cân s c gi a quân binh tri u ñinh nhà Nguy n v i quân Pháp, hai cha con Nguy n Tri Phương và Nguy n Lâm ñã th hi n ñư c ý chí s t ñá c a ngư i Hà N i, s qu c m quy t gi v ng Hà thành dù ph i hy sinh tính m ng. Hình tư ng hy sinh ñó ñư c bi u hi n thành b c tư ng ñài, nhóm và b ng cháy l a quy t tâm nh t t c a quân dân Hà thành ñ ng lên ch ng quân xâm lư c. Your Baner
 4. HÀ N I TÔI YÊU C nh cu i, quân dân Hà thành chi n ñ u anh dũng c a ngõ C u Gi y tiêu di t tư ng Pháp ñư c dàn d ng khá công phu v i hình nh chi c mũ ch p kh ng l màu ñen n tư ng. Di n viên solist r t v ng trên sân kh u quân ñ i là Leo Thao (phò mã Nguy n Lâm); Kim Chi (công chúa Đông Xuân); Vương Tr ng Huy (Francis Garnié); Ph m Ng Th y (thương nhân Trung Hoa)... ñ u t o ñư c d u n. Mà r t lãng m n Dư i bàn tay c a t ng ñ o di n NSND Nguy n Công Nh c, xem v di n, khán gi không ch th y s bi hùng mà còn có cái nhìn ñ y ñ n v khung c nh Hà N i nh ng năm cu i th k XIX. Này là ph phư ng t p n p, d u dàng v i gánh hoa Ng c Hà, gánh c m thơm làng Vòng, nh ng hàng quà rong hay c nh lao ñ ng bình d các làng ngh truy n th ng: ngh d t tơ, rèn, ñúc... cùng ñám tr v i nh ng trò chơi dân dã. T s uy n chuy n qua t ng ñi u múa, s c m t di n viên ñ n ñ o c , ph c trang ñ u b t m t, sinh ñ ng và lôi cu n. Biên ñ o múa NSƯT Ki u Lê và NSƯT H u T ñã khéo léo k t h p gi a múa balê c ñi n v i dân gian cho các ngh sĩ. Khác v i nh ng n tì, t ng l p th dân ph n l n phô di n nét ñ c s c c a múa dân t c thì vai công chúa Đông Xuân c a Kim Chi ñư c th hi n tinh t b ng ngôn ng múa balê c ñi n phân bi t rõ m t công chúa "cành vàng lá ng c" cung ñình. Hai ngôn ng múa hòa h p, ñ ng ñi u th hi n ñ m nét nh ng d ng ý ngh thu t v tâm h n ñ t và ngư i Hà N i. Ngoài ra, nh ng ca khúc lãng m n v Th ñô, giai ñi u ñ c trưng trên m nh ñ t - ca trù, ti ng sáo, nh ... ñ u ñư c s d ng m t cách tinh t t o nên s c lôi cu n và lay ñ ng c a tác ph m không l i. Hai tháng mi t mài t p luy n v i hàng trăm di n viên c a Trư ng ĐH Văn hóa Ngh thu t quân ñ i ñã mang ñ n cho khán gi Th ñô m t v k ch múa n ng nàn và lãng m n v Hà N i, như m t l i kh ng ñ nh nh ng ng n l a tình yêu v i m nh ñ t này luôn r c sáng và cháy mãi. D ki n, v k ch múa s ñ n nhi u ñi m di n ñ ph c v chi n sĩ và nhân dân c nư c.ào v Hà N i. Tr ng chiêng Tây Nguyên vào H i nghìn năm M t chương trình ngh thu t ñ c s c, mang ñ m ch t Tây Nguyên cũng ñã ñư c ñoàn dàn d ng, chu n b công phu ñ bi u di n t i Hà N i trong su t 10 ngày di n ra Đ i l . Your Baner
