Xem mẫu

  1. BÀI TẬP NHÓM MÔN XUẤT XỨ HÀNG HÓA BÀI SỐ 11
  2. • Công ty Hoa Ngâu chúng tôi nhập hàng máy lạnh có xuất xứ Thái Lan và đưa về kho ngoại quan tại Bình Dương. • Đến nay công ty chúng tôi đã đưa 2/3 số hàng đó ra khỏi kho ngoại quan và làm thủ tục nhập khẩu kinh doanh. 2/3 số hàng này đều được hưởng ưu đãi theo CEPT/AFTA vì có C/O Form D. • 1/3 số hàng còn lại của lô hàng này đã quá 365 ngày kể từ ngày được cấp C/O Form D. • Sắp tới chúng tôi sẽ làm thủ tục lấy số hàng còn lại này khỏi kho ngoại quan.
  3. • Nghe nói nếu quá 365 ngày kể từ ngày cấp C/O form D thì hàng nhập khẩu của chúng tôi sẽ không được hưởng ưu đãi đặc biệt nữa. • Như vậy thì thiệt thòi cho chúng tôi quá vì công ty chúng tôi làm ăn nghiêm chỉnh, đóng thuế đấy đủ cho Nhà nước. • Xin các bạn tư vấn giúp làm thế nào để chúng tôi vẫn có thể sử dụng C/O Form D đó để được hưởng ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu? • Công ty rất mong sự quan tâm và trả lời của các bạn. Xin chân thành cảm ơn!
  4. TRẢ LỜI • Vấn đề của Công ty, chúng tôi xin trả lời như sau: • Khoản 2 Điều 26 – Nghị định 154/2005/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan quy định về Thủ tục hải quan đối với hàng hoá đưa ra kho ngoại quan như sau: • “2. Hàng hoá đưa ra khỏi kho ngoại quan: • b) Đối với hàng hoá nhập khẩu vào thị trường Việt Nam: • - Hàng hoá từ nước ngoài gửi kho ngoại quan được chuyển quyền sở hữu, hàng hoá gửi kho ngoại quan được Cục Hải quan thanh lý, nếu nhập khẩu vào thị trường Việt Nam phải làm thủ tục hải quan như đối với hàng hoá nhập khẩu khác theo quy định; • - Thời điểm nhập khẩu thực tế hàng hoá là thời điểm cơ quan hải quan đăng ký tờ khai hải quan hàng nhập khẩu.”
  5. TRẢ LỜI • Điều 55 Thông tư 79/2009: Thủ tục hải quan đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra kho ngoại quan • 4. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá từ kho ngoại quan đưa vào nội địa • a) Hàng hoá từ kho ngoại quan được đưa vào nội địa trong các trường hợp sau: • a.1) Hàng hoá nhập khẩu được đưa vào tiêu thụ tại thị trường Việt Nam quy định tại điểm b khoản 2 Điều 26 Nghị định 154/2005/NĐ-CP; • b) Chủ hàng hoặc đại diện hợp pháp của chủ hàng phải làm thủ tục NK hàng hoá đưa vào nội địa như thủ tục NK hàng hoá từ nước ngoài theo đúng quy định của từng loại hình NK tương ứng.
  6. TRẢ LỜI • Như vậy, thời điểm xác định để tính thuế NK cho 1/3 số hàng còn lại của lô hàng là thời điểm doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu hàng từ kho ngoại quan. • Điều 14 – Phụ lục 7 của Thông tư 12/2009/ TT-BCT quy định Thời hạn hiệu lực của C/O form D như sau: • Thời hạn nộp C/O được quy định như sau: • 1. C/O có hiệu lực trong trong vòng mười hai (12) tháng kể từ ngày cấp, và phải được nộp cho cơ quan Hải quan Nước thành viên nhập khẩu trong thời hạn đó.
  7. TRẢ LỜI • 2. Trường hợp C/O được nộp cho cơ quan Hải quan của nước nhập khẩu sau thời hạn quy định tại khoản 1, C/O vẫn được chấp nhận nếu việc không tuân thủ thời hạn nêu trên là do bất khả kháng hoặc do những nguyên nhân chính đáng khác nằm ngoài kiểm soát của Người xuất khẩu; và • 3. Trong mọi trường hợp, cơ quan Hải quan của Nước thành viên nhập khẩu có thể chấp nhận C/O nói trên với điều kiện hàng hóa được nhập khẩu trước khi hết thời hạn hiệu lực của C/O đó. • Trường hợp của Công ty không thỏa mãn quy định tại khoản 3 nhưng thỏa mãn quy định tại khoản 1 vì Công ty đã nộp C/O cho toàn bộ lô hàng.
  8. TRẢ LỜI • Căn cứ vào các quy định nêu trên, phần hàng hóa còn lại của Công ty có thể vẫn được hưởng ưu đãi đặc biệt theo CEPT/AFTA. Công ty cần có công văn gởi Chi Cục Hải Quan địa phương để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Trong công văn này, Công ty cần giải thích rõ việc không tuân thủ thời hạn hiệu lực của C/O là do bất khả kháng hoặc do những nguyên nhân chính đáng khác nằm ngoài kiểm soát của Người xuất khẩu
nguon tai.lieu . vn