Xem mẫu

 1. BÀI T P TR C NGHI M Câu 6. Cho m ch R, L ,C ghép n i ti p v i nhau. Cho R = 100 , L = 1/π H, C = 1/10π mF. Cho ĐI N XOAY CHI U i = 1sin(100πt) mA. Bi u th c hi u đi n th hai Câu 1. phát bi u nào sau đay là đúng khi nói v đ u đo n m ch là: t đi n A.100sin(100 πt) V B. 100 sin(100 πt) mV A. ch cho dòng m t chi u qua C.200sin(100πt + π/4) V D. 150sin(100πt – π/4) B. Ch cho dòng xoay chi u hình sin qua V C. ch cho dòng xoay chi u qua Câu 7. Cho m t h p kín X ch ch a 1 ph n t là D. ch có kh năng tích đi n. R. L, C. m c h p kín trên vào m ch đi n xoay Câu 2. Phát bi u nào sau đây là đúng khi nói v chi u có U = hs khi đó dòng đi n trong m ch có cu n c m m t giá tr nào đó. M c thêm m t ph n t khác A. Không cho dòng đi n xoay chi u qua vào m ch thì th y dòng đi n trongm ch đ t giá B. Không cho dòng m t chi u qua tr c c đ i là vô cùng. Các ph n t trong X và C. Gi ng như m t dây d n khi dòng m t m c thêm là gì? chi u ch y qua A. L và C C. R và L D. C n tr dòng đi n m t chi u qua B. R và C D. R và R’ Câu 3. Cho m t h p kín ch ch a 2 trong 3 ph n Câu 8 Cho m ch R,L , C ghép n i ti p v i nhau. t R, L, C ghép n i ti p nhau. Cho dòng đi n N u ta m c thêm m t t đi n song song v i t trong m ch vuông pha v i hi u đi n th hai đ u ban đ u trong m ch thì đ ng m ch. H i m ch ch a các ph n t nào. A. T ng tr tăng lên A. R,L C. R,C B. T ng tr gi m xu ng B. C. L,C D. L,C và ZL = ZC C. đ l ch pha u và i không thay đ i Câu 4. Cho hi u đi n th hai đ u t C là u = D. Hi u đi n th đ t vào hai đ u m ch b 100sin(100πt ). Bi u th c dòng đi n qua m ch là thay đ i bao nhiêu bi t C = 10-4 /π F Câu 9. Công su t t a nh êt trên m ch ch có đi n A. i = sin(100π t) A tr xác đ nh theo công th c B. i = 1sin(100πt + π )A A. P = Ui C. P = ui C. i = 1 sin(100πt + π/2)A B. P = uI D. P = UI D. i = 1sin(100πt – π/2)A Câu 10. Dòng đi n xoay chi u có tác d ng Câu 5. Cho m ch R, L ,C ghép n i ti p v i nhau. A. Sinh lý C. T Cho R = 100 , L = 1/π H, C = 1/10π mF. T ng B. Nhi t D. C 3 đáp án trên tr c a m ch là bao nhiêu cho f = 50Hz Câu 11. Cho m ch đi n RLC ghép n i ti p v i A. 100 B. 200 C. 150 D. 300 nhau, cho R = 100 , L = 1/π H, C = 100/π à F ,
 2. v i t n s c a m ch là f = ? thì công su t tiêu th Câu 15. Cho m ch đi n xoay chi u có i = trong m ch đ t giá tr c c đ i. 2 sin(100πt) A. cho m ch ch có m t ph n t A. 50 Hz C. 60 Hz duy nh t là C v i Zc = 100 . Bi u th c c a B. 100 Hz D. 50 π Hz hi u đi n th đ t vào hai đ u đo n m ch là Câu 12. Cho m t khung dây quay trong t A. u = 100 2 sin(100πt) V trư ng v i v n t c góc ω = 100 vòng/s. Dòng B. u = 100 2 sin(100π t +π ) V đi n c m ng xu t hi n trên khung là dòng đi n C. u = 100 2 sin(100π t + π/2)V lo i gì có t n s là bao nhiêu? D. u = 100 2 sin(100π t – π/2)V A. Dòng xoay chi u có f = 50 Hz Câu 16. Cho m ch đi n xoay chi u RLC ghép B. Dòng xoay chi u có f = 100Hz n i ti p nhau, R = 140 , L = 1 H, C = 25 àF, I C. Dòng m t chi u có f = 50 Hz = 0,5 A, f = 50 Hz. T ng tr c a toàn m ch và D. Dòng m t chi u có f = 100 Hz hi u đi n th hai đ u m ch là Câu 13. Có th dùng các d ng c đo dòng m t A. 233 , 117 V C. 323 , 117V chi u đ đo dòng xoay chi u không B. 233 , 220V D. 323 , 220 V A. có Câu 17. M t bàn là đi n coi như m t đi n tr B. không thu n R đư c m c vào m ng đi n 110 V – 50Hz. C. có th s d ng nhưng c n đi u ch nh Cho bi t