 5. HÀ N I TÔI YÊU G p các di n viên, ngh sĩ c a Đoàn ca múa nh c Dân t c Đ k L k khi ñoàn v a hoàn thành chương trình ngh thu t, tham d Đ i l 1.000 Thăng Long- Hà N i. Gương m t ai cũng r ng r ni m vui, dù trong lòng không kh i h i h p trư c s ki n văn hóa - chính tr tr ng ñ i c a c dân t c. Ông Nguy n Đ u, Phó Trư ng ñoàn Ca múa nh c Dân t c Đ k L k chia s : Đã theo ñoàn ñi bi u di n nhi u nơi, nhi u nư c trên th gi i, nhưng l n bi u di n này mang m t ý nghĩa th t ñ c bi t. Bi u di n Đ i l 1.000 Thăng Long - Hà N i là cơ h i có m t không hai c a ñ i ngư i. “Không nh ng riêng tôi mà t t c anh em di n viên, cán b viên ch c c a ñoàn ñ u r t vui m ng và t hào, b i chúng tôi là m t trong nh ng ñoàn ñ i di n c a Tây Nguyên ñư c ra tham d Đ i l 1.000 Thăng Long. Anh em r t h h i, t p trung h t kh năng ñ t p luy n cho chương trình bi u di n t i Hà N i t ngày 1 - 10/10 t i ñây”, ông Nguy n Đ u bày t . Đ i v i Nguy n Th H ng Báu, di n viên múa, kiêm ngư i d n chương trình c a Đoàn Ca múa nh c Dân t c Đ k L k, vi c ñư c tham d Đ i l 1.000 năm Thăng Long - Hà N i còn là bư c kh i ñ u thu n l i cho toàn b s nghi p ngh thu t c a mình: “Là m t di n viên m i ra trư ng, ñư c ñi di n m t chương trình l n như th này là m t vinh d r t l n v i em. Em c m th y r t hào h ng và h i h p mong ñư c ra Hà N i tham d chương trình m ng Đ i l 1.000 Thăng Long – Hà N i”. Theo k ch b n, ti t m c “Tr ng chiêng vào h i” c a ñoàn Đ k L k s ñư c trình di n trong Chương trình ngh thu t khai h i 1.000 năm Thăng Long - Hà N i t i sân kh u chính trong 2 phút. Đây s là ti t m c hoà t u tr ng, chiêng và hát múa do Ngh sĩ ưu tú Vũ Lân biên so n. Đ ph c v cho ti t m c này, 5 chi c tr ng l n và dàn chiêng 7 chi c c a dân t c Ê ñê, cùng nhi u ñ o c khác ñã ñư c ñoàn chu n b . Ngh sĩ ưu tú Y San Alêô, Trư ng Đoàn Ca múa nh c Dân t c Đ k L k cho bi t: “Tác ph m “Tr ng chiêng vào h i” có ti t t u, âm hư ng c a ti ng tr ng Ê ñê. 5 chi c tr ng cùng hoà nh p t o nên nh ng ti t t u, khí phách c a Tây Nguyên, dàn chiêng Ê ñê cũng s hoà nh p cùng ti t t u c a tr ng. Bên c nh tr ng, chiêng, chúng tôi cũng xây d ng hình tư ng 5 cô gái dân t c Ê ñê bi u di n b ng nh ng ngôn ng c a ngày h i truy n th ng dân t c mình”. Không ch tham gia v i vai trò ch ñ o ngh thu t, Ngh sĩ ưu tú Y San Alêô còn tham gia bi u di n, v i ti t m c ñ c t u sáo v “Làng buôn vào h i”. Đây là ti t m c ñư c anh bi u di n nhi u nơi, nhi u nư c trên th gi i. L n này, ti ng sáo s ñư c c t lên gi a Th ñô Hà N i trong m t d p l tr ng ñ i. Cùng v i ti t m c “Tr ng chiêng vào h i”, Đoàn Ca múa nh c Dân t c Đ k L k còn chu n b nhi u ti t m c khác ñ bi u di n t i Th ñô Hà N i trong các ngày t 1 - 10/10. Đó là các ti t m c múa “N th n ñen”, ñ c t u chiêng tre “Vang v ng t c i ngu n”, cùng nhi u bài hát v Tây Nguyên… Đoàn Ca múa nh c Dân t c Đ k L k ñã lên ñư ng ra Hà N i tham d Đ i l 1.000 năm Thăng Long - Hà NYour Baner Ai cũng hy v ng s i sáng 28/9. th hi n ñư c âm thanh, hương s c, ñ t tr i và con ngư i Tây Nguyên, tô ñi m thêm
