Xem mẫu

  1. Bài Thu c Rư u T i V t li u: · 40 gram t i khô (mua 50 gram, sau khi bóc v còn ch ng 40 gram) · 100 ml rư u tr ng 45 (t t nh t là rư u lúa m i) Cách làm: 1. Thái t i th t nh 2. Cho t i vào l ã r a s ch 3. Cho rư u vào 4. Ngâm 10 ngày, th nh tho ng l c chai t i ng m rư u cho u Quan sát: M i u rư u có màu tr ng, sau chuy n d n sang màu vàng, n ngày th 10 thành màu ngh . Cách dùng: M i l n dùng 40 gi t (compte gouttes) vào bu i sáng trư c khi ăn và bu i t i trư c khi ng . Vì lư ng ít nên ch thêm nư c sôi ngu i vào thì m i u ng thành m t ng m. U ng liên t c c i. Ngư i ph i kiêng rư u không u ng ư c rư u v n có th dùng ư c vì m i l n ch u ng 40 gi t, m t s lư ng không áng k .
  2. Bí quy t: 40 gram t i như th , dùng trong 20 ngày thì h t, trong khi ph i ngâm n 10 ngày m i dùng ư c, cho nên c ph i ngâm s n m t l g i u dùng liên t c. Ch a b nh: World Health Organization ã chính th c công b rư u t i có th ch a ư c 5 nhóm b nh sau: 1. Th p kh p (sưng, vôi hóa, m i) 2. Tim m ch (huy t áp th p ho c cao, n van tim, ngo i tâm thu) 3. Ph qu n, h ng (viêm, hen, xuy n) 4. Tiêu hóa (khó tiêu, chua, viêm tá tràng, loét bao t ) 5. Ng b t bình thư ng hay m t ng RƯ U T I VÀ CÔNG D NG CH A B NH
  3. I_ XU T X : Vào nh ng năm 1960-1970, WHO_cơ quan theo dõi s c kho & b nh t t th gi i c a Liên Hi p Qu c phát hi n Ai C p là m t nư c nghèo, khí h u sa m c kh c nghi t nhưng s c kho chung c a nhân dân Ai C p l i vào lo i t t, ít b nh t t & tu i th trung bình tương i cao. WHO tv n v i chính ph Nasser xin c m t phái oàn c a WHO v Ai C p nghiên c u xem t i sao có hi n tư ng l như th mà nghành Y t Ai c p chưa gi i thích ư c. Ðư c T ng Th ng Nasser ng ý WHO huy ng nhi u chuyên gia y t v Ai C p nghiên c u chia nhau i xu ng nông thôn, các vùng có khí h u kh c nghi t thu th p các tài li u c bi t. Cu i cùng các nhà nghiên c u ( ông nh t là Hoa Kỳ, Tây Âu, Nh t B n) nh n xét là Ai C p nhà nào cũng có 01 l rư u ngâm t i u ng. Nhân dân Ai C p nói t bao nhiêu th k nay nư c h v n là th .
  4. Ngày xưa Ai C p là m t ch l n, chinh chi n liên miên, ch y u là x d ng gươm dao chém gi t nhau. Th i y làm gì có thu c kháng sinh, nên h ch dùng nư c t i u ng & cũng r a các v t thương. các vùng t i ư c ngâm rư u theo nh ng công th c khác nhau. Chuyên gia các nư c em nh ng công th c ó v nư c mình nghiên c u và phân tích. K t lu n cái gì t t r i sau o' thông qua m t báo cáo g i cho WHO. Sau ó WHO t ng k t & h i th o v v n này. R i n năm 1980 h thông báo: Rư u t i ch a tr ư c 04 nhóm b nh: • 1) Th p kh p (sưng kh p, vôi hoá các kh p, m i xương c t). • 2) Tim m ch (huy t áp th p, huy t áp cao, h van tim, ngo i tâm thư) • 3) Ph qu n (viêm ph qu n, viêm h ng, hen ph qu n). • 4) Tiêu hoá (ăn khó tiêu, chua, viêm tá tràng, loét bao t ). Ð n năm 1983, Nh t l i thông báo b sung thêm 02 nhóm b nh n a là: • 5) Trĩ n i & trĩ ngo i. • 6) Ð i tháo ư ng (ti u ư ng) Nh t cũng công b :"-Ðây là m t lo i thu c tuy t v i c a nhân lo i vì d làm, r ti n, không gây ph n ng ph & có hi u qu ch a b nh r t cao".
