Xem mẫu

BAI SO 10 1. Trình bày lại ví dụ 3.4 trang 207 và ví dụ 4.2 trang 216 Sách BT XSTK 2012 (N.Đ.HUY). 2. Bảng sau đây cho ta một mẫu gồm 11 quan sát (xi, yi) từ tập hợp chính các giá trị của cặp ĐLNN (X, Y): X 0,9 1,22 Y ­0,3 0,1 1,32 0,77 1,3 1,2 0,7 ­0,28 ­0,25 0,02 X 1,32 0,95 1,45 1,3 1,2 Y 0,37 ­0,70 0,55 0,35 0,32 a) Tìm đường hồi quy của Y đối với X. b) Tính sai số tiêu chuẩn của đường hồi quy. c) Tính tỷ số F để kiểm định sự đúng đắn của giả thiết: Có hồi quy tuyến tính của Y theo X. 3. Bảng sau đây cho ta phân bố thu nhập của hai nhóm tuổi: Nhóm từ 40 – 50 tuổi và nhóm từ 50 – 60 tuổi trong số các công nhân lành nghề ở Thụy Điển năm 1930. Nhóm Thu nhập tuổi 0 – 1 1 – 2 2 – 3 3 – 4 4 – 6 6 40 – 71 430 1072 1609 1178 158 50 50 – 54 324 894 1202 903 112 60 Có sự khác nhau về phân bố thu nhập giữa hai nhóm tuổi này trong số các côngnhânlànhnghềhaykhông?Mứcýnghĩa =2%. 4. Một nhóm gồm 105 nhà doanh nghiệp Mỹ được phân loại căn cứ theo thu nhập hàng nămvàtuổicủahọ.Kếtquảthu được như sau: Tuổi Dưới 100 000 $ Thu nhập Từ 100 000 Trên $ ­ 399 599 400 000 Dưới 40 Từ 40 đến 54 Trên 54 $ $ 6 9 5 18 19 8 11 12 17 Với mức ý nghĩa 1%, kiểm định giả thiết cho rằng tuổi và mức thu nhập không có quan hệ với nhau. 5. Với mức ý nghĩa 1%, Hãy phân tích tình hình kinh doanh của một số ngành nghề ở quận 4 quận nội thành trên cơ sở số liệu về doanh thu của một số cửa hàng như sau: Ngành nghề Khu vực kinh doanh kinh doanh Điện lạnh Q1 2.5:2.7:2.0:3. Q2 3.1:3.5:2.7 Q3 2.0:2.4 Q4 5.0:5.4 Vật liệu xây 0 15.0 9.5:9.3:9.1 19.5:17.5 dựng Dịch vụ tin học 0.6:10.4 2.0:2.2:1.8 1.2:1.3:1.2 5.0:4.8:5.2 1.2:1.0:9.8:1. 8 ... - tailieumienphi.vn