Xem mẫu

  1. BM.08.16 BM.08.01 15.05.2004 15.05.2004 Cty ............. BẢN CAM KẾT V/v Bảo mật tiền lương • Tôi đứng tên dưới đây là : ................................................................................................... • Đảm nhận vị trí : ................................................................................................................. • Thuộc bộ phận : .................................................................................................................. • Ngày nhận việc tại công ty : ............................................................................................... • Số CMND : ……………cấp ngày ………tháng ……… năm ………….tại .................... • Địa chỉ thường trú : .............................................................................................................. • Địa chỉ tạm trú : ................................................................................................................... • Số điện thọai liên lạc : ........................................................................................................ Tôi xin cam kết trước Ban Tổng Giám Đốc Công ty .............. về việc thực hiện tốt yêu cầu sau: Kể từ ngày hôm nay trở về sau, theo yêu cầu của Công ty, cá nhân phải đảm bảo được tính bảo mật tiền lương của mình. Cam kết không tiết lộ hoặc thăm hỏi tiền lương của bất kỳ đồng nghiệp nào. Nếu bị phát hiện, mọi cá nhân liên quan sẽ bị xử lý kỷ luật bằng việc hạ bậc lương (tùy theo mức độ vi phạm). Tôi xin cam kết sẽ thực hiện đúng những yêu cầu của bản cam kết này. TP. Hồ Chí Minh, ngày ……. tháng ……..năm 200 Người cam kết