Xem mẫu

  1. B n c và b n c báo i n t 1. Tình hình c gi báo chí Vi t Nam hi n nay Trong khi trên th gi i, c gi báo in ang gi m i rõ r t, VD M , tính n tháng 3 năm 2005, lư ng phát hành báo gi y gi m 1,9 % trong 6 tháng, s ngư i t báo dài h n c a ba t báo hàng u gi m t i 6% (s li u công b trên yahoo ngày 2/5) và báo chí Pháp ph i “ i tìm ngư i c” thì Vi t Nam, theo ánh giá c a m t s lãnh o cơ quan báo chí thông tin t b văn hóa thông tin, s lư ng ngư i c báo gi y v n ti p t c tăng lên. i u này bi u hi n vi c tăng lư ng phát hành và nhi u t báo m i ra i. i u này có th gi i thích b ng vi c trình dân trí ngày càng tăng, s ngư i c báo h ng ngày cũng tăng lên, cu c s ng sôi ng v i nhi u s ki n là m nh t màu m nuôi báo chí phát tri n. Báo chí hi n nay không còn bó h p nơi thành th mà ã xu t hi n làng quên, mi n núi. Nh ng th tr n nh như Lương Sơn (Hòa Bình), Yên Phong (B c Ninh)… trư c kia mu n tìm mua m t t báo cũng khó thì nay ã có ngư i i rao báo chi u chi u. M c dù b canh tranh gay g t c a truy n hình và internet nhưng báo gi y v n phát tri n khá m nh b i thói quen và nhu c u c a ngư i dân v n ang tăng lên không ng ng. Và i u này t o ra môi trư ng c nh tranh h t s c thu n l i cho t t c các lo i hình báo chí phát tri n. V i báo i n t thì tình hình ã th t s sáng s a và không ít ngư i g i th i c a báo i n t ã t i. 1.1.Trư c h t, nghiên c u lư ng c gi báo i n t ph i tìm hi u lư ng ngư i s d ng Internet. Vi t Nam: T l ngư i dân s d ng Internet Vi t Nam ã t trên 5,5%
  2. Theo TTXVN ngày 6/7/04, Vi t Nam ã có hơn 4,5 tri u ngư i s d ng Internet, t 5,5 % t ng s dân. u năm 2005, th ng kê m i nh t c a trung tâm Internet Vi t Nam, s lư ng ngư i s d ng internet là 5,6 tri u ngư i, có 1,6 tri u thuê bao internet.. T ng Công ty Bưu chính Vi n thông Vi t Nam ti p t c d n u th trư ng Internet v i g n 700.000 thuê bao, tăng hơn 300.000 thuê bao so v i cùng kỳ năm trư c. Saigonnet có s thuê bao s d ng Internet khá cao, g n 52.000 ngư i, tăng 16.000, trong khi Công ty c ph n d ch v Internet m t k t n i (OCI) cũng có 20.000 ngư i ăng ký s d ng Internet, tăng g n 10.000 so v i cùng kỳ năm ngoái. Trong 3 năm liên ti p (1997-2000) t c tăng trư ng thuê bao Internet t i Vi t Nam bình quân t 260%/năm, cao hơn nhi u m c tăng trư ng 38% c a khu v c Châu á - Thái Bình Dương. T 11.000 thuê bao vào năm 1998, n h t tháng 3 năm 2001, Vi t Nam ã có 150.000 thuê bao, trong ó có 150 thuê bao s d ng ư ng truy n tr c ti p. Ư c tính, t l ngư i s d ng m ng trên u máy tính là 0,15% và 0,019% trên t ng m c dân s . Tính trung bình m i tháng, Vi t Nam có thêm 1500 thuê bao Internet. Theo công ty i n toán và truy n s li u (VDC) t u năm 1999 n 2002, do vi c gi m cư c phí thuê bao và giá truy c p m ng ã làm gi m m c chi tiêu cho m t thuê bao tháng c a khách hàng t 350.000 ng xu ng còn 300.000. Cơ c u các thuê bao so v i năm 1999 hi n nay v n duy trì m c sau: Cơ quan hành chính s nghi p (3%), doanh nghi p nhà nư c (5%), doanh nghi p tư nhân (16%), t ch c nư c ngoài (21%), cá nhân (55%). Trong th i gian t i, nhóm doanh nghi p tư nhân và các cá nhân h a h n m c tăng trư ng r t cao và v n là khách hàng chính c a các các nhà cung c p d ch v m ng. V cơ c u s d ng theo
