Xem mẫu

  1. Bài t p tr c nghi m cơ v t r n tĩnh h c BÀI T P TR C NGHI M Câu 140: Xác đ nh kh i tâm c a m t t m m ng vuông đ ng ch t b c t m t ph n có hình d ng và kích thư c như A. Cách O x = 3a/8 B. Cách O x = 2a/9 C. Cách O x = 3a/7 D. Cách O x = a/8. Câu 141: M t bánh xe có đư ng kính 4m, quay v i gia t c góc 4 rad/s. Khi bánh xe b t đ u quay t = Os thì véc tơ bán kính c a đi m P làm v i tr c Ox m t góc 450 . V trí góc c a đi m P t i th i đi m t sau đó A. (450 + 2t2) đ . B. 4 t2 đ . C. (450 + 114,6t2) đ . D. 229,2 t2 đ . Câu 142: Thanh OA có m t b n l O và t a vào qu c u đi m B như hình v . r Thanh ch u tác d ng c a m t l c F có phương n m ngang và đ l n b ng 50N. Tìm ph n l c c a qu c u tác đ ng lên thanh, bi t OB = BA, thanh h p v i phương n m ngang m t góc 60o, kh i lư ng c a thanh không đáng k . A. Q = 54,8 N B. Q = 86,6 N C. Q = 85,75 N D. Q = 72,26 N Câu 143: V t 1 hình tr có momen quán tính I1 và v n t c góc ω 1 đ i v i tr c đ i x ng c a nó. V t 2 hình tr , đ ng tr c v i v t 1; có momen quán tính I2 đ i v i tr c đó và đ ng yên không quay như hình v . V t 2 rơi xu ng d c theo tr c và dính vào v t 1. H hai v t quay v i v n t c góc ω . V n t c góc ω là: I +I I1 I I A. ω = ω 1 1 2 B. ω = ω 1 C. ω = ω 1 1 D. ω = ω 1 2 I2 I 2 + I1 I2 I1 Câu 144: M t tr c máy đ ng ch t g m ba ph n hình tr : ph n 1 đư ng kính 20 cm, dài 30 cm: ph n 2 đư ng kính 15 cm, dài 40 cm; ph n 3 đư ng kính 10 cm, dài 30 cm (Hình v ). Kh i tâm c a tr c là A. xC = 11,25 cm B. xC = 21,25 cm. C. xC = 31,25 cm. D. xC = 41,25 cm. GV: Lê Thanh Sơn, (: 0905930406, Trư ng THPT Thu n An, Hu Trang 1-
  2. Bài t p tr c nghi m cơ v t r n tĩnh h c Câu 145: Máy A-tút dùng đ nghiên c u chuy n đ ng c a h các v t có kh i lư ng khác nhau. Ngư i ta treo hai qu n ng có kh i lư ng m1 = 2kg và m2 = 3kg vào hai đ u m t s i dây v t qua m t ròng r c có tr c quay c đ nh n m ngang (xem hình v ). Gia t c c a các v t b qua kh i lư ng c a ròng r c g = 10 m/s2. Gi thi t s i dây không dãn và không trư t trên ròng r c. A. a = 1m/s2 B. a = 2m/s2 C. a = 3m/s2 D. a = 4m/s2 Câu 146: Thanh nh AB n m ngang đư c g n vào tư ng t i A, đ u B n i v i tư ng b ng dây BC không dãn. V t có kh i lư ng m = 1kg đư c treo vào B b ng dây BD như hình v . CA = 40cm; AB = 30cm. L c căng c a dây BC có đ l n là : A. 8N B. 12,5N C. 12,25N D. 7N Câu 147: M t v t cân b ng dư i tác d ng đ ng th i c a ba l c song song như hình v . Bi t F1 = 40 N; F2 = 30 N; AB = 140cm; α = 600. Tìm F, OA, OB. A. F = 70N ; OA = 60 cm ; OB = 80 cm. B. F = 70N ; OA = 70 cm ; OB = 70 cm. C. F = 70N ; OA = 80 cm ; OB = 60 cm. D. F = 70N ; OA = 50 cm ; OB = 90 cm. Câu 148: Xác đ nh các ph n l c đ u A xà B c a các m c a h l c đ t lên m t xà . Xà có chi u dài 80 m. A. NA = 15 kN ; NB = 25 kN. B. NA = 20 kN ; NB = 20 kN. C. NA = 17 kN ; NB = 23 kN. D. NA = 25 kN ; NB = 15 kN. Câu 149: M t cái d m đ ng nh t dài 4m tr ng lư ng 5 t n, đư c chôn th ng góc vào b c tư ng dày 0,5m. D m đư c gi sao cho t a lên hai c nh tư ng A và B như trên Hình v GV: Lê Thanh Sơn, (: 0905930406, Trư ng THPT Thu n An, Hu Trang 2-