bàn là ch y chu n nh t 110 V – 60 D. Ch đo đư c dòng đi n mà thôi Hz. H i công su t c a bàn là x thay đ i th nào. Câu 14. M ch đi n trong m t h gia đình có th A. có th tăng ho c gi m xu ng C. coi là Tăng lên A. M t đo n m ch RLC ghép n i ti p v i B. Gi m xu ng D. Không đ i nhau Câu 18. M t cu n dây có L = 2/15π H và R = 12 B. M t đo n m ch RLC ghép song song , đư c đ t vòa m t hi u đi n th xoay chi u C. H th ng m ch có các d ng c s d ng 100 V – 60 Hz. H i cư ng đ dòng đi n qua ghép song song cu n dây và nhi t lư ng t a ra trên đi n tr D. Không th xác đ nh đư c trong m t phút là ? Câu 15. Cho m t dòng đi n có i = 1sin(100πt) A A. 3A, 15 kJ C. 4A, 12 kJ ch y qua m t t đi n có C = 100/π àF, Bi u th c B. 5A, 18kJ D. 6A, 24kJ c a hi u đi n th hai đ u đo n m ch là: Câu 19. Hi u đi n th đ t vào m ch đi n là u = A. u = 100sin(100π t) V 100 2 sin(100π t – π/6 ) V. Dòng đi n trong B. u = 141sin(100πt + π/2) V m ch là i =4 2 sin(100πt - π/2 ) A. Công su t C. u = 100sin(100π t – π/2) V tiêu th c a đo n m ch là D. u = 100sin(100π t + π ) V A. 200W. C. 400W B. 600W D. 800W
 3. Câu 20. M t thi t b đi n có ghi giá tr đ nh m c Câu 24. Hi u đi n th hai đ u cu n c m L = 1/π trên nhãn là 110 V. H i thi t b ph i ch i đư c là: u = 220 2 sin(100πt + π/3) V. Cư ng đ hi u đi n th t i thi u là bao nhiêu? dòng đi n ch y qua m ch là bao nhiêu? A. 220 2 V C. 220V A. i = 2 2 sin(100πt – π/6)A B. 110 2 V D. 110V B. i = 2 2 sin(100πt + π/6)A Câu 21. M t cu n dây thu n c m có L = 2/π H, C. i = 2 2 sin(100πt + 5π/6)A m c n i ti p v i m t t C = 31,8 àF. Hi u đi n D. i = 2 2 sin(100πt – 5π/6)A th hai đ u cu n c m là uL = 100sin(100πt + Câu 25. Cho m ch RLC ghép n i ti p nhau có u π/6) V. Bi u th c cư ng đ dòng đi n qua m ch = 127 2 sin(100πt + π/3)V, R = 50 , công là su t c a m ch đi n có giá tr nào sau đây? A. i = 0,5 sin(100πt – π/3) A A. 80,64W C. 20,16W B. i = 0,5 sin(100πt + π/3) A B. 40,38W D. 10,08W C. i = 1 sin(100πt + π/3) A Câu 26. cho m ch đi n g m có 1 ph n t đư c D. i = sin(100πt – π/3) A d u trong h p kín m c n i ti p v i m t đi n tr Câu 22. M t m ch g m t đi n có ZC = 100 , R. Bi t r ng dòng đi n s m pha so v i hi u đi n ZL = 200 , m c n i ti p vào m ch đi n có hi u th . Xác đ nh ph n t trong h p X đi n th hai đ u cu n c m là uL = 100sin(100π t A. C B. L +π/6 ) V. Hi u đi n th hai đ u t đi n có bi u C. R D. ph n t nào cũng đư c th c là Câu 27. Trong đo n m ch không phân nhánh A. uC = 50sin(100π t – π/3 ) V x y ra hi n tư ng c ng hư ng đi n khi nào ? B. uC = 50sin(100π t – 5π/6 ) V Câu nào không đúng ? C. uC = 100sin(100π t – π/2 ) V A. T n s ngu n xoay chi u b ng t n s dao D. uC = 100sin(100π t + π/6 ) V đ ng riêng c a m ch ω 2=1/LC. Câu 23. M t đo n m ch có R= 10 , L = 1/10π B. Đo n m ch có R và ZL=ZC. C. Đo n m ch không có R và ZL=ZC. H, C = 1/ 2000π F, m c n i ti p v i nhau, cho D. T n s dòng đi n xoay chi u b ng t n s bi u th c c a dòng đi n trong m ch là i = c a ngu n xoay chi u. 2 sin100πt A. hi u đi n th hai đ u đo n m ch Câu 28. Câu nào sai ? có giá tr nào sau đây A. Công su t t c th i c a dòng đi n xoay A. u = 20 sin(100πt – π/4)V chi u dao đ ng khác t n s v i dòng đi n B. u = 20sin(100πt + π/4)V xoay chi u. C. u = 20 5 sin(100πt + 0,4)V B. Trong 1(s) dòng xoay chi u có 50 l n b ng D. u = 20sin(100πt)V không thì t n s dòng đi n là 50(Hz).
