Xem mẫu

  1. – 1/2 BÀI THI LAB MÔN THỰC HÀNH HĐH MẠNG LINUX LỚP K49CA – NGÀY 31/05/2007 Đề số 1, Máy số 2 - Thời gian: 120 phút (Không tính thời gian phát đề) Phần chung (2 điểm) 1. Hãy thiết lập 5 máy tính của cả nhóm thành một hệ thống Setup Servers sao cho chúng thỏa mãn các điều kiện sau: a. Các máy thuộc mạng 192.168.1XX.0/24 (XX là số thứ tự của nhóm) và máy từ 01 đến 05 lần lượt được gán địa chỉ host là 201, 202, 203, 204, 205; gate- way là 192.168.1XX.1; DNS là 192.168.1XX.202. Tên các máy tính lần lượt từ 01 đến 05 là lab01… lab05.groupXX.coltech.vn. b. Máy số 1 hỗ trợ các máy khác boot từ card mạng. c. Máy số 2 cung cấp các file cần thiết để chạy chương trình cài đặt qua mạng. d. Các máy từ 3 đến 5 mỗi máy lần lượt hỗ trợ 1 giao thức FTP, NFS, HTTP e. Chỉ duy nhất máy 2 có đĩa cài RHEL, không được nhân bản về không gian lưu trữ vật lý các gói chưa cài trên đĩa sang các máy 3, 4, 5 dưới mọi hình thức. Phần riêng 2. Hệ thống đang có vấn đề khi khởi động, hãy sửa lại lỗi sai và đặt lại mật khẩu root là thicuoiky. (2 điểm) 3. Tạo phân vùng mới trong ổ cứng /dev/hda với các yêu cầu sau: (2 điểm) a. Kích thước 2048M (sai số ± 10M), có kiểu phân vùng ext3, nhãn là SAMBA và tự động được ánh xạ vào /home thông qua /etc/fstab. b. Thiết lập hạn ngạch trên phân vùng này cho 2 người dùng s1, s2 của sao cho họ có thể dùng tối đa 500M (sai số ± 10M) và không giới hạn số lượng file/thư mục được tạo. 4. Thiết lập dịch vụ chia sẻ file SAMBA để chia sẻ thư mục /home (đã được ánh xạ từ câu 3) sao cho thỏa mãn các điều kiện sau: (2 điểm) a. Có share name là “HOME_DIR”, mọi người dùng đều có thể truy cập. b. Có share name là “VISIBLE” dạng ẩn, chỉ có duy nhất người dùng root mới có thể truy cập và quyền truy cập là đọc/ghi. c. Chỉ cho phép các máy tính thuộc mạng 192.168.1.0/24 truy cập 5. Thiết lập DNS trên máy 02 sao cho thỏa mãn các điều kiện sau: (1 điểm) a. Tên, IP như đã mô tả phần 1.a
  2. – 2/2 b. Hỗ trợ 2 chiều thuận + nghịch và chroot c. Tất cả các máy trong nhóm đều có thể xử lý email với độ ưu tiên như nhau. d. Các tên khác được gửi về 192.168.1XX.1 để xử lý. 6. Được biết một phần sơ đồ kết nối mạng của nhóm như hình vẽ sau. Hãy thêm card mạng mới và thiết lập các tham số mạng trong máy 02 sao cho hai máy có IP là 10.10.1.110 và 172.16.0.2 có khả năng liên lạc với nhau biết: (1 điểm) a. default gateway tại 172.16.0.2 là 172.16.0.1 b. default gateway tại 172.16.0.1 là 192.168.1XX.202 c. default gateway tại 10.10.1.110 là 10.10.1.100 10.10.1.110 192.168.1XX.100 10.10.1.100 172.16.0.1 192.168.1XX.202 172.16.0.2 0. Cấm mượn, trao đổi tài liệu giữa các nhóm trong phòng thi. Cấm trao đổi bằng lời trong khi thi. Phần chung sẽ chỉ được chấm trong thời gian thi. Phần riêng chỉ được chấm trong thời gian thi nếu đã hoàn thành phần chung. Các máy ảo sẽ phải khởi động lại trước khi chấm, cần tích kiệm thời gian.
nguon tai.lieu . vn