Xem mẫu

  1. BAØI TAÄP OÂN LUYEÄN PHAÀN ÑIEÄN LY-AXIT – BAZÔ- LÔÙP 11 NAÂNG CAO- BIEÂN SOAÏN VAØ HÖÔÙNG DAÃN GIAÛI : THAÀY BUØI TAÂM- THPT BUOÂN MA THUOÄT-CELLPHONE:0914041165-HOME PHONE: 050220347-ADD: 410/6 PHAN BOÄI CHAÂU - BMT BÀI TẬP CHẤT ĐIỆN LY -AXIT - BAZƠ - LỚP 11 NÂNG CAO. 1/ Trong thí nghiệm về sự điện li cốc thuỷ tinh đựng chất nào sau đây thì làm đèn sáng: a dung dịch axit sunfuric trong nước. b alcol etylic c nước nguyên chất. d dung dịch sacarozơ 2/ Những cụm từ thích hợp nào được điền vào chổ trống dưới đây là phù hợp: Những chất tan trong nước phân ly ra ion gọi là ...(1)... . .Những chất tan trong nước không phân li ra ion gọi là ...(2)... Quá trình phân ly các chất trong nước thành ion gọi là .....(3) ... Liên kết hoá học trong chất điện ly là ..(4)....hoặc ..(5)..... Liên kết hoá học trong chất không điện li là ...(6) ..hoặc liên kết ..(7)... a chất điện ly ; chất không điện ly ; sự điện ly ; ion , cộng hoá trị có cực ; không có cực b chất không điện ly , chất điện ly , sự điện ly , cộng hoá trị c chất điện ly ; ; sự điện ly ;chất không điện ly ; ion , cộng hoá trị có cực ; không có cực d chất điện ly ; ion , sự điện ly ;chất không điện ly ; ion , cộng hoá trị có cực ; không có cực. 3/ Hoà tan đồng brommua vào cốc(1) đựng axeton nguyên chất và cốc (2) axeton trong nước .Kết luận nào dưới đây đúng : a Cốc 1 có dung dịch màu lam , cốc 2 có dung dịch màu nâu, cốc 1 không dẫn điện , cốc 2 dẫn điện do có sự điện ly. b Cốc 1 có dung dịch màu nâu , cốc 2 có dung dịch màu lam, cốc 1 không dẫn điện , cốc 2 dẫn điện do có sự điện ly. c Cốc 1 có dung dịch màu nâu , cốc 2 có dung dịch màu lam, cốc 1 , cốc 2 dẫn điện do có sự điện ly. d Cốc 1 có dung dịch màu lam , cốc 2 có dung dịch màu nâu, cốc 1 không dẫn điện , cốc 2 dẫn điện do có sự điện ly. 4/ Xét hai chất sau : HCl lỏng (1) , dung dịch HCl trong nước (2). Kết luận nào sau đây đúng a (1) dẫn điện ở nhiệt độ thấp ;(2) dẫn điện do có sự điện ly. b (1) ,(2) dẫn điện do có sự điện ly tạo ra các hạt ion mang điện. c (1) dẫn điện do HCl là chất điện ly ,(2) dẫn điện do có sự điện ly. d (1) không dẫn điện ,(2) dẫn điện do có sự điện ly. 5/ Trong một dung dịch có amol Ca2+ ; b mol Mg2+ , c mol Cl- , và d mol NO3- . Biểu thức liên hệ giữa các số a,b,c,d và giá trị của b khi a =0.01; c=0,01 , d= 0.03 là a c+d-2a-2b= 0 b= 0,02 b 2a+ 2b = c+d , b= 0,005 c 2a+2b-c-d =0 ; b= 0,015 d 2a+2b - c-d=0 ; b=0,01 6/ Một dung dịch có chứa Fe2+ : 0,1mol ; Al3+ : 0,2 mol ; Cl- ( x mol ) ; SO42- ( y mol ) . Khi cô cạn dung dịch rồi làm khan để thu được muối khan thu được 46,9 gam chất rắn. Vậy các giá trị của x , y lần lượt là: a 0,1 , 0,15 b 0,3 ; 0,2 c 0,15, 0,25 d 0,2 ; 0,3 7/ Có bốn dung dịch sau (1) : NaCl , (2) : Rượu Etylic , (3) : axit axetic ; (4) : Kalisunfat . đều có nồng độ mol/l là 0,1M .Khả năng dẫn điện của bốn dung dịch đó sắp xếp theo trật tự nào sau đây là