 4. C. Dòng xoay chi u có t n s càng cao thì đi A. C = /100π F B. C = 1/1000π F qua t càng d . C. C = 1/10000π F D. C = 1/10π F D. Cu n c m c n tr dòng xoay chi u là do Câu 33. Cho m ch R,L,C ghép n i ti p v i nhau, hi n tư ng c m ng đi n t . cho R thay đ i đ công su t tiêu th trong m ch Câu 29. Ghép 1 t đi n có ZC=50(Ω) n i ti p v i đ t giá tr c c đ i. H i liên h c a R,L,C tron y u t nào đ cư ng đ dòng đi n qua nó tr pha m ch khi đó là hi u đi n th 2 đ u đo n m ch góc π/4 : A. R2 = ZL.ZC B. R = ( ZL – ZC) A. Cu n thu n c m có ZL=50(Ω) C. R2 = ( ZL – ZC)2 D. R2 = ( ZL – ZC) B. Đi n tr thu n R=50(Ω) Câu 34. Cho m ch L,C v i L = 2/π H. Bi t i = C. Đi n tr thu n R=50(Ω) n i ti p v i cu n 1sin(100πt) V, ZC = 100 , bi u th c c a cư ng thu n c m ZL=100(Ω) đ dòng đi n trong m ch là D. Không có cách nào A. i = 100sin(100π t) A B. i = 100cos(100π t) Câu 30. Đo n m ch xoay chi u n i ti p có i s m A pha hơn hi u điên th hai đ u đo n m ch. Góc 0 C. i = 100sin(100π t – π/2)A
 5. C. R = ZC D. C A, B, C C. ghép n i ti p và R’ = 100/ 2 Câu 38. Cho m ch đi n R,L,C có công su t c c D. Ghép song song và R’ = 100/( 2 -1) đ i khi dòng đi n trong m ch cùng pha v i hi u Cho m ch xoay chi u có L = 2 /π H, ghép n i đi n th , h i khi ta m c thêm m t t C’ = C ban ti p v i t C = 1/(2000 2 π ) F, m c vào hai đ u thì công su t tiêu th trong m ch s thay đ i đ u đo n m ch có u = 200sin(100π t – π/12) V. A. Tăng lên B. Gi m xu ng C. Không đ i Tr l i các câu h i sau ( 44- 47) D. Không k t lu n vì chưa bi t cách m c Câu 44. T ng tr và cư ng đ dòng đi n trong Câu 39. Cho m ch R,C khi C tăng d n đ n vô m ch là cùng thì công suât P c a m ch s thay đ i? A. 161 , 1,5 A B. 169,7 , 2,5 A A. Tăng đ n c c đ i B. Gi m d n v 0 C. 113 , 1,25 A D. 200 2 ,2 2A C. Gi m v giá tr P0 D. Đ t max Câu 45. Bi u th c cư ng đ dòng đi n trong Cho m ch R,L, C có L = 1,41/π H, C = m ch nh n giá tr nào? 1,41/10000π F, R = 100 , đ t vao fhai đ u A. 1,25 2 sin(100πt – 7π/12) A đo n m ch m t hi u đi n th có u = B. 1,25 2 sin(100πt – π/2) A 200 sin(100πt − π / 6) V. tr l i các câu h i sau 3 C. 1,5 2 sin(100πt – π/2) A (40 – 43) D. 2,5 2 sin(100πt – 7π/12) A Câu 40. T ng tr c a đo n m ch là Câu 46. Hi u đi n th hai đ u cu n c m là A. 50 5 B. 50 6 A. uL = 250sin(100πt - π/12)V C. 100 2 D. 100/ 2 B. uL = 250 2 sin(100πt )V Câu 41 Vi t bi u th c cư ng đ dòng đi n trong C. uL = 200 2 sin(100πt - π/6)V m ch D. uL = 160 2 sin(100πt - π/12)V A. i = 2 2 sin(100πt) A B. i = 4sin(100πt – Câu 47. Hi u đi n th hai đ u b n t là π/12)A A. uC = 150 2 sin(100πt – π/12)V C. i = 2 2 /3. sin(100πt – 5π/12) A B. uC = 160 2 sin(100πt + 7π/12)V D. i = 4 2 sin(100πt – π/2) A C. uC = 50sin(100πt – 13π/12)V Câu 42. Tính công su t tiêu th tring m ch D. uC = 62,5 2 sin(100πt – 13π/12)V A. 800 W B. 1600 W Câu 48. Cho hai dòng đi n xoay chi u có cùng C. 400/9 W D. 400/6 W giá tr hi u d ng ch y qua m t cu n c m, cho Câu 43. Ghép R’ v i R h i ghép th nào và R’ bi t t n s c a dòng đi n 1 là f1 = 2f2 . H i hi u ;có giá tr là bao hiêu đ công su t tiêu th trong đi n th hai đ u đo n m ch th a mãn h th c m ch đ t giá tr c c đ i nào? A. ghép song song, R’ = 100/ 6 A. UL= 2UC B. UC = 2 UL B. M c n i ti p và R’ = 50/ 6 C. UL = UC D. UL = 4 UC
