Xem mẫu

 1. BÀI T P TH C HÀNH CÁCH TI N HÀNH BÀI T P NÀY 1. Bài t p cá nhân: Tr l i các câu h i sau khi ÿ c bài t p 2. Bài t p t : a ra k t lu n t b ng vi c thu th p k t qu c a các bài t p cá nhân. 3. Trình bày trên l p: Làm b n trình bày k t lu n c a t Bài t p: L p d án xây d ng h th ng h tr khai thu xu t nh p kh u A. GI I THI U N c ta ÿã chính th c gia nh p t ch c th ng m i toàn c u WTO, ÿây v a c h i, v a là thách th c ÿ i v i n n kinh t th tr ng non tr . Trong nh ng n m v a qua, ÿ chu n b t t cho s ki n này, Qu c h i, Chính ph ÿã n l c r t l n ÿ c i thi n c ch chính sách, hành lang pháp lý, ÿ c bi t là môi tr ng ÿ u t , giúp cho các Thành ph tr c thu c trung ng, c ng nh các ÿ a ph ng trên c n c có ÿi u ki n thu hút ÿ u t tr c ti p t n c ngoài. C th , trong n m 2006 hàng lo t các v n b n pháp lý liên quan ÿ n ÿ u t t Lu t ÿ u t và các ngh ÿ nh h ng d n ra ÿ i nh m ÿi u ch nh theo h ng khuy n khích các doanh nghi p n c ngoài ÿ u t vào Vi t Nam. ng th i, ÿ hòa nh p v i sân ch i toàn c u, Chính ph c ng ban hành nh ng c ch chính sách phù h p, t o ÿi u ki n thu n l i cho các doanh nghi p ti p c n ÿ c v i th tr ng r ng l n WTO. Trên c s ÿó, nhu c u v xu t kh u, nh p kh u hàng hóa gi a các doanh nghi p trong và ngoài n c trong nh ng n m qua t ng ÿ t bi n, t ng kim ng ch xu t nh p kh u 2006 lên ÿ n … Nh v y, có th rút ra ÿ c m t ÿi u: các công ty cung c p d ch v v n t i hàng hóa, khai thu h i quan xu t và nh p kh u giúp các doanh nghi p làm n v i các doanh nghi p n c ngoài, v i các doanh nghi p trong các khu ch xu t, khu công nghi p ngày càng tr lên phát ÿ t. Tuy nhiên, khi s l ng ÿ n hàng quá l n v i nh ng c máy nh g n ÿã t o ra m t gánh n ng khi n các doanh nghi p d ch v xu t nh p kh u ph i g ng mình ÿ ÿáp ng nhu c u th tr ng. Hà n i ÿã có m t công ty nh th . H thuê m t ngôi nhà có di n tích s d ng lên ÿ n 200m2, v i h n 10 nhân viên xu t nh p kh u ho t ÿ ng không m t m i và m t núi gi y t , h s v các h p ÿ ng v i các khách hàng, ÿ c bi t là các khách hàng Nh t b n V nh phúc. M i sáng ÿ n công ty, b c qua khung c a g vào không gian làm vi c c a Công ty, anh Bình – Giám ÿ c Công ty l i có m t c m giác ng t th vì nh ng ch ng gi y ch t che kín m t ng i ng i, gi y t có kh p m i n i trong c n h 4 t ng, ÿi n tho i, máy Fax liên t c reo, k c khi h t gi làm vi c, nhân viên ÿóng c a ra v . ôi khi, anh c ng ngh v vi c tin h c hóa nh ng nghi p v c a Công ty, nh ng k th c ch a bi t b t ÿ u nh th nào. Tình c , ÿ u n m 2007, anh g p anh b n tên là Tùng, m t chuyên gia trong l nh v c CNTT. Trong câu chuy n anh có tâm s v i Tùng v nh ng kho kh n th c s c a Công ty. V i kinh nghi m nhi u n m cho các doanh nghi p làm ph n m m v h th ng qu n lý thông tin, anh Tùng ÿã nhanh chóng nh n th c ÿ c b n ch t v n ÿ và cùng trao ÿ i v i Bình ÿ xác ÿ nh rõ nhu c u và quy mô c a bài toán. Tùng ÿã cùng Bình làm rõ nh ng yêu c u cho m t d án tin h c hóa các nghi p v c b n c a Công ty Bình: 1. Rút ng n th i gian ph c v cho m i h p ÿ ng (thông th ng là 2 tu n) xu ng còn 1 tu n 183
 2. 2. Gi m gi y t , b ng ph n m m có th in th ng vào m u t khai H i quan cho các h p ÿ ng (b hình th c khai th công) 3. T ng s l ng h p ÿ ng có th hoàn thành trong t ng tháng, t ng t là 100 h p ÿ ng/1 tháng hi n nay lên ÿ n 200 h p ÿ ng/1 tháng. T o ti n ÿ giúp b ph n qu n tr khách hàng xây d ng chi n l c m r ng khách hàng. B. TI N NM TH P NG XÂY D NG H TH NG 2 ngày sau khi Bình và Tùng trao ÿ i, Tùng cùng Qu c, m t chuyên gia v qu n lý d án ph n m m ÿang cùng làm vi c trong m t công ty phát tri n ph n m m XYZ có quy mô v a, sang làm vi c v i công ty Bình. Cu c làm vi c di n ra c i m và th ng th n v i nh ng cam k t h p tác ch t ch t c hai phía và Qu c ÿ ngh sau 2 tu n n a s cùng làm vi c v i Bình v k ho ch tri