  3. Bài t p tr c nghi m cơ v t r n tĩnh h c . Xác đ nh các ph n l c A và B n u đ u C c a d m treo m t v t n ng P = 40 kN. A. QA = 440 kN ; QN = 495 kN B. QA = 240 kN ; QN = 205 kN C. QA = 340 kN ; QN = 295 kN D. QA = 634 kN ; QN = 4125 kN Câu 150: Bi t momen quán tính c a m t bánh xe đ i v i tr c c a nó là 12,3 kg.m2. Bánh xe quay v i v n t c góc không đ i và quay đư c 602 vòng/phút. Đ ng năng c a bánh xe. A. 12.200 J B. 16.800 J C. 18.400 J D. 24.400 J Câu 151: Cho h như Hình v . H n m cân b ng. S c căng T2 c a s i dây n m ngang có giá tr : A. 39,2N C. 0 N B. 18,6 N D. 33,9 N Câu 152: M t cái xà n m ngang có chi u dài 10m, tr ng lư ng 200N.M t đ u xà g n v i b n l tư ng, đ u kia đư c gi b i m t s i dây làm v i phương n m ngang m t góc 60o.như hình v S c căng c a s i dây là: A. 200N C. 115,6N B. 100N D. 173N r Câu 153: M t qu c u O kh i lư ng m k p gi a m t b c tư ng và m t thanh AB nh m t l c F n m ngang đ t t i đ u B c a thanh. Thanh AB có kh i lư ng không đáng k , có th quay đư c quanh tr c A và ti p xúc v i qu c u t i đi m D là đi m gi a c a thanh AB (hình v ) . B qua ma sát gi a qu c u và tư ng. Tính góc α h p b i thanh và tư ng. Chi u dài l c a thanh AB b ng bao nhiêu so v i bán r kính R c a qu c u n u ta tác d ng l c F đúng b ng tr ng lư ng qu c u? A. α = 45o ; l = 2R C. α = 30o ; l = 1,8R B. α = 25 ; l = 1,5R o D. α = 60o ; l = 3R Câu 154: M t thanh ch n đư ng có chi u dài 7,8m, tr ng lư ng 210N. Tr ng tâm G c a thanh cách đ u bên trái 1,2m. Thanh có th quay xung quanh m t tr c n m ngang cách đ u bên trái 1,5m. GV: Lê Thanh Sơn, (: 0905930406, Trư ng THPT Thu n An, Hu Trang 3-
  4. Bài t p tr c nghi m cơ v t r n tĩnh h c H i ph i tác d ng lên đ u bên ph i m t l c b ng bao nhiêu đ gi thanh n m ngang : A. F = 15N B. F = 12N C. F = 11N D. F = 10N Câu 155: M t s i ch kh i lư ng không đáng k , hai đ u có hai v t n ng như nhau và đư c v t qua m t ròng r c (Hình v ). Ban đ u hai v t có m t v n t c ban đ u nào đó vo. Tìm momen đ ng lư ng c a h hai v t đ i v i tr c quay c a ròng r c. Coi các v t như nh ng ch t đi m. (l1 và l2 là kho ng cách t v t 1 và v t 2 đ n tr c quay) A. 0. B. 2m r vo C. 2m r2 vo D. mvo (l1 + l2) Câu 156: M t cái xà đ ng ch t kh i lư ng 10kg, dài 4m, m t đ u g n vào tư ng nh m t b n l , đ m t kh i lư ng 20kg (Hình v ). S c căng c a s i cáp treo và các thành ph n c a ph n l c c a tư ng tác d ng là lên đ u xà. A. T = 212,5N ; Nx = 284 N ; Ny = 187,75 N B. T = 312,5N ; Nx = 184 N ; Ny = 187,75 N C. T = 212,5N ; Nx = 184 N ; Ny = 987,75 N D. T = 212,5N ; Nx = 184 N ; Ny = 187,75 N Câu 157: Hai thanh đ ng ch t OA và OB kh i lư ng m1 và m2 đư c hàn ch c thành m t góc vuông . Ngư i ta treo h vào đi m O’ b ng m t s