  3. vùng, khu v c mi n Nam chi m 62% th ph n, mi n B c là 33% và mi n Trung ch chi m 5%. Ông Ph m Thành c, trư ng phòng Kinh doanh c a FPT cho bi t: hi n s lư ng thuê bao c a FPT kho ng hơn 33 nghìn, chi m 27,76% th ph n, Các khách hàng c a FPT năm 2001 ti p t c ư c hư ng 3 lo i d ch v ti p th chính, g m: mi n phí cài t, tăng modem và các d ch v khuy n mãi v giá tuỳ theo m c s d ng. Hi n FPT ang có m c tăng trư ng t 600-700 thuê bao/tháng. T s li u th ng kê trên có th th y, s ngư i s d ng internet cá nhân v n chi m a s và ang có chi u hư ng tăng lên. Trên th c t , lo i hình kinh doanh internet ang n r v kh p các vùng mi n trong c nư c. Ban u có th ngư i dân ch n v i internet vì s c hút c a “chat”, mail, game nhưng ch c ch n sau ó, cùng v i th i gian và nh ng ki n th c ph thông v khai thác tài nguyên internet, s ngư i c báo và s d ng internet vào nh ng m c ích ph c v h c t p ho c nghiên c u, tìm ki m thông tin s tăng lên. tr thành c gi c a báo i n t trư c h t ph i là ngư i truy c p internet. Gi a c gi báo i n t và lư ng ngư i truy c p internet có m i liên h h u cơ v i nhau, nói m t cách tương i: Ngư i truy c p internet tăng thư ng c gi báo i n t cũng tăng. (V m t lý thuy t có th ngư i s d ng internet tăng nh ng ngư i c báo i n t không tăng, th m chí gi m, vì h vào m ng v i m c ích khác. Ngư c l i, có th lư ng ngư i truy c p gi m nhưng c gi báo tr c tuy n v n tăng vì “s c hút” ph n l n ngư i ã s d ng internet th i i m ó vào c báo i n t trong khi s ngư i vào internet gi m i. Tuy nhiên, i u này r t ít khi s y ra trên th c t vì nhu c u ti p c n thông tin c a con ngư i là vô cùng l n và m t ti n ích khó có th b qua c a internet là các trang thông tin i n t ). Như v y, có th th y m c ích c a ngư i truy c p internet hi n nay r t a d ng, v i a bàn ông h c sinh sinh viên như nơi v a kh o sát, có 60,5% s ngư i c báo i n t , và h u h t nh ng ngư i vào internet u th c hi n nhi u
  4. m c ích cùng m t lúc. Theo di u tra c a chúng tôi có t i 133 ngư i, tương ương v i 66,5% vào t t c m c ích trên. i u này cho th y, s lư ng ngư i truy c p internet có c báo i n t chi m t l khá cao. i u ó có th là cơ s ban u i n kh ng nh, s lư ng ngư i thuê bao, s d ng internet tăng thì s ngư i c báo i n t cũng tăng theo. 1.2.Công chúng báo i n t Vi t Nam Trong năm 2004, s vươn lên m nh m c a 2 t báo i n t Thanh Niên và Tu i tr gây ư c n tư ng m nh trong lòng b n c. Tuy “sinh sau mu n” so v i Vietnamnet và VnExpress, song v i s lư ng c gi tăng trư ng nhanh chóng, 2 t báo i n t – phiên b n c a nh ng t báo in hàng u t i Vi t Nam này ã ch ng t tính báo chí chuyên nghi p c a mình ang ư c truy n vào các t báo tr c tuy n. Có th th y nh ng t báo i n t thu n túy như VnExpress hay Vietnam Net ã chi m v trí d n u trong m y năm v a qua, thì gi ây h ã ph i như ng b t th ph n c gi “tr c tuy n” c a mình cho Thanh niên Online, Tu i tr Online và g n ây là Công an nhân dân - An ninh th gi i i n t (www.cand.com.vn), Ti n phong Online (www.tienphongonline.com.vn), nh ng t báo tr c tuy n ang ngày càng kh ng nh ư c v trí c a mình trong lòng c gi th gi i Net. Không ch tăng v s lư ng, ch t lư ng c gi cũng tăng cao hơn. i u ó th hi n thái nh p cu c c a c gi ngày càng cao. Trư c ây, a s c gi ch c v i thái th ng, hi n nay, ngư i c ã tích c c ch ng hơn trong vi c vi t ph n h i, góp ý và c bi t là tính tương tác phát tri n m nh trong vi c tham gia giao lưu tr c tuy n. Theo thư ký tòa so n báo Ti n Phong i n t thì hi n này m i ngày tòa so n nh n ư c t i 200 ý ki n ph n h i, có nh ng bu i giao lưu tr c tuy n v mùa thi, di n àn s ng th , lư ng ngư i truy c p có th lên t i hàng ch c ngàn lư t.