 6. HÀ N I TÔI YÊU Shop Zone 2 Tên: Shop Zone 2 Đ a ch : 53 Bùi Th Xuân Đi n tho i: 04. 66595847 Kho ng giá: 100k - 500k Ngôn ng s d ng: Ti ng vi t Mô t d ch v : Chuyên cung c p các s n ph m: giày, dép, túi sách 100% t Korean Danh m c s n ph m chính: Giày, dép, túi sách Zone 2 - Th gi i gi y và túi Shop zone2 chuyên bán buôn bán l các lo i giày, dép, túi sách v i xu t x 100% t Hàn Qu c. B n có th hoàn toàn tin tư ng b i ch t lư ng s n ph m t i Zone2. 100% s n ph m ñư c là " hàng xách tay " t Hàn Qu c. Các s n ph m c a Zone 2 ñư c l a ch n kĩ càng v ki u dáng và thương hi u. Nh ng thương hi u gi y dép và túi sách t i Zone 2 ñ u là nh ng thương hi u n i ti ng t i Hàn Qu c. Your Baner
 7. HÀ N I TÔI YÊU Đ n v i Zone2 b n s tho i mái l a ch n và ng m nhìn nh ng ñôi giày, dép cũng như túi sách ñ p sành ñi u và h p th i trang. Quán có r t nhi u m u mã cũng như màu s c phù h p v i m i l a tu i ñ b n l a ch n. V i giá c r t m m b n s r t d dàng l a ch n ñư c cho mình ñôi giày như ý. Đi u ñ c bi t là quán thư ng xuyên c p nh p m u mã m i. N u b n g p khó khăn trong vi c l a ch n các s n ph m th i trang, Zone 2 luôn s n sàng tư v n cho b n ñ ch n ra nh ng s n ph m h p v i b n nh t. S nhi t tình và chu ñáo c a nhân viên bán hàng và nh ng chuyên viên tư v n luôn là ñi m n i b t c a Zone 2.. Your Baner
 8. HÀ N I TÔI YÊU Danh Ngôn: Tình Yêu Xa cách ñ i v i tình yêu như gió ñ i v i l a, nó th i t t ng n l a nh nhưng th i bùng ng n l a l n R. Bussy Rabutin S xa cách là phương thu c ch a lành lòng thù h n, cũng như nó là b máy ch ng l i tình yêu La Fontaine Tình yêu là m t li u thu c ñ ng nhưng it& ai có ñ can ñ m t ch i nó Montesquie Vui cư i Th m m hay kh u v ? Đôi v ch ng tr ñang ng c ng ăn b a t i, ch t ch ng n y ra ý tư ng: - Sao em không nhu m tóc màu vàng ñi nh ? - Anh thích th ư? - Không h n, nhưng anh nghe nói ñàn bà tóc vàng n u ăn ngon l m. R i ông y cũng ph i ng n Cô con gái m i v nhà ch ng h i m : - M s làm gì v i nh ng món ăn trưa, n u như b không ñ ng vào chúng? - Bao gi m cũng ñ nó làm b a t i. Your Baner
