Xem mẫu

 1. DTCS on tap 1/11 ÔN TẬP ÑIEÄN TÖÛ COÂNG SUAÁT 1 Hoï teân sinh vieân:……………………………………………………………………………………………………………………….. Maõ soá SV:……………………………………………………………………………………………………………………………………. Bài 1: Cho sơ đồ sau: Figure 1 1. Vẽ điện áp và dòng điện qua V1, D1 và tải khi góc kích bằng zero. Tính trị trung bình điện áp và dòng điện tải. 2. Lập lại câu hỏi với góc kích bằng 60 độ. Vẽ giản đồ kích V1. 3. Nếu thay tải bằng điện trở thuần, tính công suất tải khi góc kích bằng 60 độ. 4. Nếu L vô cùng lớn, tính trị trung bình dòng điện qua các linh kiện. Figure 2 Sử dụng hình vẽ 1a và giả thiết góc kích bằng 120 độ để thực hiện vẽ đồ thị câu 1-3. 1. Trên hình 2, hãy vẽ điện áp trên tải khi dòng tải liên tục, không xét ảnh hưởng của quá trình chuyển mạch. 1
 2. DTCS on tap 2/11 Figure 3 2. Trên hình 3, hãy vẽ áp trên linh kiện V1 khi dòng tải liên tục. Không xét ảnh hưởng của hiện tượng trùng dẫn Figure 4 3. Hãy vẽ dạng dòng điện qua nguồn xoay chiều trên hình 4 khi dòng tải liên tục, không xét hiện tượng trùng dẫn 2
 3. DTCS on tap 3/11 Figure 5 Lập lại các câu hỏi 1,2,3 nêu trên nếu xét đến hiện tượng trùng dẫn với góc chuyển mạch bằng 30 độ. Lập lại các câu hỏi 1 và 3 với tải thuần trở Söû duïng sô ñoà chænh löu tia 3 pha treân hình 1b và giả thiết góc kích bằng 120 độ ñeå giaûi caùc caâu 4,5,6. 4. Veõ treân hình 5 ñoà thò ñieän aùp taûi chænh löu vôùi doøng taûi lieân tuïc Figure 6 5. Laäp laïi baøi toaùn 1 treân vôùi taûi thuaàn trôû, hãy veõ aùp chænh löu treân hình 6. 3
 4. DTCS on tap 4/11 Figure 7 6.Veõ daïng ñieän aùp treân linh kieän V2 trên hình 7 với giả thiết dòng tải liên tục, cho bieát daïng ñieän aùp pha vaø aùp daây, ví duï vab = va − vb Figure 8 Xét bộ chỉnh lưu cầu 3 pha trên hình 1c để vẽ đồ thị cho các câu 7-8, cho biết góc kích 120 độ và dòng tải liên tục 7. Veõ ñieän aùp taûi chænh löu treân hình 8 . 4
 5. DTCS on tap 5/11 Figure 9 8. Vẽ dạng dòng điện qua pha nguồn thứ nhất trên hình 9 Figure 10 9.Cho boä bieán ñoåi ñieän aùp xoay chieàu, taûi RL treân hình 10a. Veõ daïng ñieän aùp taûi treân hình 10b, neáu bieát ñöôïc goùc kích baèng 90 ñoä vaø moãi linh kieän daãn ñieän 120 ñoä 5
 6. DTCS on tap 6/11 Figure 11 Xét bộ nghịch lưu áp 3 pha trên hình 11 điều chế độ rộng xung. Trong chu kỳ sóng mang tam giác (-1,1)[V] (hình 12a), giả sử các đại lượng áp điều khiển không đổi có udka=-0.8[V],udkb=0.2[V] và udkc=0.6[V]. Nguồn DC có trung điểm 0, tải 3 pha dạng sao có trung tính N. Hãy xác định và vẽ đồ thị từ câu 10-14 10. Veõ quaù trình xung kích cho caùc linh kieän S1,S3 vaø S5 treân hình 12b. 11. Vẽ aùp pha taûi (ut1) treân hình 12c. 12. Vẽ điện áp uN0 trên hình 12d. Figure 12 6
