Xem mẫu

  1. Môn: An Toàn Công Nghiệp Lớp:43N Nhóm:2
  2. Câu hỏi thảo luận ̉ Câu hoi: Phân biệt an toàn kỹ thuật và kỹ thuật an toàn? Môn học “An toàn công nghiệp” là học về kỹ thuật an toàn hay an toàn kỹ thuật?
  3. Trả lời câu hỏi  Kỹ thuât an toan ̣ ̀ ́ + Khai niêm ̣ Kỹ thuât an toan là hệ thống các biện pháp và ̣ ̀ phương tiện về tổ chức và kỹ thuật nhằm bao ̉ vệ người lao đông trước các yếu tố nguy hiểm ̣ trong sản xuất.
  4. Trả lời câu hỏi   +  ̣     Nôi dung     Nội dung kỹ thuật an toàn gồm 3 vấn đề sau:      - Xác định vùng nguy hiểm. - Xác định các biện pháp về quản lý, tổ chức và thao tác làm việc đảm bảo an toàn. - Sử dụng các thiết bị an toàn thích ứng: Thiết bị che chắn, thiết bị phòng ngừa, thiết bị bảo hiểm, tín hiệu, báo hiệu, trang bị bảo hộ cá nhân.
  5. Trả lời câu hỏi An toan kỹ thuât ̀ ̣ ́ + Khai niêṃ An toàn kỹ thuật là hệ thống các phương pháp, tiêu chuẩn và quy định nhằm đảm bảo cac điều ́ kiện an toan cả về tổ chức lân kỹ thuât trong moi ̀ ̃ ̣ ̣ hoat đông lao đông cua con người. ̣ ̣ ̣ ̉
  6. Trả lời câu hoi ̉   +  ̣ dung    Nôi Nghiên cứu, phân tich cac yêu tố gây mât an ́ ́ ́ ́ toan trong tổ chức và kỹ thuât. ̀ ̣ Đưa ra cac những tiêu chuân, quy đinh chung ́ ̉ ̣ về đam bao an toan trong san xuât. ̉ ̉ ̀ ̉ ́
  7. Trả lời câu hoi ̉ Sự giông và khac nhau ́ ́ ́ + Giông nhau Kỹ thuât an toan và an toan kỹ thuât đêu có môt ̣ ̀ ̀ ̣ ̀ ̣ muc đich chung là bao vệ người lao đông trước ̣ ́ ̉ ̣ cac yêu tố gây hai trong san xuât và đem lai môi ́ ́ ̣ ̉ ́ ̣ trường lam viêc an toan. ̀ ̣ ̀
  8. Trả lời câu hoi ̉ ́     Khac nhau   + Từ các kỹ thuật an toàn người ta đã tổng hợp và xây dựng lên các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật An toan kỹ thuât phai luôn luôn phat triên để ̀ ̣ ̉ ́ ̉ hoan thiên hơn kỹ thuât an toan ̀ ̣ ̣ ̀
  9. Trả lời câu hoi ̉ Ví dụ Xe hơi trước khi xuât xưởng phai được ́ ̉ kiêm đinh chât lượng, ̉ ̣ ́ đó là môt bước trong ̣ quy trinh kỹ thuât ̀ ̣ an toan. ̀
  10. Trả lời câu hoi ̉ An toan kỹ thuât thì ̀ ̣ đưa ra cac tiêu ́ chuân cho phep để ̉ ́ chiêc xe được ́ xuât xưởng như: ́ Chỉ tiêu về khí thai,… ̉