Xem mẫu

  1. B n m t m i ư? Hãy ki m tra xem… Làm vi c quanh năm, n á cũng m hôi n a là ngư i. B n có th y m t th i i m nào ó, tư ng như ch ng có nguyên nhân nào h t, th i ti t không thay i, cúm H5N1 ã lùi xa, v a nghe r c r ch xu t hi n tiêu ch y c p, ai r i c y tơ b y món dù thèm cũng l c u qu y qu y, v y mà sao cơ th mình v n m t m i m t cách l lùng. êm ng không an gi c, còn ban ngày m i 11 gi trưa, ang ng i trong văn phòng mà m t c díp l i. Mi ng ng ng t, nghĩ n vi c ăn u ng là th y ng i ngùng, chân tay b i ho i.
  2. nh: Inmagine Nhưng âu ph i nh ng th b n ã c tránh như v a nêu m i là nh ng nguyên nhân c a tình tr ng m t m i, chán và ng i công vi c, năng su t th p n n i nơm n p lo s p s g i lên v a “chân thành góp ý” v a “bóng gió răn e”. B n tìm mãi không ra nguyên nhân làm tinh th n và cơ th có v ng lòng nh t lo t bãi công ch ng l i b n. Các bác sĩ s g i ý cho b n có th là nh ng nguyên nhân b n thư ng ít nghĩ t i sau ây: 1. Dùng "hơi b nhi u" th c ăn b t
  3. N u b a trưa c a b n nhi u món ăn b t (gluxit) và ít món ăn m (protit), b n có th m t m i vào x trưa. Th c ăn b t làm tăng s s n xu t serotonin, có tác d ng làm d u do h th n kinh ti t ra, gây bu n ng . Protit có th ch ng l i s bu n ng ban ngày này b ng cách gi m s s n sinh ra serotonin. V y b n hãy duy trì s cân b ng gi a hai thành ph n trên trong b a ăn c a b n. Nó s giúp b n lo i b ư c tình tr ng ng gà ng g t vào lúc s p s a ngh trưa. 2. D y r t mu n vào ngày ngh cu i tu n Nh ng ngày ngh thư ng cho phép b n tho i mái v gi gi c, b n tranh th “ng truy lĩnh” cho ã, có khi 9, 10 gi m i d y. S “vô k lu t” y có h i. Nó làm r i lo n nh p sinh h c c a b n. Hi n tư ng này m t ph n do s ti t cortisol, m t hocmon k t h p v i tr ng thái th c c a cơ th . N u b n thư ng d y vào lúc 7 gi , thì 2-3 gi sáng hocmon này b t u ư c s n sinh ra, t m c t i a lúc 11 gi trưa. N u b n d y mu n, b n ã gi m hàm lư ng cortisol vào gi này khi n não chìm vào tr ng thái u o i c trưng c a ngày ngh cu i tu n. Hãy c g ng bù p gi c ng b ng
  4. cách ng úng gi duy trì s ho t ng bình thư ng c a ng h sinh h c. 3. Huy t áp thay i th t thư ng H huy t áp gây ki t s c. B n s n sau khi ng lâu, chóng m t khi lên thang gác. B n tr nên lư ng bi ng. Lúc nào cũng ch mu n ng lưng, ng i công vi c. T t nhiên ph i n bác sĩ tìm nh ng l i khuyên nhưng trư c m t, dùng th môt ch t gây kích thích, ch ng h n u ng ly cà phê, ng m viên k o g ng, nhai mi ng cam th o. N u qu th t gi í pháp tình th y c i thi n ư c s m t m i thì h huy t áp úng là th ph m r i. Bác sĩ s khuyên b n nên ăn u ng th nào, dùng thu c gì th n gi ư c natri nhi u hơn. 4. Cơ th m t nư c Khi b n khát, cơ th báo cho bi t b n ang b m t nư c áng k . Nh p ho t ng gi m. M t nư c làm gi m th tích máu và h u qu là m t m i. Cách ch a quá ơn gi n: hãy b o m kho ng 10 c c nư c m i ngày và khi ho t ng th l c thì ph i u ng nhi u hơn.
  5. 5. Dùng thu c có tác d ng ph M t s thu c ví d thu c ch ng d ng ch ng h n có tác d ng gây ng . M t vài lo i thu c i u tr s mũi, ho và l i ti u cũng có tác d ng này. Hãy h i bác sĩ xem chúng có ph i là nguyên nhân? N u úng, ch c ch n các bác sĩ s thay cho b n thu c khác có tác d ng tương t . 6. Căng th ng u óc nh: Inmagine Cu c s ng hi n nay, nh t là trong cơn bão giá, ph i suy nghĩ nhi u hơn trong công vi c s khi n b n b căng th ng u óc - b stress. M t m i là do s co cơ t m th i. Nhi u
  6. khi, s lo l ng làm b n nín hơi mà không t bi t. Nó khi n cho lư ng oxy n cơ th b gi m và b n ki t s c. Hãy t thư giãn b ng cách i tư th , ngư i du i dài, t p trung vào s hô h p, hít vào th ra th t sâu. i th b , tìm s thanh th n. Cũng có th g p các nhà tâm lý gi i to tư tư ng. B stress tri n miên là r t nguy hi m. Nó l id u n tính cách b n. 7. Nh ng v n v m t “Cánh c a c a tâm h n” có th là căn nguyên c a s m t m i m n tính mà ít ngư i nghĩ n, nh t là trong th i i hi n nay, ai ch ng ti p xúc v i máy tính. Hãy thư ng xuyên ki m tra th l c. N u th y nó gi m sút nhi u là có v n r i. Nhưng dù chưa kh ng nh chi c máy vi tính là th ph m thì b n cũng c nên ý c i thi n quan h c a mình v i máy. Sau m i gi làm vi c, b ra 5-7 phút cho m t ngh ngơi. 8. Màu s c không gian xung quanh Màu s c xung quanh nơi b n làm vi c, sinh ho t hàng ngày
  7. c bi t là nh ng màu tr m, bu n t như màu xám, màu nâu… cũng là m t nguyên nhân (tuy không nhi u) gây m t m i y. Hãy trang trí l i khung c nh xung quanh b ng nh ng màu tươi sáng, nóng như vàng, h ng, xanh nh t, da cam… Nhìn chăm chú vào m t v t màu ôi khi giúp b n hành ng nhanh ch ng l i tr ng thái tr ng r ng c a tâm h n. B n hãy b th i gian ra suy ng m, trong s nh ng nguyên nhân v a nêu, b n ã truy tìm nguyên nhân nào gây ra cho b n s m t m i chưa. Nh n di n ư c nó, v ch m t ch tên ư c nó, b n s có cách kh c ph c vư t qua. M t m i, ôi khi cũng là d p cơ th phát bi u mà b n ph i chú ý l ng nghe “tu s a” l i cơ th , tra d u vào nh ng ch tr c tr c, i u ch nh l i cách làm vi c, sinh ho t c a mình.