n khai và th t c h p ÿ ng. C. T RA M C TIÊU CHO D ÁN B ng nh n th c ngh nghi p, Qu c hi u r ng ÿây là m t l nh v c m i, quy trình th t c c a nhà n c ch a th c s nh t quan, khách hàng Qu c t nhi u kinh nghi m, r t chuyên nghi p, nhu c u xu t nh p kh u trong n c ngày m t gia t ng. Câu h i ÿ t ra là l a ch n mô hình nào làm chu n, mô hình công ty Bình ÿã phù h p ch a. Vì v y, anh ÿ xu t ph ng án phân tích các chính sách c a nhà n c v Xu t nh p kh u, th t c H i quan và xem xét h u h t các h p ÿ ng ÿi n hình c a Công ty Bình và tham kh o m t s mô hình c a các công ty cùng l nh v c trong và ngoài n c. Trong nhóm cùng th ng nh t ÿây là m t trong nh ng d án m i, ch a có ngo i l ÿ so sánh nên c n ph i th c hi n h t s c th n tr ng. Thông th ng v i nh ng h th ng MIS c 10 User, ÿ i c a anh chi m t tháng tr i liên t c là hoàn thành. L n này, anh ÿ ngh v i nhóm bao g m anh Tùng, anh Hi u, anh C ng ÿ u là nh ng l p trình viên nhi u kinh nghi m c ng ng i th o lu n v k ho ch ti n hành. Sau m t ngày th o lu n, c nhóm ÿi ÿ n th ng nh t: - B t ÿ u b t tay kh o sát, phân tích và xây d ng nguyên m u vào ÿ u tu n t i – 10/01/2007. Hai bên th ng nh t ÿ c ÿi m k thu t, tính n ng c a s n ph m d a trên mô hình và chính th c hóa m t s yêu c u h th ng khác nh s l ng User 20 ng i, và b c ti p theo s k t n i internet ÿ khai h i quan ÿi n t (n i dung này 2 bên cùng phát tri n, còn các n i dung khác s do công ty XYZ th c hi n ch n gói). T ng s ti n ÿ u t vào h th ng ÿang xem xét là 5,140 USD, trong ÿó 4320$ giành cho phát tri n s n ph m và 720 USD cho tri n khai, ch y u c p nh t danh m c hàng hóa, d li u liên quan, d li u h s h p ÿ ng c và c a Công ty Bình (Th ng nh t 2 bên cùng ph i h p). - H th ng m ng máy tính t o môi tr ng tri n khai ph n m m thu c m t d án khác, Công ty Bình ÿ ngh XYZ t v n k thu t, l a ch n ÿ i tác cho d án này. - Th i gian d ki n cho d án này kho ng 2 tháng v i ti n trình nh sau: 184
 3. Xác ÿ nh yêu c u 12 ngày Phân tích 6 ngày Thi t k 7 ngày Xây d ng 25 ngày Ki m th 10 ngày T ng c ng 60 ngày ~ 2 tháng D. B T U TRI N KHAI D ÁN Chi ti t tri n khai: - S d ng công c MicroSoft Project 2003 - T ch c: o Qu c (Tr ng d án) o i d án: Tùng, Hi u, C ng - Tham kh o file Kehoach.mpp E. CÂU H I B n ÿ c yêu c u nh n vai trò c a Qu c, tr ng d án, ÿ xem xét và chu n b n i dung công vi c c a vi c phát tri n k ho ch d án. Câu h i 1. Hãy chu n b tài li u "mô t ph m vi" t p trung vào các m c sau: - B i c nh c a d án - S c n thi t ph i xây d ng d án trong kinh doanh - Các m c tiêu qu n lý c n ÿ t t i b i d án - K t qu cu i cùng c a d án Câu h i 2. L p WBS cho các nhi m v m c ÿ i c ng (m c 2), l p danh sách các công vi c c n th c hi n trong d án. Câu h i 3. L p l ch bi u cho d án Câu h i 4. Nh n di n các r i ro và các bi n pháp ÿ i phó trong d án này. 185
 4. PH L C 1. M U CÁC T KHAI VÀ TH T C H I QUAN I. T khai Hài quan có 3 lo i, ÿ c phân bi t v i 3 m u s c khác nhau: - T H ng: T khai xu t kh u - T Xanh: T khai nh p kh u - T Tím: T khai hành phi m u d ch II. Các tiêu chí trên các t khai Tiêu th c 1: Ng i xu t kh u- Mã s Ghi tên ÿ y ÿ và ÿ a ch c a doanh nghi p các nhân xu t kh u, k c s ÿi n tho i và fax Ð i v i t khai xu t kh u : ghi mã s ÿ ng ký c a doanh nghi p xu t kh u do C c h i quan t nh, TP c p. N u ng i xu t kh u là cá nhân thì không ph i ÿi n vào ô mã s . - Ð i v i t khai hàng nh p kh u: không ph i ÿi n vào ô mã s Tiêu th c 2: Ng i nh p kh u - mã s Ghi tên ÿ y ÿ và ÿ a ch c a doanh nghi p/ cá nhân nh p kh u, k c s ÿi n tho i và fax Ð i v i t khai hàng nh p kh u : ghi mã s ÿ ng ký c a doanh nghi p nh p kh u do C c h i quan t nh, TP c p. N u ng i nh p kh u là cá nhân thì không ph i ÿi n vào ô mã s . Ð i v i t khai xu t kh u : không ph i ÿi n vào ô mã s Tiêu th c 3: Ng i u thác - Mã s - Ghi tên ÿ y ÿ và ÿ a ch c a doanh nhi p/cá nhân u thác, k c s ÿi n tho i và fax ( n u có). 186
