Xem mẫu

  1. Ph¹m Quúnh Hng – TT§T L¸i Xe CTY Cp §Çu t Vµ PT MiÒn Trung ch¬ng  vi Bµi thùc hµnh tæng hîp I Môc ®Ých ­ yªu cÇu 1. Môc ®Ých     ­ Bµi tËp tæng hîp nh»m cñng cè, hoµn chØnh n©ng cao  kû n¨ng, rÌn luyÖn tÝnh ®éc lËp khi ®iÒu khiÓn xe vµ xö lý  tèt c¸c t×nh huèng khi tham gia giao th«ng.     ­ Thùc hiÖn tèt c¸c bµi thi trong phÇn thi h×nh trong  dù thi s¸t h¹ch  vµ tèt nghiÖp  2. Yªu cÇu    Thùc hiÖn c¸c bµi thi ®óng quy tr×nh, kh«ng ®îc cho  b¸nh xe ®Ì lªn v¹ch kΠkh«ng cho phÐp, kh«ng qu¸ thêi gian  quy ®Þnh cña mçi bµi thi vµ tæng bµi thi (22phót), kh«ng  ch¹y qu¸ tèc ®é(v
  2. Ph¹m Quúnh Hng – TT§T L¸i Xe CTY Cp §Çu t Vµ PT MiÒn Trung Chý ý : Mçi häc viªn khi lªn xe lÊy ®iÓm chuÈn ®Ó x¸c ®Þnh dõng   v¹ch, kh«ng ®îc xoay ngêi hoÆc lã ®Çu ra ngoµi mµ chØ liÕc   m¾t ®Ó lÊy ®iÓm chuÈn ®ã ®Ó dõng xe,  phï hîp víi vÞ trÝ  ngåi cña m×nh mµ x¸c ®Þnh, cho ®óng vÞ trÝ ®Ó dõng xe ®îc  ®¶m b¶o quy tr×nh. Khi lÊy ®iÓm chuÈn t thÕ ngåi nh ®ang l¸i, kh«ng ®îc nghã  nghiªng ®iÓm chuÈn ®ã sÏ kh«ng chÝnh x¸c.  `````````````````````***```````````````````````` Bµi 02: Dõng xe nhêng ®êng cho ngêi ®i bé. ­ Khi xe ®i qua hÕt bµi thi thø nhÊt, m¸y sÏ tù ®éng th«ng  b¸o:            Bµi thi tiÕp theo, bµi thi dõng xe nhêng ®êng cho ngêi  ®i bé.   a). C¸c b   íc thùc hiÖn.   ­ Khi nh×n thÊy v¹ch dõng xe th× gi¶m hÕt ch©n ga, cho xe  ch¹y chËm l¹i vµ x¸c ®Þnh ®iÓm chuÈn( nh 2 ph¬ng ph¸p cña  v¹ch xuÊt ph¸t) ®¹p ch©n phanh ®Ó dõng xe. Khi xe t¹m dõng  ®îc kho¶ng 3 gi©y th× cho xe tiÕn vµo bµi thi thø 3. b).  Yªu cÇu ®¹t ®îc. ­ Dõng xe ®óng vÞ trÝ quy ®Þnh ­ Khëi hµnh ªm dÞu c).  C¸c lçi bÞ trõ ®iÓm. Kh«ng dõng xe hoÆc dõng kh«ng ®óng vÞ trÝ quy ®Þnh bÞ trõ  5 ®iÓm. ````````````````````***```````````````````````` Bµi 03: Dõng vµ khëi hµnh ngang dèc. ­ Khi xe ®i qua hÕt bµi thi thø 2, m¸y sÏ tù ®éng th«ng  b¸o:            Bµi thi tiÕp theo, bµi thi t¹m dõng xe vµ khëi hµnh   ngang dèc.    h  + p ¬ng ph¸p dõng xe ngang dèc      a).  C¸c b   íc thùc hiÖn.             ­ §iÒu khiÓn xe víi tèc ®é æn ®Þnh, ch¹y chËm  dÇn l¹i vÒ sè 1, gi÷ ®Òu ch©n ga, cho xe  tõ tõ ch¹y vµo  chç ®Þnh dõng.           ­ Cho xe tiÕn lªn dèc víi híng ®i th¼ng phÝa bªn  ph¶i phÇn ®êng, ®Ó x¸c ®Þnh ®iÓm chuÈn. §iÓm chuÈn ®îc x¸c  ®Þnh nh ®iÓm xuÊt ph¸t, nhng lªn dèc lùc c¶n lín h¬n ®êng  b»ng nªn c¾t ly hîp chËm h¬n, ®¹p phanh ch©n dõng xe khi  ®Õn ®iÓm dõng, kÐo chÆt phanh tay ®Ó «t« kh«ng bÞ tôt dèc. b, Yªu cÇu  ­ Dõng xe trªn dèc bªn tay ph¶i ®óng vÞ trÝ quy ®Þnh.    ¬ng ph¸p xuÊt ph¸t trªn ®  + Ph   êng dèc:   ­ Nh¶ nöa ly hîp ®óng quy tr×nh, khi tiÕng m¸y yÕu ®i, gi÷  ly hîp kho¶ng 3gi©y (Hay t¨ng ga cho kim ®ång hå ®o tèc ®ä  2
  3. Ph¹m Quúnh Hng – TT§T L¸i Xe CTY Cp §Çu t Vµ PT MiÒn Trung vßng quay §c¬ ®¹t 2500rpm nh¶ ly hîp cho ®Õn khi kim ®ång  hå tôt ngang 2000rpm ­ lóc nµy ly hîp tiÕp xóc tõ tõ víi  b¸nh ®µ) th× nh¶ phanh tay, tõ tõ thªm ga, nh¶ ly hîp ®Ó  cho xe lªn dèc.         L   :   u ý     * Dõng xe tèi thiÓu ®îc 5gi©y trë lªn míi cho xe xuÊt  ph¸t (nÕu t¹m dõng mµ xuÊt ph¸t ngay th× m¸y cha kÞp b¸o  lªn m¸y chñ, nªn bµi thi kh«ng ®îc tÝnh vµ nguy c¬ trît sÏ  x¶y ra).     ** Khi xuÊt ph¸t ë gi÷a dèc lªn mµ ®éng c¬ bÞ ngõng  ho¹t ®éng (®éng c¬ chÕt m¸y), muèn xuÊt ph¸t l¹i cÇn thùc  hiÖn c¸c thao t¸c sau: ­ §¹p bµn ®¹p phanh ®Ó «t« kh«ng tôt dèc ­ KÐo chÆt phanh tay ­ Khëi ®éng ®éng c¬ ­ XuÊt ph¸t l¹i Thùc hiÖn xuÊt ph¸t l¹i trªn ®êng dèc theo ph¬ng ph¸p nªu  trªn. b) . Yªu cÇu. ­ Khëi hµnh ªm dÞu kh«ng bÞ tr«i tôt dèc, ®¶m b¶o thêi  gian quy ®Þnh. c).  C¸c lçi bÞ trõ ®iÓm. ­ L¸i xe khi lªn dèc mµ kh«ng dõng xe hoÆc dõng xe vît qu¸  vÞ trÝ quy ®Þnh, bÞ truÊt quyÒn s¸t h¹ch. ­ Qu¸ 30 gi©y kh«ng khëi hµnh ®îc, bÞ truÊt quyÒn s¸t  h¹ch. ­ Xe bÞ tr«i tôt dèc qu¸ 50cm, bÞ truÊt quyÒn s¸t h¹ch. `````````````````````***```````````````````````` Bµi 04: L¸i xe vµo n¬i ®ç. Khi xe ®∙ thùc hiÖn xong bµi thi th× m¸y sÏ tù ®éng th«ng  b¸o:  Bµi thi tiÕp theo, bµi thi l¸i xe vµo n¬i ®ç.    ¬ng ph¸p l¸i xe vµo n¬i ®ç. +Ph                                 ­ Cho xe ch¹y chËm b¸m s¸t v¹ch bªn tr¸i h×nh thi kho¶ng  0,2m. Thêi ®iÓm lÊy l¸i sang phÝa bªn ph¶i lµ khi vÞ trÝ  ngêi ngåi l¸i ngang víi v¹ch ®Çu tiªn cöa vµo gara th× lÊy  hÕt l¸i sang phÝa bªn ph¶i vµ chê ®iÓm tr¶ l¸i. §Çu mòi  cap« cña xe ch¹m víi v¹ch giíi h¹n phÝa tríc th× tr¶ l¸i  sang tr¸i vµ ®ång thêi dõng xe. 3
  4. Ph¹m Quúnh Hng – TT§T L¸i Xe CTY Cp §Çu t Vµ PT MiÒn Trung + Lïi xe: Quan s¸t an toµn, cµi vµo sè lïi ­ §¸nh tay l¸i vÒ bªn tr¸i sao cho quan s¸t qua g¬ng chiÕu  hËu ­ ®iÒu chØnh b¸nh xe sau b¸m gÇn c¹nh tr¸i gara vµ  tiÕp tôc lïi ®Õn khi thµnh xe th¼ng híng, song song víi  c¹nh bªn gara th× tr¶ l¸i . ­ Nh×n g¬ng chiÕu hËu hoÆc lã mÆt ra cöa ®Ó dõng xe. §iÓm  dõng sao cho hai b¸nh sau ph¶i ®Ì lªn c¶m biÕn (lóc nµo cã  tiÕng nh¹c cña xe th× dõng l¹i vµ ®iÒu khiÓn xe ra khái  nhµ xe).  + §iÒu khiÓn xe ra n¬i ®ç: Cho xe ®i th¼ng chê ®iÓm lÊy  l¸i. Khi vÞ trÝ ngêi ngåi l¸i ngang víi cöa gara th× lÊy  l¸i hÕt sang bªn ph¶i, chê ®iÓm tr¶ l¸i cho xe ®i th¼ng,  khi ®i th¼ng ra hÕt bµi thi th× cã tiÕng chu«ng b¸o.   b).  Yªu cÇu ®¹t ®     îc. ­ B¸nh xe kh«ng ®Ì lªn ®êng c¶m biÕn. ­ Kh«ng qu¸ thêi gian quy ®Þnh ( 2 phót) c).  C¸c lçi bÞ trõ ®iÓm. ­ B¸nh xe ®Ì lªn ®êng c¶m biÕn mét lÇn. bÞ trõ 5 ®iÓm. ­ Vît qu¸ thêi gian quy ®Þnh  cø 2 phót bÞ trõ 5 ®iÓm. `````````````````````***```````````````````````` Bµi 05: Qua ng∙ t cã tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn giao th«ng. Khi thùc hiÖn xong bµi thi m¸y sÏ th«ng b¸o:  Bµi thi tiÕp theo, qua ng∙ t cã tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn giao   th«ng.   a). C¸c b   íc thùc hiÖn:              ­ Cho xe ch¹y víi tèc ®é æn ®Þnh, x¸c ®Þnh ®iÓm  chuÈn (nh ®iÓm chuÈn v¹ch xuÊt ph¸t).            ­ L¸i xe chÊp hµnh theo tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn  giao th«ng.  ­ L¸i xe ®i th¼ng qua ng∙ t khi ®i qua hÕt ng∙ t th×  rÏ ph¶i tiÕn vµo "bµi thi qua vÖt b¸nh xe vµ ®êng hÑp  vu«ng gãc" b).  