Xem mẫu

  1. TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG …………………………….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________________________ _________________________ BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ Của học viên cao học: .................................................................................................... Với đề tài: ...................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Thuộc chuyên ngành: .............................................. Mã số: .......................................... Người nhận xét (Họ tên, Học hàm, Học vị):................................................................. Cơ quan công tác:............................................................................................................ Ý KIẾN NHẬN XÉT 1. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn:............................................................................. .......................................................................................................................................... 2. Phương pháp nghiên cứu:...................................................................................... .......................................................................................................................................... 3. Hình thức luận văn:................................................................................................ .......................................................................................................................................... 4. Nội dung khoa học:................................................................................................. .......................................................................................................................................... 5. Các nhận xét khác (nếu có).................................................................................... .......................................................................................................................................... Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 20…… XÁC NHẬN CHỮ KÝ NGƯỜI NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI NHẬN XÉT (Cơ quan công tác của người nhận xét)
nguon tai.lieu . vn