 5. - Ghi mã s ÿ ng ký c a doanh nghi p u thác do C c h i quan t nh, TP c p. N u ng i u thác là doanh nghi p n c ngoài ( không ÿ ng ký kinh doanh t i Vi t Nam) ho c cá nhân thì không ph i ÿi n vào ô mã s . Tiêu th c 4: Ph ng ti n v n t i Ghi lo i hình ph ng ti n v n t i ( hàng không, ÿ ng bi n, ÿ ng b , ÿ ng s t) ch hàng nh p kh u t n c ngoài t i Vi t Nam ho c ch hàng t Vi t Nam ra n c ngoài. Tiêu th c 5: Tên, s hi u ph ng ti n Ghi tên tàu thu , s chuy n bay, s hi u ph ng ti n v n t i ÿ ng s t ch hàng nh p kh u t Vi t Nam ra n c ngoài. Không ph i ghi tiêu th c này n u lô hàng ÿ c v n chuy n b ng ÿ ng b . Tiêu th c 6: Ngày kh i hành/ ngày ÿ n Ghi ngày ph ng ti n v n t i kh i hành ÿ i v i hàng xu t kh u, ngày ph ng ti n v n t i ÿ n ÿ i v i hàng nh p kh u Tiêu th c 7: S v n t i ÿ n Ghi s , ngày, tháng, n m c a v n ÿ n ( B/L) ho c ch ng t v n t i có giá tr thay th B/L, có giá tr nh n hàng t ng i v n t i. Không s d ng tiêu th c này n u là t khai hàng xu t kh u. Tiêu th c 8: C ng, ÿ a ÿi m b c hàng - Ð i v i t khai hàng xu t kh u: ghi tên c ng, ÿ a ÿi m n i hàng hoá ÿ c x p lên ph ng ti n v n t i, áp mã hoá c ng phù h p v i ISO ( LOCODE). Tr ng h p ÿ a ÿi m b c hàng ch a ÿ c c p mã s theo ISO thì ch ghi danh vào tiêu th c này - Ð i v i t khai nh p kh u thì ghi tên c ng, ÿ a ÿi m b c hàng theo h p ÿ ng ngo i th ng ( n u có) 187
 6. Tiêu th c 9: C ng, ÿ a ÿi m d hàng - Ð i v i t khai hàng nh p kh u: ghi tên c ng, ÿ a ÿi m n i hàng ÿ c d kh i ph ng ti n v n t i. áp d ng mã hoá c ng phù h p v i ISO (LOCODE). Tr ng h p ÿ a ÿi m d hàng ch a ÿ c c p mã s theo ISO thì ghi ÿ a danh vào tiêu th c này. - Ð i v i t khai hàng xu t kh u thì ghi tên c ng, ÿ a ÿi m d hàng theo h p ÿ ng ngo i th ng ( n u có) Tiêu th c 10: S gi y phép/ ngày c p/ ngày h t h n Ghi s v n b n h p ÿ ng c p h n ng ch ho c duy t k ho ch XNK c a B Th ng m i, c a B ngành ch c n ng khác ( n u có), ngày ban hành và th i h n có hi u l c c a v n b n ÿó. áp d ng mã chu n trong ISO khi ghi th i h n ( n m- tháng- ngày). Tiêu th c 11: S h p ÿ ng/ ngày ký Ghi s và ngày ký h p ÿ ng ngo i th ng c a lô hàng xu t kh u/ nh p kh u ( h p ÿ ng mua bán, h p ÿ ng gia công, h p ÿ ng ÿ i lý bán hàng..) Tiêu th c 12: H i quan c a kh u Ghi tên ÿ n v h i quan c a kh u và tên ÿ n v h i quan t nh, TP ( TD: H i quan c a kh u c ng Sài Gòn KV1, C c h i quan thành ph HCM) n i ch hàng s ÿ ng ký t khai h i quan và làm th tuc h i quan cho lô hàng. Tiêu th c 15: Lo i hình 188
 7. Ðánh d u vào ô thích h p v i lo i hình: xu t kh u, nh p kh u, kinh doanh, ÿ u t , gia công… TD: Nh p kh u hàng t m nh p tái xu t thì ÿánh d u vào các ô nh p kh u và TN-TX. Nh p kh u nguyên li u s n xu t hàng gia công thì ÿánh d u vào các ô : nh p kh u và gia công Ô tr ng s d ng khi có h ng d n c a T ng c c h i quan Tiêu th c 16: N c xu t kh u Ghi tên n c mà t ÿó hàng hoá ÿ c chuy n ÿ n Vi t Nam ( n i mà hàng hoá ÿ c xu t bán cu i cùng ÿ n VI t nam). áp d ng mã n c ISO trong tiêu th c này ÿ i v i t khai hàng nh p kh u Chú ý: không ghi tên n c mà hàng hoá trung chuy n qua ÿó. Tiêu th c 17: N c nh p kh u Ghi tên n i hàng hoá ÿ c nh p kh u vào ( n i hàng hoá s ÿ c chuy n ÿ n theo tho thu n gi a ng i bán v i ng i mua và vì m c ÿích ÿó mà hàng hoá xu t kh u ÿ c b c lên ph ng ti n v n t i t i Vi t Nam). áp d ng mã n c c p ISO trong tiêu th c này ÿ i v i t khai hàng xu t kh u Chú ý: Không ghi tên n c hàng hoá trung chuy n qua ÿó Tiêu th c 18: Ði u ki n giao hàng Ghi rõ ÿi u ki n ÿ a ÿi m giao hàng mà hai bên mua và bán tho thu n ( TD: CIF H Chí Minh Tiêu th c 19: S l ng m t hàng Ghi t ng s các m t hàng trong lô hàng thu c t khai h i quan ÿang khai báo. Tiêu th c 20: Ph ng th c thanh toán Ghi rõ ph ng th c thanh toán cho lô hàng ÿã tho thu n trong h p ÿ ng ngo i th ng ( TD: L/C, DA, DP, TTR ho c hàng ÿ i hàng…) 189