  5. T c tăng trư ng ngư i s d ng internet ngày càng cao, ch t lư ng ư ng truy n ư c c i thi n là i u ki n thu n l i báo i n t thu hút c gi . 1.3.M t s c i mc a c gi báo i n t 1.3.1.Hơn ai h t, b n c báo tr c tuy n là nh ng ngư i có r t ít th i gian. Chính vì i u này mà t c Download thông tin tr thành s c h p d n l n v i công chúng. Thêm vào ó là các ư ng link. H u h t ngư i ư c h i cho r ng h r t khó ch u n u sau khi vào m t ư ng link là nh ng thông tin không ăn nh p v i ch . y nhanh t c truy c p trang web, v n s lí nh và s d ng nh c n ph i ư c cân nh c. Khi ư c h i n u th i gian ch m m t n i dung thông tin trên Internet m t 2 phút, b n s làm gì? Có t i 75% ngư i ư c h i cho bi t h s m trang khác, ch có 25% tr l i h s ch . V dài c a m t tác ph m báo i n t , h u h t c gi ngư i ng i trư c màn hình u “d ng” v i bài vi t dài. 1.3.2. i tư ng c a báo tr c tuy n có th chia là hai d ng Th nh t: Nh ng s li u ph n trên cho th y xu hư ng tích h p nhi u ti n ích, khai thác nhi u d ch v trên Internet c a ngư i truy c p (66,5% s ngư i ư c h i cho r ng h s th c hi n nhi u m c ích khi truy c p internet). Ph n l n ngư i dùng Internet có nhu c u s d ng email, chat, gi i trí bên c nh vi c tim ki m thông tin. Chính i u này ã gi i thích t i sao các trang web l n trên th gi i như www.Yahoo.com; www.amazon.com … u là nh ng trang t ng h p c thông tin, tài chính, mua bán qua m ng, có d ch v email, gi i trí…. Nhân viên văn phòng và sinh viên là hai i tư ng chính c báo i n t . Trong cu c i u tra cho s li u t hai b ng h i trên, có t i 63% s ngư i c báo i n t là Sinh Viên. K t qu i u tra t i nh t i hai công ty TNHH thương m i Hà
  6. Lâm cho th y, 89% s nhân viên có máy tính ư c n i m ng u c báo i n t . Con s này Công ty Gia Tu là 100%. M t c i m c a công chúng báo i n t Vi t Nam hi n nay là ph n l n ngư i vào c báo cùng v i nhi u m c ích khác. Có th ch ra m t vài c i mc a c gi báo i n t hi n nay: _ Ưu i m: Ngư i c tích c c ch ng hơn trong vi c tìm ki m thông tin, có thói quen tìm ki m thông tin trên internet. H n ch : Nh n th c c gi v n chưa cao, nh ng bài n m trong top thư ng ít khi n m ngòai nhóm tài cư p – gi t- hi p. S li u th ng kê bài ư c c nhi u nh t c a báo ti n phong. C 8 bài thu c top u u là v ch cư p ho c sex.
nguon tai.lieu . vn