Xem mẫu

  1. – 1/2 BÀI THI LAB MÔN THỰC HÀNH HĐH MẠNG LINUX LỚP K49CA – NGÀY 31/05/2007 Đề số 1, Máy số 5 - Thời gian: 120 phút (Không tính thời gian phát đề) Phần chung (2 điểm) 1. Hãy thiết lập 5 máy tính của cả nhóm thành một hệ thống Setup Servers sao cho chúng thỏa mãn các điều kiện sau: a. Các máy thuộc mạng 192.168.1XX.0/24 (XX là số thứ tự của nhóm) và máy từ 01 đến 05 lần lượt được gán địa chỉ host là 201, 202, 203, 204, 205; gate- way là 192.168.1XX.1; DNS là 192.168.1XX.202. Tên các máy tính lần lượt từ 01 đến 05 là lab01… lab05.groupXX.coltech.vn. b. Máy số 1 hỗ trợ các máy khác boot từ card mạng. c. Máy số 2 cung cấp các file cần thiết để chạy chương trình cài đặt qua mạng. d. Các máy từ 3 đến 5 mỗi máy lần lượt hỗ trợ 1 giao thức FTP, NFS, HTTP e. Chỉ duy nhất máy 2 có đĩa cài RHEL, không được nhân bản về không gian lưu trữ vật lý các gói chưa cài trên đĩa sang các máy 3, 4, 5 dưới mọi hình thức. Phần riêng 2. Hệ thống bị hỏng quá nặng, hãy cài đặt lại với mật khẩu root là thicuoiky và tổng dung lượng cần thiết ≤ 800MB. (2 điểm) 3. Hãy thiết lập cấu hình dịch vụ HTTPD sao cho: (2 điểm) a. Thư mục /data có alias là /private. b. Phải xác thực thông qua người dùng ldap1, ldap2 của máy 1 để truy cập vào nội dung của thư mục này (cài thêm và sử dụng gói mod_authz_ldap). 4. Viết một shell script để kiểm tra xem người dùng đã tồn tại hay chưa biết: ( 2 điểm) a. Tên người dùng được truyền vào tham số thứ nhất và có thể truy cập trong shell với cú pháp $1 b. Để kiểm tra biến k có giá trị bằng “ABC” hay không có thể dùng cú pháp sau if [ "$k" == "ABC" ]; then else fi c. Kết quả trả về của shell là 1 xâu trên màn hình thông báo là đã/chưa có.
  2. – 2/2 5. Người dùng A muốn biết gói rpm nào có chứa file với đường dẫn tuyệt đối là /usr/share/firsstboot/modules/boot_gui.py, hãy tìm cho A tên của file rpm chứa file trên (1 điểm) 6. Được biết một phần sơ đồ kết nối mạng của nhóm như hình vẽ sau. Hãy thêm một card mạng ảo mới bằng lệnh ifconfig và thiết lập các tham số mạng trong máy 05 sao cho hai máy có IP là 10.10.1.110 và 172.16.0.2 có khả năng liên lạc với nhau biết: (1 điểm) a. default gateway tại 172.16.0.2 là 172.16.0.1 b. default gateway tại 192.168.1XX.100 là 192.168.1XX.205 c. default gateway tại 10.10.1.110 là 10.10.1.100 10.10.1.110 192.168.1XX.100 10.10.1.100 172.16.0.1 192.168.1XX.205 172.16.0.2 0. Cấm mượn, trao đổi tài liệu giữa các nhóm trong phòng thi. Cấm trao đổi bằng lời trong khi thi. Phần chung sẽ chỉ được chấm trong thời gian thi. Phần riêng chỉ được chấm trong thời gian thi nếu đã hoàn thành phần chung. Các máy ảo sẽ phải khởi động lại trước khi chấm, cần tích kiệm thời gian.