 8. Tiêu th c 21: Nguyên t thanh toán Ghi mã c a lo i ti n t dùng ÿ thanh toán ÿã tho thu n trong h p ÿ ng ngo i th ng. áp d ng mã ti n t phù h p v i ISO ( TD: ÿ ng Pranc Pháp là FRF; ÿ ng ÿôla M là USD…) Tiêu th c 22: T giá tính thu Ghi t giá gi a ÿ n v nguyên t v i ti n Vi t Nam áp d ng ÿ tính thu ( theo quy ÿ nh hi n hành t i th i ÿi m m t khai h i quan) b ng ÿ ng Vi t Nam Tiêu th c 23: Tên hàng - Ghi rõ tên hàng hoá theo h p ÿ ng ngo i th ng, LC, hoá ÿ n… - Trong tr ng h p lô hàng có t hai m t hàng tr lên thì cách ghi vào tiêu th c này nh sau: + Trên t khai h i quan chính: Ghi tên g i khái quát chung c a lô hàng và theo ph l c t khai ho c ch ghi theo ph l c t khai + Trên ph l c t khai: ghi tên t ng m t hàng Tiêu th c 24: Mã s HS. VN - Ghi mã s hàng hoá theo Danh m c hàng hoá XNK Vi t Nam ( HS.VN) do T ng c c Th ng kê ban hành - Trong tr ng h p lô hàng có t 2 m t hàng tr lên thì cách ghi vào tiêu th c này nh sau: + Trên t khai h i quan chính: không ghi gì + Trên ph l c t khai: ghi mã s t ng m t hàng Tiêu th c 25: Xu t x - 190
 9. Ghi tên n c n i hàng hoá ÿ c ch t o ( s n xu t ) ra. C n c vào gi y ch ng nh n xu t x ÿúng quy ÿ nh, tho thu n trên h p ÿ ng và các tài li u khác có liên quan ÿ n lô hàng. áp ÿ ng mã n c quy ÿ nh trong ISO - Ð i v i hàng xu t kh u, tiêu th c này có th không ghi - Trong tr ng h p lô hàng có t 2 m t hàng tr lên thì cách ghi vào tiêu th c này nh sau: + Trên t khai h i quan chính: không ghi gì + Trên ph l c t khai: ghi tên n c xu t x t ng m t hàng. Tiêu th c 26: L ng và ÿ n v tính - Ghi s l ng c a t ng m t hàng xu t/ nh p kh u ( theo m c tên hàng tiêu th c 23) và ÿ n v tính c a lo i hàng hoá ÿó ( TD: mét, kg…) ÿã tho thu n trong h p ÿ ng (nh ng ph i ÿúng v i các ÿ n v ÿo l ng chu n m c mà Nhà n c Vi t Nam ÿã công nh n) - Trong tr ng h p lô hàng có t 2 m t hàng tr lên thì cách ghi vào tiêu th c này nh sau: + Trên t khai h i quan chính: Không ghi gì + Trên ph l c t khai: Ghi s l ng và ÿ n v tính c a t ng m t hàng Tiêu th c 27: Ð n giá ngo i t Ghi giá c a 1 ÿ n v hàng hoá ( theo ÿ n v tính tiêu th c 26) b ng lo i ti n t dã ghi tiêu th c 21 (nguyên t ), c n c vào tho thu n trong h p ÿ ng ngo i th ng, hoá ÿ n, L/C. H p ÿ ng mua bán theo ph ng th c tr ti n ch m; giá mua, giá bán ghi trên h p ÿ ng mua bán g m c lãi su t ph i tr thì thì ÿ n giá ÿ c xác ÿ nh b ng giá mua, giá bán tr (-) lãi su t ph i tr theo h p ÿ ng mua bán. Trong tr ng h p lô hàng có t 2 m t hàng tr lên thì cách ghi vào tiêu th c này nh sau: - Trên t khai h i quan chính: không ghi gì - Trên ph l c t khai: ghi giá c a m t ÿ n v hàng hóa b ng ngo i t Ð n giá hàng gia công XK g m nguyên li u + nhân công Tiêu th c 28: Tr giá nguyên t Ghi giá b ng nguyên t c a t ng m t hàng XNK, là k t qu c a phép nhân ( x) gi a l ng ( tiêu th c 26) và ÿ n giá c a nguyên t ( tiêu th c 27) : l ng x ÿ n giá nguyên t + tr giá nguyên t Trong tr ng h p lô hàng có t hai m t hàng tr lên thì cách ghi vào tiêu th c này nh sau: - Trên t khai h i quan chính: khi t ng tr giá nguyên t c a các m t hàng khai b o tên ph l c t khai. - Trên ph l c t khai: Ghi tr giá nguyên t c a t ng m t hàng. Tiêu th c 29: Lo i thu - mã s tính thu Các lo i thu ph thu mà hàng hóa xu t nh p kh u ph i ch u ÿã ÿ c ghi s n trong t khai h i quan. C n c bi u thu xu t nh p kh u hi n hành ÿ ghi mã s t ng ng v i tính ch t, c u t o và công d ng c a t ng m t hàng tiêu th c 23 theo t ng lo i thu ph thu. Trong tr ng h p lô hàng có t 2 m t hàng tr lên thì cách ghi vào tiêu th c này nh sau: - Trên t khai h i quan chính: không ghi gì - Trên ph l c t khai : ghi nh h ng d n trên Tiêu th c 30: L ng Ghi s l ng c a t ng m t hàng thu c t ng mã s tiêu th c 29. Ch ghi khi tính thu xu t kh u nh p kh u . 191
