Xem mẫu

  1. Lª V¨n Phong Tr­êng THPT Lª V¨n Linh hat nh©n-vi m« vÜ m« 11. Cho h¹t nh©n 10 X . H·y t×m ph¸t biÓu sai: 5 a) Sè n¬tr«n: 5 b ) Sè pr«t«n: 5 c) Sè nucl«n: 10 . d) §iÖn tÝch h¹t nh©n: 6e 12. C¸c chÊt ®ång vÞ lµ c¸c nguyªn tè cã: a) Cïng khèi l­îng nh­ng kh¸c ®iÖn tÝch h¹t nh©n. b) Cïng nguyªn tö sè nh­ng kh¸c sè nucl«n c) Cïng ®iÖn tÝch h¹t nh©n nh­ng kh¸c sè pr«t«n. d ) Cïng ®iÖn tÝch h¹t nh©n nh­ng kh¸c sè n¬tr«n . 13. Sè nguyªn tö cã trong 2g 10 Bo : 5 a) 4,05.10 23 b) 6,02.1023 c) 1,204.1023 d) 20,95.10 23 14. Sè nguyªn tö cã trong 1g Hªli (He = 4,003u) lµ: a) 15,05.1023 b) 35,96.10 23 c) 1,50.1023 d) 1,80.1023 15. Liªn hÖ gi÷a h»ng sè ph©n r·  vµ chu k× ph©n r· T lµ const const ln 2 const c.   a.   b.   d.   T2 T T T ' X  A'Y    A TrÞ sè cña Z' 16. Cho ph­¬ng tr×nh ph©n r· h¹t nh©n: Z Z a) Z + 1 b) Z - 1 c) Z + 2 d) Z - 2 A 4 A Z X  Z  2Y +? 17. Cho ph­¬ng tr×nh ph©n r· h¹t nh©n: Sù ph©n r· trªn phãng ra tia: c)   d)   a)  b)  ' X  A' Y    A 18. Cho ph¶n øng h¹t nh©n: TrÞ sè cña Z': Z Z a) Z - 2 b) Z + 2 c) Z - 1 d) Z + 1 209 84 Po    X 19. Cho ph¶n øng: X lµ h¹t nh©n : a) 204Te b) 200 Hg 297 205 c) d) Au Pb 81 80 79 82 20. C©u nµo sau ®©y sai khi nãi vÒ tia  : b ) Tia   cã b¶n chÊt lµ dßng electron a) Cã kh¶ n ¨ng ®©m xuyªn yÕu h¬n tia  c) BÞ lÖch trong ®iÖn tr­êng . d) Cã vËn tèc gÇn b»ng vËn tèc ¸nh s¸ng. 239 235 21. Cho ph¶n øng h¹t nh©n: 94 Pu  92 U +? Ph¶n øng trªn phãng ra tia: a)   b)   d)  c)   A 14 X N  22. Cho ph¶n øng ph©n r· h¹t nh©n: X lµ h¹t nh©n: Z 7 19 10 7 d ) 14C Be a) b) c ) 3 Li B 5 6 4 Co  X    56 23. Cho ph¶n øng ph©n r· h¹t nh©n: X lµ h¹t nh©n cña nguyªn tè: 27 64 65 56 60 a) b) c) d) Cn Zn Fe Ni 29 30 26 28 A1 A2 A3 A4 24. Cho ph¶n øng h¹t nh©n: C©u nµo sau ®©y ®óng: Z1 X  Z 2 B  Z 3 Y  Z 4 C a) A1 - A2 = A2 - A4 b ) Z1 + Z2 = Z3 + Z4 c) A1 + A2 = A3 + A4 d) C©u b, c ®óng 11 11 6 C  5 Bo + ? 