 6. Câu 49. cho m t t đi n l n lư t m c vào hai A. π /2 B. π /3 C. π /6 hi u đi n th xoay chi u có cùng giá tr hi u D. π/4 d ng, cho bi t t n s f1 = 2 f2. Xác đ nh liên h Câu 54. Cho m ch R,C cho bi t khi ch có R thì i c a dòng đi n qua t đi n. = sin(100πt) A. Khi ch có t C thì 2 2 A. I1 = 2I B. I2 = 2I1 C. I1 = I i = sin(100πt + π/2)A. H i khi có c R,C thì D. không có h th c th a mãn hi u đi n th hai đ u đo n m ch l ch pha so v i M ch đi n xoay chi u RC cư ng đ dòng đi n hai đ u đo n m ch là bao Câu 50. Cho C = 1/5000π F, đi n áp đ t vào hai nhiêu đ u là u = 120 2 sin(100πt) V. Xác đ nh cư ng A. π B. π/4 C. π/2 D. π/6 đ dòng đi n trong m ch Câu 55. Cho m ch R,C cho bi t khi ch có R thì A. i = 2,4cos(100πt)A. i = sin(100πt) A. Khi ch có t C thì B. i = 2,4 2 cos(100πt + π/2) A i = sin(100πt + π/2)A. H i khi có c R,C thì C. i = 2,4 2 cos(100πt)A. cư ng đ dòng đi n trong m ch có bi u th c D. i = 2,4cos(100πt + π/2) A như th nào? Câu 51. Cho C = 1/10000π F, i = 2 2 A. i = 2 sin(100πt + π/4)A cos(100πt) A, Hi u đi n th hai đ u đo n m ch B. i = 2 sin(100πt – π/4)A là C. i = 1/ 2 [sin(100πt + π/4)] A A. 200 2 cos(100πt)V D. i = 1/ 2 [sin(100πt- π/4)]A B. 200 2 cos(100πt - π/2)V Câu 56. Cho m ch R,C. t i th i đi m ban đ u thì C. 200cos(100πt)V hi u đi n th hai đ u m ch đang ch m pha hơn D. 200cos(100πt - π/2) V dòng đi n trong m ch là π/4. H i khi ta m c Câu 52. Cho m t đi n tr R = 200 m c n i thêm m t t C’ v i t C thì đ l ch pha này s ti p v i m t t đi n có C = 1/10000π F, hi u thay đ i th nào? đi n th hai đ u m ch là u = 400 2 A. Tăng lên B. Gi m đi cos(100πt)V. Xác đ nh cư ng đ dòng đi n C. Không đ i D. C A,B Câu 57. Cho m ch g m có ba ph n t là R,L,C, trong m ch khi ta m c R,C vào m t hi u đi n th có bi u A. 2 cos(100πt)A B. 2 cos(100πt + π/4)A th c không đ i thì th y i s m pha so v i u là C. 2cos(100πt )A D. 2cos(100πt + π/4) A π/4, khi ta m c R,L vào hi u đi n th trên thì Câu 53. Cho m ch R, C cho UR = 30 V, UC = th y hi u đi n th ch m pha so v i dòng đi n là 40V, H i hi u đi n th hai đ u đo n m ch l ch π/4. H i khi ta m c c ba ph n t trên vào hi u pha bao nhiêu so v i hi u đi n th hai đ u t đi n th đó thì u và i l ch pha nhau là bao nhiêu? đi n A. π B. 0 C. π/2 D. π/4
 7. Câu 58 Cho m ch g m có ba ph n t là R,L,C, A. Cư ng đ hi u d ng c a dòng đi n xoay khi ta m c R,C vào m t hi u đi n th có bi u chi u b ng cư ng đ hi u d ng c a dòng th c không đ i thì th y i s m pha so v i u là đi n không đ i π/4, khi ta m c R,L vào hi u đi n th trên thì B. Giá tr hi u d ng c a dòng đi n đo đư c th y hi u đi n th ch m pha so v i dòng đi n là b ng Ampe k π/4. H i khi ta m c c ba ph n t trên vào hi u C. Cư ng đ hi u d ng tính b i công th c: đi n th đó thì hi u đi n th hai đ u L và C có I= 2 I0 giá tr là bao nhiêu? Bi t U = 100 V D. Cưòng đ hi u d ng không đo đư oc A. 100 2 V B. 100/ 2 V C. 0 V b ng ampe k D. 200V Câu 62. Cư ng đ dòng đi n ……….c a dòng Câu 59. Phát bi u nào sau đây là đúng khi nói đi n xoay chi u là cư ng đ c a dòng đi n v hi u đi n th dao đ ng đi u hoà không đ i khi qua cùng v t d n trong cùng thơì A. Bi u th c c a hi u đi n th dao đ ng đi u gian làm to cùng nhi t lư ng như nhau. hoà có d ng: U = U0Sin(ωt+ϕ) Ch n m t trong các c m t sau đây đi n vào ch B. Hi u đi n th dao đ ng đi u hoà là hi u tr ng câu trên cho đúng nghĩa đi n th bi n thiên đi u hoà theo th i gian A. T c th i C. Hi u đi n th dao đ ng đi u hoà hai B. Không đ i đ u khung dây có t n sô góc đúng b ng C. Hi u d ng v n t c góc c a khung dây đó khi nó quay D. Không có c m t nào thích h p trong t trư ng Câu 63 Bi t i, I, I0 l n lư t là