 10. Trong tr ng h p lô hàng có t 2 m t hàng tr lên thì ghi vào tiêu th c này nh sau: - Trên t khai h i quan chính: không ghi gì - Trên ph l c t khai : ghi nh h ng d n trên Tiêu th c 31: Ð n giá tính thu ( VNÐ) Ghi giá m t ÿ n v hàng hoá tiêu th c 26 tính b ng ÿ ng Vi t Nam, dùng ÿ tính thu . Ch ghi khi tính thu xu t kh u nh p kh u. Vi c xác ÿinh ÿ n giá tính thu c n c vào các quy ÿ nh c a các v n b n pháp qui do các c quan nhà n c có th m quy n ban hành có hi u l c t i th i ÿi m m t khai h i quan. ( Hi n là thông t 82/1997/ TT- BTC và Quy t ÿ nh 590 A/1998/QÐ-BTC) Ph ng pháp xác ÿinh tính thu nh sau: Ð i v i nh ng m t hàng ho c lô hàng ph i áp d ng giá tính thu theo b ng giá t i thi u thì ÿ n giá tính thu là giá c a m t hàng ÿó ghi trong b ng giá t i thi u do c quan Nhà n c có th m quy n quy ÿ nh. Ð i v i các tr ng h p không ph i áp d ng b ng giá t i thi u: Ð i v i hàng xu t kh u: n u ÿ n giá nguyên t là giá FOB ho c giá DAF (ÿ i v i hàng xu t kh u qua biên gi i ÿ t li n) thì tính theo công th c : Ð n giá tính thu = ÿ n giá nguyên t ( tiêu th c 27) x t giá tính thu ( tiêu th c 22). N u ÿ n giá nguyên t không ph i là giá FOB ho c DAF thì c n c vào ÿ n giá ngyên t và các y u t khác có liên quan nh phí b o hi m, phí v n t i…ghi trên các ch ng t ho c theo quy ÿ nh c a c quan Nhà n c có th m quy n ÿ tính giá FOB ho c giá DAF, t ÿó tính ra ÿ n giá tính thu . Ð i v i hàng nh p kh u: N u ÿ n giá nguyên t là giá CIF ho c giá DAF ( ÿ i v i hàng NK qua biên gi i ÿ t li n) thì tính theo công th c: Ð n giá tính thu = Ð n giá nguyên t ( tiêu th c 27) x t giá tính thu ( tiêu th c 22). N u ÿ n giá nguyên t không ph i là giá CIF ho c DAF thì c n c vào ÿ n giá nguyên t và các y u t khác có liên quan nh phí b o hi m , phí v n t i…ghi trên các ch ng t ho c theo quy ÿ nh c a c quan Nhà n c có th m quy n ÿ tính ra giá CIF ho c giá DAF, t ÿó tính ra giá tính thu . Trong tr ng h p lô hàng có t 2 m t hàng tr lên thì cách ghi các tiêu th c này nh sau: - Trên t khai h i quan chính: không ghi gì - Trên ph l c t khai : ghi nh h ng d n trên. Tiêu th c 32: Tr giá tính thu Ð i v i thu xu t kh u, thu nh p kh u: ghi tr giá c a t ng m t hàng b ng ÿ n v ti n Vi t Nam. Công th c tính: tr giá tính thu xu t kh u ho c nh p kh u = l ng ( tiêu th c 30) x ÿ n giá tính thu ( tiêu th c 31). Ð i v i thu giá tr gia t ng ( GTGT) và thu TTÐB: tr giá tính thu GTGT ho c TTÐB là t ng c a tr giá tính thu xu t kh u và thu nh p kh u ph i n p c t ng m t hàng. Công th c tính: Tr giá tính thu GTGT ho c TTÐB = Tr giá tính thu nh p kh u + Thu nh p kh u ph i n p ( tiêu th c 34) Ð i v i ph thu: là tr giá tính thu xu t kh u nh p kh u. Trong tr ng h p lô hàng có t 2 m t hàng tr lên thì cách ghi vào tiêu th c này nh sau: - Trên t khai h i quan chính: không ghi gì - Trên ph l c t khai : ghi nh h ng d n trên Tiêu th c 33: Thu su t 192
 11. Ghi m c thu su t t ng ng v i mã s ÿã xác ÿ nh trong tiêu th c 29 theo các Bi u thu , bi u ph thu có liên quan ÿ làm c s tính thu . Trong tr ng h p lô hàng có t 2 m t hàng tr lên thì cách ghi vào tiêu th c này nh sau: - Trên t khai h i quan chính: không ghi gì - Trên ph l c t khai : ghi nh h ng d n trên Tiêu th c 34: S ti n ph i n p Ghi s thu xu t kh u nh p kh u, GTGT,TTÐB, ph thu ph i n p ( g i chung là thu ), là k t qu tính toán t các thông s tiêu th c 32 và 33. Công th c tính: : S ti n ph i n p ( c a t ng lo i thu , ph thu) = tr giá tính thu ( c a t ng lo i thu , ph thu) x thu su t’ ( %) Trong tr ng h p lô hàng có t 2 m t hàng tr lên thì cách ghi vào tiêu th c này nh sau: + Trên t khai h i quan chính: ghi t ng s c a t ng lo i thu , ph thu ( c ng trên các ph l c t khai h i