phù hợp: a 4>1>3>2 b 1>2>3>4 c 1>4>3>2 d 3>1>4>2 8/ Có một dung dịch chất điện ly yếu khi thay đổi nồng độ dung dịch ở một nhiệt độ xác định thì : a  không đổi , k không đổi b  thay đổi , k thay đổi. c  không đổi , k thay đổi d  thay đổi , k không đổi 9/ Cho một dung dịch chất điện ly yếu khi thay đổi nhiệt độ của dung dịch nồng độ khôn thay đổi thì : a  không đổi , k thay đổi. b  thay đổi , k không đổi. c  thay đổi , k thay đổi. d  không đổi , k không đổi. 1
  2. BAØI TAÄP OÂN LUYEÄN PHAÀN ÑIEÄN LY-AXIT – BAZÔ- LÔÙP 11 NAÂNG CAO- BIEÂN SOAÏN VAØ HÖÔÙNG DAÃN GIAÛI : THAÀY BUØI TAÂM- THPT BUOÂN MA THUOÄT-CELLPHONE:0914041165-HOME PHONE: 050220347-ADD: 410/6 PHAN BOÄI CHAÂU - BMT 10/ Trong dung dịch Axit axetic nếu hoà tan thêm một ít tinh thể CH3COONa thì [H+] : a tăng. b giảm c không đổi d thay đổi 11/ Trong 1ml axit nitrơ (HNO2) có chứa 5,64. 10 -19 phân tử HNO và 3,60.1018 ion NO - . Những kết 2 2 luận nào dưới đây về dung dịch này là đúng :Cho NA= 6,00.1023. a  =6% , [HNO2]0 = 0,10 mol/l b  = 3% ; [HNO2]0 = 0,10 mol/l. c  = 5% ;[HNO2]0 = 0,09l/l d  = 6% ,[HNO2]0 = 0,1 mol/l 12/ Dung dịch Axit etanoic có C%= 0,6% ( D= 1g/ml) ;  =1,0% .Tính [H+] :bỏqua sự phân ly của nước . a 10-4 mol/l b 10-2 mol/l c 10-3 mol/l d 10-1 mol/l 13/ Khi nói axit fomic (HCOOH) mạnh hơn axit axetic (CH3COOH) có nghĩa là: a [HCOOH] > [CH3COOH] b [H+] củadung dịch HCOOH luôn lớn hơn của dung dịch CH3COOH. c Ka HCOOH > Ka CH3COOH ở cùng một nhiệt độ d C%HCOOH > C% CH3COOH. 14/ Trong các phản ứng nào dưới đây nước đóng vai trò là axit , bazơ: HCl +H2O H3O+ + Cl- .(1) ; Ca(HCO3)2 CaCO3 + CO2 +H2O (2) NH3 +H2O NH4+ +OH- (3) ; CuSO4 + 5H2O CuSO4.5H2O. a (1) : Nước là Bazơ; (3) nước là axit. b (3) nước là bazơ (4) nước là axit. c (2) nước là axit , (3) nước là chât oxy hoá. d (1) nước là axit , (2) nước là trung tính. 15/ Trong 2,0 lít dung dịch axit HF có 4,0 gam HF nguyên chất . Biết  = 8% . Tính Ka của axit flohidric :( Bài này chú ý) a 6.78.10-4 b 6,96.10-4 c 6.69.10-4 d 7.92.10-5 . 16/ Axit propionic (C2H5COOH) có Ka= 1,3.10-5 . Tính [H+] có trong dung dịch axit trên có CM=0,10M. a 1,05.10-3 (mol/l) b 1,1.10-3 (mol/l) c 1.15.10-2 (mol/l) . d 1,25.10-4 (mol/l) 17/ Dung dịch A có chứa đồng thời NaCl 0,3M, K3PO4 0,1M . Để có 2 lít dung dịch A cần bao nhiêu mol KCl và bao nhiêu mol Na3PO4 ? a 0,5 ; 0,25 b 0.4,; 0,2 c 0,6 ; 0,2 d 0,15 ; 0,475. 18/ Dung dịch A có chứa đồng thời 3 muối :Na2SO4 0,05M ; KCl 0,1M ; NaCl 0,5M .Để điều chế dung dịch A ta có thể sử dụng hỗn hợp muối nào dưới đây: a Na2SO4 , KCl .hoặc NaCl , K2SO4 b NaCl hoặc K2SO4 . c NaCl , K2SO4 d Na2SO4 , KCl . 19/ Dung dịch A có chứa đồng thời 3 muối :Na2SO4 0,05M ; KCl 0,1M ; NaCl 0,5M .Để điều chế 200ml dung dịch A ta cần bao nhiêu mol mỗi muối trong hỗn hợp(NaCl ; K2SO4) a 0,09 mol . 0,18 mol. b 0,12 mol , 0,01mol c 0,01mol, 0,15 mol d 0125 mol , 0,18 mol 2
nguon tai.lieu . vn