25. Cho ph¶n øng ph©n r· h¹t nh©n: Ph¶n øng trªn phãng ra tia: b)   c)   a)  d)  26. C©u nµo sau ®©y sai khi nãi vÒ tia : a) Cã b¶n chÊt lµ sãng ®iÖn tõ b) Cã b­íc sãng lín h¬n b­íc sãng tia X c) Cã kh¶ n¨ng ®©m xuyªn m¹nh d) Kh«ng bÞ lÖch trong ®iÖn tr­êng vµ tõ tr­êng 10 27. Khi b¾n ph¸ 5 B b »ng h¹t  th× phãng ra n¬tron ph­¬ng tr×nh ph¶n øng lµ: 10 B   13 N  n 10 B   16 O  n 10 B   19 F  n 10 B   12 C  n a) b) c) d) 5 7 5 8 5 9 5 6 37 37 Cl  X  n18 Ar 28. Cho ph¶n øng h¹t nh©n: X lµ h¹t 17 c)  + a)  b) p d) n 23 20 29. Cho ph¶n øng h¹t nh©n: X lµ tia: 11 Na  P 10 Ne  X a)   b)  + c)  d)  Nguyªn tö phãng x¹ h¹t  biÕn thµnh ch×. Nguyªn tö ®ã 30. a) Urani b) bo c) P«l«ni d) Plut«ni 31. Ph¶n øng h¹t nh©n lµ:
  2. Lª V¨n Phong Tr­êng THPT Lª V¨n Linh a) qu¸ tr×nh k Õt hîp 2 h¹t nh©n nhÑ thµnh 1 h¹t nh©n n¨ng b) qu¸ tr×nh t­¬ng t¸c gi÷a 2 h¹t nh©n dÉn ®Õn sù biÕn ®æi cña chóng thµnh c¸c h¹t kh¸c c) qu¸ tr×nh ph©n r· cña h¹t nh©n nÆng ®Ó biÕn ®æi thµnh h¹t nh©n nhÑ bÒn h¬n d) qu¸ tr×nh biÕn ®æi h¹t nh©n, cã 2 lo¹i ph¶n øng h¹t nh©n: tù ph¸t vµ kÝch thÝch . 32. Cho c¸c ®Þn luËt sau: I - B¶o toµn n¨ng l­îng. II - B¶o tßan sè nucl«n. III - B¶o toµn ®iÖn tÝch. IV - B¶o toµn khèi l­îng . V -B¶o toµn xung l­îng Trong c¸c ph¶n øng h¹t nh©n ®Þnh luËt nµo sau ®©y ®­îc nghiÖm ®óng: a) I. II. IV b ) II, IV. V c) I, II,III, V d) I, III, IV, V 27 33. Khi b¾n ph¸ 13 Al b»ng h¹t  , ta thu ®­îc nët«n, p«zitr«n vµ 1 nguyªn tö míi lµ: 30 31 32 40 a) 15 Pl b ) 16 Sl c) 18 Ar d) 14 Si 34. C©u nµo sau ®©y sai khi nãi vÒ sù phãng x¹: a) Lµ ph¶n øng h¹t nh©n tù ph¸t . b) Kh«ng phô thuéc vµo c¸c t¸c ®éng b ªn ngßai c) Lµ ph¶n øng kh«ng táa n¨ng l­îng. d) H¹t nh©n con bÒn h¬n h¹t nh©n mÑ 35. C¸c lß ph¶n øng h¹t nh©n ho¹t ®éng theo chÕ ®é cã hÖ sè nh©n n¬tron lµ: d) S  1 a) S = 1 b) S1 9 36. D­íi t¸c dông cña bøc x¹  , h¹t nh©n 4 Be cã thÓ ph©n r· thµnh h¹t 2  . Ph­¬ng tr×nh ph¶n øng. a) 49 Be +    +P b) 49 Be +   2  +n 9 9 0 c) 4 Be +   2  +P d) 4 Be +   2  + 1 e 37. C©u nµo sai khi nãi vÒ øng dông cña n¨ng l­îng h¹t nh©n: a) Lµm ®éng c¬ m¸y bay b) ChÕ t¹o bom nguyªn tö c) ChÕ t¹o tµu ngÇm nguyªn tö d ) X©y dùng nhµ m¸y ®iÖn nguyªn tö 38. Ng­êi ta cã thÓ kiÓm so¸t ph¶n øng h¹t nh©n d©y truyÒn trong lß ph¶n øng b»ng c¸ch: a) Lµm chËm N¬tr«n b»ng n­íc nÆng , v¸ch ch¾n. b ) HÊp thô N¬tr«n chËm b»ng c¸c thµnh cadimi. c) Lµm chËm N¬tr«n b»ng than ch×, v¸ch ch¾n, gi¶m khèi l­îng. d) TÊt c¶ c¸c c©u trªn. 39. Ph¶n øng nhiÖt h¹ch lµ ph¶n øng h¹t nh©n thu n¨ng l­îng v×: a) CÇn ph¶i cung cÊp n¨ng l­îng th× ph¶n øng