cư ng đ t c th i, D. Phát bi u a, b,c, đ u đúng cư ng đ hi u d ng và biên đ c a dòng đi n Câu 60. Cách t o ra dòng đi n xoay chi u nào xoay chi u đi qua m t đi n tr R trong th i gian sau đây là phù h p v i nguyên t c c a máy phát t. Nhi t lư ng to ra trên đi n tr đư c xác đ nh đi n xoay chi u b ng bi u th c nào sau đây? hãy ch n bi u th c A. Cho khung dây quay đ u trong m t t đúng trư ng đ u quanh m t tr c c đ nh n m A. Q=Ri2t B. Q=R2It song song v i các đư ng c m ng t C. Q=RI2t D. Q=R B. Làm cho t thông qua khung dây bi n Câu 64 Cho dòng đi n xoay chi u có bi u th c thiên đi u hoà π cư ng đ t c th i là:i = 8sin(100πt+ )H ik t 3 C. Cho khung dây chuy n đ ng t nh ti n lu n nào là sai. trong m t t trư ng đ u A. t n s dòng đi n b ng 50Hz D. A,b, c, đ u đúng B. biên đ dòng đi n b ng 8A Câu 61 Phát bi u nào sau đây đúng khi nói v C. Chu kỳ c a dòng đi n b ng 0,02(s) cư ng đ hi u d ng: D. Cư ng đ dòng đi n hi u d ng b ng 8A
 8. Câu 65. M t dòng đi n xoay chi u có t n s f B. Hi u đi n th hai đ u cu n dây c m =50Hz. Trong m i giây dòng đi n đ i chi u bao kháng luôn nhanh pha hơn dòng đi n m t nhiêu l n? Hãy ch n đáp án đúng π góc A. 50 l n B. 200 l n 2 C. Hi u đi n th hai đ u cu n dây thu n c m C. 100 l n D. 25 l n Câu 66.Câu nào sau đây là đúng khi nói v đo n kháng luôn ch m pha hơn dòng đi n m t π m ch đi n xoay chi u ch có đi n tr thu n? góc 2 A. m i liên h gi a cư ng đ dòng đi n và D. C m kháng c a cu n dây t l v i hi u I hi u đi n th hi u d ng là U= đi n th đ t vào nó R Câu 69. Câu nào sau đây là sai khi nói v đo n B. dòng đi n qua đi tr và hi u đi n th hai đ u đi n tr luôn cùng pha m ch đi n xoay chi u có đi n tr thu n m c n i ti p v i t đi n C. pha c a dòng đi n qua đi n tr luôn b ng A. Cư ng đ dòng đi n hi u d ng qua đi n không D. n u hi u đi n th hai đ u đi n tr có tr và qua t đi n là như nhau B. Hi u đi n th hai đ u t đi n ch m pha bi u th c:u= U0sin( ωt+ϕ ) thì bi u th c hơn hi u đi n th hai đ u đi n tr m t c a dòng đi n qua đi n tr là : i= I0sinωt π Câu 67. Câu nào sau đây là đúng khi nói v đo n góc 2 m ch đi n xoay chi u ch có t đi n C. Góc l ch pha gi a hi u đi n th hai đ u A. hi u đi n th hai đ u t đi n luôn ch m đo n m ch v i dòng đi n trong m ch tính π pha so v i dòng đi n qua t m t góc Zc 1 2 b i: tgϕ =- =- R RωC B. T đi n không cho dòng đi n không đ i D. Hi u đi n th hai đ u t đi n nhanh pha đi qua nhưng cho dòng đi n xoay chi u đi so v i hi u đi n th hai đ u đi n tr m t qua nó π góc C. Dòng đi n hi u d ng qua t tính b i bi u 2 th c I= ω.C.U Câu 70. Câu nào sau đây là sai khi nói v đo n D. Các phát bi u a, b , c đ u đúng m ch đi n xoay chi u có đi n tr thu n m c n i Câu 68. Câu nào sau đây là đúng khi nói v ti p v i cu n dây thu n c m kháng đo n m ch đi n xoay chi u ch có cu n dây A. Hi u đi n th hai đ u đo n m ch l ch thu n c m kháng? pha so v i dòng đi n trong m ch m t góc A. Dòng đi n qua cu n dây tính b i bi u ωL ϕ tính b i: tgϕ = R th c I= ωLU B. Dòng đi n luôn ch m pha hơn hi u đi n th hai đ u đo n m ch