 7. DTCS on tap 7/11 Figure 13 13.Boä bieán ñoåi ñieän aùp moät chieàu daïng toång quaùt hình 13a (hoaït ñoäng trong 4 goùc phaàn tö maët phaúng V-A) vôùi quaù trình xung kích cho treân hình 13. Veõ treân hình 13b daïng ñieän aùp cuûa taûi 14.Söû duïng giaûn ñoà kích hình 13b, veõ daïng doøng ñieän qua nguoàn I treân hình 13c neáu doøng taûi khoâng ñoåi coù giaù trò aâm it=-100A. 7
 8. DTCS on tap 8/11 Figure 14 15.Boä nghòch löu aùp 1 fa. Veõ moät giaûn ñoà kích linh kieän trên hình 14b sao cho ñaûm baûo phaân boá coâng suaát toån hao ñeàu treân caùc caëp linh kieän. Cho bieát daïng aùp taûi nhö treân hình veõ 14b. Figure 15 16. Phaùt bieåu naøo sau ñaây ñuùng veà boä bieán ñoåi ñieän aùp xoay chieàu : a. cho pheùp ñieàu khieån trò hieäu duïng vaø taàn soá aùp taûi; b. Heä soá coâng suaát thaáp khi ñieàu khieån aùp taûi thaáp c. Doøng ñieän taûi luoân giaùn ñoaïn vôùi moïi giaù trò goùc kích d. Laøm vieâc ôû cheá ñoä nghòch löu ñeå traû coâng suaát veà nguoàn 17. Boä giaûm aùp vôùi nguoàn 1 chieàu Ud=100V. Taûi R=1Ω,L >0 vaø E=20V. 8
 9. DTCS on tap 9/11 Goïi thôøi gian ñoùng coâng taéc bán dẫn S laø T1, thôøi gian ngaét T2. Cho bieát trò trung bình aùp taûi baèng 80V. tính trò trung bình doøng ñieän qua taûi [A]. a.20 b.40 c.60 d.80 18. Cho boä nghòch löu doøng 3 pha, taûi R ñaáu daïng sao, R=5 [Ohm], phöông phaùp ñieàu khieån 6 böôùc. Cho doøng nguoàn dc baèng 10 [A]. Tính ñieän aùp ngoõ vaøo phía dc cuûa boä nghòch löu[V] : a. 50 b.100 c.150 d. Khoâng theå xaùc ñònh 19. Cho boä nghòch löu aùp moät pha vaø phöông phaøp ñieàu bieân. Taûi RL. Cho nguoàn dc Ud=500V; R=1 Ohm, L=0.1H. Taàn soá aùp ra f=100Hz. Trò hieäu duïng thaønh phaàn ñieän aùp baäc 1 cuûa taûi Ut(1) baèng [V]: a.112 b.225 c.450 d.636 20. Boä nghòch löu aùp caàu moät pha ñieàu cheá ñoä roäng xung sin coù aùp nguoàn Ud=200V. Taûi R=1 Ohm, L=0,1H. Soùng ñieàu cheá coù taàn soá fñc=1 kHz daïng tam giaùc coù ñænh thay ñoåi giöõa caùc bieân ñoä (-10, +10)[V]. Soùng ñieàu khieån daïng sin udk=10sin(100πt).[V] Xaùc ñònh bieân ñoä duïng soùng haøi cô baûn (baäc 1) cuûa aùp ñieän taûi [V]: a.100 b.200 c.50 d. Giaù trò khaùc 21.Phaùt bieåu naøo khoâng ñuùng cho phöông phaùp ñieàu khieån theo doøng ñieän (current controlled) cuûa boä nghòch löu aùp: a. Caùc linh kieän ñoùng ngaét tuaân thuû qui taéc kích ñoái nghòch; b. Phöông phaùp cho ñaùp öùng nhanh; c. ñieàu khieån doøng ñieän taûi theo giaù trò doøng yeâu caàu baèng caùch ñieàu khieån giaûn ñoà kích taïo aùp taûi; d. soùng ñieàu khieån tæ leä vôùi doøng ñieän ñaët so saùnh vôùi soùng ñieàu cheá tam giaùc taàn soá cao qui ñònh giaûn ñoà kích caùc linh kieän. 