Xem mẫu

 1. 9/22/2009 BAØI TUAÀN 4 MOÂ DAÃN TRUYEÀN Taäp hôïp caùc teá baøo coù cuøng chöùc naêng vaän chuyeån caùc chaát giöõa caùc cô quan cuûa thöïc vaät vaø giöõa thöïc vaät vôùi moâi tröôøng. Moâ moäc (xylem, moâ goã, moäc boä): vaän chuyeån nhöïa nguyeân (nöôùc vaø muoái khoaùng töø reã leân thaân vaø laù. Moâ libe (phloem, libe boä): vaän chuyeån nhöïa luyeän (saûn phaåm ñoàng hoaù) töø laù ñeán caùc cô quan khaùc cuûa caây. Coù maët moâ daãn truyeàn, ñaëc bieät laø moâ moäc ⇒ Taùch: THÖÏC VAÄT COÙ MAÏCH = THÖÏC VAÄT BAÄC CAO goàm KTV, KT, BT (STD, ÑTD). NGUOÀN GOÁC MOÂ DAÃN TRUYEÀN 1
 2. 9/22/2009 BIEÄT HOAÙ MAÏCH MOÄC BIEÄT HOAÙ OÁNG SAØNG, TBK 2
 3. 9/22/2009 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA SMTC 3
 4. 9/22/2009 MOÂ MOÄC NHOÙM TV KTV HÑ KT STD ÑTD NGoác SMSC SMSC SMSC SMSC M I TM SM V, X SM V, X SM V, X SM V, X HM SM T SM N M(R, M, Ñ) M(R, M, Ñ) NMM Ít Ít Ít Ít NGoác VPSLM VPSLM ÑÑ ÑOÀNG M DÒ M M II CH SM N MÑ TM ÑÔN TM ÑA PHUÏ NMM ít NMM nhieàu SMo, SM 4
 5. 9/22/2009 GOÃ ÑOÀNG MOÄC DÒ MOÄC SÔÏI MAÏCH vs. MAÏCH 5
 6. 9/22/2009 SÔÏI MAÏCH NUÙM CAÁU TAÏO ÑIEÅM NUÙM 6
 7. 9/22/2009 TIEÁN HOAÙ YEÁU TOÁ MAÏCH TUÙI PHUØ (THYLLE) SÔÏI MOÄC 7
 8. 9/22/2009 CAÙC LOAÏI ÑIEÅM CAÉT DOÏC NHU MOÂ MOÄC Nhu moâ moäc ñöùng (nhu moâ moäc) Nhu moâ moäc naèm (tia moäc) 8
 9. 9/22/2009 MOÂ LIBE NHOÙM TV KTV HÑ KT STD ÑTD NGoác SMSC SMSC/ SMSC/ SMSC SMTC SMTC OS Ít Phaùt trieån Phaùt trieån Phaùt trieån L I/ phaùt trieån nhaát nhaát LII TBK 0 TB Ñieån hình Ñieån hình Albumin NML Ít Ít Nhieàu 0 SL Ít Phaùt trieån Ít 9
 10. 9/22/2009 LIBE I & LIBE II NHOÙM TV KTV HÑ KT STD ÑTD NGoác SMSC SMSC SMSC SMSC LI TL Nhanh Nhanh Nhanh Nhanh HL Suoát ñôøi Laâu Laâu/ Suoát Suoát ñôøi NML Ít Ít Ít 0 NGoác VPSLM VPSLM CH OS OS L II TB TBK PH ALBUMIN TL ÑÔN TL ÑA NML ít NML nhieàu SL THAØNH PHAÀN CHÍNH: OÁNG SAØNG 10
 11. 9/22/2009 TAÁM SAØNG KEÙP TAÁM SAØNG ÑÔN SAØNG TEÁ BAØO KEØM 11
 12. 9/22/2009 NHU MOÂ LIBE TIA LIBE LIBE I (SÔ LAÄP) Nguoàn goác: SMSL Tieàn libe: khi cô quan coøn taêng tröôûng chieàu daøi, mau thoaùi hoaù. Haäu libe: khi cô quan ngöng taêng tröôûng chieàu daøi nhöng chöa coù caáu taïo II (haäu laäp), laø yeáu toá daãn chính cuûa libe ôû cô quan sô laäp vaø ôû STD thaân thaûo vaø ÑTD. ÔÛ nhöõng caây coù caáu taïo haäu laäp (II), haäu libe seõ bò tieâu huyû khi libe II ñöôïc thaønh laäp 12
 13. 9/22/2009 LIBE TRONG LIBE II KHOAÛ TÖÛ LIBE II SONG TÖÛ DIEÄP 13
 14. 9/22/2009 LIBE TAÀNG LIBE KEÏT 14