Xem mẫu

  1. – 1/2 BÀI THI LAB MÔN THỰC HÀNH HĐH MẠNG LINUX LỚP K49CA – NGÀY 31/05/2007 Đề số 1, Máy số 1 - Thời gian: 120 phút (Không tính thời gian phát đề) Phần chung (2 điểm) 1. Hãy thiết lập 5 máy tính của cả nhóm thành một hệ thống Setup Servers sao cho chúng thỏa mãn các điều kiện sau: a. Các máy thuộc mạng 192.168.1XX.0/24 (XX là số thứ tự của nhóm) và máy từ 01 đến 05 lần lượt được gán địa chỉ host là 201, 202, 203, 204, 205; gate- way là 192.168.1XX.1; DNS là 192.168.1XX.202. Tên các máy tính lần lượt từ 01 đến 05 là lab01… lab05.groupXX.coltech.vn. b. Máy số 1 hỗ trợ các máy khác boot từ card mạng. c. Máy số 2 cung cấp các file cần thiết để chạy chương trình cài đặt qua mạng. d. Các máy từ 3 đến 5 mỗi máy lần lượt hỗ trợ 1 giao thức FTP, NFS, HTTP e. Chỉ duy nhất máy 2 có đĩa cài RHEL, không được nhân bản về không gian lưu trữ vật lý các gói chưa cài trên đĩa sang các máy 3, 4, 5 dưới mọi hình thức. Phần riêng 2. Hệ thống đang có vấn đề khi khởi động, hãy đăng nhập vào hệ thống, sửa lại lỗi sai và đặt lại mật khẩu root là thicuoiky. (2 điểm) 3. Máy tính chỉ cần chạy các dịch vụ cần thiết để hỗ trợ các máy khác boot từ card mạng. Hãy xóa bớt các gói thừa (đúng quy cách) để cho toàn bộ không gian lưu trữ tại phân vùng “/” chỉ còn xấp xỉ 500M, cho phép sai số ± 25M. (2 điểm) 4. Tạo hai phân vùng mới trong ổ cứng /dev/hda với các yêu cầu sau: (2 điểm) a. Phân vùng thứ nhất là phân vùng chính, kích thước 512M (sai số ± 10M), có kiểu phân vùng swap và tự động được sử dụng mỗi khi khởi động lại máy. b. Phân vùng thứ hai là phân vùng logic có kích thước là toàn bộ phần trống còn lại của /dev/hda. Kiểu phân vùng là ext3 và tự động ánh xạ vào /data mỗi khi chạy lệnh mount /data. 5. Thiết lập LDAP server trên máy 01 sao cho thỏa mãn các điều kiện sau: (1 điểm) a. Quản lý miền groupXX.coltech.vn b. Tạo hai người dùng ldap1, ldap2 có mật khẩu như username.
  2. – 2/2 c. Người dùng ldap1 có thể đăng nhập vào hệ thống và thư mục người dùng là /home/ldap1. UID và GID của ldap1 khi đăng nhập là 1001 và 100. d. Người dùng ldap2 không thể đăng nhập vào hệ thống và thư mục người dùng là /home/ldap2. UID và GID của ldap2 khi đăng nhập là 1002 và 100. 6. Được biết một phần sơ đồ kết nối mạng của nhóm như hình vẽ sau. Hãy thiết lập bảng định tuyến trong máy 01 sao cho máy 01 có khả năng liên lạc với tất cả các IP được mô tả trong sơ đồ và vẫn tuân theo yêu cầu của câu 1: (1 điểm) 192.168.1XX.1 10.10.1XX.0/16 x1.y1.z1.t1 192.168.1XX.205 192.168.1XX.201 0. Cấm mượn, trao đổi tài liệu giữa các nhóm trong phòng thi. Cấm trao đổi bằng lời trong khi thi. Phần chung sẽ chỉ được chấm trong thời gian thi. Phần riêng chỉ được chấm trong thời gian thi nếu đã hoàn thành phần chung. Các máy ảo sẽ phải khởi động lại trước khi chấm, cần tích kiệm thời gian.