Xem mẫu

  1. BÀI TẬP THỰC HÀNH MÔN : LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI C++ 1. Viết một hàm swap dùng để hoán đổi giá trị 2 số nguyên. Sau đó viết chương trình nhập và sắp xếp dãy số theo chiều tăng và giảm dần. 2. Một cấu trúc Phanso (Fraction) dùng để chứa một phân số như sau: struct Phanso { int Tuso; //Numerator - Tử số int Mauso; //Denominator - Mẫu số }; Anh (chị) hãy viết các hàm định nghĩa các toán tử : + - * / > >= <
  2. 7. Xây dưng lơp biêu diên số phức ở bai tâp số 3. ̉ ̃ ̀ ̣ 8. Xây dưng một cấu trúc Ma-tran để biểu diễn ma trận vơi 2 trường: struct Ma_tran { double mt[20][20]; //mảng mt dùng để chứa các phần tử trong ma trận int n; //cấp của ma trận } Hãy xây dưng các hàm toán tử sau đây để xử lý ma trận: - Toán tử >> để nhập ma trận - Toán tử
  3. + Phương thức getR Trong hàm main(), thưc hiện các công việc sau: - Khai báo đối tượng C kiểu Hinh_tron - Sử dụng phương thức In() vơi đối tượng C (kế thưa) - Sử dụng phương thức getR() vơi đối tượng C 12. - Xây dưng lơp NGUOI gồm: + Các thuộc tính ten, tuoi, dia chi + Hai hàm tạo, phuong thức Xuat() và hàm hủy - Xây dưng lơp MON_HOC gồm + Các thuộc tính:  char *monhoc; //tên môn học  int st ; //số tiết học - Xây dưng lơp GIAO_VIEN là lơp dẫn xuất của lơp NGUOI + Đưa thêm các thuộc tính Mon (môn học đang dạy) BÀI TẬP LỚN: Sinh viên lập thành các nhóm tư 3-4 sinh viên. Tổng hợp các kiến thức được học trong môn Lập trình hương đối tượng vơi C++ để viết 1 trong các chương trình sau: 1. Chương trình quản lý thư viện 2. Chương trình quản lý điểm sinh viên 3. Xây dưng tư điển Anh - Việt 4. Chương trinh quan lý xuât ban cac ân phâm (sach, tap chi, băng, đia) tai môt ̀ ̉ ́ ̉ ́ ́ ̉ ́ ̣ ́ ̃ ̣ ̣ nhà xuât ban. ́ ̉ 5. Chương trinh xử lý cac đôi tượng hinh hoc (điêm, đoan thăng, hinh phăng, ̀ ́ ́ ̀ ̣ ̉ ̣ ̉ ̀ ̉ hinh khôi): tinh độ dai, chu vi, diên tich, thể tich. ̀ ́ ́ ̀ ̣ ́ ́ 6. Mô phỏng hoạt động của hệ thống đèn tín hiệu giao thông 7. Mô phỏng hoạt động của hệ thống thang máy
nguon tai.lieu . vn