 9. C. Dòng đi n có th nhanh pha hơn hi u Câu 73. K t lu n nào sau đây là ng v i trư ng đi n th n u giá tr đi n tr R r t l n so 1 h p ωL > là đúng ωC v i c m kháng ZL D. Cư ng đ dòng đi n hi u d ng trong A. H s công su t cosϕ= 1 m ch tính b i I= U/Z B. Cư ng đ dòng đi n ch m. pha hơn hi u đi n th hai đ u đo n m ch C. Hi u đi n th hai đ u đi n tr thu n đ t S d ng d ki n sau: giá tr c c đ i M t m ch đi n xoay chi u g m đi n tr thu n D. Trong đo n m ch có hi n tư ng c ng R, t đi n C và cu n dây thu n c m kháng m c hư ng n i ti p. Đ t vào hai đ u m ch đi n m t hi u Câu 74. Đ t vào hai đ u đo n m ch g m R,L,C đi n th xoay chi u có d ng : u=U0sinωt Tr l i m c n i ti p m t hi u đi n th xoay chi u các câu sau u= U0sin ωt.Đi u ki n nào sau đây s đúng trong Câu 71. K t lu n nào sau đây là sai trư ng h p đo n m ch có c ng hư ng đi n A. Cư ng đ dòng đi n trong m ch có th L U A. R= B. LCω2=1 C. LCω= R2 tính b i bi u th c: I= C 1 R + (ωL − ) D. M t bi u th c đ c l p khác ωC B. Hi u đi n th hai đ u đo n m ch có th M CH R,L,C N I TI P cùng pha, nhanh pha, ho c ch m pha so Câu 75. Cho m ch R,L,C, u = 240 2 cos(100πt) v i dòng đi n V, R = 40 , ZC = 60 , ZL= 20 .Vi t bi u th c C. H s công su t c a đo n m ch luôn nh c a dòng đi n trong m ch hơn 1 A. i = 3 2 cos(100πt) A B. i = 6cos(100πt)A D. a và c đ u sai C. i = 3 2 cos(100πt + π/4) A Câu72. K t lu n nào sau đây ng v i trư ng D. i = 6cos(100πt + π/4)A 1 h p ωL = là đúng Câu 76. Cho m ch đi n R,L,C cho u = ωC 240 2 cos(100πt) V, R = 40 , ZL = 60 , ZC A. H s công su t cosϕ=1 = 20 , Vi t bi u th c c a cư ng đ dòng đi n B. Cư ng đ dòng đi n trong m ch là l n trong m ch nh t A. i = 3 2 cos(100πt)A. B. i = 6cos(100πt) A. C. Hi u đi n th hai đ u đo n m ch và dòng đi n trong m ch cùng pha v i nhau C. i = 3 2 cos(100πt – π/4) A D. C a,b,c đ u đúng D. i = 6cos(100πt - π/4) A Câu 77. Cho m ch R,L,C, R = 40 , ZL = ZC = 40 , u = 240 2 cos(100πt). Vi t bi u th c i
 10. A. i = 6 2 cos(100πt )A B. i = 3 2 A. ZL= 2ZC B. ZC = 2ZL C. ZL = ZC cos(100πt)A D.không th xác đ nh đư c m i liên h C. i = 6 2 cos(100πt + π/3)A Câu 82. Cho m ch R,L,C, đi u ch nh R đ UR đ t giá tr c c đ i đúng b ng U. Tìm liên h D. 6 2 cos(100πt + π/2)A ZCvà ZL. Câu 78. Cho m ch R,L,C, u = 120 2 A. C ng hư ng B. ZL = 2ZC cos(100πt)V. R = 40 , L = 0,3/π H. C = C. ZC, ZL tùy ý D. không có liên h 1/3000π F, xác đ nh ω = ? đ m ch có c ng Câu 83. Cho m ch R,L,C, C thay đ i đư c đ UC hư ng, xác đ nh bi u th c c a i. đ t giá tr c c đ i. M i liên h nào sau đây đư c A. ω = 100π, i = 3 2 cos(100πt)A. xác l p đúng B. ω = 100π, i = 3 2 cos(100πt + π )A. A. ZC = (R2 + ZC)/ZC B. ZC = (ZL + C. ω = 100π, i = 3 2 cos(100πt + π/2)A. R) D. ω = 100π, i = 3 2 cos(100πt – π/2)A. C. ZC = (R2+Z2L)/ZL D. ZL = ZC. Câu 79. Cho m ch R,L,C, u = 120 2 Câu 84. Cho m ch R,L,C, C thay đ i đư c đ UC cos(100πt)V. R = 30 , ZL = 10 3 , ZC = đ t giá tr c c đ i. M i liên h nào sau đây đư c xác l p đúng 20 3 , xác đ nh bi u th c i. A. UCmax = U2 + U2(RL) B. UCmax = UR + UL A. i = 2 3 cos(100πt)A B. i = 2 6 C. UCmax = UL 2 D. UCmax = 3 UR. cos(100πt)A Câu 85. Cho m ch R,L,C, đi u ch nh L đ UL C. i = 2 3 cos(100πt + π/6)A đ t giá tr c c đ i. Liên h v pha nào sau đây là D. i = 2 6 cos(100πt + π/6)A đúng. Câu 80. Cho m ch R,L,C, C có th thay đ i A. u vuông pha v i uLC B. u vuông pha v i đư c, đi u ch nh C đ công su t tiêu th trong uRL m ch đ t giá tr c c đ i. Xác đ nh giá tr c a C. u vuông pha uRC D. uLC vuông pha uRC dòng đi n trong m ch khi đó Câu 86. Cho m ch R,L,C, khi ch m c R,C vào A. I đ t c c đ i B. I đ t c c ti u m ch đi n thì th y i s m pha π/4 so v i u, khi C. không xác đ nh I D. I đ t vô cùng ch m c R,L vào m ch đi n thì th y i ch m pha Câu 81. Cho m ch R,L,C, khi ch n i R,C vào π/4 so v i u. khi m c c m ch vào hi u đi n th ngu n đi n thì th y i s m pha π/4 so v i hi u u = 100 2 cos(100πt + π/2)V. Xác l p bi u đi n th trong m ch. Khi m c c R,L,C vào th c i trong m ch? Cho R = 100 2 m ch thì th y i ch m pha π/4 so v i hi u đi n A. i = sin(100πt) A B. i = sin(100πt + π/2)A th hai đ u đo n m ch. Xác đ nh liên h ZL theo C. i = sin(100πt – π/2)A D. i = sin(100πt + π ZC. )A
