Xem mẫu

  1. – 1/2 BÀI THI LAB MÔN THỰC HÀNH HĐH MẠNG LINUX LỚP K49C… – NGÀY 07/04/2007 Đề số 5 - Thời gian: 30 phút (Không tính thời gian phát đề) • Đăng nhập vào máy tính thật với tài khoản k49c:k49c • Khởi động chương trình vmware, bật máy ảo LAB và thực hiện các công việc sau trong máy ảo này: 1. Đăng nhập được, đặt mật khẩu cho người dùng root và mật khẩu của GRUB là k49c. 2. Biết lệnh để thiết lập các thông số về card mạng là “netconfig”, và lệnh để các thiết lập này có hiệu lực là “service network restart”. Hãy thiết lập lại các tham số mạng theo bảng sau (trong đó XX là số máy bạn đang ngồi và phải có đủ 2 chữ số): IP/netmask 192.168.0.2XX/24 gateway 192.168.0.1 dns 192.168.0.1 Sau đó, thực hiện 2 việc sau: a. Download file có địa chỉ http://192.168.0.1/lab5.txt về thư mục /usr/bin và cho phép mọi người dùng có quyền thi hành file trên. b. Ánh xạ file “//192.168.0.1/setup/For OS/RHEL 4 ES/document – dvd.iso” vào thư mục /document (Ánh xạ phải tự động thực hiện lại mỗi khi khởi động lại máy). 3. Tạo một phân vùng mới với các yêu cầu sau: a. Kích thước xấp xỉ 200MB (được phép có sai số ± 20MB) là kết quả của việc RAID hai phân vùng SoftRAID trên /dev/hda lại với nhau theo chuẩn 1. b. Phân vùng này có định dạng ext3 và được gán nhãn là LAB, được ánh xạ tự động vào thư mục /data bởi nhãn này mỗi khi khởi động và thư mục /data sau khi được ánh xạ phải đáp ứng các yêu cầu sau: • Sẵn sàng hỗ trợ quota cho người dùng. • Mọi file và thư mục con được tạo mới trong thư mục /data đều có nhóm sở hữu mặc định là public bất kể do người dùng nào tạo ra. 4. Tìm ra file có nội dung là “Hi K49C” và chép file vừa tìm được vào thư mục /root. 5. Cấu hình lại hệ thống với các yêu cầu sau: a. Hãy thiết lập chế độ khởi động mặc định cho máy tính là 3. Và mỗi khi người dùng đăng nhập vào hệ thống sẽ nhận được lời chào: “hello every- one”. Sinh viên được sử dụng mọi loại tài liệu.
  2. – 2/2 b. Xóa các gói cung cấp những dịch vụ không cần thiết là DNS và FTP (có các file dịch vụ tương ứng là named và vsftpd tại /etc/rc.d/init.d/) c. Xác định lại thư mục mặc định của những người dùng mới sẽ nằm trong thư mục /var/www/html và mỗi người dùng mới có 1 file index.html của riêng họ và điền vào nội dung file này chính là kết quả thi hành của file lab5.txt đã ghi lại. d. Thiết lập lại chế độ copy file mặc định sẽ là tạo liên kết mềm chứ không phải tạo ra file mới . Đề thi thật sẽ không đến nỗi khó như đề thi thử này đâu. Đừng sợ  Sinh viên được sử dụng mọi loại tài liệu.