quan ) vào ô dành cho lo i thu , ph thu ÿó. + Trên ph l c t khai : ghi nh h ng d n trên + Ghi t ng s ti n b ng s và b ng ch Tiêu th c 37: Ch ng t kèm theo Li t kê toàn b các ch ng t có liên quan ÿ n lô hàng ph i kèm theo t khai h i quan ÿ n p cho c quan h i quan theo quy ÿ nh. Tiêu th c 38: Ch hàng ho c ng iÿ c y quy n cam ÿoan và ký tên Ch hàng/ ng i ÿ c y quy n làm th t c h i quan ghi ngày khai báo, ký, ghi rõ h tên và ÿóng d u ch u trách nhi m v n i dung khai báo và k t qu tính thu có liên quan ÿ n khai báo trên t khai chính và ph l c t khai ( n u có). Ch hàng là cá nhân ghi rõ s , ngày c p, n i c p c a ch ng minh th và gi y ÿ ng ký kinh doanh III. Các quy ÿ nh v th t c, ràng bu c 1. Quy ÿ nh v phân lo i hàng hoá xu t kh u, nh p kh u ÿ c áp d ng trong l nh v c h i quan bao g m phân lo i tr c, trong quá trình làm th t c và ki m tra sau thông quan 2. H th ng ph i h tr kh n ng phân lo i hàng hóa xu t kh u, nh p kh u t ÿ ng: a) D a trên nguyên t c - Danh m c hàng hoá xu t kh u, nh p kh u Vi t Nam; Bi u thu nh p kh u u ÿãi; Bi u thu xu t kh u - 6 Quy t c t ng quát c a Công c HS - Chú gi i b t bu c c a Công c HS - Tham kh o chú gi i b sung Danh m c thu quan hài hòa Asean (AHTN) và Chú gi i chi ti t H th ng hài hoà mô t và mã hoá hàng hoá (HS). b) C n c phân lo i - Danh m c hàng hoá xu t kh u, nh p kh u Vi t Nam; Bi u thu nh p kh u; Bi u thu xu t kh u. - Th c t hàng hoá; - Tài li u k thu t, mô t chi ti t hàng hoá, catalogue minh ho hàng hoá; - K t qu phân tích, giám ÿ nh hàng hoá. 193
 12. c) Quy ÿ nh riêng ÿ i v i m t s nhóm hàng nh p kh u c th d) Trình t phân lo i - Tr ng h p không t phân lo i ÿ c hàng hoá, n u không ÿ ngh c quan h i quan phân lo i tr c khi làm th t c thì có th ÿ ngh m t c quan, t ch c giám ÿ nh chuyên ngành giám ÿ nh làm c s cho ng i khai h i quan th c hi n vi c phân lo i và khai báo h i quan. - Khi làm th t c h i quan cho hàng hoá xu t kh u, nh p kh u, c quan h i quan tham kh o phân lo i trên khai báo c a ng i khai h i quan ÿ làm th t c, n u không ch p nh n phân lo i c a ng i khai h i quan thì phân lo i l i theo quy ÿ nh. Tr ng h p c quan h i quan không phân lo i ÿ c thì ÿ ngh Trung tâm phân tích, phân lo i hàng hoá tr c thu c T ng c c H i quan phân lo i. K t lu n phân lo i hàng hoá c a Trung tâm PTPL là c s ÿ Chi c c H i quan làm th t c h i quan. - Tr ng h p ng i khai h i quan không nh t trí v i k t lu n phân lo i c a c quan h i quan thì có th khi u n i theo quy ÿ nh. e) L u tr d li u - Cách tính thu cho hàng hóa: T l ph n tr m và thu tuy t ÿ i (công th c có khác nhau) S l ng ÿ n v t ng m t hàng Tr giá tính S thu xu t th c t xu t thu tính Thu su t kh u, thu = kh u, nh p x trên m t x c a t ng nh p kh u kh u ghi ÿ n v hàng m t hàng ph i n p trong T hóa khai h i quan Công th c tính thu theo t l ph n tr m S l ng ÿ n v t ng M c thu S thu m t hàng tuy t ÿ i xu t kh u, th c t xu t quy ÿ nh thu nh p = kh u, nh p x trên m t kh u ph i kh u ghi ÿ nv n p trong T hàng hoá khai h i quan Công th c tính thu theo thu tuy t ÿ i - L u tr theo các lo i: hàng xu t kh u, hàng nh p kh u - Hàng nh p kh u: bi u thu do BTC quy ÿ nh - Hàng xu t kh u: Thu su t thông th ng, thu su t u ÿãi và thu su t u ÿãi ÿ c bi t - Thu su t u ÿãi: xu t phát t m t nhóm n c (bi u thu do BTC quy ÿ nh) 194
 13. - Thu su t u ÿãi ÿ c bi t: Áp d ng cho m t nhóm n c nên ph i xu t trình C/O. Tuy nhiên v i tr giá hàng hóa
