Xem mẫu

  1. Gv ngô tá tự BÀI TẬP CHƯƠNG THỐNG KÊ LỚP 10 Bài 1: Số học sinh giỏi của một trường THPT gồm 30 lớp được cho ở bảng sau: 0 2 1 0 0 3 0 0 1 1 1 5 2 4 5 1 0 1 2 4 0 3 3 1 0 0 1 6 6 0 a) Lập bảng phân bố tần số - tần suất. b) Tìm số trung bình, trung vị, mốt, phương sai và độ lệch chuẩn. c) Vẽ biểu đồ đường gấp khúc tần số - tần suất. Bài 2: Nhiệt độ của 24 tỉnh, thành phố ở Việt Nam vào một ngày của tháng 7 như sau (đơn vị: độ) 36 30 31 32 31 40 37 29 41 37 35 34 34 35 32 33 35 33 33 31 34 34 35 32 a) Lập bảng phân bố tần số - tần suất. b) Tìm số trung bình, trung vị, mốt, phương sai và độ lệch chuẩn. c) Vẽ biểu đồ đường gấp khúc tần số - tần suất. Bài 3: Kết quả điều tra số con trong một gia đình của 45 hộ ở một xã miền núi được ghi như sau: 4 0 2 4 1 0 2 2 1 0 1 0 2 3 4 0 3 3 1 2 1 3 2 3 2 4 3 4 4 0 4 1 1 2 1 1 2 3 4 2 1 2 2 3 3 a) Lập bảng phân bố tần số - tần suất. b) Tìm số trung bình, trung vị, mốt, phương sai và độ lệch chuẩn. Thống kê lớp 10 Trang 1
  2. Gv ngô tá tự Bài 4: Một trạm kiểm soát giao thong ghi tốc độ của 30 chiếc xe moto qua trạm như sau: 40 58 60 75 45 70 60 49 60 75 52 41 70 65 60 42 80 65 58 55 65 75 40 55 68 70 52 55 60 70 Tìm số trung bình, trung vị, mốt, phương sai và độ lệch chuẩn. Bài 5: Hai lớp 10A và 10B của một trường THPT đồng thời làm bài thi môn Văn theo cùng một đề thi. Kết quả như sau: Lớp 10A: Điểm 10 Cộng 5 6 7 8 9 thi Tần số 1 9 12 14 1 3 40 Lớp 10B: Điểm Cộng 6 7 8 9 thi Tần số 8 18 10 4 40 a) Tính số trung bình, trung vị, mốt, phương sai, độ lệch chuẩn của các bảng số liệu trên. b) Nhận xét xem lớp nào học đều hơn. Bài 6: Điều tra tiền lương hàng tháng của 30 công nhân ở một xưởng may, ta có bảng phân bố tần số sau: Tiền 300 500 700 800 900 1000 Cộng lương Tần số 3 5 6 5 6 5 30 a) Lập bảng phân bố tần suất. Thống kê lớp 10 Trang 2
  3. Gv ngô tá tự b) Tính số trung bình, trung vị, mốt, phương sai, độ lệch chuẩn của các bảng số liệu trên. c) Vẽ biểu đồ đường gấp khúc tần số - tần suất. Bài 7: Điểm thi toán của 60 học sinh lớp 10 được cho ở bảng sau: 1 5 4 8 2 9 4 5 3 2 2 6 3 7 5 9 10 10 7 9 4 1 3 6 0 10 3 3 0 8 2 5 2 1 5 1 8 5 7 2 4 6 3 4 2 6 4 1 6 8 0 5 3 8 2 7 2 7 10 0 a) Lập bảng phân bố tần số, tần suất ghép lớp với các lớp sau: [0;2), [2; 4), …, [8;10]. b) Tính số trung bình, phương sai và độ lệch chuẩn. c) Vẽ biểu đồ tần số, tần suất hình cột. d) Vẽ biểu đồ đường gấp khúc tần số, tần suất. e) Vẽ biểu đồ tần suất hình quạt. Bài 8: Số điện tiêu thụ của một khu dân cư trong một tháng như sau (đơn vị: KW): 50 47 30 65 63 70 38 34 48 53 55 50 61 37 37 43 35 65 60 31 33 41 45 55 59 33 39 32 40 50 a) Lập bảng phân bố tần số, tần suất ghép lớp với các lớp sau: [30;35), [35; 40), …, [65;70]. b) Tính số trung bình, phương sai và độ lệch chuẩn. c) Vẽ biểu đồ tần số, tần suất hình cột. Thống kê lớp 10 Trang 3
  4. Gv ngô tá tự d) Vẽ biểu đồ đường gấp khúc tần số, tần suất. e) Vẽ biểu đồ tần suất hình quạt. Bài 9: Trong một cuộc điều tra 40 nhà nhiếp ảnh nghiệp dư với câu hỏi: “Tháng trước anh (chị) sử dụng hết bao nhiêu cuộn phim?” thu được mẫu số liệu sau: 5 3 3 1 4 3 4 3 6 8 4 2 4 6 8 9 6 2 10 11 15 1 2 5 13 7 7 2 4 9 3 8 8 10 14 16 17 6 6 12 a) Lập bảng phân bố tần số, tần suất ghép lớp với các lớp sau: [0;2], [3; 5], …, [15;17]. b) Tính số trung bình, phương sai và độ lệch chuẩn. c) Vẽ biểu đồ tần số, tần suất hình cột. d) Vẽ biểu đồ đường gấp khúc tần số, tần suất. e) Vẽ biểu đồ tần suất hình quạt. Bài 10: Quyên góp tiền ủng hộ từ thiện ở một trường học như sau (đơn vị: nghìn đồng). 95 98 102 95 97 110 115 120 112 96 98 125 118 120 98 100 105 121 118 99 105 115 97 99 96 99 105 124 125 125 a) Lập bảng phân bố tần số, tần suất ghép lớp với các lớp sau: [95;100), [100;105), …, [125;130]. b) Tính số trung bình, phương sai và độ lệch chuẩn. c) Vẽ biểu đồ tần số, tần suất hình cột. d) Vẽ biểu đồ đường gấp khúc tần số, tần suất. Thống kê lớp 10 Trang 4
  5. Gv ngô tá tự e) Vẽ biểu đồ tần suất hình quạt. Thống kê lớp 10 Trang 5