Xem mẫu

PHÒNG GD&ĐT ĐỒNG HỶ TRƯỜNG TH HÒA BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –Tự do – Hạnh phúc Hòa Bình, ngày … tháng 01 năm 2015 BÀI THU HOẠCH Công tác bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên năm học 2014­2015 MODULE TH15: “Một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học.” Căn cứ vào sự chỉ đạo kế hoạch BDTX số …../KH­TH ngày 15 tháng 9 năm 2014 của trường TH Hòa Bình về Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên CBQL, giáo viên của trường TH Hòa Bình năm học 2014­2015; Căn cứ kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm học 2014­2015. Qua nghiên cứu học tập tôi xin viết bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên theo Mô dule TH 15: “Một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học” như sau: A. MỤC TIÊU: ­ Nâng cao nhận thức về một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học. ­ Nâng cao kĩ năng thực hành và áp dụng các phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy của bản thân, của trường, lớp. B. NỘI DUNG: 1. Phương pháp dạy học tích cực là gì? ­ Phương pháp dạy học tích cực (PPDH tích cực) là những phương pháp giáo dục, dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học. 2. Đặc trưng của các phương pháp dạy học tích cực. a. Dạy và học thông qua tổ chức các hoạt động học tập của học sinh. b. Dạy và học chú trọng rèn luyện phương pháp tự học. c. Tăng cường học tập cá nhân, phối hợp với học tập hợp tác. d. Kết hợp đánh giá của thầy với tự đánh giá của trò. 3. Một số phương pháp dạy học tích cực ở Tiểu học. ­ Phương pháp dạy học gợi mở ­ vấn đáp: là quá trình tương tác giữa GV và HS được thực hiện thông qua hệ thống câu hỏi và câu trả lời tương ứng về một chủ đề nhất định được GV đặt ra. ­ Phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề: Dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề là phương pháp dạy học trong đó GV tạo ra những tình huống có vấn đề, điều khiển học sinh phát hiện vấn đề, hoạt động tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo để giải quyết vấn đề và thông qua đó chiếm lĩnh tri thức, rèn luyện kĩ năng và đạt được những mục đích học tập khác. ­ Phương pháp dạy học hợp tác nhóm nhỏ: Trong đó HS của một lớp học được chia thành các nhóm nhỏ, trong khoảng thời gian giới hạn, mỗi nhóm tự lực hoàn thành các nhiệm vụ học tập trên cơ sở phân công và hợp tác làm việc. Kết quả làm việc của nhóm sau đó được trình bày và đánh giá trước toàn lớp. 4. Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực trong dạy học các môn học ở tiểu học. 4.1. Phương pháp dạy học gợi mở ­ vấn đáp: Gồm ba giai đoạn: ­ Trước giờ học: Xác định mục tiêu bài học và đối tượng học. + Dự kiến nội dung các câu hỏi, hình thức hỏi và thời điểm đặt câu hỏi và trình tự các câu hỏi. + Dự kiến những câu hỏi phụ. ­ Trong giờ học: Sử dụng hệ thống câu hỏi dự kiến và chú ý thu thập thông tin phản hồi từ HS. ­ Sau giờ học: GV chú ý rút kinh nghiệm về tính rõ ràng, chính xác và logic của hệ thống câu hỏi. 4.2. Phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề: Gồm các bước ­ Bước 1: Phát hiện hoặc thâm nhập vấn đề ­ Bước 2: Tìm giải pháp. ­ Bước 3: Trình bày giải pháp ­ Bước 4: Nghiên cứu sâu giải pháp + Tìm hiểu những khả năng ứng dụng kết quả + Đề xuất vấn đề mới có liên quan 4.3. Phương pháp dạy học hợp tác nhóm nhỏ: Lớp học được chia thành từng nhóm nhỏ từ 4 đến 6 người. Tuỳ mục đích, yêu cầu của vấn đề học tập, các nhóm được phân chia ngẫu nhiên hay có chủ định, được duy trì ổn định hay thay đổi trong từng phần của tiết học, được giao cùng một nhiệm vụ hay những nhiệm vụ khác nhau. Nhóm tự bầu nhóm trưởng nếu thấy cần. Trong nhóm có thể phân công mỗi người một phần việc. Trong nhóm nhỏ, mỗi thành viên đều phải làm việc tích cực, không thể ỷ lại vào một vài người hiểu biết hay năng động hơn. Các thành viên trong nhóm giúp đỡ nhau tìm hiêu vấn đề nêu ra trong không khí thi đua với các nhóm khác. Kết quả làm việc của mỗi nhóm sẽ đóng góp vào kết quả học tập chung của cả lớp. Để trình bày kết quả làm việc của nhóm trước toàn lớp, nhóm có thể cử ra một đại diện hoặc phân công mỗi thành viên trình bày một phần nếu nhiệm vụ giao cho nhóm là khá phức tạp. Qua bồi dưỡng học tập Mô dule này tôi nhận thấy: muốn nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trong đó đổi mới phương pháp giảng dạy nói chung và phương pháp dạy học nói riêng theo hướng phát huy tích cực, tự giác, chủ động của người học được xác định là một nhiệm vụ quan trọng mang tính đột phá của cả nhà trường, các giáo viên. Mô dule này giúp cho tôi trang bị những kiến thức và kĩ năng cơ bản về một số phương pháp dạy học tích cực ở Tiểu học góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ năm học mà Nhà trường cũng như Ngành đã đề ra./. Hòa Bình, ngày ... tháng 01 năm 2015. XÁC NHẬN CỦA CHUYÊN MÔN .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. NGƯỜI VIẾT THU HOẠCH Trần Thị Cúc ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... PHÒNG GD&ĐT ĐỒNG HỶ TRƯỜNG TH HÒA BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –Tự do – Hạnh phúc Hòa Bình, ngày … tháng 12 năm 2014. BÀI THU HOẠCH Công tác bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên năm học 2014­2015 MODULE TH7: “Xây dựng môi trường học tập thân thiện”. Căn cứ vào sự chỉ đạo kế hoạch BDTX số …../KH­TH ngày 15 tháng 9 năm 2014 của trường TH Hòa Bình về Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên CBQL, giáo viên của trường TH Hòa Bình năm học 2014­2015; Căn cứ kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm học 2014­2015. Qua nghiên cứu học tập tôi xin viết bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên theo Mô dule TH7: “Xây dựng môi trường học tập thân thiện” như sau: A. Mục tiêu: ­ Nâng cao nhận thức về môi trường học tập thân thiện môi trường vật chất và môi trường tinh thần. Nhận thức được ý nghĩa của môi trường học tập thân thiện đối với quá trình dạy học và giáo dục. ­ Nâng cao kĩ năng thực hành và áp dụng vào việc xây dựng môi trường học tập thân thiện về vật chất và tinh thần ở trường, lớp. ­ Nâng cao thái độ, sự yêu thương để giáo dục học sinh trong môi trường trách nhiệm, khoan dung và độ lượng. Tích cực vận dụng các biện pháp để xây dựng môi trường học tập phù hợp với thực tiễn dạy học của bản thân. B. Nội dung: 1. Thế nào là trường học thân thiện? ... - tailieumienphi.vn