Yªu cÇu  ­ ChÊp hµnh tÝn hiÖu ®Ìn. ­ Dõng xe ®óng vÞ trÝ quy ®Þnh ­ Khëi hµnh ªm dÞu ­ Sö dông ®Ìn xi nhan ®óng ­ Khëi hµnh trong thêi gian quy ®Þnh khi ®Ìn xanh bËt  s¸ng. c).  C¸c lçi bÞ trõ ®iÓm. ­ Qu¸ 20 gi©y tõ khi ®Ìn xanh bËt s¸ng, l¸i xe kh«ng qua  ®îc ng∙ t, bÞ trõ 5 ®iÓm. ­ Vît qu¸ thêi gian 30 gi©y, l¸i xe kh«ng qua ®îc ng∙ t,  bÞ truÊt quyÒn dù thi s¸t h¹ch. ­ Vi ph¹m tÝn hiÖu ®Ìn giao th«ng, bÞ trõ 10 ®iÓm. 4
  5. Ph¹m Quúnh Hng – TT§T L¸i Xe CTY Cp §Çu t Vµ PT MiÒn Trung ­ Dõng kh«ng ®óng quy ®Þnh ( vît qua v¹ch giíi h¹n), bÞ  trõ 5 ®iÓm. Lu ý: Khi xe gÇn ®Õn ng∙ t th× cho xe ®i chËm h¼n nÕu xe  gÇn ®Õn v¹ch kΠngang mµu vµng mµ b¾t ®Çu ®Ìn xanh th× cho  xe ch¹y nhanh qua ng∙ t, nÕu gÇn ®Õn v¹ch vµng mµ ®Ìn xanh  ®∙ chuÈn bÞ chuyÓn sang mµu vµng th× chuÈn bÞ t thÕ ®Ó  dõng xe. Kh«ng ®îc ch¹y cè, kh«ng ®îc dõng xe ngoµi v¹ch  vµng bé phËn c¶m biÕn tõ sÏ tù ®éng trõ ®iÓm `````````````````````***```````````````````````` Bµi 06: Qua vÖt b¸nh xe, ®êng hÑp vu«ng gãc. Khi xe ®∙ thùc hiÖn xong bµi thi th× m¸y sÏ tù ®éng th«ng  b¸o:       Bµi thi tiÕp theo, bµi thi qua vÖt b¸nh xe, ®­ êng hÑp vu«ng gãc.   a).  C¸c b   íc thùc hiÖn  . +VÖt b¸nh xe:  Cho xe ch¹y chËm víi tèc ®é æn ®Þnh vµ x¸c ®Þnh ®iÓm c¨n  tõ xa.  Tríc kho¶ng mét th©n xe «t«, muèn ®iÒu khiÓn toµn bé c¸c  b¸nh xe phÝa bªn ph¶i ®i qua vÖt b¸nh xe cã kÝch thíc h¹n  chÕ ph¶i biÕt lÊy ®iÓm chuÈn trªn xe «t« vµ díi mÆt ®Êt ®Ó  c¨n chØnh cho xe ch¹y qua theo ph¬ng ph¸p sau: ­ X¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch chÝnh x¸c gi÷a vÞ trÝ ngêi ngåi l¸i  víi ®êng tëng tîng vÕt b¸nh xe bªn ph¶i cña xe (tuú theo  tõng lo¹i xe) dãng lªn trªn ®Çu xe «t« t¹o thµnh ®iÓm  chuÈn. ­ Tõ vÞ trÝ ngêi ngåi l¸i dãng song song víi ®êng trôc t©m  tëng tîng vÖt b¸nh xe cã kÝch thíc h¹n chÕ vµ gi÷ kho¶ng  c¸ch ®Õn ®iÓm tëng tîng trªn mÆt ®êng híng tíi vÞ ngêi  ngåi l¸i ®óng b»ng kho¶ng c¸ch ®∙ x¸c ®Þnh tõ vÞ trÝ ngêi  ngåi l¸i ®Õn ®iÓm chuÈn trªn xe «t«. §iÒu khiÓn xe «t«  chuyÓn ®éng th¼ng qua vÖt b¸nh xe.  + §êng hÑp vu«ng gãc: ­ Chñ ®éng ®i sè thÊp tèc ®é chËm vµo ®êng vßng vu«ng gãc. ­ Khi l¸i xe «t« vßng cua trong ®êng vu«ng gãc, b¸nh xe  sau phÝa trong vßng cua sÏ lÑm vµo vßng trong vÖt b¸nh xe  tríc cïng phÝa, tuú theo tõng lo¹i xe «t« ®é chªnh lÖch  b¸nh xe trong sÏ kh¸c nhau, xe cµng to th× ®é chªnh lÖch  b¸nh xe trong cµng lín (®Õn 0,9m). V× vËy khi ch¹y ®êng  cua vßng vu«ng gãc cÇn tÝnh tíi sù chªnh lÖch b¸nh xe  trong, ph¶i gi¶m tèc ®é tíi møc cã thÓ vµ thùc hiÖn ®óng  c¸c yÕu lÜnh. * Ph¬ng ph¸p: ­ Khi ngêi l¸i ngang gãc cua th× ®¸nh tay  l¸i hÕt cì vÒ phÝa tr¸i ®ång thêi quan s¸t khi xe th¼ng h­ íng tr¶ l¸i th¼ng xe, ch¹y song song víi c¹nh bªn tr¸i 5
  6. Ph¹m Quúnh Hng – TT§T L¸i Xe CTY Cp §Çu t Vµ PT MiÒn Trung ­ Khi ngêi l¸i ngang gãc cua th× ®¸nh tay l¸i hÕt cì vÒ  phÝa ph¶i ®ång thêi quan s¸t khi xe th¼ng híng th× tr¶ l¸i  th¼ng xe, ch¹y song song víi c¹nh bªn tr¸i, ®ång thêi l¸i  xe tiÕn tõ tõ tíi lóc b¸nh xe sau qua hÕt ®êng vßng vu«ng  gãc.   b).Yªu cÇu ®¹t ®  :  îc ­ Kh«ng ®Ì vµo ®êng giíi h¹n c¶m biÕn  ­ Kh«ng vît qu¸ thêi gian quy ®Þnh (2phót) ®èi víi mçi vÖt  b¸nh xe, ®êng hÑp vu«ng gãc. c). C¸c lçi bÞ trõ ®iÓm: ­ §Ì vµo ®êng giíi h¹n c¶m biÕn mét lÇn gÞ trõ 5 ®iÓm. ­ Vît qu¸ thêi gian quy ®Þnh, cø qu¸ 2 phót, bÞ trõ 5  ®iÓm. Bµi 07: §êng vßng quanh co. Khi xe ®∙ thùc hiÖn xong bµi thi th× m¸y sÏ tù ®éng th«ng  b¸o:  Bµi thi tiÕp theo, bµi thi qua ®êng vßng quanh co.   a).  C¸c b   íc thùc hiÖn.   ­ L¸i xe ®i trong ®êng giíi h¹n c¶m biÕn. Khi l¸i xe tiÕn vµo ®êng vßng quanh co ph¶i cho xe ch¹y  vßng sao cho ë chæ cua tr¸i b¸nh xe tríc bªn ph¶i theo s¸t  mÐp ngoµi cña ®êng cua, ë chæ cua ph¶i th× b¸nh xe tríc  bªn tr¸i b¸m s¸t ngoµi cña ®êng cua. Ph¶i cho xe ch¹y thËt  chËm vµ lu«n c¨n ®Ó chõa ra mét kho¶ng c¸ch an toµn ë phÝa  ngoµi vµ phÝa trong cña ®êng cua.   b).  