Xem mẫu

 1. 9/22/2009 BAØI TUAÀN 5 LAÙ (Leaf) Cô quan dinh döôõng, coù nhieäm vuï haáp thu CO2 vaø H2O ñeå quang toång hôïp taïo chaát höõu cô caàn thieát cho ñôøi soáng cuûa caây. Daïng deïp, chöùa dieäp luïc toá, ñoái xöùng qua 1 maët phaúng. Coù nguoàn goác ngoaïi sinh töø choài ngoïn (cuøng nguoàn goác vôùi thaân). Noaõn cô thöïc vaät: laù thaät. Thöïc vaät baäc thaáp: giaû dieäp do giaû moâ (khoái teá baøo khoâng toå chöùc vaø khoâng chuyeân hoùa neân khoâng coù nhieäm vuõ roõ reät). A. HÌNH THAÙI NGOAØI (Morphology) Laù Khuyeát thöïc vaät (Pteridophyta) Vi dieäp: kích thöôùc nhoû vaøi mm, khoâng cuoáng, coù 1 gaân chính khoâng phaân nhaùnh vaø döøng ôû nöûa chöøng phieán laù, gaëp ôû nhoùm Khuyeát thöïc vaät coå. Vd: Selaginellales, Lycopodiales. Ñaïi dieäp: kích thöôùc lôùn, coù cuoáng vaø phieán. Phieán ñôn hay keùp vôùi heä gaân phaùt trieån, thöôøng laø gaân phaân nhaùnh cheû ñoâi (dichotomous), gaëp ôû Khuyeát thöïc vaät tieán boä. Vd: Polypodiales 1
 2. 9/22/2009 Laù Khoûa töû (Haït traàn, Gymnosperms) Hình thaùi ngoaøi ña daïng: hình kim (Pinus spp.), vaûy, quaït (baïch quaû, Ginkgo biloba), keùp loâng chim (Thieân tueá, Cycas), ñôn vôùi gaân loâng chim (Gaám, Gnetum) Laù Bí töû (Haït kín, Angiosperms) Dieäp töï (Phyllotaxy) Caùch saép xeáp laù treân thaân, thöôøng 3 kieåu: 2
 3. 9/22/2009 Phieán laù (Leaf blade) Phaàn deïp, phaúng cuûa laù. Ña daïng, coù yù nghóa phaân loaïi hoïc. Ñaàu phieán: 25% beân treân (Apex) Ñaùy phieán: 25% beân döôùi (Base) Bìa phieán (Margin) Heä gaân (Venation) Ñaàu phieán Ñaùy phieán 3
 4. 9/22/2009 Heä gaân laù (Venation) Cheû ñoâi Chaân vòt Loâng chim Song song Maïng Söï phaân thuøy (Division) Laù ñôn (Simple) vs Laù keùp (Compound) 4
 5. 9/22/2009 Laù ñôn giaû & keùp giaû Tieát theå (Cladode) & Dieäp theå (Phyllode) Ruscus Acacia Cuoáng laù (Petiole) 5
 6. 9/22/2009 Beï laù (Leaf sheath) Laù beï (Stipule) Laù thìa (Ochrea) 6
 7. 9/22/2009 B. CAÁU TAÏO GIAÛI PHAÃU (Anatomy) 1) Phieán laù Song töû dieäp (Dicotyledons) 2) Phieán laù Ñôn töû dieäp (Monocotyledons) 3) Cuoáng laù 4) Laù Khoûa töû Phieán laù Song töû dieäp (Dicotyledons) 3 loaïi cô caáu cuûa phieán laù Dò dieän Ñoàng dieän Ñaúng dieän 7
 8. 9/22/2009 Heä daãn Gaân chính + phuï Gaân chính: Hình daïng bieán thieân: hình vuoâng, hình cung (moäc treân, libe döôùi) hay troøn (moäc döôùi, libe treân) Haäu laäp ít hôn thaân Gaân phuï: bao quanh bôøi voøng teá baøo khoâng chöùa luïc laïp (chu thaèng: tham gia vaän chuyeån caùc chaát) Phieán laù Ñôn töû dieäp (Monocotyledons) Bieåu bì treân vaø döôùi khoâng khaùc nhau. Bieåu bì coù Silic neân laù cöùng vaø gioøn. Moät soá teá baøo bieåu bì phaân hoùa thaønh teá baøo boït, tröông nöôùc hay co nguyeân sinh cuûa teá baøo boït giuùp laù traûi roäng hay co laïi. Heä daãn: gaân song song, moãi gaân goàm 1 boù libe moäc ñöôïc bao quanh bôûi chu thaèng. Cô caáu ñoàng dieän: thöôøng laø nhu moâ dieäp luïc coù ñaïo hay khuyeát. Vaøi loaøi coù cô caáu dò dieän (Lilium) 8