 9. HÀ N I TÔI YÊU Hà N i c a tôi Tác gi : Sưu t m Nó hơi b i b m, n ã, quá nh bé và ch t ch i, v i nh ng dòng ngư i bon chen và bươn ch i trên ñư ng ñ i t p n p m i ngày, nhưng tôi yêu nó. Hà N i có m t cái gì ñó níu kéo l i nh ng ngư i n ng tình c m v i nó và không cho h ra ñi. Không hi u t i sao, nh ng bài hát hay nh t v Hà N i, nh t là mùa thu, l i ñư c vi t ra b i nh ng ngư i không s ng ho c ít s ng Hà N i, có l là b i vì nh ng ngư i s ng lâu năm ñây không nh n ra ñư c trong nh ng cái quá quen Your Baner thu c ñ n m c nhàm chán c a Your Baner thành ph này, có nh ng ñi u th t thú v mà ph i chú ý l m m i có th c m ñư c. Nhưng ñi u ñó không có nghĩa là nh ng ngư i s ng ñây không có ñ c m xúc ñ yêu Hà N i. Tôi t ng mu n vào nam l p nghi p khi ra trư ng. Nhưng ñ n khi vào Sài Gòn, tôi hi u là nó không dành cho tôi, ñúng ra là tôi không dành cho nó. Tôi ngơ ngác gi a cái thành ph náo nhi t và dư ng như không bao gi ng y. Tôi t ng Singapore, t ng lang thang trong ñêm Orchard Road và nh ng lúc qu y phá tưng b ng ký túc xá c a Nanyang Technological University và cũng l i th y l c lõng ñó. Cu c s ng công nghi p luôn v n ñ ng và ào t như thác lũ, nơi ngư i ta h i h trong dòng ñ i mà dư ng như cũng không bi t là bao gi mình s d ng l i y không h p v i tôi. Hà N i có m t s bình th n c a m t th ñô mang không khí t nh l và m t nh p s ng v a ph i ñ không ai b cu n vào mà không có l i ra. M i thành ph có nh ng nét ñ p riêng c a nó, và nh ng ngư i s ng ñó c m th y yêu nó theo cách c a riêng mình. Nh ng ngư i m i ñ n ñó ph i m lòng mình m i th y h t nh ng nét ñ p c a m i căn nhà, m i góc ph nơi h ñã ñi qua. Your Baner
 10. HÀ N I TÔI YÊU Hà N i c a tôi ( ti p) Tôi p) Hà N i (ti yêu s yên c a nh ng trưa hè ng p n ng, nh ng ánh n ng thu vàng v t lúc chi u xu ng, nh ng con ph nh có mùi hoa s a, nh ng gánh hàng hoa lúc s m tinh sương c a m t cô gái ngo i thành, nh ng cơn mưa mùa h kéo dài không d t và nh ng chi u ñá bóng dư i mưa trên nh ng con ñư ng ng p nư c cho ñ n t i m t. Hà N i gi ng m t cô thôn n ñang l n và b t ñ u quen v i m t cu c s ng hi n ñ i. Sài Gòn l i như m t cô ti u thư ñài các và xinh ñ p nhưng có m t cu c ñ i quá gian nan và r t truân chuyên. M i thành ph có m t cu c s ng c a nó, tâm h n c a nó và nh ng trăn tr riêng chung. Nhi u ngư i Hà N i hi n t i có chung m t suy nghĩ: thành ph bây gi b n quá, n ã và nh ch nhác quá. Cái b i b m c a th thành và s bi n ñ i quá nhanh chóng c a cu c s ng d n ñ n nh ng bi n ñ i l n hơn v tâm h n con ngư i. Hà N i không còn là chính nó, ñã lai căng ñi nhi u, ñã m t ñi nh ng nét quy n rũ mà bây gi ch còn g i l i nh ng hoài ni m trong các bài hát v mùa thu Hà N i c a h Tr nh. Your Baner
