Xem mẫu

BÀI THUYẾT TRÌNH Chủ đề: XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN VỮNG MẠNH ĐỂ BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA www.themegallery.com LOGO LOGO Nội dung: I II III Đặc điểm và những quan điểm nguyên tăc cơ bản xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang trong giai đoạn mới Những biện pháp chủ yếu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân LOGO I.Đặc điểm và những quan điểm nguyên tăc cơ bản xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân LLVT nhân dân là các tổ chức vũ trang và bán vũ trang của nhân dân Việt Nam do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo, Nhà Nước Cộng hòa xã hội chủ Nghĩa Việt Nam quản lý, có nhiệm vụ “chiến đấu giành và giữ độc lập, chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ XHCN và những thành quả cách mạng, cùng toàn dân xây dựng đất nước. Là lực lượng xung kích trong khởi nghĩa toàn dân giành chính quyền, là lực lượng nòng cốt của quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân. LOGO I.Đặc điểm và những quan điểm nguyên tăc cơ bản xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân LLVTNDVN LLVT thường trực LLVT quần chúng QĐND CAND LL LL Dự bị DQTV Động viên LOGO I.Đặc điểm và những quan điểm nguyên tăc cơ bản xây dựng 2. Đặc điểm liên quan đến xây dựng LLVT nhân dân Cả nước đang thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc XHCN, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá ta quyết liệt. Xây dựng LLVT trong điều kiện quốc tế đã thay đổi, có nhiều dễn biến phức tạp. Sự nghiệp đổi mới đã đạt dược nhiều thành tựu to lớn, đất nước ta bước sang thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập kinh tế thế giới toàn diện hơn. Thực trạng LLVTND ta. LOGO ... - tailieumienphi.vn
nguon tai.lieu . vn