  5. II_ NGUYÊN LY': Con ngư i ta thông thư ng tu i t 40 tr lên (có th tr hơn n a) là ã có b nh. Các b ph n trong cơ th b t u thoái hoá, b ph n nào y u thì thoái hoá nhanh, t bi t là làm cho các ch c năng h p th ch t béo (lipid) ch t ư ng (glucone) b suy gi m. Các ch t ó không h p th h t qua ư ng tiêu hoá, ph n th a không th i ra ngoài ư c, d n d n l ng ng trong thành vách m ch máu, làm xơ c ng ng m ch & xơ c ng m t s b ph n khác r i lâu ngày gây ra nh ng ch ng b nh như trên. Trong t i có 02 ch t quan tr ng: • 1) Phitoncid là lo i kháng sinh th c v t có tác d ng di t m t s vi khu n. • 2) Ho t tính màu vàng giúp làm tiêu ch t béo dư i d ng cholesterol bám vào thành quách m ch máu, làm cho ư ng i c a máu t tim ra & v tim b ngh n. Chính nh 02 ch t này mà t i có tác d ng ch a b nh cao. III_CÔNG TH C ÐI U CH & CÁCH DÙNG: IV_ K T QU CH A B NH: Tác gi t ng h p bài vi t này theo kinh nghi m ch ng th c cho bi t: T năm 1970 b th p kh p n ng_sưng c các kh p ph i i b ng g y ch ng. Thu c tân dư c & ông y dùng ã nhi u như "Cao h c t", "rư u t c kè" (lúc nào cũng có s n), th mà b nh không l i n ng thêm. Năm 1975 b ngã g n ch t. Năm 1981 b ng t ph i ưa vào c p c u b nh vi n 03 ngày m i h t nên s c kho càng gi m.
  6. Vào cu i năm 1982 m i b t u u ng rư u ngâm t i, thì 20 ngày sau b t u th y gi m b nh sưng kh p. Qua 03 tháng, huy t áp tr l i bình thư ng. B nh viêm h ng cũng kh i_Hen ph qu n gi m nhi u. Ngoài ra tác gi còn cho bi t b nh trĩ n i m i năm i m t 05, 07 l n. Hen ph qu n n ng c p c u n m b nh vi n 02, 03 l n. T khi liên t c dùng rư u t i cho t i nay ã g n 08 năm mà không ph i i b nh vi n l n nào c . Ng r t bình thư ng, ăn thì tiêu hoá t t, t bi t i v i b nh th p kh p thì coi như thu c th n. Vì tác gi trư c ây kh vì th p kh p, nay kh i h n không còn bi u hi n gì c . Cho nên, k t lu n c a ngư i Nh t ph n trên là hoàn toàn úng: "Ðây là th thu c tuy t v i c a nhân lo i, vì d làm, r ti n, không gây ph n ng ph & l i có hi u qu ch a b nh r t cao. Rư u t i phòng và ch a b nh Ai C p tuy là m t nư c nghèo, khí h u kh c nghi t nhưng ngư i dân l i kh e m nh và s ng lâu. T ch c Y t Th gi i ã i u tra và phát hi n, m i gia ình Ai C p u có m t hũ rư u ngâm t i và ây có th là l i gi i thích cho hi n tư ng trên. Y h c c truy n nhi u qu c gia, trong ó có Vi t Nam, ã dùng t i vào i u tr nhi u lo i b nh có k t qu t t. Theo ông y, t i v cay, tính ôn, hơi c, vào hai kinh can và v , tác d ng thanh nhi t, gi i c, sát trùng, tr phong, thông khi u, tiêu nh t, tiêu m... Ngư i ta có th dùng t i b ng nhi u cách khác nhau, nhưng c bi t Ai C p thì h u như nhà nào cũng dùng rư u t i. Vào th p k 70 c a th k
