Xem mẫu

  1. B n có nguy cơ b viêm loét d dày? Hãy tr l i các câu h i sau xem li u b n có nguy cơ m c b nh viêm loét d dày không nhé! V i m i câu tr l i có là 1 i m V i m i câu tr l i không là 0 i m 1. Trong gia ình b n có ai b viêm loét d dày không? Có Không 2. B n có thư ng xuyên ph i u ng aspirin hay các lo i thu c kháng viêm (không có steroidal) như ibuprofen không? Có Không 3. B n có thư ng xuyên b stress không?
  2. Có Không 4. B n ã t ng s ng cùng v i nh ng ngư i có m t th i gian dài bu n chán không? Có Không 5. B n có u ng nhi u hơn 2 c c cà phê hay trà m i ngày? Có Không 6. B n có hút thu c không? Có Nhi u hơn 2 c c cà phê m t ngày d làm b n viêm d Không dày. 7. B n có u ng nhi u hơn 1 ly rư u m i ngày?
  3. Có Không 8. B n có thư ng b au vùng d dày theo ki u n r i i b t ch t không? Có Không 9. B n là nam gi i? Có Không 10. B n có máu thu c nhóm O? Có Không Tr l i: 0-2 i m: Nguy cơ th p
  4. M c dù nguy cơ là th p nhưng n u b n tr l i “Có” cho b t c 1 trong s các câu h i trên thì cũng nên chú ý t i các bi u hi n c a viêm loét d dày. T 3 i m tr lên: Nguy cơ cao Nguy cơ viêm loét d dày c a b n khá cao, c bi t n u b n là nam gi i, hay căng th ng, có nhóm máu O và có ngư i thân t ng b viêm loét d dày. Nhi m khu n Helicobacter pylori cũng là m t trong nh ng y u t nguy cơ. Nên i khám ngay khi th y các d u hi u l h tiêu hóa.
nguon tai.lieu . vn