Xem mẫu

 1. BÀI THẢO LUẬN HỒ SƠ KIỂM TOÁN
 2. ̣ NÔI DUNG 1 KHAI NIÊM HỒ SƠ KIÊM TOAN ́ ̣ ̉ ́ 2 VAI TRÒ CUA HỒ SƠ KIÊM TOAN ̉ ̉ ́ 3 NÔI DUNG CUA HỒ SƠ KIÊM TOAN ̣ ̉ ̉ ́ 4 YÊU CÂU CUA HỒ SƠ KIÊM TOAN ̀ ̉ ̉ ́
 3. I. KHAI NIÊM HỒ SƠ KIÊM TOAN ́ ̣ ̉ ́ Hồ sơ kiểm toán là dẫn chứng bằng tài liệu về quá trình làm việc của kiểm toán viên, về các bằng chứng thu thập được để hỗ trợ quá trình kiểm toán và làm cơ sở cho ý kiến của kiểm toán viên trên báo cáo kiểm toán. Theo chuân mực 230 ̉ Theo chuẩn mực 230: Hồ sơ kiểm toán là các tài liệu do kiểm toán viên lập, thu thập, phân loại, sử dụng và lưu trữ. Tài liệu trong hồ sơ kiểm toán được thể hiện trên giấy, trên phim, ảnh, trên phương tiện tin học hay bất kỳ phương tiện lưu trữ nào khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
 4. II. VAI TRÒ HỒ SƠ KIÊM TOAN ̉ ́ Hồ sơ kiêm toan dung để lưu trữ những bằng chứng thu được trong quá ̉ ́ ̀ trình thực hiện kiểm toán, và làm cơ sở cho việc đưa ra ý kiến của kiểm toán viên.
 5. II. VAI TRÒ HỒ SƠ KIÊM TOAN ̉ ́ Kiêm toan viên chinh lâp ra cac hồ sơ kiêm ̉ ́ ́ ̣ ́ ̉ toan cho từng công viêc chi tiêt ́ ̣ ́ Trợ giup cho ́ Hồ sơ kiêm toan cung câp thông tin giữa cac ̉ ́ ́ ̣ ́ KTV để phôi hợp hoat đông ̣ ́ viêc lâp kế hoach ̣ ̣ ̣ và thực hiên ̣ Môi hồ sơ kiêm toan đanh dâu 1 bước công ̃ ̉ ́ ́ ́ viêc được hoan thanh trong quá trinh kiêm ̣ ̀ ̀ ̀ ̉ ̣ công viêc kiêm ̉ toan ́ toań Môi hồ sơ kiêm toan là nơi lưu trữ thông tin ̃ ̉ ́ về môt đôi tượng ̣ ́
 6. II. VAI TRÒ HỒ SƠ KIÊM TOAN ̉ ́ Hồ sơ kiêm toan trợ giup cho viêc kiêm tra, giam sat và đanh giá chât ̉ ́ ́ ̣ ̉ ́ ́ ́ ́ lượng công viêc cua cac kiêm toan viên trong đoan kiêm toan. ̣ ̉ ́ ̉ ́ ̀ ̉ ́
 7. II. VAI TRÒ CUA HỒ SƠ KIÊM TOAN ̉ ̉ ́ Hồ sơ kiêm toan rợ giup cho viêc xử lý cac phat sinh sau cuôc kiêm toan ̉ ́ ́ ̣ ́ ́ ̣ ̉ ́ hay noi cach khac, nó lam cơ sở phap lý cho công viêc kiêm toan. ́ ́ ́ ̀ ́ ̣ ̉ ́ Hồ sơ kiêm toan con là nguôn thông tin phong phú cho viêc lâp kế hoach và thực ̉ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ hiên kiêm toan trong kỳ sau ̣ ̉ ́
 8. III. NÔI DUNG CUA HỒ SƠ KIÊM TOAN ̣ ̉ ̉ ́ HỒ SƠ ̉ KIÊM TOAŃ HỒ SƠ HỒ SƠ ̉ KIÊM TOAŃ ̉ KIÊM TOAŃ CHUNG NĂM