  7. 20, T ch c Y t Th gi i (WHO) nh n th y Ai C p là m t nư c nghèo, khí h u sa m c kh c nghi t, nhưng s c kh e chung c a ngư i dân l i vào lo i t t, ít b nh t t, tu i th trung bình vào lo i tương i cao. Th y ây là m t hi n tư ng l , WHO ã c nhi u chuyên gia y t n Ai C p nghiên c u. Các nhà y h c ã chia nhau v nông thôn và thâm nh p vào các vùng có khí h u kh c nghi t kh o sát, thu th p tài li u có liên quan n s c kh e, b nh t t. H có nh n xét chung là nhà nào cũng có m t hũ rư u ngâm t i u ng. T nhi u th k nay, ngư i dân Ai C p v n gi ư c t p quán này. Ti p ó, qua nhi u nghiên c u phân tích, ngư i ta th y rư u t i có th ch a ư c 4 nhóm b nh: xương kh p (viêm au kh p, vôi hóa các kh p, m i xương kh p), hô h p (viêm h ng, viêm ph qu n, hen ph qu n), tim m ch (huy t áp cao, huy t áp th p, xơ m ng m ch), tiêu hóa ( chua, khó tiêu, viêm loét d dày - tá tràng). Năm 1983, các nhà nghiên c u Nh t B n l i thông báo b sung thêm 2 nhóm b nh n a là b nh trĩ và ti u ư ng. H nh n xét ây là lo i thu c có hi u qu ch a b nh cao, không gây ph n ng ph . Cách bào ch rư u t i: T i khô ( ã bóc b v ) 40 g em thái nh , cho vào chai ngâm v i 100 ml rư u tr ng 40-45 , th nh tho ng l i l c chai rư u, d n d n rư u chuy n t màu tr ng sang màu vàng, n ngày th 10 thì chuy n sang màu ngh và u ng ư c. M i ngày dùng 2 l n, sáng u ng 40 gi t (tương ương m t thìa cà phê) trư c khi ăn; t i u ng 40 gi t trư c khi ng . U ng kho ng 20 ngày thì h t, b i v y c sau 10 ngày l i ngâm ti p, ngày nào cũng có rư u t i dùng. U ng liên t c su t i v i m t lư ng rư u r t nh như th , ngư i kiêng rư u ho c không u ng ư c rư u v n dùng ư c. nư c ta, ã có nhi u ngư i áp d ng bài thu c rư u t i trên c a
  8. WHO, nhưng li u lư ng thì linh ho t (th m chí có ngư i u ng t i 3 thìa cà phê rư u t i/l n) nhưng không th y ph n ng ph . Nh ng năm g n ây, các nhà khoa h c nhi u nư c ã nghiên c u phát hi n nhi u c tính tr li u quý c a t i. N i b t là tác d ng kháng khu n, kháng n m. Tác d ng kháng virus cũng ã ư c nói n. V i h tim m ch, nh ng nghiên c u m i cho th y t i có tác d ng làm gi m triglycerid và hàm lư ng cholesterol x u (LDL), nhưng l i tăng cholesterol t t (HDL) do ó làm gi m các r i lo n chuy n hóa m trong máu. T i có kh năng giúp cơ th phòng ng a ư c ung thư, ó là i u nhi u nhà khoa h c ã th a nh n; song có i u tr ư c ung thư khi nó ã phát tri n thành kh i u hay không thì chưa ch ng minh ư c, còn c n nghiên c u ti p. T i có nhi u h u ích, ó là i u rõ ràng. Tuy nhiên ã là thu c thì ph i tính n li u lư ng thích h p (thu c dùng li u quá cao cũng có h i) và các ph n ng ph , không nên l m d ng. Dùng t i quá nhi u có th gây hơi th hôi, r i lo n d dày - ru t, c ch tuy n giáp... B i v y, ch nên áp d ng bài thu c rư u t i v i li u lư ng mà WHO ã dày công nghiên c u, ph bi n. V i li u lư ng y là có tác d ng phòng và ch a ư c nhi u b nh, v i cách dùng an toàn có th dùng h ng ngày m t cách lâu dài.
nguon tai.lieu . vn