i dây O’O. Thanh OA l p v i phương th ng đ ng m t góc α = 6,3o , Cho OA = 3OB = 0,9m ; g = 9,8m/s2 ; m1 = 3m2 = 1,5kg. Momen c a tr ng l c tác d ng lên các thanh đ i v i tr c n m ngang D đi qua O và vuông góc v i m t gi y là A. - 0,73Nm B. 32 Nm C. 8 Nm D. 0,8Nm Câu 158: M t thanh đ ng ch t, tr ng lư ng P = 12N, chi u dài l = 1m, đư c đ n m ngang hai đi m A và B. Trên thanh có hai v t n ng P1 = 8N đ t c đ nh t i A còn P2 = 80N đ t v trí cách B m t đo n x (Hình v ). Bi t d = 0,3m. Khi ph n l c lên thanh t i A b ng không thì x có giá tr : A. 0,4m B. 0.3m. C. 0,25m D. 0,125m GV: Lê Thanh Sơn, (: 0905930406, Trư ng THPT Thu n An, Hu Trang 4-
  5. Bài t p tr c nghi m cơ v t r n tĩnh h c Câu 159: M t thanh có chi u dài 8m. tr ng lư ng 40N đ t trên hai m A và B có v trí như hình v . Trên thanh có nh ng l c F1, F2, F3, F4 đư c bi u di n trên hình v . Các ph n l c F và F’ c a hai m A và B là: A. F = 457,6N ; F' = 586,5N B. F = 857N ; F’ = 526N C. F = 630,9N ; F' = 509,1N D. F = 635N ; F’ = 442N Câu 160: M t cái xà đ ng ch t kh i lư ng 100kg, đ t lên hai m u A và B. Có các kh i lư ng treo trên xà t i các v trí ghi trên. Các ph n l c hai đ u là: A. NA = 15 kN; NB = 2/3Kn B. NA = 0,4 kN; NB = 2kN C. NA = 1 kN; NB =2/3kN D. NA =2/3kN; NB =4/3kN Câu 161: M t bánh xe quay quanh tr c, khi ch u tác d ng c a m t momen l c 40 Nm thì thu đư c m t gia t c góc 2,0 rad/s2. Momen quán tính c a bánh xe là: A. I = 60 kg.m2 B. I = 50 kg.m2 C. I = 30 kg.m2 D. I = 20 kg.m2 Câu 162: M t t m m ng đ ng ch t hình ch L, có kích thư c như hình v . T ađ kh i tâm là: A. x = 1,8; y = 1,5 B. x = -1,2; y = 1,5 C. x = 1,5; y = 2,5 D. x = 1,4; y = 3 Câu 163: Xà có chi u dài 80m như hình v . Đ l n và v trí c a h p l c c a h l c đ t lên m t xà là A. F = 50kN, cách A 30m B. F = 40 kN, cách A 50m C. F = 20kN, cách A 20m D. F = 30kN, cách A 60m. Câu 164: M t cái xà đ ng nh t AB dài 4m, n ng 1000N, xà có th quay quanh m t tr c c đ nh C cách đ u A m t kho ng 2,5m và t a vào m t m A. M t ngư i n ng 750N đi d c theo xà b t đ u t đ u A (Hình v ) . Kho ng cách xa nh t k t A mà ngư i đó có th đi đư c là: A. x = 2,166m B. x = 2,18m C. x = 3,166m D. x = 1,34m GV: Lê Thanh Sơn, (: 0905930406, Trư ng THPT Thu n An, Hu Trang 5-
  6. Bài t p tr c nghi m cơ v t r n tĩnh h c Câu 165: M t thanh đ ng ch t chi u dài L, tr ng lư ng P = 50N t a vào m t b c tư ng nh n th ng đ ng. Bi t h s ma sát ngh gi a thanh và m t sàn là µ = 0,40. Góc nh nh t gi a thanh và sàn đ thanh không b trư t là: A. 30o B. 45o C. 51,3o D. 62,1o Câu 166: B n viên g ch gi ng nhau, m i viên có chi u dài L, đư c đ t ch ng lên nhau sao cho m t ph n c a m i viên nhô ra ngoài viên dư i (Hình v ). Hãy tính t ng các giá tr l n nh t c a các đo n a1, a2, a3, a4 là h sao cho ch ng g ch v n cân b ng. A. h = 3/2L B. h = 25/24L C. h =25/13L D. h =21/17L GV: Lê Thanh Sơn, (: 0905930406, Trư ng THPT Thu n An, Hu Trang 6-