Xem mẫu

 1. Tiếng Việt Lớp 4
 2. I . Vài nét về tác giả Xuân Quỳnh Xuân Quỳnh tên thật là Nguyễn Thị Xuân Quỳnh Sinh ngày 06 – 10 – 1942, mất ngày 29 – 8 – 1988 Quê quán : Thường Tín, Hà Tây Sự nghiệp : Từ một diễn viên đoàn ca múa nhân dân Trung ương chuyển sang làm báo và biên tập Nhà xuất bản Tác phẩm mới Các tác phẩm tiêu biểu : Hoa dọc chiến hào ( thơ, 1968), Lời ru trên mặt đất (thơ, 1978), Bầu trời trong quả trứng (thơ, 1982), Mùa xuân trên cánh đồng (truyện, 1981)
 3. Tuoåi Ngöïa Meï ôi, con tuoåi gì? - Meï ôi, con seõ phi - Tuoåi con laø tuoåi Qua bao nhieâu ngoïn gioù Ngöïa Gioù xanh mieàn trung du Ngöïa khoâng yeân moät Gioù hoàng vuøng ñaát choã ñoû Tuoåi con laø tuoåi ñi … Gioù ñen huùt ñaïi ngaøn Maáp moâ trieàn nuùi ñaù… Con mang veà cho meï Ngoïn gioù cuûa traêm mieàn.
 4. Ngöïa con seõ ñi khaép Tuoåi con laø tuoåi Ngöïa Treân nhöõng caùnh ñoàng Nhöng meï ôi, ñöøng hoa buoàn Loaù maøu traéng hoa mô Daãu caùch nuùi caùch Trang giaáy nguyeân chöa röøng vieát Daãu caùch soâng caùch Con laøm sao oâm heát bieån Muøi hoa hueä ngaït ngaøo Con tìm veà vôùi meï Gioù vaø naéng xoân xao Ngöïa con vaãn nhôù Khaép ñoàng hoa cuùc ñöôøng. daïi. XUAÂN QUYØNH
 5. Giải Tuổi Ngựa : sinh năm Ngựa thích ( năm Ngọ, theo âm lịch ) t ừ: Đại ngàn : rừng lớn, có nhiều cây ` to lâu đời
 6. II. Bài thơ Tuổi Ngựa 1. Giới thiệu về bài thơ: Bài thơ Tuổi Ngựa được trích trong tập thơ “ Bầu trời trong quả trứng” viết cho thiếu nhi của Xuân Quỳnh .
 7. Bố cục của bài thơ : Bài thơ được chia làm 4 Khổ 1:khổ:ẹ ơi, con tuổi gì?”... “ Tuổi con là tuổi đi” “M Khổ 2: “ Mẹ ơi, con sẽ phi”... “ Ngọn gió của trăm miền” Khổ 3: “ Ngựa con sẽ đi khắp”... “ Khắp đồng hoa cúc dại” Khổ 4: “ Tuổi con là tuổi ngựa”... “ Ngựa con vẫn nhớ đường”
 8. 2. Phân tích bài thơ: Khổ 1: -Mẹ ơi, con tuổi gì? - Tuổi con là tuổi Ngựa Ngựa không yên một chỗ Tuổi con là tuổi đi... → Khổ thơ này là cuộc trò chuyện tâm tình, nhẹ nhàng, thể hiện sự âu yếm trong lời nói của hai mẹ con. Người mẹ giải thích cho con mình biết rằng tuổi Ngựa không chịu ở yên một chỗ, là tuổi thích đi.
 9. Khổ 2: - Mẹ ơi, con sẽ phi Qua bao nhiêu ngọn gió Gió xanh miền trung du Gió hồng vùng đất đỏ Gió đen hút đại ngàn Mấp mô triền núi đá... Con mang về cho mẹ Ngọn gió của trăm miền. → Khổ thơ kể lại chuyện “ Ngựa con” rong chơi khắp nơi cùng ngọn gió Nghệ thuật trong khổ thơ : liệt kê về các loại gió, các nơi mà Ngựa con đi qua
 10. Khổ 3: Ngựa con sẽ đi khắp Trên những cánh đồng hoa Lóa màu trắng hoa mơ Trang giấy nguyên chưa viết Con làm sao ôm hết Mùi hoa huệ ngạt ngào Gió và nắng xôn xao Khắp đồng hoa cúc dại. →khổ thơ miêu tả cảnh đẹp của đồng hoa mà Ngựa con vui chơi.
 11. Khổ 4: Tuổi con là tuổi Ngựa Nhưng mẹ ơi, đừng buồn Dẫu cách núi cách rừng Dẫu cách sông cách biển Con tìm về với mẹ Ngựa con vẫn nhớ đường. → Tình cảm thiết tha lắng lại ở hai dòng kết bài thể hiện cậu bé rất yêu mẹ, dù đi muôn nơi vẫn tìm đường về với mẹ.
 12. Trả lời câu hỏi: 1). Bạn nhỏ tuổi gì? Mẹ bảo tuổi ấy tính nết như thế nào? Trả lời: Bạn nhỏ tuổi Ngựa. Mẹ bảo: tuổi Ngựa không chịu ở yên một chỗ, là tuổi thích đi.
 13. 2). “ Ngựa con” theo ngọn gió rong chơi những đâu? “Ngựa con” rong chơi khắp nơi: Qua miền trung du xanh ngắt Qua những cao nguyên đất đỏ Qua những rừng đại ngàn đến triền núi đá
 14. 3). Đi chơi khắp nơi nhưng “ ngựa con” vẫn nhớ mẹ. Điều đó được thể hiện ở chi tiết nào? Đi chơi khắp nơi nhưng “ngựa con” vẫn nhớ mang về cho mẹ “ngọn gió của trăm miền”.
 15. 4). Điều gì hấp dẫn “ngựa con” trên những cánh đồng hoa? Trên những cánh đồng hoa: màu sắc trắng lóa của hoa mơ, hương thơm ngạt ngào của hoa huệ, gió và nắng xôn xao trên cánh đồng tràn ngập hoa cúc dại
 16. 5). Trong khổ thơ cuối, “ngựa con” nhắn nhủ mẹ điều gì? “Ngựa con” nhắn nhủ với mẹ: tuổi con là tuổi đi nhưng mẹ đừng buồn, dù đi xa cách núi, cách rừng, cách sông, cách biển, con cũng nhớ đường tìm về với mẹ.
 17. 3. Tóm tắt: Đại ý: bài thơ nói lên ước mơ và trí tưởng tượng đầy lãng mạn của cậu bé tuổi Ngựa. Cậu thích bay nhảy nhưng rất yêu mẹ, đi đâu cũng nhớ tìm đường về với mẹ. Nội dung: thông qua cuộc trò chuyện giữa người mẹ và đứa con tuổi Ngựa, bài thơ đã bộc lộ khát vọng đi xa tìm hiểu và chinh phục thế giới của trẻ em, đồng thời cũng thể hiện tình cảm yêu quý của con trẻ dành cho mẹ.
nguon tai.lieu . vn