Xem mẫu

 1. D ng bài t p th nh t TÍNH T GIÁ CHÉO 1.1 T giá chéo gi a hai ng ti n cùng d a vào m t ng ti n y t giá 1.2 T giá chéo gi a hai ng ti n cùng d a vào m t ng ti n nh giá 1.3 T giá chéo gi a hai ng ti n d a vào ng th ba mà ng th ba là nh giá v i ng ti n này nhưng l i là y t giá v i ng ti n kia
 2. 1.1 Tính t giá gi a hai ng ti n cùng d a vào m t ng ti n y t giá Công th c t ng quát v t giá ngh ch o X/Y = a-b v y Y/X = ? - Ngân hàng mua Y b ng ng X v i giá a và mua Y chính là bán ng X, do v y giá bán ng X b ng ng Y s là 1/a - Ngân hàng bán Y b ng ng X v i giá b và bán m t ng ti n chính là mua ng ti n kia, nên giá mua ng X b ng ng Y s là 1/b. V y n u X/Y = a-b thì t giá ngh ch o Y/X s là Y/X = 1/b-1/a
 3. 1.1 Tính t giá gi a hai ng ti n cùng d a vào m t ng ti n y t giá Th trư ng thông báo: X/Y = a/b X/Z = c/d Tính t giá chéo: Y/Z và Z/Y
 4. 1.1Tính t giá gi a hai ng ti n cùng d a vào ng y t giá Ta có : - X/Y = a/b Tính t giá: - Y/Z - X/Z = c/d - Z/Y 1 c Dm Y /Z = Dm Y/ X * Dm X /Z = * Dm X /Z = Db X/Y b 1 d Db Y /Z = Db Y/ X * Db X /Z = * Db X /Z = Dm X/Y a c a Y/Z = b => Z / Y = d d b a c
 5. 1.1Tính t giá gi a hai ng ti n cùng d a vào ng y t giá Ví d 1: Th trư ng thông báo USD/CHF = 1,1807/74 USD/HKD = 7,7515/85 Tính t giá CHF/HKD; HKD/CHF
 6. 1.1Tính t giá gi a hai ng ti n cùng d a vào ng y t giá Dm CHF/HKD = Dm CHF/USD* Dm USD/HKD = Dm CHF/USD*Dm USD/HKD = (1/1,1874)*7,7515=6,5281 Db CHF/HKD = Db CHF/USD*Db USD/HKD = (1/1,1807)*7,7585= 6,5711 CHF/HKD = 6,5281-6,5711 HKD/CHF = 1/6,5711-1/6,5281 = 0,1521-0,1531
 7. CHF/USD = 1,1807/74 HKD/USD = 7,7515/85 Dm CHF / HKD = Dm CHF / USD * Dm USD / HKD 1 7 , 7515 = * Dm USD / HKD = = 6 , 5281 Db USD / CHF 1 ,1874 Db CHF / HKD = Db CHF / USD * Db USD / HKD 1 7 , 7585 = * Db USD / HKD = = 6 , 5711 Dm USD / CHF 1 ,1807 => CHF / HKD = 6 , 5281 / 6 , 5711 1 => HKD / CHF = 6 , 5711 = 0 ,1521 / 0 ,1531 1 6 , 5281
 8. 1.2 Tính t giá gi a hai ng ti n cùng d a vào ng ti n nh giá Th trư ng thông báo X/Z = a/b Y/Z = c/d Tính t giá X/Y; Y/X
 9. 1.2 Tính t giá gi a hai ng ti n cùng d a vào ng nh giá X/Z = a/b Y/Z = c/d 1 a Dm X / Y = Dm X / Z * Dm Z / Y = Dm X / Z * = Db Y / Z d 1 b Db X / Y = Db X / Z * Db Z / Y = Db X / Z * = Dm Y / Z c a c X /Y = d => Y / X = b b d c a
 10. 1.2 Tính t giá gi a hai ng ti n cùng d a vào ng nh giá Ví d 2 Th trư ng thông báo GBP/USD = 2,0345/15 EUR/USD= 1,4052/40 Tính t giá GBP/EUR; EUR/GBP
 11. GBP/USD = 2,0345/15 EUR/USD= 1,4052/40 Dm GBP / EUR = Dm GBP / USD * Dm USD / EUR = Dm GBP / USD * 1 = 2 , 0345 = 1 , 4388 Db EUR / USD 1 , 4140 Db GBP / EUR = Db GBP / USD * Db USD / EUR 1 2 , 0415 = Db GBP / USD * = = 1 , 4528 Dm EUR / USD 1 , 4052 => GBP / USD = 1 , 4388 / 1 , 4528 1 => USD / GBP = 1 , 4528 = 0 , 6883 / 0 , 6950 1 1 , 4388
 12. 1.3 ng th ba là nh giá v i ng ti n này và là y t giá v i ng ti n kia Th trư ng thông báo X/Y = a/b Y/Z = c/d TÍnh t giá X/Z; Z/X
 13. 1.3 ng th ba là nh giá v i ng ti n này, là y t giá v i ng ti n kia X/Y = a/b Y/Z = c/d Dm X / Z = Dm X / Y * Dm Y / Z = a * c Db X / Z = Db X / Y * Db Y /Z = b * d 1 X / Z = ac / bd => Z / X = bd 1 ac
 14. 1.3 ng th ba là nh giá v i ng ti n này, là y t giá v i ng ti n kia Ví d 3: Th trư ng thông báo EUR/USD = 1,4052/40 USD/HKD = 7,7515/85 Tính t giá EUR/HKD; HKD/EUR
 15. EUR/USD = 1,4052/40 USD/HKD = 7,7515/85 Dm EUR / HKD = Dm EUR / USD * Dm USD / HKD = 1 , 4052 * 7 , 7515 = 10 , 8924 Db EUR / HKD = Db EUR / USD * Db USD / HKD = 1 , 4140 * 7 , 7585 = 10 , 9705 => EUR / HKD = 10 , 8924 / 10 , 9705 1 => HKD / EUR = 10 , 9705 = 0 , 0911 / 18 1 10 , 8924
 16. Bài t p tính t giá chéo Thông tin th trư ng: GBP/USD = 2,0345/15 USD/SEK = 6,4205/6,5678 USD/NOK = 5,3833/5,4889 USD/DKK = 5,2367/10 EUR/USD = 1,4052/40 USD/CHF = 1,1807/74 USD/HKD = 7,7515/85 Tính các t giá sau: GBP/NOK; GBP/EUR; EUR/HKD; HKD/SEK; HKD/CHF; CHF/EUR;
 17. Bài t p tính t giá chéo áp án C p GBP/NOK Dm GBP/NOK = Dm GBP/USD * Dm USD/NOK = 2,0345 * 5,3833 = 10,9523 Db GBP/NOK = Db GBP/USD * Db USD/NOK = 2,0415 * 5,4889 = 11,2055 => GBP/NOK = 10,9523/11,2055
 18. Bài t p tính t giá chéo áp án C p GBP/EUR Dm GBP / EUR = Dm GBP / USD * Dm USD / EUR 1 2 , 0345 = Dm GBP / USD * = = 1 , 4388 Db EUR / USD 1 , 4140 Db GBP / EUR = Db GBP / USD * Db USD / EUR 1 = 2 , 0415 = 1 , 4528 = Db GBP / USD * Dm EUR / USD 1 , 4052 => GBP/EUR = 1,4388/1,4528