 11. Câu 87. Cho m ch R,L,C, dòng đi n và hi u Câu 92. Cho m ch R,L,C, cho i = đi n th trong m ch đang cùng pha nhau ta m c 2 sin(100πt)A , R = 40 , L = 1/π H, C = thêm m t t C’ = C n i ti p v i C. H i công su t 1/7000π F. Vi t bi u th c c a hi u đi n th hai tiêu th trong m ch s thay đ i th nào đ u m ch. A. Tăng lên 2 l n B. Gi m đi 2 l n A. u = 50 2 sin( 100πt – 37π /180)V C. Tăng D. Gi m B. u = 50 2 sin( 100πt – 53π/180) V Câu 88. Cho m ch R,L,C t n s c a m ch có th C. u = 50 2 sin(100πt + 53π/180) V thay đ i đư c, khi ω = ω0 thì công su t tiêu th D. u = 50 2 sin(100πt + 37π/180) V trong m ch đ t giá tr c c đ i. khi ω = ω1 và ω = Câu 93. Bi u th c tính công su t c a đo n m ch ω2 thì m ch có cùng m t giá tr công su t. Tìm xoay chi u nào không đúng ? liên h c a các giá tr c a ω. A. P=Uicosϕ. B. A. ω 0 = ω1 + ω2. 2 2 B. (ω0) = (ω1) + (ω2) .2 P=U0I0cosϕ/2. 4 2 2 C. (ω0) = (ω1) .(ω2) . D. không th xác C. P=i2Zcosϕ D. P=U2R/Z2 đ nh Câu 94. Cho m ch xoay chi u có hi u đi n th Câu 89. Cho m ch R,L,C, v i các giá tr ban đ u hi u d ng là U. M c vào m t đi n tr n i ti p thì cư ng đ trong m ch đang có giá tr I, và v i m t Diod. Cho bi t công su t c a m ch là P. dòng đi n s m pha π/3 so v i hi u đi n th , ta xác đ nh giá tr trung bình c a dòng đi n ch y tăng L và R lên hai l n, gi m C đi hai l n thì I và qua m ch đ l ch s bi n đ i th nào? A. P/U B. P/2U A. I không đ i, đ l ch pha không đ i C. 2P/U D. Không th xác B. I gi m, đ l ch không đ i đ nh đư c C. I gi m 2 l n, đ l ch pha không đ i Câu 95. M t qu t đi n có th coi như m t m ch D. I và đ l ch đ u gi m. R,L,C ghép n i ti p nhau. Cho bi t ZC = 2ZL. Câu 90. Cho m ch R,L,C. Bi t UR = 40V, UC = cho đi n tr là R. qu t đang ch y bình thư ng 30 V, UL = 64V, U = 40 V. Nh n đ nh nào sau ngư i ta tháo t đi n đi, h i t c đ c a qu t thay đây là đúng? đ i th nào A. UC đ t c c đ i B. UL đ t giá tr c c đ i A. Tăng lên B. Gi m xu ng C. C. UR đ t c c đ i D. không có gì đ c bi t c . Không đ i D. Không ch y đư c n a. Câu 91. Cho m ch R,L,C, Cho R = ZL = ZC. Câu 96. Cho các hình v sau, đâu là hình v mô m ch có công su t là P1. Tăng R 2 l n, ZL = ZC t đúng s ph thu c c a P theo R. thì m ch có công su t là P2.so sánh P1 và P2. A. B ng nhau B. P2 = 2P1 C. P2 = P1/2 D. P2 = 2 P1
 12. Câu 100. Cho m ch R,L,C, cho u = 30 2 sin(100πt)V, khi R = 9 thì i1 l ch pha ϕ1 so v i u. Khi R = 16 thì i l ch ϕ2 so v i u. Cho đ l n c a ϕ1 + ϕ2 = π/2. Xác đ nh L. A. 0,08/π H B. 0,32/π H A. Hình1 B. Hình 2 C. 0,24/π H D. c A và B C. Hình 3 Câu 101. Cho m ch R,L,C, u = 100 2 D hình 4 sin(100πt)V, L = 1,4/π H, C = 10-4/2π F. Xác Câu 97. Hình v nào sau đây bi u di n đúng s đ nh công su t tiêu th cưc đ i trong m c ph thu c c a P vào L A. 120W B. 83,3 W C. 160 W D. 100W Câu 102. Cho m ch R,L,C, u = 200sin(100πt) R = 100 , L = 1/π H, C = 10- 4/2π F. Xác đ nh bi u th c cư ng đ dòng đi n trong m ch. A. i = 2 2 sin(100πt + π/4)A A. Hình1 B. Hình 2 B. i = 2 sin(100πt + π/4)A C. Hình 3 C. i = 2 2 sin(100πi – π/4)A D hình 4 D. i = 2 sin(100πt – π/4) A Câu 98. Hình v nào sau đây bi u di n đúng s Câu 103. Cho m ch