Xem mẫu

  1. Bài 1.1 Xây dựng sơ đồ khối và giả ngữ C thực hiện tính tổng n số nguyên dương . Trong đó, n nhập từ bàn phím. S= 1+2+3+4+…+n a) Dùng cấu vòng lặp for // Xây dựng giả ngữ C: - Input: Nhập n - Output : Tổng S của n số nguyên dương đầu tiên - Process: + scanf(n); + s=0,i=1 + for(i,n) s=s+i; + return s - Kết thúc b)Dùng cấu trúc vòng while // Xây dựng giả ngữ C: - Input: Nhập n - Output : Tổng S của n số nguyên dương đầu tiên - Process: + scanf(n); + s=0,i=1 + while(i
  2. - Kết thúc c) Dùng cấu trúc vòng do while // Xây dựng giả ngữ C: - Input: Nhập n - Output : Tổng S của n số nguyên dương đầu tiên - Process: + scanf(n); + s=0,i=1 + do{ s=s+i; i=i+1; } while(i
  3. }; typedef ; ; Để hiểu kỹ kiểu cấu trúc ta nghiên cứu Bài toán Quản lý điểm thi sinh viên như sau: + Nhập Số lượng sinh viên nhập từ bàn phím: + Hồ sơ sinh viên gồm có: Họ tên, Lớp, điểm môn 1,môn 2. Yêu cầu: a) Tổ chức lưu trữ dữ liệu b) Viết chương trình trên C: + Nhập số n sinh viên: + Nhập hồ sơ của n sinh viên + In lên màn hình + Cho biết kết quả có bao nhiêu sinh viên có điểm trung bình >=5 Đoạn code cài đặt trên C: #include #include #define MAX 50 //—DINH NGHIA KIEU DU LIEU CO CAU TRUC———————————– struct BANGHI { char hoten[MAX],lop[MAX]; int m1,m2; }; typedef BANGHI DIEM; DIEM SV[MAX]; int n; //——NHAP HO SO TUNG SINH VIEN——————————————– void NHAPHSSV(int &n,DIEM SV[]) { printf(“\n-Nhap vao so luong SV:”); scanf(“%d”,&n); printf(“\n-Nhap vao ho so cua %d SV:\n”,n); for( int i=1;i
  4. fflush(stdin); gets(SV[i-1].lop); printf(” +Diem mon 1 : “); scanf(“%d”,&SV[i-1].m1); printf(” +Diem mon 2 : “); scanf(“%d”,&SV[i-1].m2); } } //–IN KET QUA RA MAN HINH————————————————– void INKQ(int n,DIEM SV[]) { printf(“\n——-CHUONG TRINH QUAN LY DIEM SINH VIEN———-\n”); printf(“Stt\tHOTEN\t\tLOP\tDIEM1\tDIEM2\n\n”); for( int i=1;i=5——————- int DEMSL(int n,DIEM SV[]) { int dem=0; for(int i=0;i=5) dem++; return(dem); } //———————————————————————————- void main() { clrscr(); NHAPHSSV(n,SV); INKQ(n,SV); printf(“\nSo SV co DTB >=5 la: %d”,DEMSL(n,SV)); getch(); }