Xem mẫu

"Bản giải trình khả năng đáp ứng đủ điều kiện của nhà đầu tư" trình bày về các nội dung như : cơ sở pháp lý, giới thiệu về nhà đầu tư, giới thiệu về dự án, giải trình khả năng đáp ứng các điều kiện đầu tư... 

 

CƠ SỞ PHÁP LÝ:
- Biểu cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam;
- Luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Luật đầu tư số: 59/2005/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Nghị định số: 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
- Nghị định số: 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 04 năm 2010 của Chính Phủ về đăng ký doanh nghiệp;
- Thông tư số 05/2008/TT-BCT của Bộ Công thương về việc sửa đổi, bổ sung thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/07/2007 của Bộ thương mại (hiện là Bộ công thương) hướng dẫn thi hành nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ
- Quyết định số: 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ Tướng Chính Phủ ban hành hệ thống ngành nghề kinh tế của Việt Nam;
- Các Luật và Quy định khác có liên quan của Việt Nam.

I. GIỚI THIỆU VỀ NHÀ ĐẦU TƯ VÀ CÔNG TY
1. Nhà đầu tư
CÔNG TY ……………………………..
Số đăng ký kinh doanh : ………………………………………………..
Địa chỉ trụ sở : ……………………………………………….
Đăng ký tại : ………………………………..………………
Đại diện theo pháp luật : Ông …………………………………………...
Chức vụ : …………..…..
Quốc tịch : ………………
Ngày sinh : …../..…/…..…
Hộ chiếu số : ………………
Ngày cấp : …../…../20….
Nơi cấp : …………………………………………………………
Địa chỉ thường trú : …………………………………………………………..
Chỗ ở hiện tại : …………………………………………
2. Công ty …………………………………................
Giấy chứng nhận ĐT số : ……………….
Ngày cấp : …../…./20…..
Nơi cấp : …………………………………….
Đia chỉ trụ sở : ………………………………………………………………..
Người đại diện theo pháp luật
Họ và Tên : …………………………………..
Giới tính : ……………..
Quốc tịch : ………….….
Ngày sinh : …../…./.……
Hộ chiếu số : ………… cấp ngày …../…/20… do ………………………….
Chức vụ : ……………………………
Địa chỉ thường trú : …………………………………………………………………
Chỗ ở hiện tại : …………………………………………………………………
 

Đây chỉ là một phần trích dẫn nội dung trong "Bản giải trình khả năng đáp ứng đủ điều kiện của nhà đầu tư". Các bạn muốn xem đầy đủ chi tiết nội dung của văn bản, mời các bạn cùng download văn bản trên trang TaiLieu.VN.