 14. tính chéo gi a t giá ÿ ng ÿô la M (USD) v i ÿ ng Vi t Nam và t giá gi a ÿ ng ÿô la M v i các ngo i t ÿó do Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam công b t i th i ÿi m tính thu . b) Tr giá tính thu áp d ng theo m t trong các ph ng pháp sau: - 1. Ph ng pháp tr giá giao d ch c a hàng hoá nh p kh u. o Tr giá tính thu c a hàng hoá nh p kh u tr c h t ph i ÿ c xác ÿ nh theo tr giá giao d ch. Tr giá giao d ch là t ng s ti n ng i mua ÿã th c tr hay s ph i tr , tr c ti p ho c gián ti p cho ng i bán ÿ mua hàng hoá nh p kh u, sau khi ÿã c ng thêm và/ho c tr ra m t s kho n ÿi u ch nh. o Tr giá giao d ch bao g m Giá mua ghi trên hoá ÿ n (các lo i gi m giá), Các kho n ÿi u ch nh theo h ng d n t i M c XIV, Các kho n ti n ng i mua ph i tr nh ng ch a tính vào giá mua ghi trên hoá ÿ n - 2. Ph ng pháp tr giá giao d ch c a hàng hoá nh p kh u gi ng h t: xác ÿ nh các hàng hóa gi ng nhau v m i ph ng di n - 3. Ph ng pháp tr giá giao d ch c a hàng hoá nh p kh u t ng t :là nh ng hàng hoá m c dù không gi ng nhau v m i ph ng di n nh ng có các ÿ c tr ng c b n gi ng nhau ( c làm t các nguyên li u, v t li u gi ng nhau;Có cùng ch c n ng và có th hoán ÿ i cho nhau trong giao d ch th ng m i; c s n xu t cùng m t n c, b i cùng m t nhà s n xu t ho c nhà s n xu t khác theo s u quy n c a nhà s n xu t ÿó, ÿ c nh p kh u vào Vi t Nam). Trong tr ng h p ÿó ph i n p thêm các tài li u, ch ng t c a h p ÿ ng nh p kh u t ng t . - 4. Ph ng pháp tr giá kh u tr : tr giá tính thu c a hàng hoá nh p kh u ÿ c xác ÿ nh theo tr giá kh u tr , c n c vào ÿ n giá bán hàng hoá nh p kh u, hàng hoá nh p kh u gi ng h t ho c hàng hoá nh p kh u t ng t , trên th tr ng n i ÿ a Vi t Nam và tr (-) các chi phí h p lý, l i nhu n thu ÿ c sau khi bán hàng nh p kh u. - 5. Ph ng pháp tr giá tính toán: Tr giá tính toán c a hàng hoá nh p kh u (Chi phí tr c ti p ÿ s n xu t, Chi phí chung và l i nhu n phát sinh trong ho t ÿ ng bán hàng hoá, Các chi phí v n chuy n, b o hi m và các chi phí có liên quan ÿ n vi c v n chuy n hàng hoá nh p kh u) - 6. Ph ng pháp suy lu n xác ÿ nh tr giá tính thu : áp d ng tu n t và linh ho t các ph ng pháp xác ÿ nh tr giá tính thu h ng d n t m c VIII ÿ n m c XII và d ng ngay t i ph ng pháp xác ÿ nh ÿ c tr giá tính thu , v i ÿi u ki n vi c áp d ng nh v y không trái v i các quy ÿ nh: Giá bán trên th tr ng n i ÿ a c a m t hàng cùng lo i ÿ c s n xu t t i Vi t Nam,Giá bán hàng hoá th tr ng n i ÿ a n c xu t kh u,Giá bán hàng hoá ÿ xu t kh u ÿ n n c khác, Chi phí s n xu t hàng hoá, tr các chi phí s n xu t hàng hoá ÿ c s d ng trong ph ng pháp tính toán, Giá tính thu t i thi u, Các lo i giá áp ÿ t ho c gi ÿ nh, S d ng tr giá cao h n trong hai tr giá thay th ÿ làm tr giá tính thu . 196
 15. Tiep nhan yeu cau khach hang Nhan vien kinh doanh Phan loai hang hoa Xac dinh Gia tinh thue Mo to khai Hai quan Mô hình UC: Phân lo i hàng hóa và xác ÿ nh giá tinh thu c) L c ÿ Ho t ÿ ng v xác ÿ nh giá tr hàng hóa xu t nh p kh u Xac dinh doi tuong Xac dinh gia tai cua khau Hang xuat Hang nhap Chuan bi xac dinh (gia FOB hoac DAP) gia thuc te phai tra Tri gia G/D Hang XK Thieu can cu Tri gia G/D Tinh duoc Giong het Tinh duoc Thieu can cu Tri gia G/D Tuong tu Thieu can cu Cap nhat Tinh duoc to khai Tri gia Khau tru Thieu can cu Tri gia Tinh Chuyen thu toan tuc cho HQ Thieu can cu Tri gia Suy Nghi ngo Nhan thong bao luan tham van tu HQ Chinh xac Danh gia bo sung mot so dieu kien: gia ban trong Lam thu tuc nuoc, nuoc ban, nuoc khac, gia tinh thue toi thieu ... HQ khac Phoi hop voi HQ tham dinh lai gia tri ke khai 197
 16. 4. Thu thu nh p - it ng áp dung: quà bi u, quà t ng - Thu nh p v quà bi u, quà t ng t n c ngoài chuy n v ÿ n 2.000.000 ÿ ng/l n (hai tri u ÿ ng) ÿ c mi n thu . - Thu nh p v quà bi u, quà t ng t n c ngoài chuy n v trên 2.000.000 ÿ ng/l n (hai tri u ÿ ng) ÿ c tính theo thu su t 5% t ng s thu nh p. 5. Thu GTGT a) it ng áp dung - Hàng xu t kh u thu GTGT áp d ng là 0% - Ch y u là hàng nh p kh u tr các hàng hóa là nguyên li u nh p kh u ÿ s n xu t, gia công hàng xu t kh u, Quà bi u, Quà t ng, hàng vi n tr nhân ÿ o, hàng hóa vi n tr không hoàn l i .v.v., thu su t thu GTGT