Xem mẫu

  1. – 1/2 BÀI THI LAB MÔN THỰC HÀNH HĐH MẠNG LINUX LỚP K49CA – NGÀY 31/05/2007 Đề số 1, Máy số 4 - Thời gian: 120 phút (Không tính thời gian phát đề) Phần chung (2 điểm) 1. Hãy thiết lập 5 máy tính của cả nhóm thành một hệ thống Setup Servers sao cho chúng thỏa mãn các điều kiện sau: a. Các máy thuộc mạng 192.168.1XX.0/24 (XX là số thứ tự của nhóm) và máy từ 01 đến 05 lần lượt được gán địa chỉ host là 201, 202, 203, 204, 205; gate- way là 192.168.1XX.1; DNS là 192.168.1XX.202. Tên các máy tính lần lượt từ 01 đến 05 là lab01… lab05.groupXX.coltech.vn. b. Máy số 1 hỗ trợ các máy khác boot từ card mạng. c. Máy số 2 cung cấp các file cần thiết để chạy chương trình cài đặt qua mạng. d. Các máy từ 3 đến 5 mỗi máy lần lượt hỗ trợ 1 giao thức FTP, NFS, HTTP e. Chỉ duy nhất máy 2 có đĩa cài RHEL, không được nhân bản về không gian lưu trữ vật lý các gói chưa cài trên đĩa sang các máy 3, 4, 5 dưới mọi hình thức. Phần riêng 2. Hệ thống đang có vấn đề khi khởi động, hãy sửa lại lỗi sai và đặt lại mật khẩu root là thicuoiky. (2 điểm) 3. Hãy thiết lập cấu hình dịch vụ SQUID sao cho: (2 điểm) a. Chỉ có các máy tính thuộc mạng 192.168.1XX.0/24 là sử dụng được dịch vụ này. b. Chỉ có các miền *.google.com và *.yahoo.com là có thể truy cập. 4. Nén các file/thư mục trong thư mục “/usr/share/doc/initscripts-7.93.11.EL” thành file mới có: (2 điểm) a. Tên file là /root/init.tar.gz b. Có thể giải nén được bằng mc, nội dung giải nén phải giống như lúc ban đầu. 5. Thiết lập dịch vụ chia sẻ file NFS trên máy 04 để chia sẻ thư mục /data sao cho thỏa mãn các điều kiện sau: (1 điểm) a. Chỉ đọc với các máy tính bất kỳ, đọc/ghi với máy thuộc miền groupXX.col- tech.vn
  2. – 2/2 b. Tất cả các file được tạo ra trong thư mục sau khi ánh xạ đều có UID và GID sở hữu là 1000, 100. 6. Được biết một phần sơ đồ kết nối mạng của nhóm như hình vẽ sau. Hãy thêm card mạng mới và thiết lập các tham số mạng trong máy 04 sao cho hai máy có IP là 10.10.1.110 và 172.16.0.2 có khả năng liên lạc với nhau biết: (1 điểm) a. default gateway tại 172.16.0.2 là 172.16.0.1 b. default gateway tại 192.168.1XX.100 là 192.168.1XX.1 c. default gateway tại 10.10.1.110 không có, bảng định tuyến là mặc định d. bảng định tuyến tại 192.168.1XX.1 là chính xác. 10.10.1.110 192.168.1XX.100 10.10.1.100 172.16.0.1 192.168.1XX.204 172.16.0.2 0. Cấm mượn, trao đổi tài liệu giữa các nhóm trong phòng thi. Cấm trao đổi bằng lời trong khi thi. Phần chung sẽ chỉ được chấm trong thời gian thi. Phần riêng chỉ được chấm trong thời gian thi nếu đã hoàn thành phần chung. Các máy ảo sẽ phải khởi động lại trước khi chấm, cần tích kiệm thời gian.