 11. HÀ N I TÔI YÊU Hà N i c a tôi ( ti p) Tình yêu Hà N i y ñã thành m t ñi u gì ñó như là ti c nu i. Có nh ng lúc cáu g t vì ñư ng sá, vì ñi n nư c, vì t c ñư ng, vì ô nhi m, vì s thay ñ i nhanh chóng c a xã h i khi n thành ph m t ñi nh ng nét yêu ki u, nhưng ñ n khi xa Hà N i, l i th y nh vô cùng, nh nh ng quán bún ph v a hè, nh nh ng mùa ñông rét c t da và môi thâm tím, nh nh ng gà trên nh ng con ñư ng ch ng ch t nh ng v t s o, nh c nh ng ch ñ xăng chuyên tính gian... Tr nh Công Sơn có "Em còn nh hay ñã quên", nh ng ngư i ñi xa Sài Gòn nh l m, nh ñ n rơi nư c m t, "Nh Sài Gòn mưa r i ch t n ng/Nh ph xưa quen bi t tên bàn chân", Hoàng Hi p có "Nh v Hà N i", "Dù có ñi b n phương tr i, lòng v n nh v Hà N i", nghe sao mà da di t ñ n như ng y. Không ai có th bi t ñư c, 3 năm n a, mình s còn ñó lúc thành ph sinh nh t nghìn tu i và tình c m c a chúng ta v i nó có s t m hơn n a hay không. Nhưng tôi tin là thành ph này v n còn bi t bao nh ng nét ñ p ta chưa tìm ra. Nh ng nét ñ p mà ñôi khi ph i tách ra kh i cu c s ng h i h ngày ngày cu n ta vào ñó, ñ ph i s ng h t mình v i nó, làm cho nó b t nh ch nhác và lu m thu m ñi, m i có th tìm ra và th u hi u. Hà N i ñ p, vì chúng ta s ng ñ p… Your Baner
 12. HÀ N I TÔI YÊU Ti ng ñàn b u sau tư ng vua Lý M t bu i t i bình thư ng. T i khu v c trư c tư ng ñài Lý Thái T bên h Hoàn Ki m, thanh niên b t nh c nh y hip hop, các em thi u nhi trư t patin, ngư i già thong th ñi b t p th d c... Trong không khí n ào y b ng vang lên ti ng ñàn b u... Nhi u ánh nhìn ngơ ngác. Nh ng ñôi tai l ng nghe. Nhi u ngư i ñi tìm ti ng ñàn t phía sau tư ng ñài vua Lý trên sân kh u nhà bát giác. 10 phút sau khi ti ng ñàn c t lên, ti ng nh c t chi c cassette c a các b n tr nh y hip hop nh h n. M t bác trung niên có v hi u bi t: “Đ y là ti ng ñàn b u c a ngh sĩ Anh Tú, ai mu n nghe sang nhà bát giác nhé”. Đ ñàn b u không lép v ... G n ñây, ngư i dân th ñô ñi d o khu v c h Hoàn Ki m vào bu i t i thư ng ñư c thư ng th c ti ng ñàn b u c a các ngh sĩ bi u di n nhà bát giác (phía sau tư ng ñài Lý Thái T ). Đây là chương trình b o t n và qu ng bá cây ñàn b u dân t c do S Văn hóa - th thao và du l ch ch trì và CLB Hoàng Anh Tú th c hi n. Là m t ngh sĩ chơi ñàn b u c a Nhà hát Ca múa nh c Thăng Long, NSƯT Hoàng Anh Tú t ng nhi u năm g n bó và ño t nhi u gi i thư ng v i cây ñàn b u. Xu t phát t ý tư ng mang ñ n cái nhìn th t g n v ñàn b u và ñ nh ng du khách qu c t có th bi t ñ n cây ñàn ñ c huy n này, ngh sĩ Hoàng Anh Tú ñã ñ xu t v i S Văn hóa - th thao và du l ch k ho ch bi u di n mi n phí ñ nh kỳ t i Hà N i. Ngh sĩ Hoàng Anh Tú chia s : “Tôi xu t thân là m t ngh sĩ chơi ñàn b u, càng tìm hi u v cây ñàn b u tôi càng th y cái hay c a nó, t âm thanh ñ n s ñ c ñáo trong cách chơi ñàn. Đàn b