 9. 9/22/2009 Cuoáng laù Hình truï troøn, thöôøng coù raõnh maët treân hay coù theâm caùnh laù. Cô caáu giaûi phaãu gioáng thaân (bieåu bì, moâ naâng ñôõ, moâ caên baûn, taàng sinh boät, moâ daãn truyeàn) nhöng cô caáu haäu laäp ít phaùt trieån. Cuoáng laù ñoái xöùng qua 1 maët phaúng vaø cô caáu caét ngang 2 ñaàu khaùc nhau (thay ñoåi doïc theo truïc). Caùch saép xeáp boù libe-moäc trong cuoáng laù coù yù nghóa phaân loaïi ñeán hoï. 2 daïng: Heä daãn 1 voøng troøn hay hình cung do caùc boù libe moäc rôøi hay dính. Nhieàu boù libe moäc rôøi xeáp thaønh nhieàu voøng hay cung: cuoáng caø roát. Laù Khoûa töû Quan saùt laùt caét ngang thoâng 2 laù C. CAÙ THEÅ PHAÙT SINH CUÛA LAÙ Thaønh laäp phaùc theå laù: ÔÛ moät ñieåm nhaát ñònh cuûa ñænh sinh tröôûng coù 1 hay 2 lôùp teá baøo phaân caét maïnh vaø daàn nhoâ cao vaø sau ñoù phaân hoùa thaønh caùc yeáu toá daãn truyeàn vaø naâng ñôõ ñaàu tieân. Khoái sô khôûi naøy ñöôïc goïi laø phaùc theå laù. Söï phaùt trieån cuûa laù: laù seõ thaønh laäp caùc laù beï, phieán laù, cuoáng laù. Sau 1 thôøi gian hoaït ñoäng laù giaø vaø ruïng. 9
 10. 9/22/2009 Phaùc theå laù Söï ruïng laù Tröôùc khi ruïng laù coù hieän töôïng vaän chuyeån chaát dinh döôõng töø laù vaøo thaân. Söï ruïng laù xaûy ra laø do söï thaønh laäp vuøng ruïng ôû ñaùy cuoáng laù taïo thaønh vuøng ruïng (vuøng gaây ruïng). Vuøng ruïng ñöôïc thaønh laäp do 1 töôïng taàng phaân caét cho ra nhöõng teá baøo vaùch moûng, veà sau ñöôïc chia thaønh 2 vuøng: + Vuøng phaân caùch veà phía laù: vaùch chung vaø vaùch sô laäp hoùa ñoâng vaø rôøi nhau. Laù chæ dính vaøo thaân ôû vò trí caùc boù libe-moäc. Laù seõ ruïng khi bò taùc ñoäng cô hoïc (gioù thoåi qua). + Vuøng suber veà phía thaân: baûo veä thaân khi laù ñaõ ruïng. Söï ruïng laù coù lieân quan ñeán töông quan noàng ñoä AIA trong thaân vaø laù: laù ruïng khi noàng ñoä AIA thaáp hôn trong thaân. 10
 11. 9/22/2009 Söï ruïng laù E. THÍCH ÖÙNG CUÛA LAÙ Laù coù nhieäm vuï chính laø trao ñoåi khí vaø quang hôïp nhöng phaûi ngaên caûn söï thoaùt hôi nöôùc. 1) Quang toång hôïp & trao ñoåi khí 2) Thoaùt hôi nöôùc 3) Khí haäu khoâ 4) Nhieäm vuï haáp thu 5) Hình theå Quang toång hôïp & trao ñoåi khí Do daïng deïp, caáu taïo giaûi phaåu maø laù thích nghi vaø trôû thaønh cô quan dinh döôõng ñaéc löïc thoâng qua quaù trình quang toång hôïp vaø trao ñoåi khí. 11
 12. 9/22/2009 Thoaùt hôi nöôùc Khí haäu khoâ Nhieäm vuï haáp thu 12
 13. 9/22/2009 Hình theå 13