22.Phöông phaùp ñieàu khieån naøo cho coâng suaát toån hao thaáp nhaát treân maïch nghòch löu aùp ba pha: a. phöông phaùp ñieàu cheá ñoä roäng xung sin; b. phöông phaùp 6 böôùc; c. phöông phaùp ñieàu khieån theo doøng ñieän; d. phöông phaùp ñieàu roäng xung toái öu (SHE). 23. Boä nghòch löu doøng 3 pha vôùi nguoàn doøng Id=100A ñieàu khieån theo phöông phaùp 6 böôùc (six step). Tính trò hieäu duïng doøng ñieän qua moät pha taûi It[A] (taûi daïng sao): a.110.2 b.100 c.53.4 d.81.6 24.Boä nghòch löu aùp 3 pha vôùi nguoàn aùp khoâng ñoåi Ud=500V ñieàu khieån theo phöông phaùp 6 böôùc (six step). Tính trò hieäu duïng ñieän aùp haøi cô baûn cuûa pha taûi Ut(1)[V] (taûi daïng sao): a. 318.3 b.250 c.168 d.225 25. Boä bieán ñoåi ñieän aùp xoay chieàu moät pha. Taûi RL. Aùp nguoàn xoay chieàu u = 220 2 sin(100πt )[V ] . Goùc ñieàu khieån α vaø xung kích ñöa vaøo caùc linh kieän döôùi daïng 9
 10. DTCS on tap 10/11 chuoãi xung baét ñaàu töø vò trí goùc kích ñeán cuoái nöûa chu kyø aùp nguoàn töông öùng. Vôùi caùc tham soá R=5 [Ω], L=0.2 [H] α= 2π/3 [rad]. Phaùt bieåu naøo ñuùng: a. Doøng ñieän qua taûi seõ coù daïng lieân tuïc b. ñieän aùp treân taûi chöùa nhieàu thaønh phaàn soùng haøi. c. Chæ coù moät SCR daãn ñieän trong 1 chu kyø nguoàn d. Caùc phaùt bieåu a,b,c ñeàu khoâng ñuùng. 26.Trong caáu hình boä bieán ñoåi aùp xoay chieàu phaùt bieåu naøo ñuùng: a. Taàn soá aùp ra coù theå ñieàu khieån baèng taàn soá tín hieäu ñieàu khieån b. Maïch coù theå traû coâng suaát veà nguoàn baèng caùch ñieàu khieån sang cheá ñoä nghòch löu c. Heä soá coâng suaát khoâng cao khi ñieän aùp taûi thaáp d. Söû duïng linh kieän IGBT,GTO 27.Tính chaát naøo khoâng phaûi cuûa SCR a. Thöôøng ñöôïc söû duïng vôùi phöông phaùp ñieàu cheá ñoä roäng xung (PWM) taàn soá cao b. Kích ñoùng baèng xung doøng ñieän; c. Coù theå maéc ñoái song vôùi diode trong caáu hình boä bieán ñoåi aùp xoay chieàu; d. Öùng duïng trong caùc boä chænh löu, bieán ñoåi aùp xoay chieàu. 28.Phaùt bieåu naøo khoâng ñuùng veà boä bieán taàn aùp giaùn tieáp: a. Thöôøng söû duïng kyõ thuaät PWM ñeå ñieàu khieån aùp taûi; b. Söû duïng ñieän aùp nguoàn xoay chieàu c. Linh kieän SCR trong maïch nghòch löu aùp ñeå ñoùng ngaét doøng ñieän; d. Cho pheùp taûi laøm vieäc ôû cheá ñoä maùy phaùt. 