u là lo i nh c c r t g n gũi v i ngư i Vi t, d làm, d chơi, s d ng ñư c nhi u nơi khác nhau. Tuy th , không ph i ai cũng hi u h t v cây ñàn b u, nh t là trong th i ñ i ngư i ta chơi nhi u nh c c tây, cây ñàn b u càng tr nên lép v trong nh ng bu i trình di n âm nh c. S ngư i tìm hi u cây ñàn b u càng ít so v i nh ng lo i nh c c dân t c khác. B i v y, v i mong mu n r t nh nhoi là m i ngư i hi u hơn v cây ñàn b u nên tôi ra ñây trình di n”. Lý do Hoàng Anh Tú ch n bát giác làm nơi ñ bi u di n b i ñây là m t sân kh u ngoài tr i quen thu c c a ngư i Hà N i, m t sân kh u h i t r t nhi u gương m t ngh sĩ như Thái Thanh, Ng c B o, Ng c Báu... Sân kh u này t n t i t th i Pháp thu c v i tên nhà kèn. Vì v y dù hơi khu t sau tư ng ñài vua Lý Thái T nhưng ñây cũng là nơi ñ r ng, thoáng ñ bi u di n và qu ng bá cây ñàn b u VN. Your Baner
 13. HÀ N I TÔI YÊU Ti ng ñàn b u sau tư ng vua Lý ( ti p ) Dân dã và g n gũi Chính th c b t ñ u t ngày 30-12-2009, ñã qua g n hai tháng hi n di n sân kh u bát giác, NSƯT Hoàng Anh Tú và nh ng c ng s ñã ñưa cây ñàn b u ñ n g n gũi v i công chúng hơn qua các nh c ph m: M ru con, Bèo d t mây trôi, Ngư i ơi ngư i ñ ng v , V quê, hai ñ u n i nh , Xem h i trăng r m... Không ch trình di n nh ng ngón ñàn ñiêu luy n ñã ñư c kh ng ñ nh nhi u năm qua, ngh sĩ Anh Tú còn gi i thích c n k v cây ñàn b u VN b ng hai ngôn ng Anh và Vi t cho du khách qu c t ghé l i ñây. Ngoài ph n trình di n và giao lưu v cây ñàn b u VN, chương trình còn gi i thi u m t “ñ c s n”: gi ng hát x m r t tr thơ nhưng chuyên nghi p c a bé Thanh Thanh T m (7 tu i) v i bài x m ch M c h vô nhân và bài hát Say trăng. Bác Nguy n Thanh Tuy n, phư ng B ch Đ ng, ñã hai l n xem chương trình bi u di n c a bé Thanh Thanh T m nói: “Tôi r t thích chương trình bi u di n t i nhà kèn. Th nh t, ñây là chương trình bi u di n mi n phí vì thành ph th t khó tìm ñư c sân kh u nào có bi u di n ñàn b u m t cách dân dã và g n gũi v i khán gi . T i ñây khán gi có th ng i xu ng n n xem bi u di n và n u ai mu n th ñánh ñàn b u cũng ñư c ngh sĩ Anh Tú ch b o nhi t tình. Th hai, tôi cũng r t thích ph n trình di n c a bé T m vì bé có m t gi ng hát chuyên nghi p, nh t là v i x m, trong khi lo i hình âm nh c này ñang b mai m t d n”. Ti t xuân l nh, gió th i thông th c t h Gươm ñ n t n sân kh u nh . Nh ng ngh sĩ v n mi t mài bi u di n. Ngư i nghe ñ n m i lúc m t ñông. 90 phút c a chương trình dư ng như quá ng n. Khi ti ng ñàn c a ngh sĩ v a d t, ti ng v tay tán thư ng vang lên và ti ng h i nhau v bu i bi u di n sau cùng nh ng h a h n ñưa ngư i quen ñ n... Sưu t m Your Baner
nguon tai.lieu . vn