 9. III. NÔI DUNG CUA HỒ SƠ KIÊM TOAN ̣ ̉ ̉ ́ Hồ sơ kiêm toan chung ̉ ́ Là cac thông tin chung về khach hang liên quan từ 2 cuôc kiêm toan trở lên ́ ́ ̀ ̣ ̉ ́ và gôm môt số hồ sơ được tâp hợp riêng. ̀ ̣ ̣ ̣ ́ Muc đich: • Sau nhiêu năm vân giup kiêm toan viên nhớ lai được về cac khoan muc ̀ ̃ ́ ̉ ́ ̣ ́ ̉ ̣ ̉ ̣ ̉ cua cuôc kiêm toan. ́ • Trong cac năm sau, sẽ cung câpnhững tom tăt về chinh sach và tổ chức ́ ́ ́ ́ ́ ́ cua đơn vị cho cac kiêm toan viên. ̉ ́ ̉ ́ • Lưu trữ cac hồ sơ về cac khoan muc it, hoăc không biên đông đang kể ́ ́ ̉ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ́ giữa cac năm. ́
 10. III. NÔI DUNG CUA HỒ SƠ KIÊM TOAN ̣ ̉ ̉ ́ Hồ sơ kiêm toan năm ̉ ́ Bao gôm toan bộ hồ sơ kiêm toan để lam cơ sở cho bao cao kiêm toan cua ̀ ̀ ̉ ́ ̀ ́ ́ ̉ ́ ̉ ̣ ̀ ́ môt năm tai chinh. ̀ Bao gôm: • Cac thông tin về người lâp, người kiêm tra hồ sơ kiêm toan. ́ ̣ ̉ ̉ ́ • Những văn ban phap lý chỉ lien quan đên 1 năm tai chinh. ̉ ́ ́ ̀ ́ • Hợp đông kiêm toan. ̀ ̉ ́ • kế hoach và chương trinh kiêm toan. ̣ ̀ ̉ ́ • Những phân tich cua kiêm toan viên về nghiêp vụ kinh tế phat sinh và ́ ̉ ̉ ́ ̣ ́ ̣ số dư cac tai khoan. ́ ̀ ̉ • Cac thư xac nhân cua bên thứ 3. ́ ́ ̣ ̉ • Thư giai trinh cua giam đôc… ̉ ̀ ̉ ́ ́
 11. III. NÔI DUNG CUA HỒ SƠ KIÊM TOAN ̣ ̉ ̉ ́ Cac thanh phân cua Hồ sơ kiêm toan năm ́ ̀ ̀ ̉ ̉ ́ Cac vân đề cân lưu ý ́ ́ ̀ Xet duyêt và chât lượng ́ ̣ ́ cho cuôc kiêm toan năm tới ̣ ̉ ́ ̣ ̉ cuôc kiêm toan ́ Cac vân đề trao đôi với ban ́ ́ ̉ Phân quan lý ̀ ̉ ́ ́ ́ ̀ ́ Cac bao cao tai chinh, ́ ́ ̉ ́ Giam đôc cua khach hang ̀ ̉ kiêm toań ̉ ́ ̀ Ban cân đôi tai khoan̉ Kế hoach kiêm toan và ̣ ̉ ́ Tông hợp cac phat hiên cua kiêm ̉ ́ ́ ̣ ̉ ̉ quan lý quỹ thời gian ̉ toan viên trong quá trinh kiêm toan ́ ̀ ̉ ́
 12. III. NÔI DUNG CUA HỒ SƠ KIÊM TOAN ̣ ̉ ̉ ́ Cac thanh phân cua Hồ sơ kiêm toan năm ́ ̀ ̀ ̉ ̉ ́ Phân hiêu biêt về hệ thông ̀ ̉ ́ ́ ̉ ́ thông tin cua khach hang ̀ Môi trường Độ tin câỵ Hệ thông và ́ ̉ ́ kiêm soat cuả ̉ cua cac ́ ứng dung ̣ ́ khach hang̀ thông tin CNTT
 13. III. NÔI DUNG CUA HỒ SƠ KIÊM TOAN ̣ ̉ ̉ ́ Cac thanh phân cua Hồ sơ kiêm toan năm ́ ̀ ̀ ̉ ̉ ́ ̀ ̉ ́ ́ Phân kiêm toan cac khoan ̉ ̣ ́ ́ ̀ ́ muc trên bao cao tai chinh BIÊU CHỈ ĐAO ̉ ̣ BIÊU CƠ SỞ ̉ • Biêu liêt kê chi tiêt ̉ ̣ ́ • Biêu phân tich theo nghiêp vụ ̉ ́ ̣ • Biêu chinh hợp hay biêu hoà giai ̉ ̉ ̉ ̉ • Biêu tinh toan ̉ ́ ́ • Cac tai liêu chứng minh ́ ̀ ̣