29.Phaùt bieåu naøo ñuùng veà heä soá coâng suaát (PF=Power Factor) cuûa caùc thieát bò bieán ñoåi coâng suaát : a. coù theå ñònh nghóa baèng Cos cuûa goùc leäch pha giöõa ñieän aùp vaø doøng ñieän cô baûn I(1); b. giaûm khi goùc ñieàu khieån taêng trong boä bieán ñoåi ñieän aùp xoay chieàu; c. khoâng phuï thuoäc vaøo caùc soùng haøi doøng ñieän; d. caùc caâu treân ñeàu sai. 30.Nguoàn aùp xoay chieàu daïng sin u = 220 2 . sin(100πt ) [V] maéc noái tieáp vôùi ñieän trôû R=1Ω vaø moät diode lyù töôûng. Doøng trung bình qua diode baèng [A] ? a. keát quaû khaùc b.49 c.70 d.99 31. Boä bieán ñoåi ñieän aùp moät chieàu toång quaùt caáp nguoàn cho taûi RLE, L → ∞ . Phaùt bieåu naøo sau ñaây ñuùng: 10
 11. DTCS on tap 11/11 a/- coâng suaát trung bình treân taûi baèng tích trung bình aùp vaø trung bình doøng taûi; b/- doøng qua nguoàn dc phaúng; c/- qui taéc kích ñoái nghòch ñöôïc söû duïng ñeå ñaûm baûo doøng taûi luoân lieân tuïc d/- caùc keát luaän treân ñeàu khoâng ñuùng; 32. Noùi veà taùc duïng cuûa soùng haøi baäc cao xuaát hieän ôû ngoû ra cuûa caùc boä bieán taàn, phaùt bieåu naøo khoâng ñuùng: a. laøm taêng toån hao nhieät treân R cuûa maïch taûi vaø laøm giaûm heä soá coâng suaát b.laøm taêng ñoä nhaáp nhoâ doøng ñieän, do ñoù laøm taêng khaû naêng laøm doøng taûi bò giaùn ñoaïn c.taïo neân moment xung do ñoù taùc ñoäng laøm ñoäng cô chaïy khoâng eâm d.laøm taêng toån hao xuaát hieän trong maïch töø cuûa caùc maùy ñieän 33.Boä chænh löu caàu moät pha ñieàu khieån toaøn phaàn. Nguoàn xoay chieàu 1 pha lyù töôûng coù trò hieäu duïng aùp pha U=220[V], ω=100π[rad/s]. Taûi goàm R=2Ω, L lôùn voâ cuøng laøm doøng taûi lieân tuïc vaø E=10V. Goùc ñieàu khieån α=π/3 [rad]. Maïch ôû traïng thaùi xaùc laäp. Trò trung bình ñieän aùp treân taûi Ud coù giaù trò[V]: a.193 b.99 c.198 d.171 34. Cho boä giaûm ñieän aùp moät chieàu. Aùp nguoàn Ud=100V. Taûi R=1 Ohm, L lôùn laøm doøng lieân tuïc vaø E =50V. Thôøi gian ñoùng S laø T1=6ms, thôøi gian ngaét laø T2=4ms. Tính trò trung bình doøng qua taûi[A]. a.100 b.50 c.90 d.10 35. Phaùt bieåu naøo sau ñaây ñuùng veà cycloconveter a. Ñöôïc söû duïng ñieàu khieån ñoäng cô khoâng ñoàng boä coâng suaát lôùn toác ñoä chaäm; b. cycloconverter 3 pha goàm caùc boä chænh löu caàu 3 pha chöùa 18 SCR c. taàn soá ñieàu cheá cuûa cycloconverter ñöôïc naâng caøng lôùn caøng toát ñeå khöû boû taùc duïng caùc soùng haøi baäc cao d. coù theå thay theá caùc SCR trong töøng pha taûi cuûa cycloconverter baèng triac. 11
nguon tai.lieu . vn