ÿ c xác ÿ nh theo Bi u thu su t thu GTGT ban hành kèm theo Thông t 62/2004/TT/BTC ngày 24 tháng 6 n m 2004. b) Cách tính thu S thu GTGT = Giá tính thu x Thu su t thu GTGT ph i n p GTGT c) C n c tính thu - Giá tính thu GTGT ÿ i v i hàng hóa nh p kh u là giá nh p kh u t i c a kh u nh p c ng (+) v i thu nh p kh u (n u có), c ng (+) thu TT B (n u có). o Giá nh p kh u t i c a kh u làm c n c tính thu GTGT ÿ c xác ÿ nh theo các quy ÿ nh v giá tính thu hàng hóa nh p kh u. o Tr ng h p hàng hóa nh p kh u ÿ c mi n, gi m thu nh p kh u thì giá tính thu GTGT là giá hàng hóa nh p kh u c ng v i (+) thu nh p kh u xác ÿ nh theo m c thu ph i n p sau khi ÿã ÿ c mi n, gi m. 6. Thu tiêu th ÿ c bi t S thu TT B = Giá tính thu x Thu su t thu ph i n p TT B TT B a) i v i hàng s n xu t trong n c Giá bán ch a có thu GTGT Giá tính thu TT B = 1 + Thu su t thu TT B b) i v i hàng nh p kh u Giá tính thu TT B = Giá tính thu nh p kh u + Thu nh p kh u - Giá tính thu nh p kh u là tr giá tính thu ÿ c xác ÿ nh nh trên - Thu nh p kh u: là s thu ph i n p ÿ c tính d a trên tr giá tính thu nh p kh u c) i v i hàng hoá gia công 198
 17. Giá bán ch a có thu GTGT c a c s ÿ a gia công Giá tính thu TT B = ÿ i v i hàng hoá gia công 1 + Thu su t thu TT B d) i v i hàng hóa bán theo ph ng th c tr góp Giá tính thu TT B là giá bán ch a có thu GTGT và ch a có thu TT B c a hàng hóa bán theo ph ng th c tr ti n m t l n, không bao g m kho n lãi tr góp. e) Thu su t thu TTDB Theo quy ÿ nh t i kho n 2 i u 1 Lu t s a ÿ i, b sung m t s ÿi u c a Lu t thu TT B và Lu t thu GTGT s 57/2005/QHH11 ngày 29/11/2005, thu su t thu TT B áp d ng c th nh sau: BI U THU TIÊU TH C BI T STT Hàng hoá, d ch v Thu su t (%) I Hàng hoá 1 Thu c lá ÿi u, xì gà a) Xì gà 65 b) Thu c lá ÿi u - N m 2006 - 2007 55 - T n m 2008 65 2 R u a) R u t 40 ÿ tr lên 65 b) R u t 20 ÿ ÿ n d i 40 ÿ 30 c) R ud i 20 ÿ , r u hoa qu , r u thu c 20 3 Bia a) Bia chai, bia h p 75 b) Bia h i, bia t i - N m 2006 - 2007 30 - T n m 2008 40 4 Ô tô a) Ô tô t 5 ch ng i tr xu ng 50 b) Ô tô t 6 ÿ n 15 ch ng i 30 c) Ô tô t 16 ÿ n d i 24 ch ng i (Bao g m c xe thi t k 15 v a ch ng i v a ch hàng và các lo i xe lam) 5 X ng các lo i, nap-ta (naptha), con-ÿen-sát (condensate), ch 10 ph m tái h p (reformade component) và các ch ph m khác 199
 18. dùng ÿ pha ch x ng 6 i u hoà nhi t ÿ công su t t 90.000 BTU tr xu ng 15 7 Bài lá 40 8 Vàng mã, hàng mã 70 II D ch v 1 Kinh doanh v tr ng, mát xa, ka-ra-ô-kê 30 2 Kinh doanh ca-si-nô (casino), trò ch i b ng máy gi c-pót 25 (jackpot) 3 Kinh doanh gi i trí có ÿ t c c 25 4 Kinh doanh gôn (golf): bán th h i viên, vé ch i gôn 10 5 Kinh doanh s x 15 - i v i hàng hoá thu c di n ch u thu TT B, thu su t thu TT B không phân bi t hàng hoá nh p kh u hay hàng hoá s n xu t trong n c. - Vi c áp d ng thu su t thu TT B ÿ i v i m t s hàng hóa, d ch v trong Bi u thu ÿ c quy ÿ nh c th nh sau: o R u thu c là thu c d ng l ng dùng cho ng i nh m m c ÿích phòng b nh, ch a b nh, gi m tri u ch ng b nh; ÿ c c quan y t có th m quy n c p s ÿ ng ký l u hành. C s s n xu t r u thu c ph i có gi y phép s n xu t r u thu c và gi y ch ng nh n ÿ ng ký tên, nhãn mác, ch t l ng s n ph m r u thu c do c quan y t ho c c quan có th m quy n c p. i v i r u thu c nh p kh u ph i ÿ c c quan y t ho c c quan có th m quy n xác ÿ nh là r u thu c, c p gi y phép nh p kh u. N u không có ÿ nh ng ÿi u ki n trên ÿây thì c s s n xu t, nh p kh u ph i n p thu TT B theo thu su t c a lo i r u có ÿ c n t ng ng. o Hàng mã thu c di n ch u thu TT B không bao g m lo i hàng mã là ÿ ch i tr em và các lo i hàng mã dùng ÿ trang trí". 7. Th t c H i quan a) Mô hình UC 200
 19. Mo to khai Hai quan Theo doi han nop thue Nhan vien nghiep vu Lam thu tuc Hai quan b) L c ÿ Ho t ÿ ng v th t c H i quan 201
nguon tai.lieu . vn