 14. III. NÔI DUNG CUA HỒ SƠ KIÊM TOAN ̣ ̉ ̉ ́ Cac thanh phân khac cua Hồ sơ kiêm toan năm ́ ̀ ̀ ́ ̉ ̉ ́ Cac thông tin trong phân nay, hâu hêt được thu thâp từ những phân khac ́ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ́ và được săp xêp lai để phuc vụ cho môt vai muc đich đăc biêt như đanh giá ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ́ cac hanh vi không tuân thu, xem xet những sự kiên sau ngay kêt thuc niên ́ ̀ ̉ ́ ̣ ̀ ́ ́ đô, sự thay đôi giá ca, cac thông tin quan trong đôi với sự cơ quan quan lí ̣ ̉ ̉ ́ ̣ ́ ̉ cua nhà nước. ̉
 15. IV. YÊU CÂU CUA HỒ SƠ KIÊM TOAN ̀ ̉ ̉ ́ 1. Hồ sơ kiêm toan phai có đề muc rõ rang ̉ ́ ̉ ̣ ̀ • Tên đơn vị được kiêm toan. ̉ ́ • Đôi tượng kiêm toan. ́ ̉ ́ • Kỳ kiêm toan ̉ ́ 2. Hồ sơ kiêm toan phai có đây đủ chứ ký cua KTV ̉ ́ ̉ ̀ ̉ KTV thực hiên hồ sơ kiêm toan nao thì phai ký tên và ghi ngay hoan thanh ̣ ̉ ́ ̀ ̉ ̀ ̀ ̀ trên hồ sơ đo. Nêu hồ sơ đưoc thực hiên bởi đơn vị đựoc kiêm toan thì sau ́ ́ ̣ ̣ ̉ ́ khi đã đoc lai và kiêm tra cac thông in bên trong, KTV vân cân phai ký tên ̣ ̣ ̉ ́ ̃ ̀ ̉ và phân biêt, KTV sẽ ghi chú rõ “được chuân bị bởi khach hang” trên cac ̣ ̉ ́ ́ hồ sơ nay. ̀ 3. Hồ sơ kiêm toan phai được chú thich đây đủ về nguôn gôc dữ liêu, ký hiêu ̉ ́ ̉ ́ ̀ ̀ ́ ̣ ̣ sử dung ̣
 16. IV. YÊU CÂU CUA HỒ SƠ KIÊM TOAN ̀ ̉ ̉ ́ 4. Hồ sơ kiêm toan phai đây đu, thich hợp và chinh xac ̉ ́ ̉ ̀ ̉ ́ ́ ́ 1. 2. 3. 4. ̣ Moi thông tin quan trong có ̣ Sự phân biêt ̣ lien quan đên ́ Thủ tuc chon ̣ ̣ giữa những muc tiêu cua hồ ̣ ̉ mâu và thủ tuc ̃ ̣ ̣ Pham vi ap ́ điêu có thực và ̀ sơ kiêm toan ̉ ́ kiêm toan được ̉ ́ dung thủ tuc đó ̣ ̣ những điêu ̀ trong sổ sach ́ ́ ap dung ̣ ̀ ́ mang tinh chât ́ cua đơn vị và ̉ suy đoan ́ ̀ trong tai liêu ̣ ̉ cua KTV
 17. IV. YÊU CÂU CUA HỒ SƠ KIÊM TOAN ̀ ̉ ̉ ́ 5. Hồ sơ kiêm toan cân trinh bay dễ hiêu và rõ rang ̉ ́ ̀ ̀ ̀ ̉ ̀ 6 . Hồ sơ kiêm toan cân được săp xêp khoa hoc ̉ ́ ̀ ́ ́ ̣
 18. IV. YÊU CÂU CUA HỒ SƠ KIÊM TOAN ̀ ̉ ̉ ́ 7. Bao mât Hồ sơ kiêm toan ̉ ̣ ̉ ́ Khi hoan thanh kiêm toan, cac hồ sơ kiêm toan được tâp hợp và lưu trữ ̀ ̀ ̉ ́ ́ ̉ ́ ̣ thanh 1 bộ hồ sơ theo thứ tự đã đanh số để giup tra cứu dễ dang. Viêc bao ̀ ́ ́ ̀ ̣ ̉ quan và lưu trữ hồ sơ kiêm toan thuôc trach nhiêm cua KTV, và phai thực ̉ ̉ ́ ̣ ́ ̣ ̉ ̉ ̣ ́ ́ hiên đung cac yêu câu sau: ̀ • Phai bao quan hồ sơ kiêm toan theo nguyên tăc an toan và bí mât số liêu. ̉ ̉ ̉ ̉ ́ ́ ̀ ̣ ̣ • Hồ sơ kiêm toan thuôc quyên sở hữu và là tai san cua KTV. ̉ ́ ̣ ̀ ̀ ̉ ̉ • Phai lưu trữ hồ sơ kiêm toan đâm bao theo đung yêu câu về măt nghiêp ̉ ̉ ́ ̉ ̉ ́ ̀ ̣ ̣ vụ và luât phap. ̣ ́
nguon tai.lieu . vn