R,L,C, u = 200sin(100πt) R ph thu c c a P vào C = 100 , L = 1/π H, C = 10- 4/2π F. Xác đ nh bi u th c hi u đi n th hai đ u đi n tr R A. u = 100sin(100πt + π/4) V B. u = 100 2 sin(100πt + π/4) V C. u = 100 2 sin(100πt – π/40V A. Hình1 B. Hình 2 D. u = 100sin(100πt – π/4)V C. Hình 3 Câu 104. Cho m ch R,L,C, u = 200sin(100πt) D hình 4 R = 100 , L = 1/π H, C = 10- 4/2π F. Xác đ nh Câu 99. Cho m ch R,L,C, u = 150 2 bi u th c hi u đi n th hai đ u t đi n. sin(100πt) V. L = 2/π H, C = 10-4/0,8π F, m ch A. u = 200sin(100πt + π/4) V tiêu th v i công su t P = 90 W. Xác đ nh R B. u = 100 2 sin(100πt + π/4) V trong m ch. C. u = 200 2 sin(100πt – π/4)V A. 90 B. 160 D. u = 200sin(100πt – π/4)V C. 250 D. c A và B
 13. Câu 105. Cho m ch R,L,C, u = 200sin(100πt) R A. R, L B. R,C C. C, L. = 100 , L = 1/π H, C = 10- 4/2π F. Xác đ nh D. R, L và R = ZL bi u th c hi u đi n th hai đ u đi n tr R Câu 110. Cho hai h p đen, m i h p ch có ph n A. u = 100sin(100πt + π/4) V t duy nh t m c vào m ch đi n xoay chi u có f = hs. Ngư i ta nh n th y hi u đi n th hai đ u B. u = 100 2 sin(100πt + π/4) V đo n m ch nhanh pha π/2 so v i cư ng đ dòng C. u = 100 2 sin(100πt + 3π/4)V đi n hai đ u m ch. Xác đ nh các ph n t c a D. u = 100sin(100πt – π/4)V m i h p có th th a mãn. Câu 106. Cho m ch R,L,C R có th thay đ i A. R, L B. R,C C. C, L. đư c, U = URL = 100 2 V, UC = 200V. Xác D. R, L và R = ZL đ nh công su t tiêu th trong m ch. Câu 111. Cho hai h p đen, m i h p ch có ph n A. 100W B. 100 2 W t duy nh t m c vào m ch đi n xoay chi u có f C. 200W D. 200 2 W = hs. Ngư i ta nh n th y hi u đi n th hai đ u Câu 107. Cho m t h p đen X bên trong ch a 2 đo n m ch cùng pha so v i cư ng đ dòng đi n trong 3 ph n t R, L,C. Đ t m t hi u đi n th hai đ u m ch. Xác đ nh các ph n t c a m i h p không đ i U = 100 V vào hai đ u đo n m ch thì A. R, L B. R,C C. R, R. th y I = 1 A. Xác đ nh các ph n t trong m ch D. R, L, C và ZC = ZL và giá tr c a các ph n t đó. Câu 112. Cho hai h p đen X và Y, m i h p ch A. R,L R = 200 B. R,C ch a hai ph n t là R,L, C ghép n i ti p nhau. C. R,L R = ZL = 100 D. R,L R = 100 . M c hai h p vào m t hi u đi n th xoay chi u Câu 108. Cho m t h p đen bên trong ch a m t n đ nh thì th y hi u đi n th hai đ u h p vuông s ph n t ( m i lo i m t ph n t ) M c m t hi u pha v i nhau. Xác đ nh các ph n t có trong các đi n th không đ i vào hai đ u h p thì nh n th y h p cư ng đ dòng đi n qua h p đ t c c đ i là vô A. X: RL,Y:RC B. X: RL,Y:RL cùng. Xác đ nh ph n t trong h p. C. X:CL,Y:RC D.X:LL,Y:CC A. Ch ch a L B. Ch a L,C và Câu 113. Cho m ch R,L,C n i ti p nhau. Khi ta c ng hư ng m c thêm m t h p đen X v i m ch trên thì th y C. không xác đ nh đư c D. C A và C cư ng đ hi u d ng trư c và sau khi m c là như Câu 109. Cho hai h p đen, m i h p ch có ph n nhau. Xác đ nh ph n t trong h p X là gì? Bi t t duy nh t m c vào m ch đi n xoay chi u có f X ch ch a m t ph n t duy nh t. = hs. Ngư i ta nh n th y hi u đi n th hai đ u A. L B.C. đo n m ch nhanh pha π/4 so v i cư ng đ dòng C. Không xác đ nh đư c D. A và B. đi n hai đ u m ch. Xác đ nh các ph n t c a Câu 114. M t h p đen ch a m t ph n t và m t m ih p linh ki n nào đó. N u ta m c dòng đi n m t
 14. chi u I = 2A qua h p thì th y công su t là P, khi ta thay dòng đi n trên b ng dòng đi n xoay chi u có I hi u d ng đúng b ng 2 A thì th y công su t ch còn là P/2. Xác đ nh các ph n t trong h p X. A. R và điot B. L,R C. L và điot D. C và điot