Yªu cÇu ®¹t ®     îc. ­ Kh«ng ®Ì vµo ®êng giíi h¹n c¶m biÕn. ­ Kh«ng vît qu¸ thêi gian qui ®Þnh( 2 phót) c). C¸c lçi bÞ trõ ®iÓm. ­ §Ì vµo dêng giíi h¹n c¶m biÕn mét lÇn, bÞ trõ 5 ®iÓm. ­ Vît qu¸ thêi gian quy ®Þnh, cø 2 phót trõ 5 ®iÓm. `````````````````````***```````````````````````` Bµi 08: Thay ®æi sè trªn ®êng th¼ng. Khi xe ®∙ thùc hiÖn xong bµi thi th× m¸y sÏ tù ®éng th«ng  b¸o:  Bµi thi tiÕp theo, bµi thi hay ®æi sè trªn ®êng th¼ng. Cho xe chay víi tèc ®é æn ®Þnh, sè1. Tríc biÓn b¸o hiÖu  "B¾t ®Çu t¨ng sè, t¨ng tèc ®é" cho xe ch¹y víi tèc ®é  kho¶ng 20km/h. Khi qua biÓn b¸o th× t¨ng ga, t¨ng tõ sè 1  lªn sè 2, vËn tèc ®¹t trªn 24km/h trong 25m ®Çu tiªn. 25m  sau ph¶i gi¶m tõ sè 2 vÒ sè 1 vµ tèc ®é díi 24km/h. Lu ý: Khi vµo ®îc sè xong trong ph¹m vi quy ®Þnh ph¶i th¶  ch©n c«n. NÕu t¨ng ®îc sè vµ tèc ®é mµ kh«ng nh∙ ch©n c«n  th× thao t¸c cha ®îc tÝnh.   a).  C¸c b   íc thùc hiÖn.   ­ Trªn qu∙ng ®êng dµi 50m: 6
  7. Ph¹m Quúnh Hng – TT§T L¸i Xe CTY Cp §Çu t Vµ PT MiÒn Trung +Ph¶i t¨ng tèc ®é vµ thay ®æi tõ sè 1 lªn sè 2 ®èi víi xe  h¹ng B + Ph¶i gi¶m tèc ®é, gi¶m sè khi hÕt kho¶ng c¸ch ®æi sè.   b).  Yªu cÇu ®¹t ®     îc. ­ L¸i xe ®i th¼ng kh«ng cho¹ng l¸i. ­ Tèc ®é xe ®óng quy ®Þnh. ­ Trªn 24km/h ®èi víi xe h¹ng B vµ D ­ Khi xe ra khái kho¶ng c¸ch ®æi sè l¸i xe ®óng tèc ®é quy  ®Þnh. ­ Ph¶i t¨ng, gi¶m ®óng sè. ­ Kh«ng vît qu¸ thêi gian quy ®Þnh ( 2 phót) c). C¸c lçi bÞ trõ ®iÓm. ­ Kh«ng thay ®æi ®óng sè bÞ trõ 5 ®iÓm ­ Kh«ng ®¹t tèc ®é quy ®Þnh ®èi víi mçi lo¹i xe bÞ trõ 5  ®iÓm ­ Vît qu¸ thêi gian quy ®Þnh cø 2 phót bÞ trõ 5 ®iÓm `````````````````````***````````````````````````                  Bµi 09: T¹m dõng ë chç cã ®êng s¾t ch¹y qua Khi xe ®∙ thùc hiÖn xong bµi thi th× m¸y sÏ tù ®éng th«ng  b¸o:  Bµi thi tiÕp theo, bµi thi t¹m dõng ë chæ cã ®êng s¾t   ch¹y qua            ­ Cho xe ch¹y víi tèc ®é æn ®Þnh, x¸c ®Þnh ®iÓm  chuÈn (nh ®iÓm chuÈn v¹ch xuÊt ph¸t).   a).  C¸c b   íc thùc hiÖn.   ­ VÞ trÝ ph¬ng tiÖn ®êng s¾t ®i qua. ­ L¸i xe ®Õn vÞ trÝ ®êng s¾t kh«ng cã rµo ch¾n, quan s¸t  hai bªn vµ dõng xe ®óng vÞ trÝ.   b). Yªu cÇu ®¹t ®     îc. ­ Dõng xe ®óng vÞ trÝ quy ®Þnh. ­ Quan s¸t hai bªn ­ Khëi hµnh ªm dÞu. c). C¸c lçi bÞ trõ ®iÓm. Kh«ng dõng hoÆc dõng kh«ng ®óng vÞ trÝ quy ®Þnh bÞ trõ 5  ®iÓm. `````````````````````***```````````````````````` Bµi 10. KÕt thóc Khi xe ®∙ thùc hiÖn xong bµi thi th× m¸y sÏ tù ®éng th«ng  b¸o:  Bµi thi tiÕp theo, bµi thi kÕt thóc. + Ph¬ng ph¸p: Khi xe vÒ ®Õn gÇn ®Ých ph¶i gi¶m tèc ®é cña xe, ch¹y  chËm h¼n, gi¶m vÒ sè 2, ra tÝn hiÖu dõng xe ( bËt xi  nhan ph¶i, bãp cßi) cho xe lÊn s¸t vµo phÇn ®êng bªn  7
  8. Ph¹m Quúnh Hng – TT§T L¸i Xe CTY Cp §Çu t Vµ PT MiÒn Trung ph¶i, gi¶m tèc ®é, gi¶m vÒ sè 1, tõ tõ cho xe dõng l¹i  (xe ph¶i vît qua v¹ch kÕt thóc) kÐo phanh tay ra sè 0,  t¾t m¸y.   a). C¸c b   íc thùc hiÖn.   ­ L¸i xe ®Õn khu vùc kÕt thóc ­ BËt ®Ìn xi nhan ph¶i ­ Dõng xe ®óng vÞ trÝ quy ®Þnh   b). Yªu cÇu ®¹t ®     îc. ­ Ph¶i bËt xi nhan ph¶i ­ Dõng xe khi qua v¹ch kÕt thóc c).  C¸c lçi bÞ trõ ®iÓm. ­ Kh«ng bËt ®Ìn xi nhan ph¶i  bÞ trõ 5 ®iÓm ­ Kh«ng ®i qua v¹ch kÕt thóc bÞ truÊt quyÒn s¸t h¹ch. ♦. Bµi thi : Xö lý c¸c t×nh huèng nguy hiÓm Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn tr×nh tù c¸c bµi thi cã c¸c t×nh  huèng nguy hiÓm sau: 1. L¸i xe th¾t gi©y an toµn   a). C¸c b   íc thùc hiÖn:   + Tríc khi khëi hµnh ph¶i th¾t ®ai an toµn cña l¸i xe. b). yªu cÇu ®¹t ®       îc: + §ai an toµn cho ngêi l¸i xe ph¶i ®îc gµi ®óng vÞ trÝ cña  kho¸ cµi. c). C¸c lçi bÞ trõ ®iÓm: + NÕu kh«ng th¾t gi©y an toµn khi thùc hiÖn bµi thi , bÞ  trõ 5 ®iÓm. 2. L¸i xe ®iÒu khiÓn tèc ®é cña ®éng c¬:   a). C¸c b   íc thùc hiÖn:   + Tèc ®é ®éng c¬ lu«n gi÷ æn ®Þnh.   b). Yªu cÇu ®¹t ®     îc: + §iÒu khiÓn ®éng c¬ kh«ng vît qu¸ 4000 v/ph c). C¸c lçi bÞ trõ ®iÓm: + NÕu tèc ®é vît qu¸ 4000 v/ph, bÞ trõ 5 ®iÓm  3. T×nh huèng nguy hiÓm bÊt ngê: Th«ng thêng c¸c t×nh hèng bÊt ngê hay xÈy ra khi xong 1  bµi thi nµo ®ã, lóc nµy thêng xuÊt hiÖn, chø kh«ng xuÊt  hiÖn trong vïng c¶m biÕn. Nªn khi ta ®iÒu khiÓn xe ra khái  h×nh thi nªn chó ý ®Ó xö lý.      