míi x¶y ra b) Tæng khèi l­îng c¸c h¹t nh©n t¹o thµnh lín h¬n tæng khèi l­îng c¸c h¹t nh©n ban ®Çu. c) Tæng khèi l­îng c¸c h¹t nh©n t¹o thµnh nhá h¬n tæng khèi l­îng c¸c h¹t nh©n ban ®Çu. d) C¸ch ®Æt vÊn ®Ò sai v× kh«ng ph¶i ph¶n øng thu n¨ng l­îng 40. U238 sau 1 lo¹t phãng x¹ biÕn ®æi thµnh ch×, h¹t s¬ cÊp vµ h¹t  . Ph­¬ng tr×nh biÓu diÔn biÕn ®æi: a) 238U  206 Pb    1 e 0 b ) 238U  206Pb  8 6 0 e 92 82 92 82 1 c) 238U  206 Pb  4  1 e 0 d ) 238U  206 Pb  6 92 82 92 82 41. Chu kú b¸n r· cña Ra 266 lµ 1600 n¨m. NÕu nhËn ®­îc 10g Ra 266 th× sau 6 th¸ng khèi l­îng cßn l¹i: a) 9,9998g b) 9,9978g c) 9,8612g d) kÕt qu¶ kh¸c. 42. ChÊt ièt phãng x¹ I131 cã chu kú b¸n r· lµ 8 ngµy. NÕu nhËn ®­îc 100g chÊt nµy th× sau 8 tuÇn khèi l­îng I131 cßn l¹i: a) 0,78g b) 2,04g c) 1,09g. d ) 2,53g 43. Nit¬ tù nhiªn cã khèi l­îng nguyªn tö lµ 14,0067u gåm hai ®ång vÞ chÝnh lµ N14 vµ N15 cã khèi l­îng nguyªn tö lÇn l­ît lµ m1 = 14,00307u vµ 15,00011u. PhÇn tr¨m cña N15 trong Nit¬ tù nhiªn: a) 0,36% b) 0,59% c) 0,43% d ) 0,68% 44. H¹t nh©n nµo kh«ng thÓ ph©n h¹ch a. 239U b. 238U c. 12 C d. 239 Pb 92 92 6 94 45. MÆt trêi thuéc lo¹i sao nµo d­íi ®©y? a. Sao ch¾t tr¾ng. b. Sao kÒnh ®á. c. sao trung b×nh gi÷a ch¾t tr¾ng kÒng ®á. D. sao n¬tron 46. Trong c¸c h¹t sau ®©y h¹t nµo kh«ng ph¶i h¹t so cÊp d. h¹t  . a. electron. b. Proton. c. n¬tron 47. h¹t s¬ cÊp nµo nhÑ nhÊt hiÖn nay ng­êi ta biÕt a. h¹t electron b. proton c. notron. d. h¹t notrin« vµ ph¶n h¹t cña nã. 48. §­êng kÝnh Tr¸i ®Êt lµ bao nhiªu a. 1600km. b. 3200km c. 12800km. d. 6400km. 49. Khèi l­îng Tr¸i ®Êt cì bao nhiªu? a. 6.10 23 kg b. 6.10 24 kg c. 6.10 25 kg d. 6.10 26 kg . 50. §­êng kÝnh cña mét thiªn hµ cì bao nhiªu?
  3. Lª V¨n Phong Tr­êng THPT Lª V¨n Linh 4 5 c. 10 6 n¨m ¸nh s¸ng. d. 10 7 n¨m ¸nh s¸ng. a. 10 n ¨m ¸nh s¸ng. b. 10 n ¨m ¸nh s¸ng. -----------------------------------HÕt----------------------------------- Chóc c¸c em thµnh c«ng trong k× thi s¾p tíi §¸p ¸n 1 a 11 d 21 c 31 d 41 2 a 12 d 22 d 32 c 42 a 3 c 13 c 23 c 33 d 43 a 4 b 14 c 24 d 34 c 44 c 5 a 15 b 25 b 35 a 45 c 6 d 16 a 26 b 36 b 46 d 7 b 17 a 27 a 37 a 47 d 8 c 18 c 28 b 38 b 48 c 9 d 19 d 29 d 39 d 49 b 10 b 20 a 30 c 40 b 50 b
nguon tai.lieu . vn