Lu ý: Khi ra khái mét bµi thi th× m¸y sÏ b¸o chu«ng ë cöa ra,  khi b¸o chu«ng xong nÕu m¸y cha th«ng b¸o "Bµi thi tiÕp  theo....." th× nªn lu ý lóc nµy t×nh huèng nguy hiÓm thêng  xuÊt hiÖn, l¸i xe chuÈn bÞ s½n sµng ®Ó xö lý cho kÞp thêi.  NÕu m¸y ®∙ th«ng b¸o "Bµi thi tiÕp theo....." th× kh«ng  xuÊt hiÖn ë cung ®o¹n nµy n÷a mµ sÏ xuÊt hiÖn ë bµi kÕ  tiÕp, sang bµi tiÕp theo còng cÇn lu ý nh bµi tríc. 8
  9. Ph¹m Quúnh Hng – TT§T L¸i Xe CTY Cp §Çu t Vµ PT MiÒn Trung Khi gÆp t×nh huèng nµy thùc hiÖn sau:   a). C¸c b   íc thùc hiÖn:  ­ Khi ®ang ®iÒu khiÓn xe ph¸t hiÖn cã tiÕng cßi kªu nhanh  chãng phanh xe. ­ Ên nót nguy hiÓm (nót cã h×nh tam gi¸c chØ lªn phÝa trªn  phÝa tríc), sau kho¶ng 3 gi©y tiÕp tôc Ên l¹i nót nguy  hiÓm mét lÇn n÷a ®Ó t¾t nót nguy hiÓm. ­ Khëi hµnh xe sau khi hÕt tÝn hiÖu cßi.   b). Yªu cÇu ®¹t ®     îc: ­ Khi cã tÝn hiÖu nguy hiÓm trong 3gi©y ®Çu ph¶i phanh ®îc  xe vµ trong 3 gi©y ph¶i Ên ®îc nót nguy hiÓm, sau ®ã tiÕp  tôc Ên l¹i nót nguy hiÓm vµ cho xe khëi hµnh. c). C¸c lçi bÞ trõ ®iÓm: ­ Sau 3 gi©y kh«ng phanh vµ dõng ®îc xe; dõng sau 3gi©y  kh«ng bËt ®îc nót nguy hiÓm ; Kh«ng bËt ®îc nót nguy hiÓm  lÇn thø hai tríc khi xuÊt ph¸t, bÞ trõ 10 ®iÓm.  ♦ §iÒu cÇn lu ý: Khi ®iÒu khiÓn xe ®Ó tham gia dù thi s¸t h¹ch, kh«ng nªn  ®i s¸t xe ch¹y tríc, tèi thiÓu c¸ch xe tríc kho¶ng 15m trë  lªn. NÕu ch¹y gÇn cù ly xe tríc qu¸ m¸y sÏ b¸o lo¹n bµi  thi, ®i qua bµi thi ®ã råi nhng m¸y vÉn cha b¸o. NÕu gÆp  ph¶i trêng hîp nµy th× hviªn ph¶i b×nh tÜnh ®Ó xö lý, ®iÒu  khiÓn xe ®i qua bµi thi mµ m×nh võa ®i qua mµ m¸y cha b¸o  mét lÇn n÷a. III. HÖ thèng bµi gi¶ng. Gåm 10 bµi thi thùc hµnh vµ mét t×nh huèng nguy hiÓm: 1. XuÊt ph¸t. 2. Dõng xe nhêng ®êng cho ngêi ®i bé. 3. Khëi hµnh vµ t¹m dõng ngang dèc. 4. L¸i xe vµo n¬i ®ç  5. Qua ng∙ t cã tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn giao th«ng (cã bèn lÇn  ®i qua) 6. Qua vÖt b¸nh xe, ®êng hÑp vu«ng gãc. 7. §êng vßng quanh co 8. Thay ®æi sè trªn ®êng th¼ng. 9. T¹m dõng t¹i chç cã ®êng s¾t ch¹y qua. 10. KÕt thóc. 11. Xö lý c¸c t×nh huèng nguy hiÓm.  9